О некоторых вопросах развития агропромышленного комплекса

Указ Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года N 220.


      Подлежит опубликованию в

      Собрании актов Президента и

      Правительства Республики Казахстан

      и республиканской печати

      Сноска. По тексту слова "Национальный холдинг "КазАгро", "Нацхолдинг "КазАгро" заменены словами "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", "Холдинг "КазАгро" Указом Президента РK от 24.02.2009 № 748.

      В целях стимулирования эффективного развития агропромышленного сектора и повышения его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Правительству Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:

      1) создать акционерное общество Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (далее - АО "Холдинг "КазАгро");

      2) в двухнедельный срок утвердить:

      меморандум об основных принципах деятельности АО "Холдинг "КазАгро";

      перечень акционерных обществ, государственные пакеты акций которых будут переданы в оплату уставного капитала АО "Холдинг "КазАгро";

      3) в трехмесячный срок обеспечить внесение соответствующих изменений и дополнений в нормативные правовые акты;

      4) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

      2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент


Республики КазахстанАгроөнеркәсіптік кешенді дамытудың кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 11 желтоқсандағы N 220 Жарлығы.


      Қазақстан Республикасы Президенті

      мен Үкіметі актілерінің жинағында

      және республикалық баспасөзде

      жариялануға тиіс

      Ескерту. Мәтіндегі "ҚазАгро" ұлттық холдингі" деген сөздер "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі", "ҚазАгро" холдингі" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Президентінің 2009.02.24. N 748 Жарлығымен.

      Агроөнеркәсіптік секторды тиімді дамытуды ынталандыру және оның ішкі және сыртқы нарықтарда бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасының Үкіметі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамын (бұдан әрі - "ҚазАгро" холдингі" АҚ) құрсын;

      2) екі апта мерзімде:

      "ҚазАгро" холдингі" АҚ қызметінің негізгі қағидаттары туралы меморандумды;

      акцияларының мемлекеттік пакеттері "ҚазАгро" холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын төлеуге берілетін акционерлік қоғамдардың тізбесін бекітсін;

      3) үш ай мерзімде нормативтік құқықтық актілерге тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қамтамасыз етсін;

      4) осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      2. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті