О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2005 года N 820

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2005 года N 1243. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года N 1311.

       Сноска. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2005 года N 1243 утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года  N 1311  (вводится в действие по истечении 21 дня после официального опубликования).
      
      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2005 года N 820 "Об утверждении перечня работ и услуг, входящих в состав лицензируемых видов деятельности в сфере промышленности" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 32, ст. 437) следующие изменения:
      в перечне работ и услуг, входящих в состав лицензируемых видов деятельности в сфере промышленности, утвержденном указанным постановлением:
      в преамбуле слова "подпунктами 8), 12), 12-1), 15), 29), и 44)" заменить словом "подпунктом";
      в разделе 1:
      в заголовке слова "Производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии, проектирование" заменить словом "Проектирование";
      пункт 1 исключить;
      разделы 3, 7, 11, 12, 13 исключить;
      подпункты 15), 16) пункта 5 раздела 4 исключить;
      подпункты 7), 10), 11), 13), 14), 15), 16) и 17) пункта 9 раздела 5 исключить;
      в разделе 8:
      в заголовке слова ", изготовление, монтаж, ремонт" исключить;
      абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
      "12. Проектирование котлов и трубопроводов, работающих под давлением, в том числе:";
      в разделе 9:
      в заголовке слова ", изготовление, монтаж, ремонт" исключить;
      абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
      "14. Проектирование и эксплуатация (техническое обслуживание и текущий ремонт, профилактика, поддержание готовности к работе, контроль технического состояния) подъемных сооружений, в том числе:";
      в разделе 10:
      в заголовке слова ", изготовление, монтаж, ремонт" исключить;
      абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
      "15. Проектирование сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, в том числе:".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца восьмого пункта 1, который вводится в действие с 23 августа 2005 года.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 тамыздағы N 820 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 13 желтоқсандағы N 1243 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы N 1311 Қаулысымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.12.28.  N 1311  (ресми жарияланғаннан кейін жиырма бір күн мерзім өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қолданылушылар назарына: Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Өнеркәсіп саласындағы лицензияланатын қызмет түрлерінің құрамына кіретін жұмыстар мен қызметтердің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 тамыздағы N 820  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2005 ж., N 32, 437-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген өнеркәсіп саласындағы лицензияланатын қызмет түрлерінің құрамына кіретін жұмыстар мен қызметтердің тізбесінде:
      кіріспедегі "8), 12), 12-1), 15), 29) және 44) тармақшаларына" деген сөздер "тармақшасына" деген сөзбен ауыстырылсын;
      1-бөлімде:
      тақырыптағы "Электр және жылу энергиясын өндіру, беру және тарату, электр" деген сөздер "Электр" деген сөзбен ауыстырылсын;
      1-тармақ алынып тасталсын;
      3, 7, 11, 12, 13-бөлімдер алынып тасталсын;
      4-бөлімнің 5-тармағының 15), 16)тармақшалары алынып тасталсын;
      5-бөлімнің 9-тармағының 7), 10), 11), 13), 14), 15), 16) және 17) тармақшалары алынып тасталсын;
      8-бөлімде:
      тақырыптағы ", дайындау, монтаждау, жөндеу" деген сөздер алынып тасталсын;
      12-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "12. Қысыммен жұмыс істейтін қазандықтар мен өткізгіш құбырларын жобалау, соның ішінде:";
      9-бөлімде:
      тақырыптағы ", дайындау, монтаждау, жөндеу" деген сөздер алынып тасталсын;
      14-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "14. Көтергіш құрылыстарды жобалау және пайдалану (техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу, алдын алу, жұмысқа дайын күйде ұстау, техникалық жағдайын бақылау), соның ішінде:";
      10-бөлімде:
      тақырыптағы ", дайындау, монтаждау, жөндеу" деген сөздер алынып тасталсын;
      15-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "15. Қысыммен жұмыс істейтін сауыттар мен өткізгіш құбырларды жобалау, соның ішінде:".

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 23 тамыздан бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармақтың сегізінші абзацын қоспағанда, алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі