Об определении в Нуринском районе специально отведенных мест для выездной торговли

Постановление акимата Нуринского района Карагандинской области от 13 мая 2011 года N 10/11. Зарегистрировано Управлением юстиции Нуринского района Карагандинской области 30 мая 2011 года N 8-14-145. Утратило силу постановлением акимата Нуринского района Карагандинской области от 29 марта 2016 года № 09/01

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата Нуринского района Карагандинской области от 29.03.2016 № 09/01 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования).
      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Законом Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года N 371 "Об утверждении Правил внутренней торговли", в целях продвижения продукции населению Нуринского района, акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Определить специально отведенные места для выездной торговли через автолавки и палатки с использованием специальных или специально оборудованных для торговли транспортных средств согласно приложению.
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Нуринского района Максутова Данияра Зарлыковича.
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

Аким района
С. Шайдаров

      

  Приложение
к постановлению акимата района
N 10/11 от 13 мая 2011 года

Специально отведенные места для выездной торговли через автолавки и палатки с использованием специальных или специально оборудованных для торговли транспортных средств

N п/п
Место расположения
1
Село Акмешит улица Сейфуллина 3
2
Село Алгабас улица Сейфуллина
3
Село Ахмет ауылы улица Мира 3
4
Село Байтуган улица Ауезова (территория центрального парка)
5
Село Балыктыколь улица Бейбітшілік 2
6
Село Баршино улица Аблахатова 10
7
Село Жанбобек от улицы Уалиханова 13/1 до улицы Уалиханова 17
8
Село Жараспай улица Центральная 6
9
село Заречное от улицы Ленина 1 до ул Ленина 3
10
село Изенды улица Бокаева 13
11
село Кертынды улица Казыбек би (территория центрального парка)
12
Село Кобетей от улицы Жамбыла 6 до улицы Жамбыла 8
13
Поселок Киевка улица Кунаева 32 (возле торгового дома "Азия центр")
14
Поселок Киевка улица Тәуелсіздік (возле здания Народного банка)
15
село Карой улица Абая 22
16
село Куланотпес (территория центрального парка)
17
село Куланутпес улица Абылайхана 1
18
село Майоровка улица Майоровкая 40
19
село Мынбаева улица Центральная 19
20
село Пржевальское от улицы Ленина 2/1 до улицы Ленина 15
21
село Соналы улица Абая (территория центрального парка)
22
село Талдысай улица Сатпаева 9
23
село Тассуат улица Ленина 14
24
село Ткенекты от улицы Сейфуллина 1 до улицы Сейфуллина 20
25
село Шахтерское от улицы Строительная 1 до улицы Строительная 1а
26
Поселок Шубарколь улица Рыскулбекова 56
27
село Щербаковское улица Мира (площадь возле магазина "Бану")

      

Нұра ауданындағы көшпелі сауда үшін арнайы бөлінген орындарды белгілеу туралы

Қарағанды облысы Нұра ауданы әкімдігінің 2011 жылғы 13 мамырдағы N 10/11 қаулысы. Қарағанды облысы Нұра ауданының Әділет басқармасында 2011 жылғы 30 мамырда N 8-14-145 тіркелді. Күші жойылды - Қарағанды облысы Нұра ауданының әкімдігінің 2016 жылғы 29 наурыздағы № 09/01 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Қарағанды облысы Нұра ауданының әкімдігінің 29.03.2016 № 09/01 (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12 сәуірдегі "Сауда қызметін реттеу туралы" Заңына және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 21 сәуiрдегi "Iшкi сауда ережесiн бекiту туралы" N 371 Қаулысына сәйкес, Нұра ауданының тұрғындарына тауарды тежеу мақсатында, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Арнайы немесе сауда жабдығымен жарақталған мамандырылған транспорт құралдарын пайдаланумен автодүкен мен шатыр арқылы көшпелі сауда үшін арнайы бөлінген орындар қосымшаға сәйкес белгіленсін.
      2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Данияр Зарлықұлы Мақсұтовқа жүктелсін.
      3. Осы қаулы ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімі
С. Шайдаров

      
      ауданы әкімдігінің

  2011 жылғы 13 мамырдағы
N 10/11 қаулысына
қосымша

Арнайы немесе сауда жабдығымен жарақталған мамандырылған транспорт құралдарын пайдаланумен автодүкен мен шатыр арқылы көшпелі сауда үшін арнайы бөлінген орындар

N р/с
Орналасқан орны
1
Ақмешіт ауылы, Сейфуллин көшесі 3
2
Алғабас ауылы, Сейфуллин көшесі
3
Ахмет ауылы, Бейбітшілік көшесі 3
4
Байтуган ауылы, Әуезов көшесі (орталық парктің алаңы)
5
Балықтыкөл ауылы, Бейбітшілік көшесі 2
6
Баршын ауылы, Аблахатов көшесі 10
7
Жанбөбек ауылы, Уәлиханов көшесі 13/1 үйінен 17 үйге дейін
8
Жараспай ауылы, Орталық көшесі 6
9
Заречное ауылы, Ленин көшесі 1 үйінен 3 үйге дейін
10
Изенді ауылы, Боқаев көшесі 13
11
Кертінді ауылы, Қазыбек би көшесі (орталық парктің алаңы)
12
Көбетей ауылы, Жамбыл көшесі 6 үйден 8 үйге дейін
13
Киевка кенті, Қонаев көшесі 32 "Азия центр" сауда үйінің жанындағы алаң
14
Киевка кенті, Тәуелсіздік көшесі ("Халық банкінің" жанындағы алаң)
15
Қарой ауылы, Абай көшесі 22
16
Құланөтпес ауылы, орталық парктің алаңы
17
Құланутпес ауылы, Абылайхан көшесі 1
18
Майоровка ауылы, Майоровка көшесі 40
19
Мыңбаев ауылы, Центральная көшесі 19
20
Пржевал ауылы, Ленин көшесі 2/1 үйден 15 үйге дейін
21
Соналы ауылы, Абай көшесі (орталық парктің алаңы)
22
Талдысай ауылы, Сатпаев көшесі 9
23
Тассуат ауылы, Ленин көшесі 14
24
Ткенекты ауылы, Сейфуллин көшесі, 1 үйден 20-ға дейін
25
Шахтерское ауылы, Строительная көшесі, 1 үйден 1-а үйіне дейін
26
Шұбаркөл кенті, Рыскүлбеков көшесі, 56
27
Щербаковское ауылы, Мир көшесі ("Бәну" дүкенінің жанындағы алаң)