Об утверждении схемы управления городом Алматы и взаимодействия с территориальными органами министерств, ведомств и комитетов Республики Казахстан

Решение VI сессии Алматинского городского Маслихата II созыва от 27 сентября 2000 года. Зарегистрировано Управлением юстиции города Алматы 24 октября 2000 года за N 214. Утратило силу решением XXIII сессии Маслихата города Алматы III созыва от 15 мая 2006 года N 255

     В соответствии со статьей 40 Закона Республики Казахстан "О местных представительных и исполнительных органах Республики Казахстан" Алматинский городской Маслихат II-го созыва

                           Р Е Ш И Л : 

     1. Утвердить схему управления городом Алматы, прилагается.
     2. Считать утратившим силу решение ХХV-й сессии Алматинского городского Маслихата I-го созыва от 14 мая 1999 года "Об утверждении хозяйственно-управленческой структуры города Алматы".

          Председатель
      VI-й сессии Алматинского
      городского Маслихата
      II-го созыва                        Е. Шайхутдинов

        Секретарь
      Алматинского городского 
      Маслихата II-го созыва              Ж. Турегельдинов 

            Приложение
к решению VI сессии
Алматинского Маслихата
II-го созыва
от 27 сентября 2000 г.

           Схема управления городом Алматы и
взаимодействия с территориальными органами
министерств, ведомств и комитетов Республики Казахстан

      Примечание РЦПИ: Схему см. в бумажном варианте. 
 

      Сноска. В схему вносятся изменения и дополнения - решением XIII сессии Алматинского городского Маслихата II созыва от 5 декабря 2001 года и решением ХVII сессии Алматинского городского Маслихата II созыва от 22 мая 2002 года. 

Алматы қаласын басқару Қазақстан Республикасы министрліктерінің, ведомстволары мен комитеттерінің аумақтық органдарымен өзара байланыс схемасы туралы

Алматы қалалық Мәслихатының IІ сайланған VІ сессиясының 2000 жылғы 27 қыркүйектегі шешімі. Алматы қалалық Әділет басқармасында 2000 жылғы 24 қазанда N 214 тіркелді. Күші жойылды - ІІІ сайланған Алматы қаласы мәслихатының ХХІІІ сессиясының 2006 жылғы 15 мамырдағы N 255 шешімімен

      "Қазақстан Республикасының жергілікті өкілді және атқарушы органдары туралы"  Қазақстан Республикасының Заңының 40 бабына сәйкес ІІ-сайланған Алматы қалалық Мәслихаты

                             ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

      1. Алматы қаласының басқару және Қазақстан Республикасы министрліктерінің, ведомстволары мен комитеттерінің аумақтық органдарының өзара байланыс схемасы бекітілсін, қоса беріліп отыр.
      2. І-сайланған Алматы қалалық Мәслихатының "Алматы қаласының шаруашылық-басқару құрылымын бекіту туралы" 1999 жылғы 14 мамырдағы ХХV-сессиясы шешімінің күші жойылған деп танылсын.

      ІІ-сайланған Алматы қалалық
      Мәслихатының VІ-сессиясының
      төрағасы

      ІІ-сайланған Алматы қалалық
      Мәслихатының хатшысы

Алматы қалалық Мәслихатының
II сайланған VI сессиясының
2000 жылғы 27 қыркүйектегі
шешiмiне қосымша   

 Алматы қаласын басқару және Қазақстан Республикасының
аумақтық министрлік, ведомстволық және комитеттер
органдарымен өзара бірлесіп жұмыс жасау сұлбасы 

       РҚАО-ның ескертуі: Сұлбаны қағаз мәтіннен қараңыз.

        Ескерту. Сұлбаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді - Алматы қалалық Мәслихатының ІІ сайланған ХІІІ сессиясының 2001 жылғы 05 желтоқсандағы шешімімен , Алматы қалалық Мәслихатының IІ сайланған XVІІ сессиясының 2002 жылғы 22 мамырдағы шешімімен.