О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2009 года № 63 "О минимальном размере уставного капитала юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 143. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 октября 2014 года № 9788. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 сентября 2017 года № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).
      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие приказа см. п.2

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года " О Национальном Банке Республики Казахстан", от 13 июня 2005 года " О валютном регулировании и валютном контроле" и от 16 мая 2014 года " О разрешениях и уведомлениях", Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2009 года № 63 "О минимальном размере уставного капитала юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5735, опубликованное 14 августа 2009 года в газете "Юридическая газета" № 123 (1720)) следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "О минимальном размере уставного капитала юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В целях укрепления финансовой устойчивости и повышения эффективности работы юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой, (далее - уполномоченные организации), Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования, но не ранее 21 ноября 2014 года.


Председатель


Национального Банка      "СОГЛАСОВАНО"

      Министерство по инвестициям

      и развитию Республики Казахстан

      Министр ____________ Исекешев А. О.

      28 августа 2014 года

      "СОГЛАСОВАНО"

      Министерство национальной экономики

      Республики Казахстан

      Министр ____________ Досаев Е. А.

      15 сентября 2014 года

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қызметінің айрықша түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталының ең аз мөлшері туралы" 2009 жылғы 16 шілдедегі № 63 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 143 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 10 қазанда № 9788 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 қыркүйектегі № 188 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.09.2017 № 188 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      РҚАО-ның ескертпесі!

      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2005 жылғы 13 маусымдағы және "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қызметінің айрықша түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталының ең аз мөлшері туралы" 2009 жылғы 16 шілдедегі № 63 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5735 тіркелген,

      2009 жылғы 14 тамызда "Заң газеті" газетінде № 123 (1546) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталының ең аз мөлшері туралы";

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қызметiнiң айрықша түрi қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалардың (бұдан

      әрі – уәкілетті ұйымдар) қаржылық орнықтылығын нығайту және жұмыс тиімділігін арттыру мақсатында, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:".

      2. Осы қаулы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң, бірақ 2014 жылғы 21 қарашадан ерте емес қолданысқа енгiзiледi.

Ұлттық Банк Төрағасы


"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Байланыс және ақпарат агенттігі

2014 жылғы 28 тамыз

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Өңірлік даму министрлігі

2014 жылғы 15 қыркүйек

Қ. Келімбетов