О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2013 года № 109 "Вопросы Министерства регионального развития Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 августа 2013 года № 767. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011

ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 24.09.2014 № 1011 (порядок введения в действие см. п. 8).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2013 года № 109 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 2, ст. 94) следующие изменения и дополнения:
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Упразднить Комитет регионального развития Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан с передачей его обязательств и имущества Министерству регионального развития Республики Казахстан.»;
      в Положении о Министерстве регионального развития Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в пункте 16:
      в 1. Функции центрального аппарата:
      подпункт 14) изложить в следующей редакции:
      «14) разработка и утверждение методики по оценке эффективности достижения стратегических целей и задач в курируемой отрасли/сфере/регионе и ее методологическое сопровождение для местных исполнительных органов;»;
      подпункт 16) исключить;
      подпункт 96) изложить в следующей редакции:
      «96) координация работы по подготовке проектов правовых актов Правительства Республики Казахстан по вопросам предоставления и изъятия земель, перевода земель из одной категории в другую, входящим в его компетенцию;»;
      дополнить подпунктом 107-1) следующего содержания:
      «107-1) определение потребности в кадрах в курируемых сферах;»;
      в 2. Функции ведомства:
      дополнить подпунктом 46-1) следующего содержания:
      «46-1) подготовка проектов правовых актов Правительства Республики Казахстан по вопросам предоставления и изъятия земель, перевода земель из одной категории в другую, входящим в его компетенцию;».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

"Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 8 ақпандағы № 109 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 2 тамыздағы № 767 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.09.2014 № 1011 қаулысымен.

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 8 ақпандағы № 109 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 2, 94-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің Өңірлік даму комитеті міндеттемелері мен мүлкін Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігіне бере отырып таратылсын.»;
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі туралы ережеде:
      16-тармақта:
      1. Орталық аппараттың функцияларында:
      14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «14) жетекшілік ететін салада/аяда/өңірде стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу тиiмдiлiгiн бағалау жөніндегі әдістемені әзірлеу және бекіту және жергілікті атқарушы органдар үшін оны әдіснамалық сүйемелдеу;»;
      16) тармақша алынып тасталсын;
      96) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «96) өз құзыретіне жататын жерді беру және алып қою, жерді бір санаттан басқасына ауыстыру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын дайындау жөніндегі жұмысты үйлестіру;»;
      мынадай мазмұндағы 107-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «107-1) жетекшілік ететін салаларда кадрларға қажеттілікті айқындау;»;
      2. Ведомстволардың функцияларында:
      мынадай мазмұндағы 46-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «46-1) өз құзыретіне жататын жерді беру және алып қою, жерді бір санаттан басқасына ауыстыру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын дайындау;».
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов