О внесении дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами от 7 сентября 2004 года N 72-П-а "Об утверждении Правил выполнения землеустроительных работ в Республике Казахстан по составлению проектов межхозяйственного землеустройства по образованию и упорядочению существующих землепользований, отвода и установлению границ земельных участков на местности"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами от 24 июня 2005 года N 108-П. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 июля 2005 года за N 3737. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 20 апреля 2022 года № 119.

      Сноска. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства РК от 20.04.2022 № 119 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования выполнения землеустроительных работ в Республике Казахстан и приведения в соответствие с Земельным кодексом Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами от 7 сентября 2004 года N 72-П-а "Об утверждении Правил выполнения землеустроительных работ в Республике Казахстан по составлению проектов межхозяйственного землеустройства по образованию и упорядочению существующих землепользований, отвода и установлению границ земельных участков на местности" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 3148), следующие дополнения:

      в Правилах выполнения землеустроительных работ в Республике Казахстан по составлению проектов межхозяйственного землеустройства по образованию и упорядочению существующих землепользований, отвода и установлению границ земельных участков на местности, утвержденных указанным приказом:

      в пункте 8:

      во втором абзаце после слов "экземпляр землеустроительной документации" дополнить словами ", необходимой для производства работ по учету земельных участков для целей регистрации,";

      дополнить абзацем третьим следующего содержания:

      "Производство работ по учету земельных участков для целей регистрации осуществляется за счет средств заказчиков.".

      2. Настоящий Приказ в установленном порядке направить в Министерство юстиции Республики Казахстан на государственную регистрацию.

      3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Председателя Раймбекова К.У.

      4. Настоящий Приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.

ПредседательҚазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттігі төрағасының 2004 жылғы 7 қыркүйектегі N72-Ө-а "Жер пайдалануларды ұйымдастыру және реттеу, алқапта жер учаскесінің шекарасын бөлу және белгілеу бойынша шаруашылық аралық жерге орналастыру жұмыстарын атқару Ережелерін бекіту туралы" бұйрығына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің 2005 жылғы 24 маусымдағы N 108-Ө-а Бұйырығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 18 шілдеде тіркелді. Тіркеу N 3737. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2022 жылғы 20 сәуірдегі № 119 бұйрығымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 20.04.2022 № 119 (алғаш рет ресми жарияланғаннан күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасында жерге орналастыру жұмыстарының орындалуын жетілдіру мақсатында және Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес келтіруге байланысты БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттігі төрағасының 2004 жылғы 7 қыркүйектегі N 72-Ө-а "Жер пайдалануларды ұйымдастыру және реттеу, алқапта жер учаскесінің шекарасын бөлу және белгілеу бойынша шаруашылық аралық жерге орналастыру жобасын әзірлеу жөніндегі Қазақстан Республикасындағы жерге орналастыру жұмыстарын атқару Ережелерін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеуге алу реестрінде N 3148 бойынша тіркелген) бұйрығына келесі толықтырулар енгізілсін:

      Аталған бұйрықпен бекітілген Жер пайдалануларды ұйымдастыру және реттеу, алқапта жер учаскесінің шекарасын бөлу және белгілеу бойынша шаруашылық аралық жерге орналастыру жобасын әзірлеу жөніндегі Қазақстан Республикасындағы жерге орналастыру жұмыстарын атқару Ережесіне келесідей толықтырулар енгізілсін:

      8 тармақта:

      екінші азат жолдағы "Жерге орналастыру құжаттамасындағы" сөздері "Тіркеуге алу мақсатында жер учаскелерін есепке алу жұмыстарын жүргізуге қажет жерге орналастыру құжаттамасының бір данасы" деген сөздерімен ауыстырылсын;

      келесі мазмұндағы үшінші азат жол толықтырылсын:

      "Жер учаскелерін тіркеу мақсаты үшін есепке алу жұмыстарын жүргізу тапсырыс берушілердің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.".

      2. Осы Бұйрық белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жіберілсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау төрағаның орынбасары Қ.Ө. Райымбековке жүктелсін.

      4. Осы бұйрық ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Төраға