О внесении изменения в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан N 18 от 26 ноября 2004 года "О некоторых вопросах применения судами законодательства об административных правонарушениях"

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 16 января 2006 года № 1. Утратило силу нормативным постановлением Верховного суда Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 3

      Сноска. Утратило силу нормативным постановлением Верховного суда РК от 24.12.2014 № 3 (вводится в действие со дня официального опубликования).

      В связи с принятием  Закона  Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам разграничения подсудности", пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан  постановляет: 

      1. Внести в  нормативное постановление  Верховного Суда Республики Казахстан N 18 от 26 ноября 2004 года "О некоторых вопросах применения судами законодательства об административных правонарушениях" следующее изменение:
      абзац третий пункта 21 изложить в редакции: "Постановление надзорной коллегии областного и приравненного к нему суда может быть пересмотрено по протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан и его заместителей надзорной коллегией Верховного Суда Республики Казахстан.". 

      2. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования.

      Председатель Верховного Суда
      Республики Казахстан

      Судья Верховного Суда
      Республики Казахстан,
      секретарь пленарного заседания

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының""Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы заңнаманы соттардың қолдануының кейбір мәселелері туралы" 2004 жылғы 26 қарашадағы N 18 нормативтік қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 16 қаңтардағы N 1 нормативтік қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 3 нормативтік қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Жоғарғы Сотының 24.12.2014 N 3 Нормативтік қаулысымен (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      "Қылмыстық іс жүргізу және Азаматтық іс жүргізу кодекстеріне соттылықтың ара-жігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының қабылдануына байланысты Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысы қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының "Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы заңнаманы соттардың қолдануының кейбір мәселелері туралы" 2004 жылғы 26 қарашадағы N 18 нормативтік қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      21-тармақтың үшінші абзацы мына редакцияда жазылсын:

      "Облыстық және оған теңестірілген соттың қадағалау алқасының қаулысы Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының және оның орынбасарларының наразылығы бойынша қайта қаралуы мүмкін.".

      2. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес, осы нормативтік қаулы қолданыстағы құқық құрамына енгізіледі, сондай-ақ жалпыға бірдей міндетті болып табылады және ол ресми жарияланған күннен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасы

      Жоғарғы Сотының Төрағасы

      Қазақстан Республикасы

      Жоғарғы Сотының судьясы,

      жалпы отырыс хатшысы