О внесении дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 32 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 114. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2005 года N 3577. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 62 (V064175)

     В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

     1. Внести в  постановление  Правления Агентства от 16 февраля 2004 года N 32 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2750, опубликованное в 2004 году в изданиях Агентства "Каржы хабаршысы" и "Финансовый вестник" N 2-3(3), с изменениями и дополнениями, внесенными  постановлением  Правления Агентства от 21 августа 2004 года N 245, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 3103) следующее дополнение:
     в Правилах ведения системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:
     дополнить пунктом 62 следующего содержания:
     "62. Особенности регистрации сделок по принудительному выкупу акций банка и их последующей продаже инвесторам, осуществляемых в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.". 

     2. Настоящее постановление вводится в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 

     3. Департаменту надзора за банками (Раева Р.Е.):
     1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
     2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

     4. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

     Председатель 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 13 ақпандағы N 32 қаулысына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 26 наурыздағы N 114 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 22 сәуірде тіркелді. Тіркеу N 3577. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 62 (V064175) қаулысымен.

       Ескерту: Қаулының күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 62   қаулысымен .

      Бағалы қағаздар нарығында қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 13 ақпандағы N 32  қаулысына  (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 2750 тіркелген, 2004 жылы Агенттіктің "Қаржы хабаршысы" және "Финансовый вестник" N 2-3(3) басылымдарында жарияланған, Агенттік Басқармасының 2004 жылғы 21 тамыздағы N 245 қаулысымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 3103 тіркелген) мынадай толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу ережесінде:
      мынадай мазмұндағы 62-тармақпен толықтырылсын:
      "62. Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес жүзеге асырылатын банк акцияларын мәжбүрлеп сатып алу және оларды одан әрі инвесторларға сату бойынша мәмілелерді тіркеу ерекшеліктері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады.".

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді.

      3. Банктерді қадағалау департаменті (Раева Р.Е.):
      1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

      4. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л. Бахмутоваға жүктелсін.

      Төраға