О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года N 1440

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2001 года N 478. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 25 июля 2002 года № 832 ~P020832 .

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года N 1440 P001440_ "Об утверждении Правил предоставления кредитов Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 41, ст. 468) следующие изменения и дополнения:
      в Правилах предоставления кредитов Правительством Республики

Казахстан и местными исполнительными органами Республики Казахстан, 
утвержденных указанным постановлением:
   дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
   "3-1. Заключение кредитных договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов за счет денег местных бюджетов осуществляется от имени 
местного исполнительного органа акимом или лицом его замещающим.";
   пункт 12 изложить в следующей редакции:
   "12. Основными условиями бюджетного кредитования являются:
   направление кредитов на цели, предусмотренные бюджетными 
программами;
   соблюдение заемщиками предъявляемых при бюджетном кредитовании 
требований;
   использование установленных для бюджетного кредитования форм 
предоставления кредитов;
   обеспечение возвратности кредитов.";
   дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:


      "12-1. Условия кредитов, как-то количественные значения и характеристики получения, использования, погашения и обслуживания бюджетного кредита, включая валюту, сумму кредита, сроки предоставления и возврата, ставки вознаграждения кредитов (далее - условия кредитов), предоставляемых за счет средств республиканского бюджета, определяются решениями Правительства Республики Казахстан.
      Условия кредитов, предоставляемых за счет средств местного бюджета, определяются решениями акимов областей, городов Астаны и Алматы.";
      абзац второй пункта 13 исключить;
      абзац второй пункта 18 исключить;
      абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
      "В кредитном договоре в обязательном порядке предусматриваются условия бюджетного кредитования, указанные в пункте 12 настоящего постановления, и условия кредита, а также права и обязанности сторон, санкции при невыполнении условий договора, порядок разрешения споров, срок

действия договора.".
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
   
   
   Премьер-Министр
 Республики Казахстан   
   
  (Специалисты: Цай Л.Г.,
         Мартина Н.А.)   
   
   


Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1440 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 9 сәуір N 478. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.07.25. N 832 қаулысымен. ~P020832

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Қазақстан Республикасы жергілікті атқарушы органдарының несие беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1440 P001440_ қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 41, 468-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Қазақстан Республикасы жергілікті атқарушы органдарының несие беру ережесінде:
      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      "3-1. Жергілікті бюджеттердің ақшасы есебінен бюджеттік несиелер беру туралы несиелік шарттар (келісімдер) жасасуды жергілікті атқарушы органның атынан әкім немесе оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.";
      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "12. Бюджеттік несиелендірудің негізгі шарттары:
      несиелерді бюджеттік бағдарламаларда көзделген мақсаттарға бағыттау;
      заемшылардың бюджеттік несиелендіру кезінде қойған талаптарды сақтауы;
      бюджеттік несиелендіру үшін белгіленген несиелер беру нысандарын пайдалану;
      несиелердің қайтарылуын қамтамасыз ету болып табылады.";
      мынадай мазмұндағы 12-1-тармақпен толықтырылсын:
      "12-1. Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен берілетін несие валютасын, сомасын, несиелер беру және қайтару мерзімдерін, олардың сыйақы ставкаларын қоса алғанда, бюджеттік несиені алудың, пайдаланудың, өтеудің және оған қызмет көрсетудің сандық мәндері мен сипаттамалары сияқты несие шарттары (бұдан әрі - несие шарттары) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдерімен анықталады.

   Жергілікті бюджеттің қаражаты есебінен берілетін несие шарттары 
облыстар, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің шешімдерімен 
анықталады.";
   13-тармақтың екінші абзацы алынып тасталсын;
   18-тармақтың екінші абзацы алынып тасталсын;
   23-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
   "Несиелік шартта міндетті тәртіппен осы қаулының 12-тармағында 
көрсетілген бюджеттік несиелендіру шарттары және несие шарттары, сондай-ақ 
тараптардың құқықтары мен міндеттері, шарттың ережелерін орындамаған 
кездегі санкциялар, дауларды шешудің тәртібі, шарттың қолданылу мерзімі 
көзделеді.".
   2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
   
   Қазақстан Республикасының
    Премьер-Министрі
   
   
Мамандар:
   Багарова Ж.А.,
   Қасымбеков Б.А.