О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2009 года № 1163

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2010 года № 419

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2009 года № 1163 "О некоторых вопросах завершения строительства объектов жилищного строительства" следующие дополнения:
      пункт 2 дополнить подпунктами 26), 27), 28), 29) следующего содержания:
      "26) объект "Жилой комплекс "Фаворит", застройщик - товарищество с ограниченной ответственностью "Dicoldi Partners", сумма финансирования не более 650677440 (шестьсот пятьдесят миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста сорок) тенге, из расчета 96000 (девяносто шесть тысяч) тенге за один квадратный метр;
      27) объект "Жилой комплекс "Запад", застройщик - товарищество с ограниченной ответственностью "Эра", сумма финансирования не более 353710080 (триста пятьдесят три миллиона семьсот десять тысяч восемьдесят) тенге, из расчета 96000 (девяносто шесть тысяч) тенге за один квадратный метр;
      28) объект "Жилой комплекс "Айгерим", застройщик - товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Гюнель Арман", сумма финансирования не более 928065600 (девятьсот двадцать восемь миллионов шестьдесят пять тысяч шестьсот) тенге, из расчета 96000 (девяносто шесть тысяч) тенге за один квадратный метр;
      29) объект "Жилой комплекс "Ак Шанырак", застройщик - товарищество с ограниченной ответственностью "Прайс Астана Строй", сумма финансирования не более 1873645440 (один миллиард восемьсот семьдесят три миллиона шестьсот сорок пять тысяч четыреста сорок) тенге, из расчета 96000 (девяносто шесть тысяч) тенге за один квадратный метр.".
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 шілдедегі № 1163 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 15 мамырдағы № 419 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Тұрғын үй құрылысы объектілерін салуды аяқтаудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 шілдедегі № 1163 қаулысына мынадай толықтырулар енгізілсін:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы 26), 27), 28), 29) тармақшалармен толықтырылсын:
      «26) «Фаворит» тұрғын үй кешені» объектісі, құрылыс салушы - «Dicoldi Partners» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, қаржыландыру сомасы бір шаршы метрі үшін 96000 (тоқсан алты мың) теңге есебінен 650677440 (алты жүз елу миллион алты жүз жетпіс жеті мың төрт жүз қырық) теңгеден аспайды;
      27) «Запад» тұрғын үй кешені» объектісі, құрылыс салушы - «Эра» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, қаржыландыру сомасы бір шаршы метрі үшін 96000 (тоқсан алты мың) теңге есебінен 353710080 (үш жүз елу үш миллион жеті жүз он мың сексен) теңгеден аспайды;
      28) «Әйгерім» тұрғын үй кешені» объектісі, құрылыс салушы - «Астана Гюнель Арман» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, қаржыландыру сомасы бір шаршы метрі үшін 96000 (тоқсан алты мың) теңге есебінен 928065600 (тоғыз жүз жиырма сегіз миллион алпыс бес мың алты жүз) теңгеден аспайды;
      29) «Ақ Шаңырақ» тұрғын үй кешені» объектісі, құрылыс салушы - «Прайс Астана Строй» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, қаржыландыру сомасы бір шаршы метрі үшін 96000 (тоқсан алты мың) теңге есебінен 1873645440 (бір миллиард сегіз жүз жетпіс үш миллион алты жүз қырық бес мың төрт жүз қырық) теңгеден аспайды.».
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов