О внесении изменения в некоторые приказы Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами от 20 января 2012 года № 12-ОД. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2012 года № 7435.

      В целях приведения в соответствие с подпунктом 6) пункта 2 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования разрешительной системы", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства РК от 20.04.2022 № 119 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. В приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами от 16 октября 2009 года № 185-П "Об утверждении Инструкции по разработке, согласованию, утверждению и выдаче проектов (планов) земельно-хозяйственного устройства территории сельских населенных пунктов" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5866, опубликованный в газете "Юридическая газета" от 24 декабря 2009 года № 195 (1792) и в газете "Заң газеті" от 24 декабря 2009 года № 195 (1618)) внести следующее изменение:

      в Инструкции по разработке, согласованию, утверждению и выдаче проектов (планов) земельно-хозяйственного устройства территории сельских населенных пунктов, утвержденной указанным приказом:

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Разработка проекта осуществляется гражданами и юридическими лицами, выполняющими землеустроительные работы (далее - разработчик проекта).".

      3. Управлению правового обеспечения Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      4. Департаменту государственного контроля за использованием и охраной земель, государственного земельного кадастра и мониторинга земель Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами обеспечить в установленном законодательством порядке официальное опубликование настоящего приказа после его государственной регистрации.

      5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

      6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

И.о. Председателя


Агентства Республики Казахстан


по управлению земельными ресурсами

К. Раймбеков


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі Төрағасының кейбір бұйрықтарына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі төрағасының м.а. 2012 жылғы 20 қаңтардағы № 12-ОД Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 24 ақпанда № 7435 тіркелді.

      Қазақстан Республикасы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2011 жылғы 15 шілдедегі Заңының 1-бабының 2-тармағының 6) тармақшасына сәйкес келтіру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:

      1. Күші жойылды - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 20.04.2022 № 119 (алғаш рет ресми жарияланғаннан күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару Агенттігі Төрағасының 2009 жылғы 16 қазандағы "Ауылдық елді мекендер аумағының жер-шаруашылық орналастыру жобаларын (жоспарларын) әзірлеу, келісу, бекіту және беру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" № 185-Пбұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5866, "Юридическая газета" газетінің 2009 жылғы 24 желтоқсандағы № 195 (1792) және "Заң газеті" газетінің 2009 жылғы 24 желтоқсандағы № 195 (1618) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      аталған бұйрықпен бекітілген Ауылдық елді мекендер аумағының жер-шаруашылық орналастыру жобаларын (жоспарларын) әзірлеу, келісу, бекіту және беру жөніндегі нұсқаулығында:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Жобаларды әзірлеуді жерге орналастыру жұмыстарын орындайтын азаматтар және заңды тұлғалар (бұдан әрі - жобаны әзірлеуші) жүзеге асырады.".

      3. Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.

      4. Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің Жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау және мемлекеттік жер кадастры және жерлердің мониторингі департаменті мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін осы бұйрықтың заңнамада белгіленген тәртіпте ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      6. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы


Жер ресурстарын басқару агенттігі


Төрағасының м.а.

K. Раймбеков