О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 ноября 1998 года № 242 "Об утверждении Правил переводов денег в межбанковской системе переводов денег"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 сентября 2002 года № 362. Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Казахстан 9 октября 2002 г. № 1999. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 259

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 259 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования нормативной правовой базы, обеспечивающей функционирование платежной системы Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 ноября 1998 года N 242 "Об утверждении Правил переводов денег в межбанковской системе переводов денег" следующее изменение:
      в Правилах переводов денег в межбанковской системе переводов денег, утвержденных указанным постановлением:
      второе предложение пункта 47 исключить.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Жангельдина Е.Т.    

     Председатель
Национального Банка     

__________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Ақша аударымының банкаралық жүйесіндегі ақша аударымы ережесін бекіту туралы" 1998 жылғы 21 қарашадағы N 242 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы 2002 жылғы 2 қыркүйек N 362. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 9 қазанда тіркелді. Тіркеу N 1999. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 259 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 259 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының төлем жүйесінің қызметін қамтамасыз ететін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Ақша аударымының банкаралық жүйесіндегі ақша аударымы ережесін бекіту туралы" 1998 жылғы 21 қарашадағы N 242 V980711_ қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Ақша аударымының банкаралық жүйесіндегі ақша аударымы ережесінде:
      47-тармақтың екінші сөйлемі алынып тасталсын.
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енеді.
      3. Төлем жүйесі басқармасы (Мұсаев Р.Н.):
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан

 

Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу

шараларын қабылдасын;

     2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік

тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі

бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына және екінші деңгейдегі банктерге

жіберсін.

     4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық

Банкі Төрағасының орынбасары Е.Т. Жангелдинге жүктелсін.


     Ұлттық Банк

     Төрағасы
     Мамандар:

            Омарбекова А.Т.

            Икебаева А.Ж.