О создании государственного учреждения "Центр адаптации и интеграции оралманов" Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2010 года № 503

      В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Создать государственное учреждение «Центр адаптации и интеграции оралманов» на территории города Актау Мангистауской области (далее - государственное учреждение).
      2. Определить основным предметом деятельности государственного учреждения оказание адаптационных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      3. Установить, что финансирование государственного учреждения осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на соответствующий финансовый год.
      4. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
      1) утвердить устав государственного учреждения и обеспечить его государственную регистрацию в органах юстиции;
      2) принять иные меры по реализации настоящего постановления.
      5. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие дополнение и изменение:
      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 23.09.2014 № 1005.
      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 339 «Об утверждении лимитов штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений»:
      в лимитах штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов, с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений, утвержденных указанным постановлением:
      в графе 3 строки, порядковый номер 7, цифры «1592» и «21» заменить соответственно цифрами «1607» и «36».
      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Көші-қон комитетінің «Оралмандарды бейімдеу және кіріктіру орталығы» мемлекеттік мекемесін құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 2 маусымдағы № 503 Қаулысы

      Мемлекет басшысының «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» атты 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Маңғыстау облысы Ақтау қаласының аумағында «Оралмандарды бейімдеу және кіріктіру» орталығы мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - мемлекеттік мекеме) құрылсын.
      2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бейімдеу қызметтерін көрсету мемлекеттік мекеме қызметінің негізгі мәні болып белгіленсін.
      3. Мемлекеттік мекемені қаржыландыру Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне республикалық бюджетте тиісті қаржы жылына көзделген қаражат есебінен және шегінде жүзеге асырылады деп белгіленсін.
      4. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) мемлекеттік мекеменің жарғысын бекітсін және оны әділет органдарына тіркеуді қамтамасыз етсін;
      2) осы қаулыны іске асыру жөніндегі өзге де шараларды қабылдасын.
      5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай толықтыру мен өзгеріс енгізілсін:
      1) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 23.09.2014 № 1005 қаулысымен;
      2) «Министрліктер мен өзге де орталық атқарушы органдардың олардың аумақтық органдарындағы және оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердегі адам санын ескере отырып, штат санының лимиттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 15 сәуірдегі № 339 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген министрліктер мен өзге де орталық атқарушы органдардың олардың аумақтық органдарындағы және оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердегі адам санын ескере отырып, штат санының лимиттерінде:
      реттік нөмірі 7-жолдың 3-бағанында «1592» және «21» деген сандар тиісінше «1607» және «36» деген сандармен ауыстырылсын.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.09.2014 № 1005 қаулысымен.
      6. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов