О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011 "Вопросы Министерства национальной экономики Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2023 года № 964.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011 "Вопросы Министерства национальной экономики Республики Казахстан" следующие изменения и дополнения:

      в Положении о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в пункте 15:

      дополнить подпунктом 51-1) следующего содержания:

      "51-1) разработка и утверждение методики расчета обеспеченности системы региональных стандартов;";

      подпункт 132) изложить в следующей редакции:

      "132) разработка и утверждение инструкции о проведении местными исполнительными органами мониторинга (скрининга) социально-экономического развития сельских населенных пунктов;";

      дополнить подпунктом 132-1) следующего содержания:

      "132-1) утверждение критериев для определения потенциала сельских населенных пунктов;";

      подпункт 137) изложить в следующей редакции:

      "137) согласование перечня сел с потенциалом развития (опорных и спутниковых, включая стратегические сельские населенные пункты);";

      дополнить подпунктом 166-8) следующего содержания:

      "166-8) разработка и утверждение перечня моногородов;".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

"Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 2 қарашадағы № 964 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі туралы ережеде:

      15-тармақта:

      мынадай мазмұндағы 51-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "51-1) өңірлік стандарттар жүйесінің қамтамасыз етілуін есептеу әдістемесін әзірлеу және бекіту;";

      132) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "132) жергілікті атқарушы органдардың ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық дамуына мониторинг (скрининг) жүргізуі туралы нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;";

      мынадай мазмұндағы 132-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "132-1) ауылдық елді мекендердің әлеуетін айқындауға арналған өлшемшарттарды бекіту;";

      137) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "137) даму әлеуеті бар (стратегиялық ауылдық елді мекендерді қоса алғанда, тірек және серіктес) ауылдардың тізбесін келісу;";

      мынадай мазмұндағы 166-8) тармақшамен толықтырылсын:

      "166-8) моноқалалардың тізбесін әзірлеу және бекіту;".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов