О ставке вознаграждения по кредитам, предоставляемым из республиканского бюджета, а также по суммам, отвлеченным из республиканского бюджета в целях выполнения обязательств по государственным гарантиям

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2001 года N 1131. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 25 июля 2002 года № 832 ~P020832 .

      В целях недопущения потерь республиканского бюджета при кредитовании, а также при выполнении обязательств по государственным гарантиям Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Установить, что:
      1) кредитование, за исключением кредитования нижестоящих бюджетов, а также выполнение обязательств по государственным гарантиям из республиканского бюджета осуществляются на платной основе с начислением вознаграждения по ставке, ежеквартально устанавливаемой Министерством финансов Республики Казахстан (далее - ставка вознаграждения);
      2) ставка вознаграждения в национальной валюте на соответствующий квартал устанавливается равной сложившейся в предыдущем квартале по результатам операций на организованном вторичном рынке ценных бумаг средневзвешенной ставке доходности по государственным среднесрочным неиндексируемым ценным бумагам, эмитированным Министерством финансов Республики Казахстан в национальной валюте;
      3) ставка вознаграждения в иностранной валюте на соответствующий квартал устанавливается равной сложившейся в предыдущем квартале по результатам операций на организованном вторичном рынке ценных бумаг средневзвешенной ставке доходности по государственным среднесрочным ценным бумагам, эмитированным Министерством финансов Республики Казахстан в иностранной валюте.
      2. Министерству финансов Республики Казахстан при выдаче кредитов из республиканского бюджета, исполнении обязательств по государственным гарантиям и реструктуризации ранее выданных из республиканского бюджета кредитов обеспечить использование ставки вознаграждения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

 

Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Джандосова У.А.

     4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и

подлежит опубликованию.


     Премьер-Министр

     Республики Казахстан     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Пучкова О.Я.)

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында республикалық бюджеттен берілген несиелер бойынша, сондай-ақ республикалық бюджеттен оқшауландырылған сомалар бойынша сыйақы ставкасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 2 қыркүйек N 1131. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.07.25. N 832 қаулысымен. ~P020832

      Несиелендіру кезінде, сондай-ақ мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау кезінде республикалық бюджеттің шығынына жол бермеу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Мыналар:
      1) төмен тұрған бюджеттерді несиелендіруді қоспағанда, республикалық бюджеттен несиелендіру, сондай-ақ мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі тоқсан сайын белгілейтін ставка бойынша сыйақыны (бұдан әрі - сыйақы ставкасы) есептей отырып, ақылы негізде жүзеге асырылады;
      2) тиісті тоқсанға арналған ұлттық валютадағы сыйақы ставкасы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі ұлттық валютада эмиссиялаған мемлекеттік орта мерзімді индекстелмейтін бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздардың ұйымдастырылған қайталама рыногындағы операциялардың нәтижелері бойынша өткен тоқсанда қалыптасқан кірістің орта өлшемді ставкасына тең болып белгіленеді;
      3) тиісті тоқсанға арналған шетел валютасындағы сыйақы ставкасы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шетел валютасында эмиссиялаған мемлекеттік орта мерзімді бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздардың ұйымдастырылған қайталама рыногындағы операциялардың нәтижелері бойынша өткен тоқсанда қалыптасқан кірістің орта өлшемді ставкасына тең болып белгіленеді деп белгіленсін.
      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі республикалық бюджеттен несие беру, мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау және бұрын республикалық бюджеттен берілген несиелерді қайта құрылымдау кезінде осы қаулының 1-тармағына сәйкес сыйақы ставкасының

 

пайдаланылуын қамтамасыз етсін.

     3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің орынбасары О.Ә.Жандосовқа жүктелсін.

     4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және жариялануы

тиіс.


     Қазақстан Республикасының

         Премьер-МинистріМамандар:

     Багарова Ж.А.

     Қасымбеков Б.А.