О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 701 "Вопросы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2023 года № 1104.

      Примечание ИЗПИ!
Введение в действие см. п. 2.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 701 "Вопросы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" следующие изменения и дополнения:

      в Положении о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в пункте 16:

      подпункт 146) исключить;

      дополнить подпунктами 158-1) и 158-2) следующего содержания:

      "158-1) утверждает правила посещения членами семей курсантов, являющимися гражданами Республики Казахстан, своих близких родственников из числа курсантов специального учебного заведения Министерства для ознакомления с их жизнью и бытом;

      158-2) утверждает правила отбора сотрудников, военнослужащих и курсантов органов гражданской защиты для направления на обучение в иностранные учебные заведения по направлению деятельности Министерства;";

      подпункт 174-1) изложить в следующей редакции:

      "174-1) утверждает инструкцию о приеме на службу в органы гражданской защиты, назначении на должность, перемещении, выдвижении по службе, предоставлении отпусков, присвоении специальных званий, увольнении и откомандировании;";

      дополнить подпунктами 174-3), 174-4) и 174-5) следующего содержания:

      "174-3) определяет потребность органов гражданской защиты в кадрах;

      174-4) принимает меры по противодействию коррупции, соблюдению сотрудниками, военнослужащими и работниками ограничений, связанных с пребыванием на правоохранительной, воинской и государственной службе;

      174-5) организует подготовку и обучение кадров для органов гражданской защиты, стажировку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников, военнослужащих и работников органов гражданской защиты;".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца шестого пункта 1 настоящего постановления, который вводится в действие с 5 апреля 2024 года.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 23 қазандағы № 701 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 11 желтоқсандағы № 1104 қаулысы.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 23 қазандағы № 701 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі туралы ережеде:

      16-тармақта:

      146) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 158-1) және 158-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "158-1) курсанттардың тыныс-тіршілігімен және тұрмысымен танысу үшін олардың Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын отбасы мүшелерінің Министрліктің арнаулы оқу орнының курсанттар қатарындағы өздерінің жақын туыстарына баруы қағидаларын бекітеді;

      158-2) азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін, әскери қызметшілерін және курсанттарын Министрлік қызметінің бағыты бойынша шетелдік оқу орындарына оқуға жіберу үшін іріктеу қағидаларын бекітеді;";

      174-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "174-1) азаматтық қорғау органдарына қызметке қабылдау, лауазымға тағайындау, қызмет бабында ауыстыру, жоғарылату, демалыстар беру, арнаулы атақтар беру, жұмыстан шығару және іссапарға жіберу туралы нұсқаулықты бекітеді;";

      мынадай мазмұндағы 174-3), 174-4) және 174-5) тармақшалармен толықтырылсын:

      "174-3) азаматтық қорғау органдарындағы кадрларға сұранысты айқындайды;

      174-4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, қызметкерлердің, әскери қызметшілердің және жұмыскерлердің құқық қорғау қызметінде, әскери және мемлекеттік қызметте болуға байланысты шектеулерді сақтауы жөнінде шаралар қабылдайды;

      174-5) азаматтық қорғау органдары үшін кадрлар даярлауды және оқытуды, азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін, әскери қызметшілерін және жұмыскерлерін тағылымдамадан өткізуді, қайта даярлауды және біліктілігін жоғарылатуды ұйымдастырады;".

      2. Осы қаулының 2024 жылғы 5 сәуірден бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының алтыншы абзацын қоспағанда, осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов