О создании Республиканских государственных предприятий "Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" и "Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 1999 года N 722

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Реорганизовать государственные учреждения "Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и "Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" путем преобразования в Республиканские государственные предприятия "Южно- Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" и "Кызылординская гидрогеолого- мелиоративная экспедиция Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения (далее - Предприятия).
      2. Основным предметом деятельности Предприятий определить:
      ведение мониторинга, инженерных и почвенно-мелиоративных изысканий и обследований на орошаемых землях;
      оценку мелиоративного состояния орошаемых земель и разработку рекомендаций по их улучшению и рациональному использованию;
      хозяйственную деятельность в сфере улучшения работы ирригационно- дренажных систем и мелиоративного состояния орошаемых земель.
      3. Определить органом государственного управления Предприятиями, а также органом, осуществляющим по отношению к ним функции субъекта права государственной собственности, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
      4. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
      1) утвердить уставы Предприятий;
      2) сформировать уставные капиталы;
      3) обеспечить их государственную регистрацию.
      5. (Пункт 5 утратил силу - постановлением Правительства РК от 24 февраля 2003 г. N 189 )    
      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан

"Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы" және "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорындарын құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы. 1999 жылғы 11 маусым N 722

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы" және "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы" мемлекеттік мекемелері шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы" және "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорындары (бұдан әрі - Кәсіпорындар) етіп қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылсын.

      2. Кәсіпорындар қызметінің негізгі нысанасы мыналар болып белгіленсін:
      суармалы жерлерде мониторинг инженерлік және топырақ-мелиоративтік іздестірулер мен зерттеулер жүргізу;
      суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйін бағалау және оларды жақсарту мен тиімді пайдалану жөнінде ұсынымдар дайындау;
      ирригациялық-дренаждық жүйелердің жұмысын және суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын жақсарту аясында шаруашылық қызметін жүргізу.

      3. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпорындарға қатысты мемлекеттік меншік құқығы субъектісінің міндеттерін жүзеге асыратын мемлекеттік басқару органы болып белгіленсін.

      4. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі заңдарда белгіленген тәртіппен:
      1) Кәсіпорындардың жарғыларын бекітсін;
      2) жарғы капиталдарын қалыптастырсын;
      3) олардың мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.

     5. <*>
     Ескерту. 5-тармақ күшін жойды - ҚР Үкіметінің 2003.02.24. N 189 қаулысымен.

            6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

    Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі