О внесении изменений и дополнений в решение VI-й сессии Алматинского городского Маслихата II-го созыва от 27 сентября 2000 года "Об утверждении схемы управления городом Алматы и взаимодействия с территориальными органами министерств, ведомств и комитетов Республики Казахстан

Решение XIII сессии Алматинского городского Маслихата II созыва от 5 декабря 2001 года. Зарегистрировано Управлением юстиции г.Алматы 19 декабря 2001 г. за N 413. Утратило силу решением XXIII сессии Маслихата города Алматы III созыва от 15 мая 2006 года N 255

      В соответствии со статьей 86  Конституции  Республики Казахстан, статьей 6  Закона  Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", представлением акима города Алматы Алматинский городской Маслихат II-го созыва     

                               РЕШИЛ:

     

     Внести в  решение  VI-й сессии Алматинского городского Маслихата II-го созыва от 27 сентября 2000 года "Об утверждении схемы управления городом Алматы и взаимодействия с территориальными органами министерств, ведомств и комитетов Республики Казахстан" изменения и дополнения согласно приложению.     

     

      Председатель
      ХIII-й сессии Алматинского
      городского Маслихата II созыва                 К.Абдраханов

     

      Секретарь
      Алматинского городского
      Маслихата II созыва                            Ж.Турегельдинов

 

Приложение
к решению ХIII-й сессии Алматинского
городского Маслихата II созыва
от 5 декабря 2001 года

 
Схема управления г.Алматы
и взаимодействия с территориальными органами
министерств, ведомств и комитетов Республики Казахстан

С Х Е М А

(см. бумажный вариант)

ІІ-сайланған Алматы қалалық Мәслихатының 2000 жылғы 27 қыркүйектегі "Алматы қаласын басқару және Қазақстан Республикасы министрліктерінің, ведомстволарының және комитеттерінің аумақтық органдарымен өзара байланыс схемасын бекіту туралы" VІ-сессиясының шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Алматы қалалық Мәслихатының шешімі IІ сайланған XІІІ сессиясының 2001 жылғы 05 желтоқсандағы. Алматы қалалық Әділет басқармасында 2001 жылғы 19 желтоқсанда N 413 тіркелді. Күші жойылды - ІІІ сайланған Алматы қаласы мәслихатының ХХІІІ сессиясының 2006 жылғы 15 мамырдағы N 255 шешімімен

      Қазақстан Республикасы Конституциясының  K951000_ 86 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы"  Z010148_ Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабына, Алматы қаласы әкімінің ұсынысына сәйкес ІІ-сайланған Алматы қалалық Мәслихаты шешім қабылдады: 
      ІІ-сайланған Алматы қалалық Мәслихатының 2000 жылғы 27 қыркүйектегі 

  "Алматы қаласын басқару және Қазақстан Республикасы министрліктерінің, 

ведомстволарының және комитеттерінің аумақтық органдарымен өзара байланыс 

схемасын бекіту туралы"   V00R214_   VІ-сессиясының шешіміне қосымшаға сәйкес 

өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

       II сайланған Алматы 

     қалалық Мәслихатының

     ХIII сессиясының төрағасы                   

           ІI сайланған Алматы 

     қалалық Мәслихатының

     хатшысы       

                                         2001 жылғы 05 желтоқсандағы

                                          II сайланған Алматы қалалық      

                                          Мәслихатының ХIII сессиясының 

                                          шешiмiне қосымша
 

              Алматы қаласын басқару және Қазақстан Республикасының 

              аумақтық министрлік, ведомстволық және комитеттер

             органдарымен өзара бірлесіп жұмыс жасау сұлбасы

           РҚАО-ның ескертуі: Сұлбаны қағаз мәтіннен қараңыз.

             II сайланған Алматы 

     қалалық Мәслихатының

     ХIII сессиясының төрағасы                   

           ІI сайланған Алматы 

     қалалық Мәслихатының

     хатшысы