О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2008 года № 141

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2010 года № 1372. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 24.09.2014 № 1011 (порядок введения в действие см. п. 8).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2008 года № 141 "Вопросы Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 7, ст. 79) следующие изменения и дополнения:
      в Положении об Агентстве Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство), утвержденном указанным постановлением:
      в пункте 1 слова "законных интересов" заменить словом "прав";
      в пункте 14:
      дополнить подпунктами 42-1), 42-2), 42-3), 42-4) и 42-5) следующего содержания:
      "42-1) обеспечивает реализацию государственной политики в сфере защиты прав потребителей;
      42-2) вносит предложения в Правительство Республики Казахстан по основным направлениям государственной политики в сфере защиты прав потребителей;
      42-3) осуществляет межотраслевую координацию деятельности государственных органов по вопросам совершенствования законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей;
      42-4) принимает меры по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей;
      42-5) взаимодействует с общественными объединениями потребителей, ассоциациями (союзами) в сфере защиты прав потребителей;";
      подпункт 43) изложить в следующей редакции:
      "43) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.".
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 15 ақпандағы № 141 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20 желтоқсандағы № 1372 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.09.2014 № 1011 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің (Монополияға қарсы агенттік) мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 15 ақпандағы № 141 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 7, 79-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік) туралы ережеде:
      1-тармақтағы «заңды мүдделерін» деген сөздер «құқықтарын» деген сөзбен ауыстырылсын;
      14-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 42-1), 42-2), 42-3), 42-4) және 42-5) тармақшалармен толықтырылсын:
      «42-1) тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз етеді;
      42-2) Қазақстан Республикасының Үкіметіне тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары бойынша ұсыныстар енгізеді;
      42-3) Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша мемлекеттік органдардың қызметін салааралық үйлестіруді жүзеге асырады;
      42-4) Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамасын жетілдіру жөнінде шаралар қабылдайды;
      42-5) тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктерімен, қауымдастықтармен (одақтармен) тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында өзара іс-қимыл жасасады;»;
      43) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «43) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.».
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                К. Мәсімов