О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в управлении государственным сектором экономики

Указ Президента Республики Казахстан от 28 января 2006 года N 50.


      Подлежит опубликованию

      в республиканской печати

      В целях совершенствования управления государственным сектором экономики в отраслях, имеющих стратегическое значение, создания благоприятных условий для обеспечения экономического роста государства ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Правительству Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:

      1) создать акционерное общество "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (далее - АО "Холдинг "Самрук");

      2) в двухнедельный срок обеспечить:

      утверждение Меморандума об основных принципах деятельности АО "Холдинг "Самрук";

      утверждение перечня национальных компаний и других акционерных обществ, государственные пакеты акций которых будут переданы в уставный капитал АО "Холдинг "Самрук";

      3) в месячный срок обеспечить внесение соответствующих изменений и дополнений в нормативные правовые акты;

      4) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

      2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент
Республики КазахстанЭкономиканың мемлекеттік секторын басқаруда мемлекеттің мүдделерін одан әрі қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 қаңтардағы N 50 Жарлығы.


      Республикалық баспасөзде

      жариялануға тиіс

      Стратегиялық маңызы бар салалардағы экономиканың мемлекеттік секторын басқаруды жетілдіру, мемлекеттің экономикалық өсуін қамтамасыз ету үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасының Үкіметі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамын (бұдан әрі - "Самұрық" холдингі" АҚ) құрсын;

      2) екі апта мерзімде:

      "Самұрық" холдингі" АҚ қызметінің негізгі қағидаттары туралы меморандумды бекітуді;

      акцияларының мемлекеттік пакеттері "Самұрық" холдингі" АҚ-тың жарғылық капиталына берілетін ұлттық компаниялар мен басқа да акционерлік қоғамдардың тізбесін бекітуді;

      3) бір ай мерзімде нормативтік құқықтық актілерге тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қамтамасыз етсін;

      4) осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      2. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Президенті