О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2009 года № 1163

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2329

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2009 года № 1163 "О некоторых вопросах завершения строительства объектов жилищного строительства" следующие дополнения:
      пункт 2 дополнить подпунктами 23), 24), 25) следующего содержания:
      "23) объект "Жилой комплекс "Сказочный мир" (пятно 1, 2), застройщик - товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс", сумма финансирования на закуп по себестоимости не более 2265411000 (два миллиарда двести шестьдесят пять миллионов четыреста одиннадцать тысяч) тенге, из расчета 93820 (девяносто три тысячи восемьсот двадцать) тенге за один квадратный метр;
      24) объект "Жилой комплекс "Туран", застройщик - товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-ЛТД-Х", сумма финансирования 122197248 (сто двадцать два миллиона сто девяносто семь тысяч двести сорок восемь) тенге, из расчета 86400 (восемьдесят шесть тысяч четыреста) тенге за один квадратный метр;
      25) объект "Жилой комплекс "Бес Тулга", застройщик - акционерное общество "A-CORP", сумма финансирования 3544575880 (три миллиарда пятьсот сорок четыре миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) тенге, из расчета 132000 (сто тридцать две тысячи) тенге за один квадратный метр.".
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 шілдедегі № 1163 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 2329 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Тұрғын үй құрылысы объектілерін салуды аяқтаудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 шілдедегі № 1163 қаулысына мынадай толықтырулар енгізілсін:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы 23), 24), 25) тармақшалармен толықтырылсын:
      «23) «Ертегі әлемі» тұрғын үй кешені» объектісі (1, 2-кіреберіс), құрылыс салушы - «Шар-Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір шаршы метр үшін 93820 (тоқсан үш мың сегіз жүз жиырма) теңге есебінен өзіндік құны бойынша сатып алуға арналған қаржыландыру сомасы 2265411000 (екі миллиард екі жүз алпыс бес миллион төрт жүз он бір мың) теңгеден аспайды;
      24) «Тұран» тұрғын үй кешені» объектісі, құрылыс салушы — Восток-ЛТД-Х» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір шаршы метр үшін 86400 (сексен алты мың төрт жүз) теңге есебінен қаржыландыру сомасы 122197248 (бір жүз жиырма екі миллион бір жүз тоқсан жеті мың екі жүз қырық сегіз) теңге;
      25) «Бес Тұлға» тұрғын үй кешені» объектісі, құрылыс салушы - «А-СОКР» акционерлік қоғамы, бір шаршы метр үшін 132000 (бір жүз отыз екі мың) теңге есебінен қаржыландыру сомасы 3544575880 (үш миллиард бес жүз қырық төрт миллион бес жүз жетпіс бес мың сегіз жүз сексен) теңге.».
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                       К Мәсімов