О внесении дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 "Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года № 266. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2016 года № 13619

      Примечание!
      Порядок в ведения в действие см. п.4

      ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8424, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 12 июня 2013 года № 198-199 (27472-27473)) следующие дополнения:
      в пункте 1:
      подпункт 1) исключить;
      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      «6) типовые учебные программы по общеобразовательным предметам начального образования согласно приложениям 175-191 к настоящему приказу.»;
      дополнить приложениями 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,182,183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 и 191 согласно приложениям 12345678910111213141516 и  17 к настоящему приказу.
      2. Департаменту дошкольного и среднего образования, информационных технологий (Жонтаева Ж.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление копий настоящего приказа для официального опубликования в информационно-правовой системе «Әділет» и периодических печатных изданиях на электронном носителе с приложением бумажного экземпляра, заверенного гербовой печатью;
      3) в течение пяти рабочих дней со дня получения зарегистрированного настоящего приказа направление его копии в печатном и электронном виде, заверенной печатью Министерства образования и науки Республики Казахстан и удостоверенной электронной цифровой подписью лица, уполномоченного подписывать настоящий приказ, для внесения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
      4) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан;
      5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра образования и науки Республики Казахстан.
      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 сентября 2016 года для 1 классов, с 1 сентября 2017 года для 2 классов, с 1 сентября 2018 года для 3 классов, с 1 сентября 2019 года для 4 классов и подлежит официальному опубликованию.

      Министр образования и науки
      Республики Казахстан                       Е. Сагадиев

Приложение 1        
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 8 апреля 2016 года № 266 

Приложение 175        
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 апреля 2013 года № 115 

Типовая учебная программа по предмету «Обучение грамоте»
для 1 класса уровня начального образования
(с казахским языком обучения)

1. Түсіндірме жазба

      1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.
      2. Оқу бағдарламасы оқушылардың жас ерекшеліктерінің танымдық мүмкіндіктеріне сәйкес әр оқу пәнінің мазмұнын және олардың білім, білік, дағдыларының көлемін анықтайтын оқу-нормативтік құжат болып табылады.
      3. Оқу бағдарламасы оқыту процесін оқушылардың пән салалары бойынша білім мен біліктерді саналы түрде меңгеруі үшін әр пәннің әдістемелік әлеуетін қолдануға, оқу, жоба, зерттеу іс-әрекеттері тәсілдерін меңгеру арқылы дербестігін дамытуға, әлеуметтік-мәдени кеңістікте орнын таба білуі үшін бағыттайды.
      4. Оқу бағдарламасында оқу-нормативтік құжаттың дәстүрлі міндеттері заманауи мектепте білім беру процесін ұйымдастырудың инновациялық тәсілдерімен үйлесімді сабақтасқан. Оқытудағы тәсілдер пән бойынша оқу бағдарламасының түбегейлі жаңа құрылымын құруда негізгі бағдарлары болып табылады.
      5. Құндылыққа, іс-әрекетке, тұлғаға бағдарлық коммуникативтік тәсілдер білім берудің классикалық негізі ретінде оқыту мақсаттарының жүйесі мен білім беру процесі нәтижелерінің басымдылығын арттыру үшін қолданылып, оқу бағдарламасының жаңа құрылымында көрініс тапты.
      6. Қазіргі кезеңде оқушының өздігінен білімді игеруі үшін оның белсенді іс-әрекетін ұйымдастыру оқу процесіне қойылатын негізгі талаптардың бірі болып табылады. Мұндай тәсіл пәндік білімді, әлеуметтік және коммуникативтік дағдыларды ғана емес, сонымен бірге өзінің жеке мүдделері мен болашағын сезінуге, сындарлы шешімдер қабылдауына мүмкіндік беретін тұлғалық қасиеттерді де меңгеруге ықпал етеді. Мұғаліммен бірлесіп шығармашылықпен айналысу және серіктес, кеңесші ретінде мұғалімнің қолдауы кезінде оқушының белсенді танымдық қабілеті тұрақты сипатқа ие болады.
      7. Тұлғалық-бағдарлық білім беруді осындай сипатта жақсарту білім беру процесіне барлық қатысушылардың өзара қарым-қатынасында өктемшілікке жол бермей, ынтымақтастығы үшін алғышарттарды құрайтын оқытудың алуан түрлі интерактивті әдістерін қолдану кезінде мүмкін. Диалогтік және рефлексивті технологияларды қолдану оқушылардың жоба және зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруымен сабақтасады. Оқу процесін ұйымдастырудың барлық инновациялық тәсілдер оқытуды білім, идеялар және іс-әрекет тәсілдерімен белсенді түрде алмасуды көздейтін оқушының шынайы шығармашылық процесіндегі қарым-қатынас моделіне айналдырады.
      8. Нақты пәннің оқу бағдарламасы жергілікті сипаттағы материалдарды (нысандар, кәсіпорындар, ақпарат көздері) пайдалануға бағытталған оқу-жобалау іс-әрекеттерін ұйымдастыру арқылы танымдық және әлеуметтік тұрғыдан оқушының белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді. Осы пәннің оқу мақсаттары аясында жүзеге асырылатын тәрбиелік сипаттағы жоба жұмысын ата-аналармен, жергілікті қауымдастық өкілдерімен бірлесе отырып, ұйымдастыруға болады.
      9. Әр пәннің оқу бағдарламаларында үш тілде білім беруді жүзеге асыру қарастырылған, онда үш тілді меңгертіп қана қоймай, сол сияқты оқушылардың сыныптан тыс жұмыстарын да үш (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) тілде ұйымдастыру қарастырылған. Көптілді оқу ортасын құрудағы әр пәннің қосқан үлесі үш тілде білім беру саясатын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Тіл үйретудің негізі болып табылатын коммуникативтік тәсілдер әрбір оқу пәнінің түрлі оқу жағдаяттарында білім және білікпен алмасу, тілдік және сөйлеу нормалары жүйесін дұрыс қолдану сияқты әдіс-тәсілдер арқылы оқушылардың сөйлеу әрекеттерін дамытудың жетекші қағидаты ретінде қарастырылады.
      10. Пән мазмұнын меңгеру және оқу мақсаттарына қол жеткізу процесінде оқушылардың ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, атап айтсақ: қажетті ақпаратты іздеу, өңдеу, алу, құру және көрсету, ақпараттар және идеялармен алмасу үшін бірлесіп әрекет ету, жабдықтар мен қосымшаларды кең ауқымда қолдану арқылы өз жұмысын бағалау және жетілдіру сияқты қолдану дағдыларын дамыту үшін алғышарттар/жағдайлар жасау керек.
      11. Оқу бағдарламасында оқу пәнінің мазмұнын анықтаудың негізі болып табылатын оқыту мақсаттарының жүйесі түрінде ұсынылған күтілетін нәтижелері қалыптастырылған. Мазмұны тұрғысынан оқу бағдарламалары оқушыны өзін-өзі оқыту субьектісі және тұлғааралық қарым-қатынас субьектісі ретінде тәрбиелеуде нақты оқу пәнінің қосатын үлесін айқындайды.
      12. Оқу бағдарламалар білім беру құндылықтарының өзара байланысы мен өзара шарттылығына негізделген тәрбиелеу мен оқытудың біртұтастығы қағидатын және нақты пәнді оқыту мақсаттарының жүйесі бар мектепті бітіргеннен кейінгінәтижелерін іске асыруға мүмкіндік береді.
      13. Оқу бағдарламаларының тек пәндік білім мен білікке ғана емес, сонымен қатар, кең ауқымды дағдылардың қалыптасуына бағыттылғаны оның ерекше өзгешелігі болып табылады. Оқыту мақсаттарының құрастырылған жүйесі:
      1) білімді функционалдық және шығармашылық қолдану, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану, қарым-қатынас жасаудың түрлі тәсілдерін қолдану, топпен және жеке дара жұмыс істей алу, мәселелерді шешу және шешімдер қабылдау сияқты кең ауқымды дағдыларын дамытуға негіз болады. Кең ауқымды дағдылар оқушының мектептегі білім алу тәжірибесінде де, келешекте мектепті бітіргеннен кейін де жетістігінің кепілі болып табылады.
      14. Экономикадағы заманауи инновациялар, еңбек нарығындағы өзгерістер оқушылардың күрделі міндеттерді шешу үшін немесе оларды шешудің жаңа тәсілдерін табу үшін жағдаятқа, идеялар мен ақпараттарға талдау жасау және бағалауға, алған білімі мен тәжірибесін жаңа идея мен ақпаратты жинақтау үшін шығармашылық қолдануға мүмкіндік беретін дағдылар жиынтығын меңгеру қажеттілігіне себепші болады. Жігерлілік, алғырлық, білім құмарлылық, өзгерістерге дайындығы, байланысқа бейімділігі сияқты тұлғалық қасиеттер өзекті болып отыр.
      15. Нақты пән бойынша күнделікті білім беру процесінің мазмұны оқу мақсаттарына бағынады және оқушылардың меңгерген білім, білік және дағдыларын кез келген оқу процесінде және өмір жағдаяттарында шығармашылықпен пайдалану даярлылығын қалыптастыруға, жетістікке қол жеткізуде қажырлылықты дамытуға бағытталған, өмір бойы білім алуға ынталандырады.
      16. Кең ауқымдағы дағдылармен бірлікте жеке қасиеттердің дамуы: «қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілік», «құрмет», «ынтымақтастық», «еңбек пен шығармашылық», «ашықтық», «өмір бойы білім алу» сияқты білім берудің басты құндылықтарына оқушыларды дағдыландырудың негізі болып табылады. Бұл құндылықтар оқушының тәртібі мен күнделікті іс-әрекеттерін ынталандыратын тұрақты тұлғалық бағдары болуы тиіс.

2. «Сауат ашу» пәнін оқыту мақсаты мен міндеттері

      17. «Сауат ашу» - жалпы білімнің негізін құрайтын аса маңызды пәндердің бірі. Пәнді оқу барысында оқу мен жазуға қатысты жұмыс интеграциялау арқылы жүзеге асады.
      18. «Сауат ашу» пәні – «Қазақ тілі», «Әдебиеттік оқу» пәндерінің құрамдас бөлігі, тіл және әдебиет туралы білім жүйесіне дайындық болып табылады. «Сауат ашу» пәнініңмаңыздылығы – оқушылардың өмірінде жаңа пайда болған «жетекші әрекет» – оқу әрекетіне бейімдеу, тұрақты зейіні мен жадын, логикалық ойлауы мен білім алуға деген қызығушылығын қалыптастырып, ой-өрiсiн жетiлдiру, сөздік қорын молайтып, байланыстыра сөйлеуге үйрету міндеттерін жүзеге асыруында. Сонымен қатар, сөйлеу әрекетінің тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым түрлерін дамыту арқылы басқа пәндерді меңгертуге негіз болуында.
      19. «Сауат ашу» пәні оқушылардың:
      1) қазақ тілі фонетикасы, лексикасы, грамматикасы мен пунктуациясы туралы бастапқы білім негіздерін игеруіне;
      2) оқу мен жазуға деген қызығушылығының оянуына;
      3) айтылым, тыңдалым, жазылым және оқылым дағдыларын қалыптастыруға;
      4) жұппен, топпен, ұжыммен жұмыс жасауға дағдылануына және түрлі рөлді (көшбасшы, орындаушы) орындауға үйренуіне; өз ұлтының, Қазақстанда тұрып жатқан басқа да халықтардың мәдениетіне ізгілік және құрмет сезімінің қалыптасуына негіз қалаушы пән болып табылады.
      20. «Сауат ашу» пәнінің мақсаты– айтылым, тыңдалым, жазылым және оқылым дағдыларын қалыптастыру процесі арқылы функционалды сауаттылығының негізін қалап, білім алуға ынталы жеке тұлғаның дамуына мүмкіндік жасау.
      21. Алға қойылған осы мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттер шешілуі көзделеді:
      1) қазақ әліпбиіндегі әріптермен (баспа және жазба түрі, бас әріп және кіші әріп) таныстыру;
      2) әріптен буын, буыннан сөз, сөзден сөйлем құрап оқуға және жазуға дағдыландыру;
      3) оқу дағдысы (дұрыс, мәнерлеп, шапшаң және түсініп оқу) мен жазу дағдысын (қатесіз, сауатты, таза, каллиграфия ережелерін сақтай отырып жазу) қалыптастырып, жетілдіру;
      4) тілдік бірліктер (дыбыс, буын, сөз, сөйлем, мәтін) және орфография, пунктуация туралы қарапайым түсініктерді меңгерту;
      5) кітап оқуға қызығушылығын тәрбиелеу;
      6) қарапайым талдау жасау тәсілдерін меңгерту арқылы салыстыру, топтастыру, жүйелеу біліктерін дамыту;
      7) сөйлеу және қарым-қатынас жасау мәдениеті нормаларын сақтауға дағдыландыру;
      8) сөздік қорын байыту және белсендіру,байланыстыра сөйлеу тілін дамыту;
      9) ана тіліне, тарихына, мәдениетіне, салт-дәстүріне деген сүйіспеншілігін арттыру арқылы рухани-адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру;
      10) коммуникативтік дағдыларын (диалог барысында басқа адамның сөзін ести және тыңдай білуін, диалогке/сұхбатқа қатысуға дайын болуын, әркімнің өз көзқарасы мен пікірі болатынын түсінуін; өз пікірін айқын да дұрыс және толық жеткізе білуін) қалыптастыру;
      11) алған тілдік білімі мен дағдыларын жеке қарым-қатынас тәжірибесінде, күнделікті өмірлік жағдаяттарда қолдануға үйрету;
      12) оқушыны өз іс-әрекетін адамгершілік, ізгілік тұрғысынан ұйымдастыруға және жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу.
      22. «Сауат ашу» пәнінде оқу және жазу жұмыстары өзара тығыз байланыста қатар жүреді:
      1) оқу дағдысы жақсы қалыптасқан оқушының сауатты жазу дағдысы да соған сай қалыптасады. «Сауат ашу» пәні арқылы оқушылар қазақ тілі мен әдеби мұрасын меңгеріп, ана тілі мен туған халқының мәдениетін құрметтеуге, оқу процесінде және күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарда тілдік қарым-қатынасқа еркін түсіп, өз пікірін білдіруге дағдыланады.

3. Оқыту процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер

      23. Жалпы білім беру ұйымдары (мектеп, гимназия, лицей) «білім алуды үйрету» ұстанымын негізге алады, ол ұстаным бойынша өз бетімен білім алуға ұмтылатын, ынталы, қызығушылығы жоғары, өзіне сенімді, жауапкершілігі мол және зияткерлік тұрғыдан дамыған тұлға қалыптастыру көзделеді.
      24. Оқушылардың бойында бұл қасиеттерді қалыптастыруда мұғалімдер түрлі технологиялар мен әдіс-тәсілдер қолданады деп күтіледі, олар:
      1) зерттеушілік тәсілдер (оқушылар «не білемін? нені білгім келеді? нені білдім?» тұрғысынан өз әрекетін талдауға үйренеді);
      2) әрекеттік тәсілдер (оқушылар оқу әрекетінде меңгерген жаңа білімінің болашақта қажеттілігін түсінеді);
      3) дамыта оқыту (оқушылар өзінің іс-әрекетін жоспарлау және басқару жолын үйренеді);
      4) уәждеу, қызықтыра оқыту (оқушының оқуға деген қызығушылығын арттыру үшін «оқыту үшін бағалау» арқылы қолдау жасау);
      5) оқушылардың оқу әрекетін жеке, топтық және ұжымдық формада ұйымдастыру (оқушылар бірін-бірі өзара оқытуға, бірін-бірі бағалауға, пікір алмасуға үйренеді);
      6) саралай оқыту (оқушыларды деңгейіне, мүмкіндігіне қарай оқыту, қалыптастырушы баға арқылы қолдау).
      25. «Сауат ашу» пәнін оқытуда қолданылатын оқыту стратегиялары мен әдістері:
      1) стратегиялар: өзін-өзі басқарушылық, эксперименттік, сыни, коммуникативтік;
      2) технологиялар: шағын топтағы жұмыс (командада), кейс-стади (нақты жағдаяттарды талдау), рөлдік және іскерлік ойындар, модульді оқыту;
      3) әдістер: жеке оқыту, проблемалық оқыту.
      26. Басты назар білімді қолдану біліктілігіне аударылады. Оқушылардың білім алу барысындағы табыстылығы мен алдағы қадамдарын анықтау үшін оқытудың нақты мақсаттары мен жетістіктер критерийлерін алдын ала белгілеу керек.
      27. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту. Оқу бағдарламасы мақсаттарының бірі – түрлі әлеуметтік топтармен тіл табысуға қабілетті жеке тұлғаны тәрбиелеу. Осы мақсатқа жету үшін ынталандырушы және белсенді тілдік орта құру арқылы, қажетті коммуникативтік дағдыларды дамыту керек. Мұндай орта оқушылардың сыныптастарымен, мұғалімдерімен және көпшілікпен қарым-қатынасында қазақ тілін сауатты пайдалануына, ауызекі, жазбаша формаларын қолдана отырып, өз пікірін еркін білдіруіне мүмкіндік туғызады.
      28. «Сауат ашу» пәнінде тыңдалым және айтылым дағдыларын дамытуға ықпал ететін тапсырма үлгілері:
      1) дыбыстық-буындық талдау жасау;
      2) артикуляциялық жаттығулар;
      3) мәтінді мұқият тыңдап, мазмұнын түсіну, сұрақтар қою және сұрақтарға жауап беру;
      4) тыңдалған мәтін мазмұнының желісін суреттер арқылы беру;
      5) тыңдалған мәтіннің белгілі бір үзіндісін айтып беру;
      6) мәтіннің мазмұнына қарама-қарсы пікір айту;
      7) өздеріне таныс және қызықты тақырыптар бойынша әңгімелесу;
      8) белгілі бір тақырыпта пікірталасқа қатысу;
      9) мәтіннің кейбір оқиғаларын ым-ишарамен көрсету;
      10) жұпта ым-ишара, қимыл-әрекетті пайдаланып, оқиғаны жазуға дайындалу (мысалы, «Бағытталған оқу» және «Бағытталған жазу»);
      11) таныс ертегі, әңгімені мазмұндау, өлеңдерді жатқа айту;
      12) сәлемдесу, қоштасу, кешірім сұрау, алғыс айту, өтініш жасау, таныс және таныс емес адамдармен, жақындары және достарымен, құрдастары және ересектермен, кіші балалармен қарым-қатынас жасауға байланысты рөлдік ойындар;
      13) нені сұрауға және нені сұрауға болмайтыны туралы пікір таластыру;
      14) суреттер, бейнематериалдар бойынша әңгімелеу, сипаттау;
      15) сахналау;
      16) берілген тақырып (сол сабақта өтілген әңгіме, ертегі немесе мысал) бойынша диалог (қуыршақтардың көмегімен) құрастыру.
      29. «Сауат ашу» пәнінде оқылым дағдысын дамытуға ықпал ететін тапсырма үлгілері:
      1) графикалық сызба арқылы «оқу»;
      2) кеспе әріптерден буын, сөз құрап оқу;
      3) мәтіннен қажетті сөйлемді немесе сөзді тауып оқу;
      4) «көзбен оқы» ойыны арқылы оқу;
      5) мәтіннен көркем, бейнелі сөздерді тауып оқу;
      6) сөздік жұмысы (сөздің мағынасын түсіну);
      7) мәнерлеп оқу;
      8) рөлге бөліп оқу;
      9) оқылған әңгіменің, ертегінің картасын жасау.
      30. «Сауат ашу» пәнінде жазылым дағдысын дамытуға ықпал ететін тапсырма үлгілері:
      1) ақпаратты сурет және белгілер/пиктограммалар арқылы беру;
      2) сөздердің дұрыс жазылуын (орфографиялық нормаларды) меңгертуге арналған тапсырмалар орындау;
      3) мәтіннен сөздерді, сөйлемдерді, қысқа үзінділерді көшіріп жаздыру;
      4) мәтіндегі жазылуы қиын сөздерден сөздік құрастыру;
      5) сөзден сөйлемдер, сөйлемдерден мәтін құрастырып жазу;
      6) шағын хат жазу;
      7) есте сақтау арқылы жазу;
      8) байқағаны, сүйікті істері, ойындары туралы тірек суреттермен сөйлемдер, шағын мәтін құрастырып жазу;
      9) сурет бойынша жазу;
      10) өзі құрастырған мәтінін мұғалімнің көмегімен тексеру.

4. Оқу жетістіктерін бағалау тәсілдері

      31. «Сауат ашу» пәнін меңгеру нәтижелері критериалды бағалауды қолдану арқылы жүзеге асырылады.
      32. Критериалды бағалау оқыту, оқу және бағалаудың өзара тығыз байланысында негізделген. Критериалды бағалау нәтижелері білім беру процесін тиімді жоспарлау және ұйымдастыру мақсатында пайдаланылады.
      33. Критериалды бағалау қалыптастырушы және жиынтық бағалаудан тұрады.
      34. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз өткізіледі, оқушы мен оқытушы арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және оқу процесін дер кезінде түзетуге мүмкіндік береді.
      35. Жиынтық бағалау белгілі оқу мерзімінде оқу блогын оқып бітіргенде өткізіледі, оқушыларға кері байланысты қамтамасыз ету үшін, пән бойынша тоқсандық және жылдық бағаларды қою үшін колданылады.

5. «Сауат ашу» пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      36. «Сауат ашу» пәні бойынша оқу жүктемесі:
      1-кесте

Сынып

Апталық сағат саны

Жылдық сағат саны

1

6 сағат

198 сағат

      37. Бастауыш білім беру деңгейінде оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру үшін бастауыш сынып кабинеті санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормаларға сәйкес жабдықталуы керек.
      38. Жиһаздар сыныпта түрлі формадағы (жеке, жұптық, топтық) жұмыстар (ойын және басқа да белсенді әдістер) ұйымдастыруға мүмкіндік беретіндей жеңіл және жылжымалы болуы керек. Соған қоса, кітап сөрелеріне, оқушылардың көрме жұмыстарына арналған стенділерге және көрнекі құралдарға арнайы орындар ескерілуі тиіс.
      39. «Сауат ашу» пәнінің мазмұны:
      1) «Сауат ашу» пәні – лексикалық тақырыптар негізінде оқушыларды оқу мен жазуға үйрете отырып, тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын қалыптастыруға арналған пән;
      2) «Сауат ашу» пәні бағдарламасының мазмұны кіріктіріле (интегративті) құрастырылды;
      3) «Сауат ашу» пәні үш кезеңнен тұрады: әліппеге дейінгі кезең, әліппе кезеңі, әліппеден кейінгі кезең. Сауат ашудың әліппе кезеңі І тоқсанда басталып, ІІІ тоқсанда аяқталады. Мұғалім сағат санын үш кезең бойынша сыныптағы оқушылардың оқу мақсаттарын меңгеруіне, әр кезеңнің міндеттерін жүзеге асыруына орай еркін жоспарлай алады.
      40. Әліппеге дейінгі кезеңнің міндеттері:
      1) оқу әрекетіне деген қызығушылығын қалыптастыру;
      2) фонематикалық есту-тыңдауын дамыту;
      3) дыбыс, буын, сөз, сөйлем туралы алғашқы ұғымдары мен түсініктерін қалыптастыру;
      4) сызба-модельдерді қолдана отырып, сөзге дыбыстық талдау жасау, дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырату, сөздерді буынға бөлу дағдыларын қалыптастыру;
      5) қолдың ұсақ бұлшық еттерін дамыту (бояу, сурет салу, түрлі бағытта сызықтар жүргізу, сұлбасын салу, элементтерді жазу);
      6) ойлау, есте сақтау, елестету, қабылдау қабілеттерін және тұрақты зейінін дамыту;
      7) ауызша, жазбаша тілін дамыту.
      41. Әліппе кезеңінің міндеттері:
      1) оқу әрекетіне деген қызығушылығын дамыту;
      2) фонематикалық есту-тыңдауын дамыту;
      3) дыбыстық талдау-жинақтау дағдыларын жетілдіру;
      4) әліпби әріптерін меңгерту, әріптердің баспа және жазба түрлерін, бас әріп және кіші әріпті ажыратуға үйрету;
      5) тіл бірліктері (дыбыс, буын, сөз, сөйлем) туралы ұғымдары мен түсініктерін кеңейту;
      6) біртіндеп сөзді тұтас, дұрыс, түсініп оқуға дағдыландыру;
      7) әріптерді, буындарды, сөздерді, сөйлемдерді жазуда каллиграфиялық дағдыларын қалыптастыру;
      8) ауызша және жазбаша тілін дамыту арқылы сөйлеу әрекеттерін жетілдіру.
      42. Әліппеден кейінгі кезеңнің міндеттері:
      1) мәтіндерді дұрыс, ырғақты оқуға дағдыландыру, «іштей оқу», түсініп, мәнерлеп, шапшаң оқу дағдыларын қалыптастыру;
      2) тыңдау-түсіну, сөйлеу, оқу және жазу дағдыларын жетілдіру;
      3) байланыстырып сөйлеуін дамыту;
      4) каллиграфия нормаларын сақтай және сауатты, қатесіз жазу дағдыларын қалыптастыру.
      43. Тыңдалым және айтылым:
      мұғалім мен басқа оқушылардың сөйлеуін тыңдауы, естігенінің мәнісін түсінуі, сұраққа дұрыс және нақты жауап беруі, сөз мағынасын түсінуі, сөзді жұмсалу орнына және мағынасына қарай қолдана білуі, сыныптастарымен тілдесуде сөйлеу мәдениетін сақтай отырып, өзі туралы айта алуы. Тілдік емес амалдарды (интонация, мимика, қол қимылдары, дене қимылдары) ауызша сөйлесуде қолдануы. Сюжетті суреттер бойынша әңгімелер құрастыру, ертегілер айту. Өлеңдер жаттау, санамақтар, мақалдар мен мәтелдер, жұмбақтар жаттау. Жаңылтпаштар айту арқылы артикуляциялық аппараттарын дамыту. Сөздің дыбыстық құрылымы. Дауысты дыбыстар, олардың жуан, жіңішке болып бөлінуі. Дауыссыз дыбыстар, олардың қатаң, ұяң, үнді болып жіктелуі. Буын – ең кіші айтылым бірлігі ретінде. Сөздердің буындарға бөлінуі. Дауысты дыбыстардың буынқұраушылық рөлі. Сөздің мағынасы. Сөйлем құрау. Сөйлемдерден қысқаша мәтіндер құрастыру. Мәтінді тыңдау барысында түсіну. Мұғалімнің ауызша сұрақтарына жауап беру. Сюжетті сурет бойынша немесе көргені, бастан кешкені, естігені туралы әңгімелесу; қысқаша тақпақтар жаттау, мазмұнын айтып беру. Түрлі жанрдағы шығармаларды салыстыру. Шығармадағы негізгі кейіпкерлерге мінездеме беру, сипаттама жазу дағдыларын қалыптастыру. Сөздің дыбыстық және әріптік құрамының сәйкестігін немесе сәйкес еместігін нақтылау. Сөздерді қазақ әдеби тілінің орфоэпиялық заңдарына сәйкес айта білу. Коммуникативтік мақсаттарға сай (топта сөйлесу, сұхбатқа қатысу, сахналау, рөлдік ойындар) сөйлеу мәдениеті этикеттерін пайдалану, лексикалық тақырыптар негізінде сөздік қорды кеңейту.
      44. Оқылым:
      сөздегі дыбыстардың саны мен бірізділігін анықтау. Дыбыстық талдау жасау. Дыбыстардың мағына ажыратушылық функциясын түсіну. Сөздер мен сөйлемдердің құрылымын сызба арқылы түсініп, тани білуі (сөздегі буын санын, сөйлемдегі сөз санын анықтау). Сөздің мағынасын, сөйлемнің мәнісін түсіну. Дыбыс пен әріпті ажырата тани білуі; әріп – дыбыстың таңбасы ретінде. Жазылған сөздің әріптік құрылымын тану. Түрлі құрылымдағы сөздерді, 2-6 сөзден тұратын сөйлемдерді, 4-8 сөйлемнен тұратын қысқаша мәтіндерді буындық тәсілмен ұласпалы оқуға үйрету, мәтінді мұғалімнің сұрағы бойынша теріп оқу. Дауыстап оқу. Сөйлеудің интонациялық ұйымдасуына бақылау жасау (аяғындағы интонация, леппен айту, сұраулы интонация);
      жылдың соңында таныс емес мәтінді оқу техникасының нормасы: минутына 20-25 сөз бен тыныс белгілері;
      ескерту: Шылау, екі әріпті сөздер, қос сөздер жеке сөз ретінде саналады;
      қазақ тіліндегі дыбыстарды, оның ішінде айтылуы ұқсас л – р, н – ң, с – з, с – ш, ж – ш, п – б, к – қ дыбыстарын дұрыс айтуға дағдыландыру. Орыс тілінен енген сөздерде кездесетін дыбыстарды дұрыс айтуға жаттықтыру. Оқушылардың сөздік қорын байыту және белсендіру;
      сөздердің мағынасына бақылау жасау (мағынасы жуық сөздер, қарама-қарсы мағыналы, көп мағыналы). Мәтін туралы жалпы түсінік. Өз бетімен оқу барысында мәтінді түсінуі. Баяндау сипатындағы құрылымында ақаулары бар мәтінді қайта өңдей алуы. Тұтас сөздер арқылы оқуға өту, «іштей оқу». Оқылғанның мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру; оқылған мәтін мазмұнының тақырыбымен байланыстылығы, түрлі жанрлардың ерекшеліктерін айқындау; көркем шығарманың тақырыбын, негізгі ойын анықтау; қойылған сұрақтарға дұрыс жауап құрастыра білу; көркем мәтін мен өзге (нұсқаулық, түйін) мәтіндерді интонациясын дұрыс қойып оқу (хабарлы, сұраулы, лепті) және олардың мазмұнын айтып беру; теріп оқу, рөлге бөліп оқу, оқылғанға баға беру (ұнайды/ ұнамайды). Оқу тапсырмаларын орындауға керекті ақпаратты іздеу (мұғалімнің жетекшілігімен). Мәтін, сурет, сызба түрінде берілген ақпаратты түсіну.
      45. Жазылым:
      сызбалардың көмегімен сөздің дыбыстық құрамын модельдеу. Сөйлемді модельдеу. Жазу жұмысына дайындық жаттығулары (денені дұрыс ұстау, дұрыс отыру, дәптерді дұрыс қою, қарындашты/қаламды дұрыс ұстау). Кеңістікте бағдарлау дағдысын қалыптастыру (жазу жолы, жоларалық кеңістік, жолдың жоғарғы және төменгі сызығы, көлбеу, тік). Сурет салу, үзік сызықтар, ирек сызықтар, әріп элементтерін жазу. Әріп элементтерін, бас әріптер мен кіші әріптерді, сөйлемдердің буындарын графикалық нормаларды сақтай отырып, бір-бірімен дұрыс байланыстырып, үздіксіз әрі ырғақты жазу. Айтылуы мен жазылуында алшақтық жоқ сөздерден, пунктуациялық ережелерді ескере отырып, диктант жазу. Сөйлем құрамындағы сөздердің бөлек жазылатыны. Сөйлемнің бас әріптен басталып жазылатыны, сөйлемнің соңында нүкте қойылатыны. Сөйлем, шағын мәтіндерді (3-4 сөйлем) дұрыс құрастырып жазу. Есту, есте сақтау арқылы сөздерді (3-7 сөз), жай сөйлемдерді (1-2 сөйлем) жатқа жазу. Жазғанын үлгіге қарап тексеру; каллиграфиялық дұрыс жазу;
      ұғымдарды ажырату: зат және сөз заттың атауы ретінде. Қоршаған ортадағы заттардың, құбылыстардың сөз аталымдары. Сөздің белгілі бір мағына (заттардың атын, түсін, дәмін, көлемін, санын, іс-қимылын) беретінін ұғындыру, оларды орынды қолдануға үйрету. Бір затты, көп затты білдіретін сөздер. Дыбыс. Әріп. Бас әріп және кіші әріп. Дыбыс түрлері: дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырату. Буын. Дыбыстардан буын құрау. Буындардан сөз құрау. Сөзді буынға бөлу. Дыбыстық-буындық талдау. Сөз және сөйлем. Сөздің мағынасы (сөздік жұмысы). Сөздерден сөйлем құрау. Сөйлемдерден шағын әңгіме (мәтін) құрау. Сөйлемнің тыныс белгілері (нүкте, леп белгісі, сұрақ белгісі);
      дұрыс жазу ережелерімен танысу және оларды тәжірибеде қолдану:
      1) бас әріппен жазылатын сөздерді (адамдардың есімдерін, жер-су аттарын, үй жануарларына берілген атауларды) анықтау, дұрыс жазу;
      2) заттардың атаулары мен олардың санын, сынын, қимылын білдіретін сөздерді анықтау;
      3) көптік жалғауды меңгеру және дұрыс қолдану;
      4) жіктеу есімдіктерін ауызекі сөйлеуде дұрыс қолдану;
      5) тәуелдік жалғауларын ауызекі сөйлеуде дұрыс қолдану;
      6) іс-қимылды білдіретін сөздерді (етістік шақтарын) дұрыс қолдану;
      7) сөйлемнің тыныс белгілерін (нүкте, үтір, сұрақ белгісі және леп белгісі) дұрыс қойып жазу;
      8) мұғалім көмегімен сөздерді тасымалдау.
      46. Пән мазмұны оқу бөлімдері бойынша ұйымдастырылған. Әр бөлім өз кезегінде әрі қарай бөлімшелерге бөлінген. Бөлімшелерде оқу мақсаттары белгіленген, олар білім немесе түсінік, дағды немесе білік бойынша күтілетін нәтижелер түрінде берілген. Әрбір кіші бөлімшенің ішінде бірізділікпен орналастырылған және сол арқылы мұғалімге өз жұмысын жоспарлауға, оқушылардың еңбегін бағалауға оқытудың келесі кезеңі туралы ақпараттандыруға мүмкіндік беретін оқу мақсаттары бірізділікпен орналастырылған:
      2-кесте

1-сынып

Сөйлеу әрекеттерінің түрлері

Дағдылар

1

Тыңдалым және айтылым

1.1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.4 Оқиғаны болжау

1.5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану

1.6 Тыңдаушының назарын аудару

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

1.8 Берілген тақырып бойынша әңгіме құрып айту

1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

2

Оқылым

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.2 Оқылған мәтіннің мазмұнын түсіну

2.3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату

2.4 2.4 Мәтіндегі сөздердің мағынасын түсіну

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу

2.6 Мәтіннің түрлері мен жанрын, стилін анықтау

2.7 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

2.8 Мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

3

Жазылым

3.3 Жоспар құру

3.4 Оқыған/тыңдаған материалдың мазмұнын жазу

3.5 Мәтінді түрлі формада (тірек сөздер, сызбалар, суреттер, белгілер арқылы ) құрастыру

3. 6 Түрлі жанрда шығармашылық мәтін жазу

3.7 Қатені табу және түзету

3.8 Каллиграфиялық нормаларды сақтау

3.9 Орфографиялық нормаларды сақтау

3.10 Грамматикалық нормаларды сақтау

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

      47. Бағдарламада «Оқу мақсаттары» кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгіде бірінші белгі – сыныбын, екінші және үшінші белгі – бөлімнің және бөлімшенің реттік санын, төртінші белгі оқу мақсатының реттік номерін көрсетеді. Мысалы, 1.1.2.1. кодында «1» - сыныбы, «1» - «Тыңдалым және айтылым» бөлімі, «2» - бөлімшеcі, «1» - оқу мақсатының реттік саны.
      48. Ескерту. «Жазылым» бөлімі бойынша:
      Ж 1 «Мәтін түрлеріне сәйкес өз мәтінін құрастырып жазу»;
      Ж 2 «Түрлі стильде мәтін жазу» бөлімшелерінің      оқу мақсаттары 2-4 сыныпта «Қазақ тілі» пәнінде қарастырылады.
      49. Оқыту мақсаттарының жүйесі:
      1) тыңдалым және айтылым:
      3-кесте

Дағдылар

Оқу мақсаттары

1.1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну

1.1.1.1 тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем, мәтін) ажырату, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.1.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын анықтау

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.1.3.1 мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау

1.4 Оқиғаны болжау

1.1.4.1 мәтіннің мазмұнын тақырыбы немесе оның иллюстрациясы бойынша болжау

1.5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану

1.1.5.1 түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдану

1.6 Тыңдаушының назарын аудару

1.1.6.1 сөйлеу барысында сипаттау/салыстыру сөздерін, вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы кідірісті қолдану

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

1.1.7.1 тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру (ұнайды/ ұнамайды)

1.8 Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту

1.1.8.1 берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту

1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

1.1.9.1 сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар) ажырату және дұрыс дыбыстау

1.1.9.2 дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну

1.1.9.3 сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау

      2) оқылым:
      4-кесте

Дағдылар

Оқу мақсаттары

2.1 Оқу түрлерін қолдану

1.2.1.1 сөз/сөйлем сызбасын оқу

1.2.1.2 оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану

2.2 Оқылған мәтіннің мазмұнын түсіну

1.2.2.1 мәтінде автордың кім? (не?) туралы айтқысы келгенін түсіну

2.3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату

1.2.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған мәтіннің тақырыбын, басын, ортасын және соңын анықтау

2.4 Мәтіндегі сөздердің мағынасын түсіну

1.2.4.1 мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы, мәндес, көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу

1.2.5.1 мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап беру (мұғалім көмегімен)

2.6 Мәтіннің түрлері мен жанрын, стилін анықтау

1.2.6.1 мұғалімнің көмегімен әңгімелеу мәтінін/ ерекшелігіне қарай мәтін жанрын (өлең, әңгіме, ертегі)/ стилін (көркем және бейкөркем) ажырату

2.7 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

1.2.7.1 әліпби ретімен құрылған дереккөздерден (сөздіктер, анықтамалықтар, суретті кітаптар, энциклопедия) ақпараттарды табу

2.8 Мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау

1.2.8.1 мұғалімнің көмегімен түрлі жанрдағы (ертегі, әңгіме, өлең) және стильдегі (көркем және бейкөркем) мәтіндерді салыстыру

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

1.2.9.1 әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру

1.2.9.2 дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну (ь,ъ таңбалары, ф, в, ц, ч дыбыстары, Ұ, ю, я қосарлы дыбыстары) және дұрыс оқу

      3) жазылым:
      5-кесте

Дағдылар

Оқу мақсаттары

3.3 Жоспар құру

1.3.3.1 мұғалім көмегімен мәтінге суреттер, сызбалар арқылы жоспар құрып, оған ат (тақырып) қою

3.4 Оқыған/тыңдаған материалдың мазмұнын жазу

1.3.4.1 мұғалім көмегімен оқыған/тыңдаған мәтіндердегі ақпаратты сурет, сызба, белгілер қолданып жеткізу

3.5 Мәтінді түрлі формада құрастыру

1.3.5.1 тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттер, белгілерін қолдана отырып, жай сөйлемдер/мәтін құрастыру және жазу

3.6 Түрлі жанрда шығармашылық мәтін жазу

1.3.6.1* мұғалімнің көмегімен әртүрлі жанр бойынша (хат, құттықтау хат, хабарлама, нұсқаулық) шағын мәтін/жай сөйлемдер құрап жазу

3.7 Қатені табу және түзету

1.3.7.1 мұғалімнің көмегімен сөз, сөйлем, мәтінді тексеру және қателерін түзету

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.3.8.1 жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу

3.9 Орфографиялық нормаларды сақтау

1.3.9.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді мұғалімнің айтуы бойынша жазу

1.3.9.2 мұғалім көмегімен сөздерді дұрыс тасымалдау, тасымалдауға болмайтын сөздерді ажырату

1.3.9.3 бас әріппен жазылатын сөздерді (кісі аттары, жер-су атаулары, үй жануарларына берілген

атауларды) анықтау

3.10 Грамматикалық нормаларды сақтау

1.3.10.1 заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану

1.3.10.2 тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын (терминсіз) қолдану

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.3.11.1 сөйлемді бас әріппен бастап жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қою

      50. Ұзақ мерзімді жоспар:
      6-кесте


Ортақ тақырып

Сөйлеу әрекетінің түрлері

Дағдылар

Оқу мақсаттары

І-тоқсан

Әліппеге дейінгі кезең

1 Өзім туралы2 Менің мектебім

Тыңдалым және айтылымОқылымЖазылым

1.1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау
1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау
 

1.4 Оқиғаны болжау
 


1.5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану
1.6 Тыңдаушының назарын аудару


1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту
 

1.8 Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту

1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

1.1.1.1 тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем, мәтін) ажырату, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну
1.1.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын анықтау
1.1.3.1 мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау
1.1.4.1 мәтіннің мазмұнын тақырыбы немесе оның иллюстрациясы бойынша болжау
1.1.5.1 түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу
1.1.6.1 сөйлеу барысында сипаттау/салыстыру сөздерін, вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы кідірісті қолдану)
1.1.7.1 тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру (ұнайды/ ұнамайды)
1.1.8.1 берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту
1.1.9.1 сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар) ажырату және дұрыс дыбыстау
1.1.9.2 дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну
1.1. 9.3 сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау

Әліппе кезеңі

2.1 Оқу түрлерін қолдану
2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу

1.2.1.1 сөз/сөйлем сызбасын оқу
1.2.5.1 мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап беру (мұғалім көмегімен)
1.2.5.2 оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу
1.2.5.3 әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру

3.3 Жоспар құру
3.4 Оқыған/тыңдаған материалдың мазмұнын жазу


 
3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау3.10 Грамматикалық нормаларды сақтау3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.3.3.1 мұғалім көмегімен мәтінге суреттер, сызбалар арқылы жоспар құрып, оған ат (тақырып) қою

1.3.4.1 мұғалім көмегімен оқыған/тыңдаған мәтіндердегі ақпаратты сурет, сызба, белгілер қолданып жеткізу

1.3. 8.1 жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу

1.3.10.1 заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және орынды қолдана білу

1.3.10.2 тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдана алу (терминсіз)

1.3.11.1 сөйлемді бас әріппен бастап жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қою

ІІ-тоқсан

Әліппе кезеңі

3 Менің отбасым және достарым4 Бізді қоршаған әлемТыңдалым және айтылым
Оқылым
 
 
 
 
 
 
 

Жазылым

1.1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну
1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау
1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау1.4 Оқиғаны болжау1.5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану
1.6 Тыңдаушының назарын аудару


1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

1.8 Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту
1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

1.1.1.1 тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем, мәтін) ажырату, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну
1.1.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын
1.1.3.1 мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау
1.1.4.1 мәтіннің мазмұнын тақырыбы немесе оның иллюстрациясы бойынша болжау
1.1.5.1 түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу
1.1.6.1 сөйлеу барысында сипаттау/салыстыру сөздерін, вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы кідірісті қолдану
1.1.7.1 тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру (ұнайды/ ұнамайды)
1.1.8.1 берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту
1.1.9.1 сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар) ажырату және дұрыс дыбыстау
1.1.9.2 дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну
1.1.9.3 сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау

2.1 Оқу түрлерін қолдану2.2 Оқылған мәтіннің мазмұнын түсіну


2.4 Мәтіндегі сөздердің мағынасын түсіну

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу


2.6 Мәтіннің түрлері мен жанрын, стилін анықтау

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

3.5 Мәтінді түрлі формада құрастыру
3.6 Түрлі жанрда шығармашылық мәтін жазу

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау


3.9 Орфографиялық нормаларды сақтау

3.10 Грамматикалық нормаларды сақтау
 

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.2.1.1 сөз/сөйлем сызбасын оқу.
1.2.1.2оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану
1.2.2.1 мәтінде автордың кім? (не?) туралы айтқысы келгенін түсіну
1.2.4.1 мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы, мәндес, көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату
1.2.5.1 мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап
1.2.6.1* мұғалімнің көмегімен ерекшелігіне қарай мәтін жанрын (өлең, әңгіме, ертегі) ажырату
1.2.9.1 әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру
1.3.5.1 тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттер, белгілерін қолдана отырып, жай сөйлемдер/мәтін құрастыру және жазу
1.3.6.1 мұғалімнің көмегімен әртүрлі жанр бойынша (хат, құттықтау хат, хабарлама, нұсқаулық) шағын мәтін/жай сөйлемдер құрап жазу.
1.3.8.1 жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.
1.3.9.2 мұғалім көмегімен сөздерді дұрыс тасымалдау, тасымалдауға болмайтын сөздерді ажырату
1.3.9.3 бас әріппен жазылатын сөздерді (кісі аттары, жер-су атаулары, үй жануарларына берілген атауларды) анықтау
1.3.10.1 заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және орынды қолдана білу
1.3.10.2 тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдана алу (терминсіз)
1.3.11.1 сөйлемді бас әріппен бастап жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қою
1.3.9.2 мұғалім көмегімен сөздерді дұрыс тасымалдау, тасымалдауға болмайтын сөздерді ажырату

ІІІ- тоқсан

Әліппе кезеңі

5 Саяхат


6 Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті


Тыңдалым және айтылым
Оқылым
Жазылым

1.1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну 
1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау
1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау
 

1.4 Оқиғаны болжау


1.5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану
1.6 Тыңдаушының назарын аудару

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

1.8 Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту
1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту


2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.2 Оқыған мәтіннің мазмұнын түсіну
 2.4 Мәтіндегі сөздердің мағынасын түсіну

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу
 

2.6 Мәтіннің түрлері мен жанрын, стилін анықтау


2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату3.5 Мәтінді түрлі формада құрастыру3.6 Түрлі жанрда шығармашылық мәтін жазу


3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

3.10 Грамматикалық нормаларды сақтау
3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.1.1.1 тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем, мәтін) ажырату, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну
1.1.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын
1.1.3.1 мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау
1.1.4.1 мәтіннің мазмұнын тақырыбы немесе оның иллюстрациясы бойынша болжау
1.1.5.1 түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу
1.1.6.1 сөйлеу барысында сипаттау/салыстыру сөздерін, вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы кідірісті қолдану)
1.1.7.1 тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру (ұнайды/ ұнамайды)
1.1.8.1 берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту
1.1.9.1 сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар) ажырату және дұрыс дыбыстау
1.1.9.2 дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну
1.1.9.3 сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау
1.2.1.1 сөз/сөйлем сызбасын оқу
1.2.1.2 оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану
1.2.2.1 мәтінде автордың кім (не) туралы айтқысы келгенін түсіну
1.2.4.1 мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы, мәндес, көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату
1.2.5.1 мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап
1.2.6.1* мұғалімнің көмегімен әңгімелеу мәтінін, ерекшелігіне қарай мәтін жанрын (өлең, әңгіме, ертегі) ажырату
1.2.9.1 әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру
1.2.9.2 дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну (ь,ъ таңбалары, ф, в, ц, ч дыбыстары, Ұ, ю, я қосарлы дыбыстары) және дұрыс оқу
1.3.5.1 тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттер, белгілерін қолдана отырып, жай сөйлемдер/мәтін құрастыру және жазу
1.3.6.1 мұғалімнің көмегімен әртүрлі жанр бойынша (хат, құттықтау хат, хабарлама, нұсқаулық) шағын мәтін/жай сөйлемдер құрап жазу.
1.3.8.1 жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.
1.3.10.1 заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және орынды қолдана білу
1.3.10.2 тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдана алу (терминсіз)
1.3.11.1 сөйлемді бас әріппен бастап жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қою

ІV-тоқсан

Әліппеден кейінгі кезең

7 Тағам және сусын
8 Дені саудың – жаны сау


1.1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну


1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау
1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау


1.4 Оқиғаны болжау1.5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану
1.6 Тыңдаушының назарын аудару

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

1.8 Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту
1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту
2.1 Оқу түрлерін қолдану


2.2 Оқылған мәтіннің мазмұнын түсіну

2.3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату
 

2.4 Мәтіндегі сөздердің мағынасын түсіну

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу

2.6 Мәтіннің түрлері мен жанрын, стилін анықтау

2.7 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу


2.8 Мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату
3.3 Жоспар құру


3.4 Оқыған/тыңдаған материалдың мазмұнын жазу


3.5 Мәтінді түрлі формада құрастыру3.6 Түрлі жанрда шығармашылық мәтін жазу3.7 Қатені табу және түзету


3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау 

3.9 Орфографиялық нормаларды сақтау

3.10 Грамматикалық нормаларды сақтау

1.1.1.1 тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем, мәтін) ажырату, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну
1.1.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын
1.1.3.1 мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау
1.1.4.1 мәтіннің мазмұнын тақырыбы немесе оның иллюстрациясы бойынша болжау
1.1.5.1 түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу
1.1.6.1 сөйлеу барысында сипаттау/салыстыру сөздерін, вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы кідірісті қолдану)
1.1.7.1 тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру (ұнайды/ ұнамайды)
1.1.8.1 берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту
1.1.9.1 сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар) ажырату және дұрыс дыбыстау
1.1.9.2 дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну
1.1.9.3 сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау
1.2.1.2 оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану
1.2.2.1 мәтінде автордың кім? (не?) туралы айтқысы келгенін түсіну
1.2.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған мәтіннің тақырыбын, басын, ортасын
1.2.4.1 мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы, мәндес, көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату
1.2.5.1 мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап
1.2.6.1 мұғалімнің көмегімен стилін (көркем және бейкөркем)
1.2.7.1 әліпби ретімен құрылған дереккөздерден (сөздіктер, анықтамалықтар, суретті кітаптар, энциклопедия) ақпараттарды табу
1.2.8.1 мұғалімнің көмегімен түрлі жанрдағы (ертегі, әңгіме, өлең) және стильдегі (көркем және бейкөркем) мәтіндерді салыстыру
1.2.9.1 әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру
1.2.9.2 дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну (ь,ъ таңбалары, ф, в, ц, ч дыбыстары, Ұ, ю, я қосарлы дыбыстары) және дұрыс оқу
1.3.3.1 мұғалім көмегімен мәтінге суреттер, сызбалар арқылы жоспар құрып,
1.3.4.1 мұғалім көмегімен оқыған/тыңдаған мәтіндердегі ақпаратты сурет, сызба, белгілер қолданып жеткізу
1.3.5.1 тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттер, белгілерін қолдана отырып, жай сөйлемдер/мәтін құрастыру және жазу
1.3.6.1 мұғалімнің көмегімен әртүрлі жанр бойынша (хат, құттықтау хат, хабарлама, нұсқаулық) шағын мәтін/жай сөйлемдер құрап жазу.
1.3.7.1 мұғалімнің көмегімен сөз, сөйлем, мәтінді тексеру және қателерін түзету.
1.3. 8.1 жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу
1.3.9.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді мұғалімнің айтуы бойынша жазу
1.3.10.2 тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдана алу (терминсіз)

      51. Ескерту:
      1) «*» белгіленген оқу мақсаттарын ішінара қолдануға болады.

Приложение 2        
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 8 апреля 2016 года № 266 

Приложение 176        
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 апреля 2013 года № 115 

Типовая учебная программа по предмету «Обучение грамоте»
для 1 класса уровня начального образования
(с русским языком обучения)

1. Пояснительная записка

      1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.
      2. Учебная программа является учебно-нормативным документом, определяющим по каждому учебному предмету/дисциплине содержание и объем знаний, умений, навыков соответственно возрастным познавательным возможностям учащихся.
      3. Учебная программа ориентирует процесс обучения на использование методического потенциала каждого предмета для осознанного усвоения учащимися знаний и умений по предметным областям, развитие самостоятельности путем овладения способами учебной, проектной, исследовательской деятельности, приобретение умений ориентироваться в социокультурном пространстве.
      4. В учебной программе гармонично сочетаются традиционные функции учебно-нормативного документа с описаниями инновационных педагогических подходов к организации образовательного процесса в современной школе. Подходы к обучению являются основными ориентирами в построении принципиально новой структуры учебной программы по предмету.
      5. Ценностно-ориентированный, деятельностный, личностно-ориентированный, коммуникативный подходы, как классические основы образования, использованы для усиления приоритетности системы целей обучения и результатов образовательного процесса, что нашло отражение в новой структуре учебной программы.
      6. Одним из основных требований к процессу обучения на современном этапе является организация активной деятельности ученика по самостоятельному «добыванию» знаний. Такой подход способствует не только приобретению предметных знаний, социальных и коммуникативных навыков, но и личностных качеств, которые позволяют ему осознавать собственные интересы, перспективы и принимать конструктивные решения. Активная познавательная деятельность ученика приобретает устойчивый характер в условиях сотворчества и поддержки учителя как партнера, консультанта.
      7. Такого характера усиление личностно-ориентированного образования возможно при использовании интерактивных методов обучения, которые в различных сочетаниях создают предпосылки для сотрудничества всех участников образовательного процесса, не допуская авторитарности во взаимоотношениях. Использование диалоговых и рефлексивных технологий сочетается с организацией проектной и исследовательской деятельности учащихся. Все инновационные подходы к организации образовательного процесса превращают обучение в модель общения учащихся в реальном творческом процессе, предполагающий активный обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
      8. Учебная программа конкретного предмета позволяет развивать активность ученика в познавательном и социальном плане путем организации учебной проектной деятельности, ориентированной на использование материалов регионального характера (объекты, предприятия, источники информации). Проектная деятельность воспитательного характера, осуществляемая в рамках достижения целей обучения данного предмета, может быть организована в партнерстве с родителями, представителями местного сообщества.
      9. В учебных программах каждого предмета предусмотрена реализация трехъязычного образования, которая предполагает обучение не только трем языкам, но и организацию внеурочной деятельности учащихся на трех языках (казахском, русском и английском). Вклад каждого предмета в создание полиязычной обучающей среды в совокупности обеспечивает реализацию политики трехъязычного образования. Коммуникативный подход, являясь основой обучения языкам, рассматривается как ведущий принцип развития речевой деятельности учащихся средствами каждого учебного предмета – обмен знаниями и навыками в различных учебных ситуациях, правильное использование системы языковых и речевых норм.
      10. В процессе усвоения предметного содержания и достижения целей обучения необходимо создать предпосылки/условия для развития у учащихся навыков применения информационно-коммуникационных технологий, включая поиск, обработку, извлечение, создание и презентацию необходимой информации, сотрудничество для обмена информацией и идеями, оценивание и совершенствование своей работы через использование широкого спектра оборудования и приложений.
      11. В учебной программе сформулированы ожидаемые результаты, представленные в виде системы целей обучения, которые служат основой для определения содержания учебного предмета. В содержательном аспекте учебные программы раскрывают вклад конкретного учебного предмета в воспитание учащегося как субъекта своего учения и субъекта межличностного общения.
      12. Учебные программы обеспечивают реализацию принципа единства воспитания и обучения, основанного на взаимосвязанности и взаимообусловленности ценностей образования и результатов на «выходе» из школы с системой целей обучения конкретного предмета.
      13. Отличительной особенностью учебных программ является их направленность на формирование не только предметных знаний и умений, а также навыков широкого спектра. Выстроенная система целей обучения является основой развития следующих навыков широкого спектра:
      1) функциональное и творческое применение знаний, критическое мышление, проведение исследовательских работ, использование информационно-коммуникационных технологий, применение различных способов коммуникации, умение работать в группе и индивидуально, решение проблем и принятие решений. Навыки широкого спектра являются залогом успешности учащихся, как в школьной образовательной практике, так и в перспективе, после окончания школы.
      14. Современные инновации в экономике, изменения на рынке труда обуславливают необходимость владения такими навыками, которые в совокупности позволяют учащимся анализировать и оценивать ситуацию, идеи и информацию для решения задач, творчески использовать имеющиеся знания и опыт для синтеза новой идеи и информации. Актуальными становятся такие личностные качества как инициативность, любознательность, готовность к изменениям, коммуникабельность.
      15. Содержание ежедневного образовательного процесса по конкретному предмету подчинено целям обучения и ориентировано на формирование у учащихся готовности творчески использовать приобретенные знания, умения и навыки в любой учебной и жизненной ситуации, развитие настойчивости в достижении успеха, мотивирует к обучению в течение всей жизни.
      16. Развитие личностных качеств в органическом единстве с навыками широкого спектра являются основой для привития учащимся базовых ценностей образования: «казахстанский патриотизм и гражданская ответственность», «уважение», «сотрудничество», «труд и творчество», «открытость», «образование в течение всей жизни». Эти ценности призваны стать устойчивыми личностными ориентирами учащегося, мотивирующими его поведение и повседневную деятельность.

2. Цель и задачи изучения учебного предмета «Обучение грамоте»

      17. Предмет «Обучение грамоте» относится к числу важнейших учебных предметов, составляющих основу общего образования.
      18. Программа по предмету «Обучение грамоте» является составной частью программы по предмету «Русский язык и литература» и подготовительным этапом дальнейшего языкового и литературного образования, а также представляет собой основу для всего последующего обучения.
      19. Предмет «Обучение грамоте» направлен на осознание первоклассниками того, что:
      1) язык является основным средством человеческого общения, язык и речь в жизни людей играют особую роль;
      2) правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;
            3) овладение языком поможет им адаптироваться в быстро меняющемся мире, успешно регулируя ситуативно-речевое поведение как в учебной деятельности, так и в реальных жизненных ситуациях; обучающийся сможет использовать различные источники информации и современные информационные технологии для выражения и обоснования собственного мнения;
      4) важность предмета «Обучение грамоте» определяется необходимостью создания условий для развития у учащихся четырех видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).При изучении предмета работа над развитием навыков чтения и письма проводится в интеграции.
      20. Цель учебной программы по предмету «Обучение грамоте» – создание условий для формирования функционально грамотной личности в процессе освоения навыков слушания, говорения, чтения и письма во взаимосвязи с формированием элементарных грамматических представлений.
      21. Для достижения поставленной цели на уроках обучения грамоте необходимо решать следующие задачи:
      1) научить слушать, говорить, читать и писать;
      2) формировать у учащихся правильную читательскую деятельность через умение целенаправленно осмысливать текст;
      3) воспитывать интерес к чтению и книге;
      4) развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, систематизировать информацию;
      5) формировать доброжелательное отношение к окружающим, развивать культуру речи и культуру общения;
      6) развивать творческие способности через формирование познавательного интереса и стремления совершенствовать свою речь;
      7) развивать интерес и любовь к родному языку через освоение окружающего мира;
      8) развивать коммуникативные умения и навыки: умение слушать и слышать собеседника, готовность вести диалог и признавать возможность существования различных точек зрения; высказывать свою позицию, обосновывая ее;
      9) формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
      10) определять наиболее эффективные способы достижения результата;
      11) формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности.
      22. Изучение предмета «Обучение грамоте» способствует:
      1) освоению навыков чтения и понимания текста; воспитанию интереса к чтению и книге;
      2) овладению базовыми фонетическими знаниями и умениями;
      3) овладению умением работать в паре, в группе, выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
      4) освоению первоначальных знаний о лексике, грамматике, орфографии и пунктуации русского языка;
      5) развитию нравственных чувств, уважения к культуре народов многонационального Казахстана и других стран.

3. Педагогические подходы к организации учебного процесса

      23. Организации образования Республики Казахстан (школы, гимназии, лицеи) следуют принципу, согласно которому учащиеся должны «научиться учиться» и стать самостоятельными, мотивированными, заинтересованными, уверенными, ответственными и интеллектуально развитыми личностями.
      24. Ожидается, что учителя будут воспитывать и развивать эти качества у учащихся, используя:
      1) деятельностный подход в обучении и преподавании (на основе учебной деятельности учащиеся приходят к пониманию необходимости новых знаний);
      2) исследовательский подход (что я знаю, что я хочу узнать, чему я научился);
      3) развивающее обучение (учащийся овладевает способами действий, учится конструировать свою учебную деятельность и управлять ею);
      4) взаимо-, самообучение, взаимо-, самооценивание учащихся;
      5) организацию индивидуально-дифференцированного обучения (согласно потребностям ученика через формирующую оценку), парной, групповой деятельности учащихся и работы всего класса.
      25. Рекомендуемые стратегии, технологии и методы обучения предмету «Обучение грамоте»:
      1) стратегии: самоуправляемая, экспериментальная, критическая, коммуникативная, контекстная;
      2) технологии: работа в малых группах (команде), кейс-стади (анализ конкретных ситуаций), ролевые и деловые игры, модульное обучение;
      3) методы: проблемное обучение, индивидуальное обучение, междисциплинарное обучение, обучение на основе опыта, проектный метод.
      26. Необходимо обратить внимание на постановку четких целей обучения и критериев успеха для измерения успешности и определения последующих шагов в обучении.
      27. Развитие коммуникативных навыков учащихся. Одной из целей учебной программы является социализация личности: воспитание граждан, способных эффективно взаимодействовать в различных сообществах. Для реализации этой цели необходимо развивать коммуникативные навыки через развитие видов речевой деятельности, создавать такую среду, в которой поощряется и ценится коммуникация в различных формах, где учащийся уверенно выражает свое мнение, учится грамотно использовать русский язык в устной и письменной формах для общения со сверстниками, учителями и более широкой аудиторией.
      28. Примеры заданий по слушанию и говорению:
      1) артикуляционные разминки;
      2) звуковой анализ слов;
      3) восприятие звучащей речи, выделение из речевого потока языковых единиц (предложение, слово, слог, звук);
      4) выявление из прослушанного текста информации в соответствии с поставленной целью;
      5) составление диалога, принятие точки зрения собеседника;
      6) постановка вопросов и формулирование ответов на основе прослушанного текста;
      7) составление высказываний на знакомые и интересные для учащихся темы;
      8) составление рассказов по личным впечатлениям, картинкам, по аналогии с прочитанным;
      9) словесное рисование/описание;
      10) пересказ знакомых историй, сказок; чтение стихотворений наизусть;
      11) донесение информации до собеседника и слушателей.
      29. Примеры заданий по развитию навыка чтения:
      1) работа над лексическим значением слова;
      2) игры со словами (анаграммы, палиндромы (перевертыши: шалаш, потоп), нахождение слова в слове);
      3) прогнозирование развития событий по началу текста или по заголовку;
      4) использование различных видов чтения (чтение по ролям, ознакомительное чтение, поисковое чтение, комментированное чтение, чтение для нахождения информации, чтение для высказывания точки зрения, чтение с остановками, чтение за диктором);
      5) игра «в прятки» (ведущий начинает читать текст с любого места, не с начала, учащимся необходимо найти место, которое читает ведущий, и следить за чтением);
      6) составление карты рассказа.
      30. Примеры заданий по письму:
      1) анализ буквы с целью выявления составляющих ее элементов;
      2) конструирование и переконструирование букв из соответствующих элементов;
      3) ориентирование в пространстве рабочей строки и межстрочного пространства;
      4) освоение зрительно-двигательных образов письменных букв и видов их соединений в слогах, сочетаниях, словах;
      5) звукобуквенный анализ слов и анализ предложений с последующей записью;
      6) предоставление информации в форме рисунков и диаграмм;
      7) списывание слов, предложений, текстов с печатного образца;
      8) восстановление деформированного предложения, текста;
      9) письмо литературному герою;
      10) составление текста по опорным словам;
      11) письмо по памяти;
      12) запись нескольких предложений к серии картинок (подписывание картинок) как пересказ прочитанной истории;
      13) корректирование собственных текстов с помощью учителя.

4. Подходы к оцениванию учебных достижений

      31. Оценивание результатов изучения предмета «Обучение грамоте» осуществляется с применением критериального оценивания.
      32. Критериальное оценивание основано на взаимосвязи преподавания, обучения и оценивания. Результаты критериального оценивания используются для эффективного планирования и организации образовательного процесса.
      33. Критериальное оценивание включает формативное и суммативное оценивание.
      34. Формативное оценивание проводится непрерывно, обеспечивает обратную связь между учащимся и учителем, и позволяет своевременно корректировать учебный процесс.
      35. Суммативное оценивание проводится по завершении изучения блока учебной информации в определенном периоде обучения, используется для предоставлении обратной связи учащимся, выставления четвертных и годовых оценок по предмету.

5. Организация содержания учебного предмета «Обучение грамоте»

      36. Распределение учебной нагрузки:
      таблица 1

Класс

Количество часов в неделю

Количество часов в год

1

6 часов

198 часов

      37. В третьей четверти предусмотрены дополнительные каникулы. Для организации учебно-воспитательного процесса кабинеты должны быть укомплектованы соответствующим школьным оборудованием с учетом санитарно-гигиенических норм.
      38. Мебель в классе должна легко передвигаться для проведения различных форм (индивидуальная, парная, групповая) и видов работы (игры и другие активные методы). Необходимо предусмотреть место для книжных полок, стендов для выставки работ учащихся и наглядных пособий.
      39. Содержание учебного предмета:
      1) предмет предназначен для первоначального обучения чтению, письму и формированию навыков слушания, говорения на основе лексических тем;
      2) содержание предмета «Обучение грамоте» направлено на формирование коммуникативно-речевых навыков;
      3) в процессе обучения грамоте выделяются три периода: добукварный, букварный, послебукварный. Букварный период обучения грамоте начинается в первой четверти и заканчивается в третьей четверти. Количество часов на знакомство со звуком и буквой учитель может регулировать сам в зависимости от уровня усвоения учебного материала, достижения целей обучения учащимися и выполнения задач каждого периода.
      40. Задачи добукварного периода:
      1) развитие интереса к учебной деятельности;
      2) развитие фонематического слуха;
      3) формирование первоначальных понятий о звуке, слоге, ударении, слове, предложении, речи;
      4) формирование представления о том, что начало предложения пишется с большой буквы, в конце предложения ставится точка, вопросительный, восклицательный знаки;
      5) формирование представлений об ударных/безударных гласных звуках, звонких/глухих, мягких/твердых согласных звуках;
      6) формирование умения производить звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог;
      7) развитие мелкой моторики рук (раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв);
      8) развитие мышления, памяти, воображения, восприятия, внимания.
      41. Задачи букварного периода:
      1) развитие интереса к учебной деятельности;
      2) развитие фонематического слуха; совершенствование навыков звукового анализа и синтеза;
      3) освоение функций букв алфавита;
      4) формирование правильного, плавного слогового чтения на материале текстов учебника;
      5) освоение орфографического и орфоэпического чтения;
      6) формирование навыков каллиграфического письма при написании букв, слогов, слов, предложений;
      7) развитие устной и письменной речи.
      42. Задачи послебукварного периода:
      1) постепенный переход к чтению целыми словами, формирование умения читать «про себя»;
      2) развитие связной речи (пересказ, рассказывание);
      3) развитие навыков письма в соответствии с нормами каллиграфии.
      43. Слушание и говорение (Развитие устной речи и фонематического слуха):
      1) формирование умений слушать речь учителя и учащихся, аудио/видеозаписи, понимать смысл услышанного, правильно и точно отвечать на вопросы. Развитие навыков общения в соответствии с коммуникативными целями (общение в группе, участие в диалоге, инсценирование, ролевые игры), использование слов речевого этикета, расширение словарного запаса на основе лексических тем;
      2) развитие артикуляционного аппарата через заучивание скороговорок, чистоговорок. Разучивание стихотворений, считалок, пословиц, поговорок, загадок;
      3) формирование умений строить высказывания в монологической и диалогической формах на заданные и интересующие учащихся темы. Беседы по картинкам, по наблюдениям, беседы об увиденном, о пережитом и услышанном/прочитанном. Передача отношения к поступкам и переживаниям других людей, способы передачи собственных эмоциональных состояний;
      4) использование невербальных средств общения (интонация, мимика, жесты, позы);
      5) рассказывание сказок с опорой на серию сюжетных картинок и без опоры. Составление рассказов по сюжетной картинке и по серии сюжетных картинок,. Понимание содержания прослушанного текста. Пересказ прослушанного/прочитанного текста с опорой на карту текста и без опоры на нее;
      6) слово. Значение и смысл слова. Понимание значения и смысла слова, употребление слова по назначению. Расширение словарного запаса. Произнесение слов согласно орфоэпическим нормам, правильная постановка ударения в словах;
      7) составление предложений. Составление коротких текстов.
      44. Чтение (Формирование навыков чтения, изучение букв алфавита):
      1) определение количества слогов в слове, слов в предложении;
      2) слог как минимальная произносительная единица. Звуковое строение слов и слогов. Классификация звуков на гласные и согласные (артикуляционный, акустический, функциональный аспекты). Классификация согласных по твердости/мягкости и по звонкости/глухости. Деление слов на слоги. Ударные и безударные слоги. Слабая и сильная позиции для гласных и согласных звуков. Установление соответствия/несоответствия звукового и буквенного состава слова, произношение слов с соблюдением орфоэпических норм русского языка. Смыслоразличительная роль звука и ударения Сравнение произведений разных жанров на основе их особенностей. Формирование умения давать характеристику основным действующим лицам произведения;
      3) проведение звукового и звукобуквенного анализа. Различение звука и буквы. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Обучение плавному слоговому чтению слов различной структуры с переходом на чтение целыми словами, предложений, состоящих из 2-6 слов, и правильному чтению текстов, состоящих из 4-8 предложений. Обучение выборочному чтению небольших отрывков из текстов по вопросам учителя. Наблюдение за интонационной организацией речи (интонация конца, восклицание, вопросительная интонация);
      4) наблюдение над значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, многозначные слова). Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его самостоятельном чтении. Чтение деформированного текста повествовательного характера, его составление. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного; выделение особенностей различных жанров; определение темы, главной мысли произведения; выразительное чтение художественных и нехудожественных текстов, чтение по ролям, высказывание отношения к содержанию прочитанного (нравится/не нравится, потому что…);
      5) поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (под руководством учителя). Понимание информации, представленной в виде текста, рисунков, схем;
      6) норма скорости чтения на конец учебного года: 25 слов и знаков в минуту;
      7) в I полугодии техника чтения может не проводиться.
      45. Письмо (Формирование навыков письма):
      1) подготовка к письму (правильная посадка, освещение, положение тетради и умение держать карандаш/ручку при письме). Формирование умения ориентироваться на пространстве (рабочая строка, межстрочное пространство, верхняя и нижняя линии рабочей строки, вертикальные наклонные линии) листа в тетради. Рисование, штриховка, обводка. Моделирование звукового состава слова с помощью схем. Моделирование предложения;
      2) письмо элементов букв, заглавных и строчных букв и их соединений, слогов, слов, предложений с соблюдением каллиграфических норм;
      3) письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением;
      4) списывание предложений, текста с рукописного и печатного текста;
      5) письмо предложений с учетом правил пунктуации: точка, восклицательный, вопросительный знаки в конце предложения. Раздельное написание слов в предложении. Заглавная буква в начале предложения;
      6) разграничение понятий: «предмет» и «слово» как название предмета. Слова-названия предметов, явлений окружающего мира; слова, обозначающие признаки предметов; слова, обозначающие действия предметов в момент говорения, до момента говорения, после говорения. Слова, обозначающие один предмет, много предметов; слова, которые соотносятся со словами «он», «она», «оно», «они».
      46. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике:
      1) обозначение гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу);
      2) раздельное написание слов;
      3) большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце предложения;
      4) большая буква в именах собственных;
      5) перенос слов по слогам без стечения согласных;
      6) правописание -чк-, -чн-, -нщ-, -шн- в словах;
      7) правописание мягкого и твердого знака в словах;
      8) правописание безударных гласных (двусложные слова);
      9) правописание звонких и глухих согласных на конце слова.
      47. Примечание:
      на уроках необходимо проводить работу со словарными словами.
      48.Навыки речевой деятельности:
      таблица 2

1 класс

Виды речевой деятельности

Навыки

1

Слушание и говорение

1.1 Понимание основных единиц речи (текст, предложение, слово)

1.2 Определение темы и основной мысли прослушанного материала

1.3 Пересказывание прослушанного материала

1.4 Прогнозирование событий

1.5 Участие в различных ситуациях общения с соблюдением речевых норм

1.6 Привлечение внимания слушателя

1.7 Высказывание оценочного суждения

1.8 Составление рассказа на заданную тему

1.9 Ориентирование в звуковой форме слова

2

Чтение

2.1 Использование видов чтения

2.2 Определение темы и основной мысли прочитанного текста

2.3 Выявление структурных частей текста

2.4 Понимание роли лексических и синтаксических единиц в тексте

2.5 Формулирование вопросов и ответов

2.6 Определение типов, жанров и стилей текстов

2.7 Извлечение необходимой информации из различных источников

2.8 Сравнительный анализ текстов

2.9 Ориентирование в графической форме слова

3

Письмо

3.3 Составление плана текста

3.4 Изложение содержания прослушанного/прочитанного материала

3.5 Создание текста с использованием различных форм представления

3.6 Творческое написание текстов в разных жанрах

3.7 Нахождение и исправление ошибок в работе

3.8 Соблюдение графических и каллиграфических норм

3.9 Соблюдение орфографических норм

3.10 Соблюдение грамматических норм

3.11 Соблюдение пунктуационных норм

      49. Примечание:
      1) работа по следующим целям обучения из раздела 3 «Письмо» – 3.1 «Создание текстов разных типов»; 3.2 «Создание текстов разных стилей» – будет проводиться на уроках русского языка во 2-4 классах;
      2) цели обучения представлены в виде ожидаемых результатов. Цели обучения, организованные последовательно внутри каждого подраздела, позволяют учителям планировать свою работу и оценивать достижения учащихся, а также информировать их о следующих этапах обучения.
      50.Система целей обучения:
      1) слушание и говорение:
      таблица 3

Навыки

Цели обучения

1.1 Понимание основных единиц речи (текст, предложение, слово)

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, предложение, слово

1.2 Определение темы и основной мысли прослушанного материала

1.1.2.1 Определять, о ком /о чем говорится в тексте, и понимать, что хотел сказать автор

1.3 Пересказывание прослушанного материала

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный материал, сохраняя последовательность событий (с помощью учителя)

1.4 Прогнозирование событий

1.1.4.1 Прогнозировать содержание рассказа по заголовку/иллюстрации

1.5 Участие в различных ситуациях общения с соблюдением речевых норм

1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных ситуациях общения

1.6 Привлечение внимания слушателей

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ сравнения, невербальные средства общения (мимика, жесты), соблюдать интонацию для передачи смысла высказывания

1.7 Высказывание оценочного суждения

1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушанному, обосновывать его простыми предложениями

1.8 Составление рассказа на заданную тему

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллюстрации или по серии картинок

1.9 Ориентирование в звуковой форме слова

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать их признаки (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)

1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, определять количество и порядок слогов в слове

1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную роль звука и ударения

1.1.9.4 Понимать функции йотированных букв в слове

      2) чтение:
      таблица 4

Навыки

Цели обучения

2.1 Использование видов чтения

1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений

1.2.1.2 Использовать основные виды чтения (плавное слоговое чтение с переходом на чтение целыми словами, осознанное чтение)

2.2 Определение темы и основной мысли прочитанного текста

1.2.2.1 Определять, о ком/ о чем говорится в тексте, и понимать, что хотел сказать автор текста

2.3 Выявление структурных частей текста

1.2.3.1 Определять начало, середину и конец текста с помощью учителя

2.4 Понимание роли лексических и синтаксических единиц в тексте

1.2.4.1 Понимать лексическое значение и смысл слов с учетом обобщенности их значений (слова-предметы, слова-признаки, слова-действия); близкие/противоположные по значению, многозначные слова (с помощью учителя)

2.5 Формулирование вопросов и ответов

1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстрациям/ тексту (с помощью учителя), отвечать на вопросы по содержанию прочитанного

2.6 Определение типов, жанров и стилей текстов

1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, жанры по их особенностям (сказка, рассказ, стихотворение), стили (художественные и нехудожественные тексты) с помощью учителя

2.7 Извлечение необходимой информации из различных источников

1.2.7.1 Находить информацию в одном источнике, используя алфавитный порядок расположения текстов (словари, справочники, детские энциклопедии)

2.8 Сравнительный анализ текстов

1.2.8.1 Сравнивать тексты разных жанров (сказка, рассказ, стихотворение) и стилей (художественные и нехудожественные) с помощью учителя

2.9 Ориентирование в графической форме слов

1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопоставлять его со звуком

1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет буква в слове в зависимости от ее позиции (гласный как показатель мягкости/твердости согласных)

1.2.9.3 Понимать роль ь, ъ знака в слове

      3) письмо:
      таблица 5

Навыки

Цели обучения

3.3 Составление плана текста

1.3.3.1 Составлять картинный план, план-схему текста и озаглавливать (с помощью учителя)

3.4 Изложение содержания прослушанного/прочитанного материала

1.3.4.1 Передавать информацию из прослушанных/прочитанных текстов при помощи рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

3.5 Создание текста с использованием различных форм представления

1.3.5.1 Составлять и писать простые предложения/тексты на заданную тему, используя слова для справок/с помощью учителя;

писать простые предложения/тексты, дополняя их рисунками, знаками, схемами

3.6 Творческое написание текстов в разных жанрах

1.3.6.1 Писать простые предложения/тексты (сообщение, поздравление, письмо с помощью учителя)

3.7 Нахождение и исправление ошибок в работе

1.3.7.1 Проверять написание слов, предложений/текста и исправлять ошибки с помощью учителя

3.8 Соблюдение каллиграфических и графических норм

1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (заглавные) и строчные буквы и их соединения; писать разборчиво в соответствии с нормами каллиграфии; обозначать звуки сильных позиций буквами на письме

3.9 Соблюдение орфографических норм

1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание которых расходится с произношением (вода, снег, пенал), соблюдать правила переноса (с помощью учителя)

1.3.9.2 Применять правила правописания: жи-ши, ча-ща, чу-щу; -чк-, -чн-, -нщ-, -шн-

1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах собственных, в начале предложения (с помощью учителя)

1.3.9.4 Писать слова с мягким знаком на конце и в середине слова

3.10 Соблюдение грамматических норм

1.3.10.1 Различать, использовать в письменной речи слова-предметы, слова-признаки, слова-действия и изменять их по числам

3.11 Соблюдение пунктуационных норм

1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный, восклицательный знаки

      51. Долгосрочный план:
      таблица 6

Сквозная тема

Навыки

Цели обучения

Все обо мне

Моя школа


Моя семья и друзья


Мир вокруг насПутешествие
Традиции и фольклор

Добукварный период

1.1 Понимание основных единиц речи (текст, предложение, слово)

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, предложение, слово

1.2 Определение темы и основной мысли прослушанного материала

1.1.2.1 Определять, о ком/ о чем говорится в тексте, и понимать, что хотел сказать автор

1.3 Пересказывание прослушанного материала

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный материал, сохраняя последовательность событий (с помощью учителя)

1.4 Прогнозирование событий

1.1.4.1 Прогнозировать содержание рассказа по заголовку/иллюстрации

1.5 Участие в различных ситуациях общения с соблюдением речевых норм

1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных ситуациях общения

1.6 Привлечение внимания слушателей

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ сравнения, невербальные средства общения (мимика, жесты), соблюдать интонацию для передачи смысла высказывания

1.7 Высказывание оценочного суждения

1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушанному, обосновывать его простыми предложениями

1.8 Составление рассказа на заданную тему

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллюстрации или по серии картинок

1.9 Ориентирование в звуковой форме слова

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать их признаки (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)

1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, определять количество и порядок слогов в слове

1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную роль звука и ударения

1.1.9.4 Понимать функции йотированных букв в слове

2.1 Использование видов чтения

1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений

2.5 Формулирование вопросов и ответов

1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстрациям/ тексту (с помощью учителя), отвечать на вопросы по содержанию прочитанного

3.3 Составление плана текста

1.3.3.1 Составлять картинный план, план-схему текста и озаглавливать (с помощью учителя)

3.4 Изложение содержания прослушанного/прочитанного материала

1.3.4.1 Передавать информацию из прослушанных/прочитанных текстов при помощи рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

3.8 Соблюдение графических и каллиграфических норм

1.3.8.1 писать элементы букв, прописные (заглавные) и строчные буквы и их соединения; писать разборчиво в соответствии с нормами каллиграфии; обозначать звуки сильных позиций буквами на письме

3.10 Соблюдение грамматических норм

1.3.10.1 различать, использовать в письменной речи слова-предметы, слова-признаки, слова-действия и изменять их по числам

3.11 Соблюдение пунктуационных норм

1.3.11.1 ставить знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный, восклицательный знаки

Основной (букварный) период

1.1 Понимание основных единиц речи (текст, предложение, слово)

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, предложение, слово

1.2. Определение темы и основной мысли прослушанного материала

1.1.2.1 Определять, о ком/ о чем говорится в тексте, и понимать, что хотел сказать автор

1.3 Пересказывание прослушанного материала

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный материал, сохраняя последовательность событий (с помощью учителя)

1.4 Прогнозирование событий

1.1.4.1 Прогнозировать содержание рассказа по заголовку/иллюстрации

1.5 Участие в различных ситуациях общения с соблюдением речевых норм

1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных ситуациях общения

1.6 Привлечение внимания слушателей

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ сравнения, невербальные средства общения (мимика, жесты д.), соблюдать интонацию для передачи смысла высказывания

1.7 Высказывание оценочного суждения

1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушанному, обосновывать его простыми предложениями

1.8 Составление рассказа на заданную тему

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллюстрации или по серии картинок

1.9 Ориентирование в звуковой форме слова

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать их признаки (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)

1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, определять количество и порядок слогов в слове

1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную роль звука и ударения2.1 Использование видов чтения

1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений

1.2.1.2 Использовать основные виды чтения (плавное слоговое чтение с переходом на чтение целыми словами, осознанное чтение)

2.3 Выявление структурных частей текста

1.2.3.1 Определять начало, середину и конец текста с помощью учителя

2.4 Понимание роли лексических и синтаксических единиц в тексте

1.2.4.1 Понимать лексическое значение и смысл слов с учетом обобщенности их значений (слова-предметы, слова-признаки, слова-действия); близкие/противоположные по значению, многозначные слова (с помощью учителя)

2.5 Формулирование вопросов и ответов

1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстрациям/ тексту (с помощью учителя), отвечать на вопросы по содержанию прочитанного

2.6 Определение типов, жанров и стилей текстов

1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, жанры по их особенностям (сказка, рассказ, стихотворение), стили (художественные и нехудожественные тексты) с помощью учителя

2.9 Ориентирование в графической форме слов

1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопоставлять его со звуком

1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет буква в слове в зависимости от ее позиции (гласный как показатель мягкости/твердости согласных)

1.2.9.3 Понимать роль ь, ъ знака в слове

3.3 Составление плана текста

1.3.3.1 Составлять картинный план, план-схему текста и озаглавливать (с помощью учителя)

3.5 Создание текста с использованием различных форм представления

1.3.5.1 Составлять и писать простые предложения/тексты на заданную тему, используя слова для справок/с помощью учителя;

3.6 Творческое написание текстов в разных жанрах

1.3.6.1 Писать простые предложения/тексты, дополняя их рисунками, знаками, схемами

3.8 Соблюдение каллиграфических и графических норм

1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (заглавные) и строчные буквы и их соединения; писать разборчиво в соответствии с нормами каллиграфии; обозначать звуки сильных позиций буквами на письме

3.9 Соблюдение орфографических норм

1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание которых расходится с произношением (вода, снег, пенал), соблюдать правила переноса (с помощью учителя)

1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах собственных, в начале предложения (с помощью учителя)

1.3.9.4 Писать слова с мягким знаком на конце и в середине слова

3.10 Соблюдение грамматических норм

1.3.10.1 Различать, использовать в письменной речи слова-предметы, слова-признаки, слова-действия и изменять их по числам

3.11 Соблюдение пунктуационных норм

1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный, восклицательный знаки

Послебукварный период


Еда и напитки

1.1 Понимание основных единиц речи (текст, предложение, слово)

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, предложение, слово

1.2 Определение темы и основной мысли прослушанного материала

1.1.2.1 Определять, о ком/ о чем говорится в тексте, и понимать, что хотел сказать автор

1.3 Пересказывание прослушанного материала

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный материал, сохраняя последовательность событий (с помощью учителя)

1.4 Прогнозирование событий

1.1.4.1 Прогнозировать содержание рассказа по заголовку/иллюстрации

1.5 Участие в различных ситуациях общения с соблюдением речевых норм

1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных ситуациях общения

1.6 Привлечение внимания слушателей

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ сравнения, невербальные средства общения (мимика, жесты д.), соблюдать интонацию для передачи смысла высказывания

1.7 Высказывание оценочного суждения

1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушанному, обосновывать его простыми предложениями

1.8 Составление рассказа на заданную тему

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллюстрации или по серии картинок

1.9 Ориентирование в звуковой форме слова

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать их признаки (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)

1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, определять количество и порядок слогов в слове

1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную роль звука и ударения

1.1.9.4 Понимать функции йотированных букв в слове

2.1 Использование видов чтения

1.2.1.2 Использовать основные виды чтения (плавное слоговое чтение с переходом на чтение целыми словами, осознанное чтение)


2.2 Определение темы и основной мысли прочитанного текста

1.2.2.1 Определять, о ком/ о чем говорится в тексте, и понимать, что хотел сказать автор текста

2.3 Выявление структурных частей текста

1.2.3.1 Определять начало, середину и конец текста с помощью учителя

2.4 Понимание роли лексических и синтаксических единиц в тексте

1.2.4.1 Понимать лексическое значение и смысл слов с учетом обобщенности их значений (слова-предметы, слова-признаки, слова-действия); близкие/противоположные по значению, многозначные слова (с помощью учителя)

2.5 Формулирование вопросов и ответов

1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстрациям/ тексту (с помощью учителя), отвечать на вопросы по содержанию прочитанного

2.6 Определение типов, жанров и стилей текстов

1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, жанры по их особенностям (сказка, рассказ, стихотворение), стили (художественные и нехудожественные тексты) с помощью учителя

2.7 Извлечение информации из различных источников

1.2.7.1 Находить информацию в одном источнике, используя алфавитный порядок расположения текстов (словари, справочники, детские энциклопедии)

2.8 Сравнительный анализ текстов

1.2.8.1 Сравнивать тексты разных жанров (сказка, рассказ, стихотворение) и стилей (художественные и нехудожественные) с помощью учителя

2.9 Ориентирование в графической форме слов

1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопоставлять его со звуком

1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет буква в слове в зависимости от ее позиции (гласный как показатель мягкости/твердости согласных)

1.2.9.3 Понимать роль ь, ъ знака в слове

В здоровом теле  – здоровый дух!

3.3 Составление плана текста

1.3.3.1 Составлять картинный план, план-схему текста и озаглавливать (с помощью учителя)

3.5 Создание текста с использованием различных форм представления

1.3.5.1 Составлять и писать простые предложения/тексты на заданную тему, используя слова для справок/с помощью учителя;
писать простые предложения/тексты, дополняя их рисунками, знаками, схемами

3.6 Творческое написание текстов в разных жанрах

1.3.6.1 Писать простые предложения/тексты (сообщение, поздравление, письмо с помощью учителя)

3.7 Нахождение и исправление ошибок в работе

1.3.7.1 Проверять написание слов, предложений/текста и исправлять ошибки с помощью учителя

3.8 Соблюдение каллиграфических и графических норм

1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (заглавные) и строчные буквы и их соединения; писать разборчиво в соответствии с нормами каллиграфии; обозначать звуки сильных позиций буквами на письме

3.9 Соблюдение орфографических норм

1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание которых расходится с произношением (вода, снег, пенал), соблюдать правила переноса (с помощью учителя)

1.3.9.2 Применять правила правописания: жи-ши, ча-ща, чу-щу; -чк-, -чн-, -нщ-, -шн-

1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах собственных, в начале предложения (с помощью учителя)

1.3.9.4 Писать слова с мягким знаком на конце и в середине слова

3.10 Соблюдение грамматических норм

1.3.10.1 Различать, использовать в письменной речи слова-предметы, слова-признаки, слова-действия и изменять их по числам

3.11 Соблюдение пунктуационных норм

1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный, восклицательный знаки

      52. Примечание:
      *цели обучения в пределах одной четверти комбинируются по разным видам речевой деятельности.

Приложение 3        
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 8 апреля 2016 года № 266 

Приложение 177        
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 апреля 2013 года № 115 

Типовая учебная программа по предмету «Казахский язык»
для 1-4 классов уровня начального образования
(с неказахским языком обучения)

1. Түсіндірме жазба

      1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.
      2. Оқу бағдарламасы оқушылардың жас ерекшеліктерінің танымдық мүмкіндіктеріне сәйкес әр оқу пәнінің мазмұнын және олардың білім, білік, дағдыларының көлемін анықтайтын оқу-нормативтік құжат болып табылады.
      3. Оқу бағдарламасы оқыту процесін оқушылардың пән салалары бойынша білім мен біліктерді саналы түрде меңгеруі үшін әр пәннің әдістемелік әлеуетін қолдануға, оқу, жоба, зерттеу іс-әрекеттері тәсілдерін меңгеру арқылы дербестігінін дамытуға, әлеуметтік-мәдени кеңістікте орнын таба білуі үшін бағыттайды.
      4. Оқу бағдарламасында оқу-нормативтік құжаттың дәстүрлі міндеттері заманауи мектепте білім беру процесін ұйымдастырудың инновациялық тәсілдерімен үйлесімді сабақтасқан. Оқытудағы тәсілдер пән бойынша оқу бағдарламасының түбегейлі жаңа құрылымын құруда негізгі бағдарлары болып табылады.
      5. Құндылыққа, іс-әрекетке, тұлғаға бағдарлық коммуникативтік тәсілдер білім берудің классикалық негізі ретінде оқыту мақсаттарының жүйесі мен білім беру процесі нәтижелерінің басымдылығын арттыру үшін қолданылып, оқу бағдарламасының жаңа құрылымында көрініс тапты.
      6. Қазіргі кезеңде оқушының өздігінен білімді игеруі үшін оның белсенді іс-әрекетін ұйымдастыру оқу процесіне қойылатын негізгі талаптардың бірі болып табылады. Мұндай тәсілдер пәндік білімді, әлеуметтік және коммуникативтік дағдыларды ғана емес, сонымен бірге, өзінің жеке мүдделері мен болашағын сезінуге, сындарлы шешімдер қабылдауына мүмкіндік беретін тұлғалық қасиеттерді де меңгеруге ықпал етеді. Мұғаліммен бірлесіп шығармашылықпен айналысу және серіктес, кеңесші ретінде мұғалімнің қолдауы кезінде оқушының белсенді танымдық қабілеті тұрақты сипатқа ие болады.
      7. Тұлғалық-бағдарлық білім беруді осындай сипатта жақсарту білім беру процесіне барлық қатысушылардың өзара қарым-қатынасында өктемшілікке жол бермей, ынтымақтастығы үшін алғышарттарды құрайтын оқытудың алуан түрлі интерактивті әдістерін қолдану кезінде мүмкін. Диалогтік және рефлексивті технологияларды қолдану оқушылардың жоба және зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруымен сабақтасады.
      8. Білім беру процесін ұйымдастырудың барлық инновациялық тәсілдері оқытуды білім, идеялар және іс-әрекет тәсілдерімен белсенді түрде алмасуды көздейтін оқушының шынайы шығармашылық процесіндегі қарым-қатынас моделіне айналдырады.
      9. Нақты пәннің оқу бағдарламасы жергілікті сипаттағы материалдарды (нысандар, кәсіпорындар, ақпарат көздері) пайдалануға бағытталған оқу-жобалау іс-әрекеттерін ұйымдастыру арқылы танымдық және әлеуметтік тұрғыдан оқушының белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді. Осы пәннің оқу мақсаттары аясында жүзеге асырылатын тәрбиелік сипаттағы жоба жұмысын ата-аналармен, жергілікті қауымдастық өкілдерімен бірлесе отырып, ұйымдастыруға болады.
      10. Әр пәннің оқу бағдарламаларында үш тілде білім беруді жүзеге асыру қарастырылған, онда үш тілді меңгертіп қана қоймай, сол сияқты оқушылардың сыныптан тыс жұмыстарын да үш (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) тілде ұйымдастыру қарастырылған. Көп тілді оқу ортасын құрудағы әр пән қосқан үлесі үш тілде білім беру саясатын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Тіл үйретудің негізі болып табылатын коммуникативтік тәсіл әрбір оқу пәнінің түрлі оқу жағдаяттарында білім және білікпен алмасу, тілдік және сөйлеу нормалары жүйесін дұрыс қолдану сияқты әдіс-тәсілдері арқылы оқушылардың сөйлеу әрекеттерін дамытудың жетекші қағидаты ретінде қарастырылады.
      Пән мазмұнын меңгеру және оқу мақсаттарына қол жеткізу процесінде оқушылардың ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, атап айтсақ: қажетті ақпаратты іздеу, өңдеу, алу, құру және көрсету, ақпараттар және идеялармен алмасу үшін бірлесіп әрекет ету, жабдықтар мен қосымшаларды кең ауқымда қолдану арқылы өз жұмысын бағалау және жетілдіру сияқты қолдану дағдыларын дамыту үшін алғышарттар/жағдайлар жасау керек.
      11. Оқу бағдарламасында оқу пәнінің мазмұнын анықтаудың негізі болып табылатын оқыту мақсаттарының жүйесі түрінде ұсынылған күтілетін нәтижелері қалыптастырылған.
      12. Мазмұны тұрғысынан оқу бағдарламалары оқушыны өзін-өзі оқыту субьектісі және тұлғааралық қарым-қатынас субьектісі ретінде тәрбиелеуде нақты оқу пәнінің қосатын үлесін айқындайды.
      13. Оқу бағдарламалары білім беру құндылықтарының өзара байланысы мен өзара шарттылығына негізделген тәрбиелеу мен оқытудың біртұтастығы қағидатын және нақты пәнді оқыту мақсаттарының жүйесі бар мектепті бітіргеннен кейінгінәтижелерін іске асыруға мүмкіндік береді.
      14. Оқу бағдарламаларының тек пәндік білім мен білікке ғана емес, сонымен қатар, кең ауқымды дағдылардың қалыптасуына бағыттылғаны оның ерекше өзгешелігі болып табылады. Оқыту мақсаттарының құрастырылған жүйесі:
      1) білімді функционалдық және шығармашылық қолдану, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану, қарым-қатынас жасаудың түрлі тәсілдерін қолдану, топпен және жеке дара жұмыс істей алу, мәселелерді шешу және шешімдер қабылдау сияқты кең ауқымды дағдыларын дамытуға негіз болады. Кең ауқымды дағдылар оқушының мектептегі білім алу тәжірибесінде де, келешекте мектепті бітіргеннен кейін де жетістігінің кепілі болып табылады.
      15. Экономикадағы заманауи инновациялар, еңбек нарығындағы өзгерістер оқушылардың күрделі міндеттерді шешу үшін немесе оларды шешудің жаңа тәсілдерін табу үшін жағдаятқа, идеялар мен ақпараттарға талдау жасау және бағалауға, алған білімі мен тәжірибесін жаңа идея мен ақпаратты жинақтау үшін шығармашылық қолдануға мүмкіндік беретін дағдылар жиынтығын меңгеру қажеттілігіне себепші болады. Жігерлілік, алғырлық, өзгерістерге дайындығы, байланысқа бейімділігі сияқты тұлғалық қасиеттер өзекті болып отыр.
      16. Нақты пән бойынша күнделікті білім беру процесінің мазмұны оқу мақсаттарына бағынады және оқушылардың меңгерген білім, білік және дағдыларын кез келген оқу процесінде және өмір жағдаяттарында шығармашылықпен пайдалану даярлылығын қалыптастыруға, жетістікке қол жеткізуде қажырлылықты дамытуға бағытталған, өмір бойы білім алуға ынталандырады.
      17. Кең ауқымдағы дағдылармен бірлікте жеке қасиеттердің дамуы «қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілік», «құрмет», «ынтымақтастық», «еңбек пен шығармашылық», «ашықтық», «өмір бойы білім алу» сияқты білім берудің басты құндылықтарына оқушыларды дағдыландырудың негізі болып табылады. Бұл құндылықтар оқушының тәртібі мен күнделікті іс-әрекеттерін ынталандыратын тұрақты тұлғалық бағдары болуы тиіс.

2. «Қазақ тілі» пәнін оқыту мақсаты мен міндеттері

      18. Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Мемлекеттік тіл – еліміздегі халықтар бірлігінің негізгі факторы, ұлтаралық қарым-қатынастың ұйытқысы. Бүгінгі қоғам еліміздің білім беру жүйесінен көп тілді меңгерген дара тұлғаны қалыптастыруды талап етуде.
      19. Тіл – халықтың жеңістері мен жетістіктерінің, ұлттық құндылықтары мен өмір сүру салтының көрінісі. Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде құрметтеу – Қазақстанда тұратын барлық халықтың негізгі міндеті.
      20. «Қазақ тілі» пәніне арналған бағдарлама білім берудің ұлттық жүйесін халықаралық стандарттарға негіздей отырып, еліміздің алға қойып отырған іргелі міндеттеріне сай және қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық процестерді, ұлттардың бейбітшілік пен келісім өмір салтын қалыптастыру саясатын ұстану қағидаларын басшылыққа ала отырып, мемлекеттік тілді оқытудың тиімді әрі сапалы жүйелерін қалыптастыруды көздейді.
      21. Бастауыш сынып оқушыларына қазақ тілін мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту, оқушылардың сын тұрғысынан ойлау дағдыларын қалыптастыру, олардың тұрмыста, қоғамдық орында, мәдени орталарда тілдік шектеуді сезінбей, өзін еркін ұстауына мүмкіндік туғызу негізгі ұстаным болып табылады.
      22. «Қазақ тілі» пәнін оқытудың мақсаты – оқушылардың тілдік дағдыларын дамыту, қазақ тілін қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға қалыптастыру, тіл нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, еркін сөйлесуге және сауатты жазуға үйрету.
      23. «Қазақ тілі» пәні бағдарламасы оқушының тіл сауаттылығы мен сөз байлығын дамытуды, әлеуметтік ортада еркін қарым-қатынасқа түсуін жетілдіруді және дүниетанымдық дағдыларын кеңейтуді көздейді. Бағдарламаның білім мазмұны қазақ тілі арқылы оқушыларға қазақ халқының материалдық және рухани құндылықтарын, қазақ халқының салт-дәстүрін құрметтеуді, қазақша сөйлеу әдебі мен әдетін дағдыландыруды және қазақ әдебиеті үлгілерін терең меңгертуді мақсат етеді және алған білімдерін өмірде қолдана білуге үйретеді.
      24. «Қазақ тілі» пәнін оқытудың міндеттері:
      1) шығармашылықпен жұмыс істеуге, сын тұрғысынан ойлауға дағдыландыру;
      2) қазақша сөздік қорын үздіксіз дамыту әдістерін меңгерту;
      3) қазақша сауатты сөйлеу дағдыларын қалыптастыру;
      4) сөз тіркестерін және жай сөйлемдер құру, сол сияқты айтылым дағдылары негізінде қазақша ойлау дағдыларын қалыптастыру;
      5) тұрмыста, қоғамдық орындарда, мәдени орталарда қазақ тілінде қарым-қатынас жасау қабілеттері мен дағдыларын дамыту;
      6) қазақ тілінде меңгерген білім, білік дағдыларына сүйене отырып, өзгелермен еркін қарым-қатынасқа түсуге үйрету;
      7) қазақ тілінің саяси-әлеуметтік әлеуетін ұғындыру;
      8) тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын дамыту.
      25. «Қазақ тілі» пәнін оқу арқылы оқушылар сөздік қоры мен тілдік сауаттылығын дамытып, қазақ халқы мен мемлекеттік тілге деген құрмет сезімін қалыптастырады, қызығушылығын арттырады.

3. Оқыту процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер

      26. Жалпы білім беру ұйымдары (мектеп, гимназия, лицей) «білім алып үйрену» ұстанымын негізге алады, ол ұстаным бойынша өз бетімен білім алуға ұмтылатын, ынталы, қызығушылығы жоғары, өзіне сенімді, жауапкершілігі мол және зияткерлік тұрғыдан дамыған тұлға қалыптастыру көзделеді.
      27. Оқушылардың бойында бұл қасиеттерді қалыптастыру үшін мұғалімдер түрлі технологиялар мен тәсілдер қолданады деп күтіледі, олар:
      1) зерттеушілік тәсіл (оқушылар «не білемін, нені білгім келеді, нені білдім» тұрғысынан өз әрекетін талдауға үйренеді);
      2) әрекеттік тәсіл (оқушылар оқу әрекетінде меңгерген жаңа білімінің болашақта қажеттілігін түсінеді);
      3) дамыта оқыту (оқушылар өзінің іс-әрекетін жоспарлау және басқару жолын үйренеді);
      4) уәждеу, қызықтыра оқыту (оқушының оқуға деген қызығушылығын арттыру үшін «оқыту үшін бағалау» арқылы қолдау жасау);
      5) оқушылардың оқу әрекетін жеке, топтық және ұжымдық формада ұйымдастыру (оқушылар бірін-бірі өзара оқытуға, бірін-бірі бағалауға, пікір алмасуға үйренеді);
      6) саралай оқыту (оқушыларды деңгейіне, мүмкіндігіне қарай оқыту, қалыптастырушы баға арқылы қолдау).
      28. Оқыту қазақ тілінде емес сыныптарда «Қазақ тілі» пәнін оқытуда қолданылатын оқыту стратегиялары мен әдістері:
      1) стратегиялар: өзін-өзі басқару, эксперименттік, сын тұрғысынан ойлау, коммуникативтік;
      2) технологиялар: шағын топтағы жұмыс (командада), кейс-стади (нақты жағдаяттарды талдау), рөлдік және іскерлік ойындар, модульдік оқыту;
      3) әдістер: жеке оқыту, проблемалық оқыту.
      29. Басты назар білімге емес, сол білімді қолдану біліктілігіне аударылады. Оқушылардың білім алу барысындағы табыстылығы мен алдағы қадамдарын анықтау үшін оқытудың нақты мақсаттары мен жетістіктер критерийлерін алдын ала белгілеу керек.
      30. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту. Оқу бағдарламасы мақсаттарының бірі – оқыту қазақ тілінде емес сыныптарда оқитын оқушылардың өзойын, сезімін қазақша білдіруге, танып-білген нәрселерін қазақша санасына түюге, пікір алысуға, оқыған, көрген не білген нәрселері туралы достарымен, үлкендермен өз ойымен бөлісуге, армандары мен мақсаттары туралы ойын еркін жеткізіп айта білуге, репродуктивтік, продуктивтік, проблемалық, шығармашылық жаттығуларды орындата отырып үйрету.
      31. Оқыту қазақ тілінде емес сыныптарда оқылатын «Қазақ тілі» пәнінде тыңдалым және айтылым дағдыларын дамытуға ықпал ететін тапсырма үлгілері:
      1) қазақ тілінің төл дыбыстарын дұрыс айту үшін артикуляциялық жаттығулар жасау;
      2) сөздің лексикалық мағынасын түсіну;
      3) тыңдау-көру оқу материалдарын тыңдап, көріп түсіну;
      4) сөздік қорды толықтыру;
      5) тыңдау-көру материалдарының мазмұнын айту;
      6) мәтіннің кейбір оқиғаларын қимылмен, ым-ишарамен көрсету;
      7) тыңдалған мәтін мазмұнының желісін суреттер арқылы беру;
      8) тыңдалған мәтіндегі негізгі, қосалқы ақпараттарды түсіну;
      9) мәтіннің жанрларын анықтау;
      10) өздеріне таныс және қызықты тақырыптар бойынша әңгімелесу;
      11) белгілі бір тақырыпта пікірталасқа қатысу;
      12) жұпта ым-ишара, қимыл-әрекетті пайдаланып, оқиғаны жазуға дайындалу (мысалы, «Бағытталған оқу» және «Бағытталған жазу»);
      13) берілген тақырып (сол сабақта оқылған әңгіме, ертегі немесе мысал) бойынша диалог (қуыршақтардың көмегімен) құрастыру.
      14) сәлемдесу, қоштасу, кешірім сұрау, алғыс айту, өтініш жасау, таныс және таныс емес адамдармен, жақындары және достарымен, құрдастары және ересектермен, кіші балалармен қарым-қатынас жасауға байланысты шағын рөлдік ойындар;
      15) суреттер, бейнематериалдар бойынша әңгімелеу, сипаттау, сахналау.
      32. Оқыту қазақ тілінде емес сыныптарда оқылатын «Қазақ тілі» пәнінде оқылым дағдысын дамытуға ықпал ететін тапсырма үлгілері:
      1) графикалық сызба арқылы «оқу»;
      2) мәтіннен қажетті сөйлемді немесе сөзді тауып оқу;
      3) сұрақтар қоя білу және жауап беру;
      4) «көзбен оқы» ойыны арқылы оқу;
      5) мәтіннен көркем, бейнелі сөздерді тауып оқу;
      6) сөздік жұмысы (сөздің мағынасын түсіну);
      7) мәнерлеп оқу;
      8) рөлге бөліп оқу;
      9) оқылған әңгіменің, ертегінің картасын жасау.
      33. «Қазақ тілі» пәнінде жазылым дағдысын дамытуға ықпал ететін тапсырма үлгілері:
      1) ақпаратты сурет және белгілер/пиктограммалар арқылы беру;
      2) каллиграфиялық нормаларды сақтау;
      3) сөздердің дұрыс жазылуын (орфографиялық нормаларды) меңгертуге арналған тапсырмалар орындау;
      4) мәтіннен сөздерді, сөйлемдерді, қысқа үзінділерді көшіріп жаздыру;
      5) мәтіндегі жазылуы қиын сөздерден сөздік құрастыру;
      6) сөзден сөйлемдер, сөйлемдерден мәтін құрастырып жазу;
      7) шағын хат жазу;
      8) есте сақтау арқылы жазу;
      9) байқағаны, ұнататын істері, ойындары туралы тірек суреттермен сөйлемдер, шағын мәтін құрастырып жазу;
      10) сурет бойынша жазу;
      11) өзі құрастырған мәтінін мұғалімнің көмегімен тексеру.

4. Оқу жетістіктерін бағалау тәсілдері

      34. «Қазақ тілі» пәнін меңгеру нәтижелері критериалды бағалауды қолдану арқылы жүзеге асырылады.
      35. Критериалды бағалау оқыту, оқу және бағалаудың өзара тығыз байланысында негізделген. Критериалды бағалау нәтижелері білім беру процессін тиімді жоспарлау және ұйымдастыру мақсатында пайдаланылады.
      36. Критериалды бағалау қалыптастырушы және жиынтық бағалаудан тұрады.
      37. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз өткізіледі, оқушы мен оқытушы арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және оқу процесін дер кезінде түзетуге мүмкіндік береді.
      38. Жиынтық бағалау белгілі оқу мерзімінде оқу блогын оқып бітіргенде өткізіледі, оқушыларға кері байланысты қамтамасыз ету үшін, пән бойынша тоқсандық және жылдық бағаларды қою үшін колданылады.

5. «Қазақ тілі» пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      39. Оқу жүктемесінің бөлінуі:
      1-кесте

Сынып

Апталық сағат саны

Жылдық сағат саны

1-сынып

2 сағат

66 сағат

2-сынып

2 сағат

68 сағат

3-сынып

3 сағат

102 сағат

4-сынып

3 сағат

102 сағат

      40. Қазақ тілі пәнін оқыту процесі тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым әрекеттері арқылы ұйымдастырылады. Оқу процесінде жүйелі жүргізілетін сөздік жұмысы, әңгіме оқу, мәтінмен жұмыс жасау, өлеңдер жаттау, жағдаяттық тапсырмалар орындау, постерлермен жұмыс істеу, сахналық қойылым дайындау белсенді әдістерді қолдану барысында оқушылардың сөздік қоры жетілдіріледі. Бастауыш сыныптардағы қазақ тілі пәнін оқытуда оқушылардың жас ерекшеліктері мен қоршаған ортаны қабылдауға қатысты психологиялық жай-күйі ескеріледі.
      41. Бастауыш мектептегі «Қазақ тілі» пәні бойынша оқушылардың білім, білік дағдыларына қойылатын талаптар «Шет тілін меңгерудің жалпы еуропалық құзыреті» (CEFR) деңгейлерін (А1, А2) негізге алып айқындалған және әр деңгейдің соңында күтілетін нәтижелер берілген.
      42. Сабақ барысында әр түрлі (жеке, жұптық, топтық) жұмыс түрлерін ұйымдастыру үшін оқу кабинеттеріндегі жиһаздар орнын ауыстыруға қолайлы әрі жеңіл болуы қажет. Сондай-ақ, кітап сөрелері, стендтер және оқушы жұмыстарының көрмесіне арналған орын болуы міндетті.
      43. «Қазақ тілі» пәнінің мазмұны:
      1) бөлімшелерде оқу мақсаттары белгіленген, олар білім немесе түсінік, дағды немесе білік бойынша күтілетін нәтижелер түрінде берілген. Әрбір бөлімшенің ішінде мұғалімге өз жұмысын жоспарлауға, оқушылардың еңбегін бағалауға, оқытудың келесі кезеңі туралы ақпараттандыруға мүмкіндік беретін оқу мақсаттары бірізділікпен орналастырылған:
      2-кесте


1-4 сыныптар

Бөлім (сөйлеу әрекетінің түрлері)

Дағдылар (бөлімшелер)

1

Тыңдалым

1.1 Тыңдалым тәсілдерін қолдану

1.2 Сөздің лексикалық мағынасын түсіну

1.3 Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну

1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы ақпараттарды түсіну

1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну

2

Айтылым

2.1 Сөздік қорды толықтыру

2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу

2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) және Тілдік нормаларды қолдану

2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау

2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде сөйлем құрастыру

2.6 Оқыған/тыңдаған материал бойынша өз көзқарасын білдіру

3

Оқылым

3.1 Оқу түрлерін қолдану

3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну

3.3 Мәтіннің жанры мен түрін анықтау

3.4 Сұрақтар қоя білу және жауап беру

3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпарат алу

4

Жазылым

4.1 Кейіпкердіңатынанмәтінқұрастырыпжазу

4.2 Тыңдаған/оқығанматериалдыңмазмұнынжазу

4.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау

4.4 Каллиграфиялық нормаларды сақтау

5.

Тілдік нормаларды қолдану

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау

5.2 Орфоэпиялық және орфографиялық нормаларды сақтау

      2) бағдарламада оқу мақсаттары төрт саннан тұратын кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сан сөйлеу әрекеттерінің ретін, төртінші сан оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 1.2.1.1. кодында «1» - сынып; «2.1» - дағдылар; «1» - оқу мақсатының реттік нөмірі.
      44. Оқыту мақсаттарының жүйесі:
      1) 1-бөлім: «Тыңдалым»:
      3-кесте

Дағдылар

Оқу мақсаттары

1-сынып
А1 деңгей
бастапқы

2-сынып

А1 деңгей

негізгі

3-сынып

А1 деңгей

ілгерілеген

4-сынып

А2 деңгей

бастапқы

1.1 Тыңдалым тәсілдерін қолдану

1.1.1.1 сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)

2.1.1.1 ауызша тіл және тыңдау-көру материалын тыңдау және қарапайым сөйлемдерді түсініп қайталау

3.1.1.1 ауызша тіл және тыңдау-көру материалын тыңдау және түсіну, жеке сөйлемдердің мағынасын нақтылау үшін сұрақтар қою

4.1.1.1 ауызша тіл және тыңдау-көру материалын басқаша өзгертіп айту үшін тыңдау және түсіну

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

1.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

2.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздерден құралған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну

3.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздер және сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндердегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну

4.1.2.1 бейтаныс сөздер мен сөз тіркестері бар мәтіннің мәнмәтінге қатысты мағынасын анықтап түсіну

1.3 Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну

1.1.3.1 тыңдаған мәтін мазмұны бойынша мұғалімнің көмегіменсұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/суреттер/сызбалар таңдау

2.1.3.1 тыңдаған мәтінге мұғалімнің көмегімениллюстрация/суреттер/сызбалар таңдау және қарапайым сұрақтарға жауап беру

3.1.3.1 тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру, кесте толтыру

4.1.3.1 мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және түйінді тұстарын анықтау

1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы ақпараттарды түсіну

1.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған материалдың кім/не туралы екенін түсіну

2.1.4.1 тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну және кейіпкерлер мен оқиғалардың ретін анықтау

3.1.4.1 тыңдаған материал бойынша себеп- салдарының байланысын (негізгі ой, кейіпкерлер, оқиға) анықтау

4.1.4.1 тыңдаған материалдағы негізгі ойды анықтау

1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну

1.1.5.1 қимыл-қозғалыс, сұрақ қою, қысқа жауап арқылы тыңдаған/көрген мәтінді түсінгенін білдіру

2.1.5.1 тыңдау-көру материалындағы оқиғаларды түсіну, сұрақтар қою және сипаттау

3.1.5.1 тыңдау-көру материалдарындағы оқиғаларды түсіну, кейіпкерлері туралы сұрақтар қою және оларды сипаттау

4.1.5.1 тыңдау-көру материалының мазмұны бойынша негізгі ойды анықтауға жетелейтін сұрақтар қою және телебағдарлама үзіндісіндегі музыка, сөз және бейнелердің маңызын анықтау

      2) 2-бөлім «Айтылым»:
      4-кесте

Дағдылар

Оқу мақсаттары

1-сынып
А1 деңгей
бастапқы

2-сынып
А1 деңгей
негізгі

3-сынып
А1 деңгей
ілгерілеген

4-сынып
А2 деңгей
бастапқы

2.1 Сөздік қорды толықтыру

1.2.1.1 сөйлеу барысында танысу, өзі туралы айту және затты сипаттау үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолдану

2.2.1.1 сөйлеу барысында алған ақпарат бойынша сұраулы сөйлем құрастыру үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолдану

3.2.1.1 сөйлеу барысында мәтін тақырыбына сәйкес сөздерді қолдану

4.2.1.1 әңгімені өрбіту үшін қажетті сөздерді қолдану

2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу

1.2.2.1 сурет бойынша 2-3 сөйлеммен өз ойын білдіру

2.2.2.1 сюжетті сурет негізінде өз ойын айту

3.2.2.1 мұғалім ұсынған тақырып негізінде өз ойын айту

4.2.2.1 басталған мәтінді өз ойынша аяқтау

2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) және Тілдік нормаларды қолдану

1.2.3.1 сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну және тілдік нормаларды сақтай отырып, түрлі тәсілдермен жауап беру

2.2.3.1 тілдік нормаларды сақтай отырып, белгілі бір тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну

3.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасын түсіну және олардың ойын толықтыру

4.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу, сұхбаттасын түсіну және оның сөзін нақтылау, анықтау, өз сөзімен айтып беру

2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау

1.2.4.1 шағын мәтінді/ қарапайым оқиғаларды мазмұндау

2.2.4.1 оқиға желісін сақтай отырып, таныс сөздерді қолдану арқылы шынайы және ойдан құрастырылған оқиғаларды баяндау

3.2.4.1 өзінің жоспар/жазбаларын қолдана отырып, оқиғалар/әңгімелерді өз сөзімен айтып беру

4.2.4.1 тыңдаушыны еліктіру мақсатында оқиғалар/әңгімелерді дәлме-дәл айтып беру

2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту

1.2.5.1 қысқа фильмдер мен тыңдалым материалдарының сюжетін өз сөзімен суреттеу

2.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым материалындағы сөйлемдерді қолданып, сюжетті суреттеу

3.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым материалындағы оқиғаларды өмірдегі жағдайлармен салыстырып суреттеу

4.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым материалдарындағы оқиғаларға өзінің көзқарасын білдіру

2.6 Оқылған/тыңдаған материал бойынша ой-пікір білдіру

1.2.6.1 тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің қарапайым пікірін (келісемін/келіспеймін, ұнайды/ұнамайды) айту

2.2.6.1 салыстыру негізінде ақпарат, кейіпкер, оқиға туралы қарапайым ой-пікірін (мен... ойлаймын, мен... санаймын) айту

3.2.6.1 тыңдаған/ оқыған материал бойынша өз көзқарасын (маған... сияқты, маған... тәрізді) айту

4.2.6.1 тыңдаған/оқыған материал бойынша өз көзқарасын (менің ойымша...,... деп ойлаймын) дәлелдеу

      3) 3-бөлім «Оқылым»:
      5-кесте

Дағдылар

Оқу мақсаттары

1-сынып
А1 деңгей
бастапқы

2-сынып
А1 деңгей
негізгі

3-сынып
А1 деңгей
ілгерілеген

4-сынып
А2 деңгей
бастапқы

3.1 Оқу түрлерін қолдану

1.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу

2.3.1.1 мәтінді мәнерлеп оқу

3.3.1.1 оқу түрлерін қолдана отырып, мәтінді немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқу (шолып танысу, рөлге бөліп оқу)

4.3.1.1 оқу түрлерін қолдана отырып, мәтін немесе оның бөлімдерін (рөлге бөліп оқу, теріп оқу) мәнерлеп оқу

3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну

1.3.2.1 мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

2.3.2.1 таныс сөздерден құрастырылған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну

3.3.2.1 таныс сөздер мен сөз тіркестерінен құрастырылған шағын мәтіннің түйінді тұсын түсіну

4.3.2.1 бейтаныс сөздер кездесетін шағын мәтіннің түйінді тұсын түсіну

3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау

1.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ) ажырату

2.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, жұмбақ, әңгіме) ажырату

3.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, жұмбақ, ертегі, әңгіме және мақал-мәтелдер) ажырату,

әңгімелеу/сипаттау мәтінін анықтау

4.3.3.1 мәтіннің жанрын(өлең, жұмбақ, ертегі, әңгіме, мақал-мәтелдерді және жаңылтпаштарды) ажырату,

пайымдау мәтінін анықтау

3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру

1.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін немесе иллюстрация бойынша қарапайым сұрақтар (кім? не? қандай? қанша?) қою

2.3.4.1 мәтіннің мазмұны бойынша қарапайым сұрақтар құрастыру және оған жауап беру

3.3.4.1 мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекеті туралы нақтысұрақтар (қандай? қай? қашан? қайда?)құрастыру және оған жауап беру

4.3.4.1 мәтін мазмұнын және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайтын сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру және оған жауап беру

3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

1.3.5.1 мұғалімнің көмегімен иллюстрациялы шағын мәтіннен қажетті ақпаратты табу

2.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздік, анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу

3.3.5.1 сөздіктер мен анықтамалықтардан қажетті ақпаратты іздеу жолын білу және табу

4.3.5.1 қажетті ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді (сөздіктер, инфографикалар, энциклопедиялар, ғаламтор) қолдана білу

      4) 4-бөлім «Жазылым»:
      6-кесте

Дағдылар

Оқу мақсаттары

1-сынып
А1 деңгей
бастапқы

2-сынып
А1 деңгей
негізгі

3-сынып
А1 деңгей
ілгерілеген

4-сынып
А2 деңгей
бастапқы

4.1 Кейіпкердің атынан мәтін құрастырып жазу

1.4.1.1 суретте берілген заттардың сынын білдіретін сөздерді жазу

2.4.1.1 заттың сынын білдіретін сөздерді қолдана отырып, берілген иллюстрация бойынша өзара байланысқан сөйлем жазу

3.4.1.1 тақырыпқа сәйкес сөздерді қолдана отырып, берілген иллюстрация бойынша өзара байланысқан сөйлем жазу

4.4.1.1 оқиғаларды сурет (комикс) түрінде ұсыну

4.2 Тыңдаған/оқыған материалдың мазмұнын жазу

1.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған/ тыңдау-көру материалдары бойынша заттардың таныс атауларын жазу

2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған/ тыңдау-көру материалдары бойыншасөз тіркестерін жазу

3.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған/ тыңдау-көру материалдары бойыншақысқа жазбалар жазу

4.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған/ тыңдау-көру материалдары бойыншашағын мәтін жазу

4.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау


2.4.3.1 мұғалімнің көмегімен жай сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгілерін қолдану

3.4.3.1 өз бетінше жай сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгілерін қолдану

4.4.3.1 шағын мәтін құрастыруда сөйлемнің тиісті тыныс белгілерін қолдану

4.4 Каллиграфиялық нормаларды сақтау

1.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптерді санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес бір-бірімен дұрыс байланыстырып, анық, айқын жазу

2.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу

3.4.4.1 кең жолды дәптерге бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу, каллиграфиялық дағдыларын дамыту

4.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу және каллиграфиялық дағдыларын жетілдіру

      5) 5-бөлім «Тілдік нормаларды қолдану»:
      7-кесте

Дағдылар

Оқу мақсаттары

1-сынып
А1 деңгей
бастапқы

2-сынып
А1 деңгей
негізгі

3-сынып
А1 деңгей
ілгерілеген

4-сынып
А2 деңгей
бастапқы

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (термин сөздерді қолданбау)

1.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша тілде қолдану

2.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану

3.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын ажырату, ауызша және жазбаша тілде қолдану

4.5.1.1 заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын түсіну, ажырату, ауызша және жазбаша тілде қолдану

1.5.1.2 мұғалімнің көмегімен көптік/тәуелдік/ жіктік /септік жалғауларын ауызша тілде қолдану

2.5.1.2 сөйлеу барысында көптік/тәуелдік/ жіктік /септік жалғауларын қолдану

3.5.1.2 көптік/тәуелдік/ жіктік /септік жалғауларын ауызша тілде және жазбаша тілде қолдану

4.5.1.2 көптік/тәуелдік/ жіктік /септік жалғауларын ауызша тілде және жазбаша тілде еркін қолдану

1.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық рай; болымсыз етістікті қолдану

2.5.1.3 сөйлеу барысында етістіктің шақтарын; бұйрық рай; болымсыз етістікті қолдану

3.5.1.3 сөйлеу барысында есімше түрлерін, тұйық етістіктерді қолдану

4.5.1.3сөйлеу барысында түрлі қимыл-әрекетті білдіретін сөздерді (есімше, көсемше, рай) қолдану

1.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сөйлеу барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс қолдану

2.5.1.4 мұғалім көмегімен сөйлеу барысында есімдіктерді (сілтеу, сұрау есімдіктерін) қолдану

3.5.1.4 мұғалім көмегімен жіктеу есімдіктерінің септелуін және септеулік шылауларды ауызша тілде қолдану

4.5.1.4 жіктеу есімдіктерінің септелуін және септеулік шылауларды ауызша және жазбаша тілде қолдану

1.5.1.5 мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру

2.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем құрастыру

3.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем және мұғалімнің көмегімен құрмалас сөйлем құрастыру

4.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай және құрмалас сөйлем құрастыру


2.5.1.6 мұғалім көмегімен айтылу мақсатына қарай сөйлем түрлерін (хабарлы, сұраулы, лепті) ажырату

3.5.1.6 айтылу мақсатына қарай сөйлем түрлерін (хабарлы, сұраулы, лепті) ажырату және құрастыру

4.5.1.6 сөйлем түрлерін (хабарлы, сұраулы, лепті) бір түрден екінші түрге айналдыру

5.2 Орфоэпиялық және орфографиялық нормаларды сақтау

1.5.2.1 әріп пен дыбысты ажырата білу, төл дыбыстарды дұрыс айту

2.5.2.1 мұғалімнің көмегімен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс айту және жазу

3.5.2.1 жаңа сөздерді орфоэпиялық және орфографиялық сөздіктер көмегімен қатесіз дұрыс жазу және айту

4.5.2.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді мұғалім көмегімен дұрыс жазу және айту

1.5.2.2 мұғалімнің көмегімен ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді дұрыс айту және жазу

2.5.2.2 ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді дұрыс айту және жазу

3.5.2.2 дауыссыз

б-п, қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді дұрыс айту және емлесін сақтап жазу

4.5.2.2 сөзге қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын ескеріп айту және жазу

1.5.2.3 мұғалімнің көмегімен бас әріппен жазылатын сөздерді (кісі есімдері, жер-су атаулары, үй жануарларына берілген ат) ажырату
      45. Ұзақ мерзімді жоспар:
      1) 1-сынып:
      8-кесте

Ортақ тақырыптар

Сөйлеу әрекеттерінің түрлері

Дағдылар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

1. Өзім туралы


2. Менің мектебім

Тыңдалым

1.1 Тыңдалым тәсілдерін қолдану

1.1.1.1 сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

1.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.3 Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну

1.1.3.1 тыңдаған мәтін мазмұны бойынша мұғалімнің көмегіменсұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/суреттер/сызбалар таңдау

Айтылым

2.1 Сөздік қорды толықтыру

1.2.1.1 сөйлеу барысында танысу, өзі туралы айту және затты сипаттау үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолдану

2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) және тілдік нормаларды сақтау

1.2.3.1 сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну және тілдік нормаларды сақтай отырып, түрлі

2.6 Оқылған/тыңдаған материал бойынша пайымдама жасау

1.2.6.1 тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің қарапайым пайымдама (келісемін/келіспеймін, ұнайды/ұнамайды) жасау

Оқылым

3.1 Оқу түрлерін қолдану

1.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу

3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау

1.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ) ажырату

3.2Мәтіннің мазмұнын түсіну

1.3.2.1 мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

Жазылым

4.1 Кейіпкердің атынан мәтін құрастырып жазу

1.4.1.1 суретте берілген заттардың сынын білдіретін сөздерді жазу

Тілдік нормаларды қолдану

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (термин сөздерді қолданбау)

1.5.1.2 мұғалімнің көмегімен көптік/тәуелдік/ жіктік /септік жалғауларын ауызша тілде қолдану

2-тоқсан

3. Менің отбасым және достарым
4. Бізді қоршаған әлем

Тыңдалым

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

1.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы ақпараттарды түсіну

1.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған материалдың кім/не туралы екенін түсіну

1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну

1.1.5.1 қимыл-қозғалыс, сұрақ қою, қысқа жауап арқылы тыңдаған/көрген мәтінді түсінгенін білдіру

Айтылым

2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу

1.2.2.1 сурет бойынша 2-3 сөйлеммен өз ойын білдіру

2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) жәнеТілдік нормаларды қолдану

1.2.3.1 сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну және тілдік нормаларды сақтай отырып, түрлі тәсілдермен жауап беру

2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту

1.2.5.1 қысқа фильмдер мен тыңдалым материалдарының сюжетін өз сөзімен суреттеу


2.6 Оқылған/тыңдаған материал бойынша пайымдама жасау

1.2.6.1 тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің қарапайым пайымдама (келісемін/келіспеймін, ұнайды/ұнамайды) жасау

Оқылым

3.1 Оқу түрлерін қолдану

1.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу

3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну

1.3.2.1 мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау

1.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ) ажырату

3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру

1.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін немесе иллюстрация бойынша қарапайым сұрақтар (кім? не? қандай? қанша?) қою

Жазылым

4.1 Кейіпкердің атынан мәтін құрастырып жазу

1.4.1.1 суретте берілген заттардың сынын білдіретін сөздерді жазу

4.4 Каллиграфиялық нормаларды сақтау

1.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптерді санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес бір-бірімен дұрыс байланыстырып, анық, айқын жазу

Тілдік нормаларды қолдану

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (термин сөздерді қолданбау)

1.5.1.2 мұғалімнің көмегімен көптік/тәуелдік/ жіктік /септік жалғауларын ауызша тілде қолдану

1.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық рай; болымсыз етістікті қолдану

1.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сөйлеу барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс қолдану

1.5.1.5 мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру

3-тоқсан


5. Саяхат6. Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

Тыңдалым

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

1.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы ақпараттарды түсіну

1.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған материалдың кім/не туралы екенін түсіну

1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну

1.1.5.1 қимыл-қозғалыс, сұрақ қою, қысқа жауап арқылы тыңдаған/көрген мәтінді түсінгенін білдіру

Айтылым

2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу

1.2.2.1 сурет бойынша 2-3 сөйлеммен өз ойын білдіру

2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) және тілдік нормаларды қолдану

1.2.3.1 сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну және тілдік нормаларды сақтай отырып, түрлі тәсілдермен жауап беру

2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау

1.2.4.1 шағын мәтінді/ қарапайым оқиғаларды мазмұндау

Оқылым

3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау

1.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ) ажырату

3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру

1.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін немесе иллюстрация бойынша қарапайым сұрақтар (кім? не? қандай? қанша?) қою

3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

1.3.5.1 мұғалімнің көмегімен иллюстрациялы шағын мәтіннен қажетті ақпаратты табу

Жазылым

4.1 Кейіпкердің атынан мәтін құрастырып жазу

1.4.1.1 суретте берілген заттардың сынын білдіретін сөздерді жазу

4.2 Тыңдаған/оқыған материалдың мазмұнын жазу

1.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған/ тыңдау-көру материалдары бойынша заттардың таныс атауларын жазу

4.4 Каллиграфиялық нормаларды сақтау

1.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптерді санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес бір-бірімен дұрыс байланыстырып, анық, айқын жазу

Тілдік нормаларды қолдану

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (термин сөздерді қолданбау)

1.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың атын/сынын/іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша тілде қолдану

1.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық рай; болымсыз етістікті қолдану

1.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сөйлеу барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс қолдану

1.5.1.5 мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру

5.2 Орфоэпиялық және орфографиялық нормаларды сақтау

1.5.2.1 әріп пен дыбысты ажырата білу, төл дыбыстарды дұрыс айту

1.5.2.2 мұғалімнің көмегімен ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді дұрыс айту және жазу

1.5.2.3 мұғалімнің көмегімен бас әріппен жазылатын сөздерді (адамдардың есімдерін, жер-су аттарын, үй жануарларына берілген атауларды) дұрыс жазу

4 тоқсан

7. Тағам және сусын

8. Дені саудың – жаны сау

Тыңдалым

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

1.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.3 Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну

1.1.3.1 тыңдаған мәтін мазмұны бойынша мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/суреттер/сызбалар таңдау

Айтылым

2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау

1.2.4.1 шағын мәтінді/ қарапайым оқиғаларды мазмұндау

2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту

1.2.5.1 қысқа фильмдер мен тыңдалым материалдарының сюжетін өз сөзімен суреттеу

Оқылым

3.1 Оқу түрлерін қолдану

1.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу

3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну

1.3.2.1 мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

1.3.5.1 мұғалімнің көмегімен иллюстрациялы шағын мәтіннен қажетті ақпаратты табу

Жазылым

4.1 Кейіпкердің атынан мәтін құрастырып жазу

1.4.1.1 суретте берілген заттардың сынын білдіретін сөздерді жазу

4.2 Тыңдаған/оқыған материалдың мазмұнын жазу

1.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған/ тыңдау-көру материалдары бойынша заттардың таныс атауларын жазу

Тілдік нормаларды қолдану

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (термин сөздерді қолданбау)

1.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық рай; болымсыз етістікті қолдану

1.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сөйлеу барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс қолдану

1.5.1.5 мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру

5.2 Орфоэпиялық және орфографиялық нормаларды сақтау

1.5.2.1 әріп пен дыбысты ажырата білу, төл дыбыстарды дұрыс айту

1.5.2.2 мұғалімнің көмегімен ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді дұрыс айту және жазу

      2) 2-сынып:
      9-кесте

Ортақ тақырыптар

Сөйлеу әрекеттерінің түрлері

Дағдылар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

1. Өзім туралы2. Менің отбасым және достарым

Тыңдалым

1.1 Тыңдалым тәсілдерін қолдану

2.1.1.1 ауызша тіл және тыңдау-көру материалын тыңдау және қарапайым сөйлемдерді түсініп қайталау

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

2.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздерден құралған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну

1.3 Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну

2.1.3.1 тыңдаған мәтінге мұғалімнің көмегімен иллюстрация/суреттер/сызбалар таңдау және қарапайым сұрақтарға жауап беру

Айтылым

2.1 Сөздік қорды толықтыру

2.2.1.1 сөйлеу барысында алған ақпарат бойынша сұраулы сөйлем құрастыру үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолдану

2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу

2.2.2.1 сюжетті сурет негізінде өз ойын айту

2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) және тілдік нормаларды сақтау

2.2.3.1 тілдік нормаларды сақтай отырып, белгілі бір тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну

Оқылым

3.1 Оқу түрлерін қолдану

2.3.1.1 мәтінді мәнерлеп және қатесіз дауыстап оқу

3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну

2.3.2.1 таныс сөздерден құрастырылған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну

3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру

2.3.4.1 мәтіннің мазмұны бойынша қарапайым сұрақтар құрастыру және оған жауап беру

Жазылым

4.1 Кейіпкердің атынан мәтін құрастырып жазу

2.4.1.1 заттың сынын білдіретін сөздерді қолдана отырып, берілген иллюстрация бойынша өзара байланысқан сөйлем жазу

4.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау

2.4.3.1 мұғалімнің көмегімен жай сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгілерін қолдану

Тілдік нормаларды қолдану

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (термин сөздерді қолданбау)

2.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану

2.5.1.2 сөйлеу барысында көптік/тәуелдік/ жіктік /септік жалғауларын қолдану

2.5.1.3 сөйлеу барысында етістіктің шақтарын; бұйрық рай; болымсыз етістікті қолдану

2-тоқсан

3. Менің мектебім4. Туған өлкем

Тыңдалым

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

2.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздерден құралған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну

1.3 Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну

2.1.3.1 тыңдаған мәтінге мұғалімнің көмегімен иллюстрация/суреттер/сызбалар таңдау және қарапайым сұрақтарға жауап беру

1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну

2.1.5.1 тыңдау-көру материалындағы оқиғаларды түсіну, сұрақтар қою және сипаттау

Айтылым

2.1 Сөздік қорды толықтыру

2.2.1.1 сөйлеу барысында алған ақпарат бойынша сұраулы сөйлем құрастыру үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолдану

2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу

2.2.2.1 сюжетті сурет негізінде өз ойын айту

2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту

2.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым материалындағы сөйлемдерді қолданып, сюжетті суреттеу

2.6 Оқылған/тыңдаған материал бойынша ой-пікір білдіру

2.2.6.1 салыстыру негізінде ақпарат, кейіпкер, оқиға туралы қарапайым ой-пікірін (мен ойлаймын, мен санаймын) айту

Оқылым

3.1 Оқу түрлерін қолдану

1.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу

3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау

2.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, жұмбақ, әңгіме) ажырату

3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

2.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздік, анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу

Жазылым

4.2 Тыңдаған/оқыған материалдың мазмұнын жазу

2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған/ тыңдау-көру материалдары бойыншасөз тіркестерін жазу

4.4 Каллиграфиялық нормаларды сақтау

2.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу

Тілдік нормаларды қолдану

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (термин сөздерді қолданбау)

2.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану

2.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем құрастыру

2.5.1.6 мұғалім көмегімен айтылу мақсатына қарай сөйлем түрлерін (хабарлы, сұраулы, лепті) ажырату5.2 Орфоэпиялық және орфографиялық нормаларды сақтау

2.5.2.2 ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді дұрыс айту және жазу

3-тоқсан

5. Дені саудың – жаны сау

6. Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

Тыңдалым

1.1 Тыңдалым тәсілдерін қолдану

2.1.1.1 ауызша тіл және тыңдау-көру материалын тыңдау және қарапайым сөйлемдерді түсініп қайталау

1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы ақпараттарды түсіну

2.1.4.1 тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну және кейіпкерлер мен оқиғалардың ретін анықтау

1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну

2.1.5.1 тыңдау-көру материалындағы оқиғаларды түсіну және сипаттау

Айтылым

2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) және тілдік нормаларды сақтау

2.2.3.1 тілдік нормаларды сақтай отырып, белгілі бір тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну

2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау

2.2.4.1 оқиға желісін сақтай отырып, таныс сөздерді қолдану арқылы шынайы және ойдан құрастырылған оқиғаларды баяндау

2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту

2.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым материалындағы сөйлемдерді қолданып, сюжетті суреттеу

2.6 Оқылған/тыңдаған материал бойынша ой-пікір білдіру

2.2.6.1 салыстыру негізінде ақпарат, кейіпкер, оқиға туралы қарапайым ой-пікірін (мен... ойлаймын, мен... санаймын) айту

Оқылым

3.1 Оқу түрлерін қолдану

2.3.1.1 мәтінді мәнерлеп және дауыстап оқу

3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау

2.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, жұмбақ, әңгіме) анықтау

3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру

2.3.4.1 мәтіннің мазмұны бойынша қарапайым сұрақтар құрастыру және оған жауап беру

3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

2.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздік, анықтамалардан қажетті ақпаратты табу

Жазылым

4.1 Кейіпкердің атынан мәтін құрастырып жазу

2.4.1.1 заттың сынын білдіретін сөздерді қолдана отырып, берілген иллюстрация бойынша өзара байланысқан сөйлем жазу

4.2 Тыңдаған/оқыған материалдың мазмұнын жазу

2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған тыңдау-көру материалдары бойыншасөз тіркестерін жазу

4.4 Каллиграфиялық нормаларды сақтау

2.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу

Тілдік нормаларды қолдану

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (термин сөздерді қолданбау)

2.5.1.2 сөйлеу барысында көптік/тәуелдік/ жіктік /септік жалғауларын қолдану

2.5.1.3 сөйлеу барысында етістіктің шақтарын; бұйрық рай; болымсыз етістікті қолдану

2.5.1.4 мұғалім көмегімен сөйлеу барысында есімдіктерді (сілтеу, сұрау есімдіктерін) қолдану

2.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем құрастыру

5.2 Орфоэпиялық және орфографиялық нормаларды сақтау

2.5.2.2 ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді дұрыс айту және жазу

4-тоқсан

7. Қоршаған орта


8. Саяхат

Тыңдалым

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

2.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздерден құралған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну

1.3 Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну

2.1.3.1 тыңдаған мәтінге мұғалімнің көмегімен көрнекілер/суреттер/сызбалар орналастырып, сұрақтарға жауап беру

1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы ақпараттарды түсіну

2.1.4.1 тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну және кейіпкерлер мен оқиғалардың ретін анықтау

Айтылым

2.1 Сөздік қорды толықтыру

2.2.1.1 сөйлеу барысында алған ақпарат бойынша сұраулы сөйлем құрастыру үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолдану

2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау

2.2.4.1 оқиға желісін сақтай отырып, таныс сөздерді қолдану арқылы шынайы және ойдан құрастырылған оқиғаларды баяндау

2.6 Оқылған/тыңдаған материал бойынша ой-пікір білдіру

2.2.6.1 салыстыру негізінде ақпарат, кейіпкер, оқиға туралы қарапайым ой-пікірін (мен... ойлаймын, мен... санаймын) айту

Оқылым

3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну

2.3.2.1 таныс сөздерден құрастырылған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну

3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру

3.3.4.1 мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекеті туралы нақты сұрақтар (қандай? қай? қашан? қайда?)құрастыру және оған жауап беру

3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

2.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздік, анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу

Жазылым

4.1 Кейіпкердің атынан мәтін құрастырып жазу

2.4.1.1 заттың сынын білдіретін сөздерді қолдана отырып, берілген иллюстрация бойынша өзара байланысқан сөйлем жазу

4.2 Тыңдаған/оқыған материалдың мазмұнын жазу

2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған тыңдау-көру материалдары бойыншасөз тіркестерін жазу

Тілдік нормаларды қолдану

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (термин сөздерді қолданбау)

2.5.1.2 сөйлеу барысында көптік/тәуелдік/ жіктік /септік жалғауларын қолдану

2.5.1.3 сөйлеу барысында етістіктің шақтарын; бұйрық рай; болымсыз етістікті қолдану

2.5.1.4 мұғалім көмегімен сөйлеу барысында есімдіктерді (сілтеу, сұрау есімдіктерін) қолдану

2.5.2.1 мұғалімнің көмегімен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс айту және жазу

      3) 3-сынып:
      10-кесте

Ортақ тақырыптар

Сөйлеу әрекеттерінің түрлері

Дағдылар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

1. Тірі табиғат
2. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен (жарық пен қараңғы)

Тыңдалым

1.1 Тыңдалым тәсілдерін қолдану

3.1.1.1 ауызша тіл және тыңдау-көру материалын тыңдау және түсіну, жеке сөйлемдердің мағынасын нақтылау үшін сұрақтар қою

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

3.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздер және сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндерді түсіну

1.3 Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну

3.1.3.1 тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру, кесте толтыру

1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы ақпараттарды түсіну

3.1.4.1 тыңдаған материалдың себебі мен салдарының байланысын (негізгі ой, кейіпкерлер, оқиға) анықтау

Айтылым

2.1 Сөздік қорды толықтыру

3.2.1.1 сөйлеу барысында мәтін тақырыбына сәйкес сөздерді қолдану

2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу

3.2.2.1 мұғалім ұсынған тақырып негізінде өз ойын айту

2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) және тілдік нормаларды сақтау

3.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасын түсіну және олардың ойын толықтыру

2.4 Оқыған/тыңдаған материлды мазмұндау

3.2.4.1 өзінің жоспар/жазбаларын қолдана отырып, оқиғалар/әңгімелерді өз сөзімен айтып беру

Оқылым

3.1 Оқу түрлерін қолдану

3.3.1.1 оқу түрлерін қолдана отырып, мәтінді немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқу (шолып танысу, рөлге бөліп оқу)

3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну

3.3.2.1 таныс сөздер мен сөз тіркестерінен құрастырылған шағын мәтіннің түйінді тұсын түсіну

3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау

3.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, жұмбақ, ертегі, әңгіме және мақал-мәтелдер) ажырату,

әңгімелеу/сипаттау мәтінін анықтау

Жазылым

4.1 Кейіпкердің атынан мәтін құрастырып жазу

3.4.1.1 тақырыпқа сәйкес сөздерді қолдана отырып, берілген иллюстрация бойынша өзара байланысқан сөйлем жазу

4.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау

3.4.3.1 өз бетінше жай сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгілерін қолдану

Тілдік нормаларды қолдану

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (термин сөздерді қолданбау)

3.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың атын/сынын/іс-қимылын білдіретін сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын ажырату, ауызша және жазбаша сөйлеу тілінде қолдану

3.5.1.2 көптік/тәуелдік/ жіктік /септік жалғауларын ауызша тілде және жазбаша тілде қолдану

3.5.1.3 сөйлеу барысында есімше түрлерін, тұйық етістіктерді қолдану

3.5.1.4 мұғалім көмегімен жіктеу есімдіктерінің септелуін және септеулік шылауларды ауызша тілде қолдану

5.2 Орфоэпиялық және орфографиялық нормаларды сақтау

3.5.2.1 жаңа сөздерді орфоэпиялық және орфографиялық сөздіктер көмегімен қатесіз дұрыс айту және жазу

3.5.2.2 дауыссыз б-п, қ-ғ, к-г дыбыстарын дұрыс айту және жазу

2-тоқсан

3. Уақыт
4. Сәулет

Тыңдалым

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

3.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздер және сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндерді түсіну

1.3 Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну

3.1.3.1 тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру, кесте толтыру

1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну

3.1.5.1 тыңдау-көру материалдарындағы оқиғаларды түсіну, кейіпкерлері туралы сұрақтар қою және оларды сипаттау

Айтылым

2.1 Сөздік қорды толықтыру

3.2.1.1 сөйлеу барысында мәтін тақырыбына сәйкес сөздерді қолдану

2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу

3.2.2.1 мұғалім ұсынған тақырып негізінде өз ойын айту

2.6 Оқылған/тыңдаған материал бойынша пайымдама жасау

3.2.6.1 тыңдаған/ оқыған материал бойынша пайымдама жасау (маған... сияқты, маған... тәрізді)

Оқылым

3.1 Оқу түрлерін қолдану

3.3.1.1 оқу түрлерін қолдана отырып, мәтінді немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқу (шолып танысу, рөлге бөліп оқу)

3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру

3.3.4.1 мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекеті туралы нақты сұрақтар (қандай? қай? қашан? қайда?)құрастыру және оған жауап беру

3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

3.3.5.1 сөздіктер мен анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу және оны алу

Жазылым

4.2 Тыңдаған/оқыған материалдың мазмұнын жазу

3.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған/ тыңдау-көру материалдары бойыншақысқа жазбалар жазу

4.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау

3.4.3.1 өз бетінше жай сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгілерін қолдану

4.4 Каллиграфиялық нормаларды сақтау

3.4.4.1 кең жолды дәптерге бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу, каллиграфиялық дағдыларын дамыту

Тілдік нормаларды қолдану

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (термин сөздерді қолданбау)

3.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын ажырату, ауызша және жазбаша тілде қолдану

3.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем және мұғалімнің көмегімен құрмалас сөйлем құрастыру

3.5.1.6 айтылу мақсатына қарай сөйлем түрлерін (хабарлы, сұраулы, лепті) ажырату және құрастыру

5.2 Орфоэпиялық және орфографиялық нормаларды сақтау

3.5.2.1 жаңа сөздерді орфоэпиялық және орфографиялық сөздіктер көмегімен қатесіз дұрыс айту және жазу3.5.2.2 дауыссыз б-п, қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді дұрыс айту және емлесін сақтап жазу

3-тоқсан

5. Өнер6. Атақты тұлғалар

Тыңдалым

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

3.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздер және сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндерді түсіну

1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы ақпараттарды түсіну

3.1.4.1 тыңдаған материал бойынша себеп- салдарының байланысын (негізгі ой, кейіпкерлер, оқиға) анықтау

1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну

3.1.5.1 тыңдау-көру материалдарындағы оқиғаларды түсіну, кейіпкерлері туралы сұрақтар қою және оларды сипаттау

Айтылым

2.1 Сөздік қорды толықтыру

3.2.1.1 сөйлеу барысында мәтін тақырыбына сәйкес сөздерді қолдану

2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) және Тілдік нормаларды қолдану

3.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасын түсіну және олардың ойын толықтыру

2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау

3.2.4.1 өзінің жоспар/жазбаларын қолдана отырып, оқиғалар/әңгімелерді өз сөзімен айтып беру

2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту

3.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым материалындағы оқиғаларды өмірдегі жағдайлармен салыстырып суреттеу


2.6 Оқылған/тыңдаған материал бойынша ой-пікір білдіру

3.2.6.1 тыңдаған/ оқыған материал бойынша өз көзқарасын (маған... сияқты, маған... тәрізді) айту

Оқылым

3.1 Оқу түрлерін қолдану

3.3.1.1 оқу түрлерін қолдана отырып, мәтінді немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқу (шолып танысу, рөлге бөліп оқу)

3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау

3.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, жұмбақ, ертегі, әңгіме және мақал-мәтелдер) ажырату,

әңгімелеу/сипаттау мәтінін анықтау

3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру

3.3.4.1 мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекеті туралы нақтысұрақтар (қандай? қай? қашан? қайда?)құрастыру және оған жауап беру

3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

3.3.5.1 сөздіктер мен анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу және оны алу

Жазылым

4.1 Кейіпкердің атынан мәтін құрастырып жазу

3.4.1.1 тақырыпқа сәйкес сөздерді қолдана отырып, берілген иллюстрация бойынша өзара байланысқан сөйлем жазу

4.2 Тыңдаған/оқыған материалдың мазмұнын жазу

3.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған тыңдау-көру материалдары бойыншақысқа жазбалар жазу

4.4 Каллиграфиялық нормаларды сақтау

3.4.4.1 кең жолды дәптерге бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу, каллиграфиялық дағдыларын дамыту

Тілдік нормаларды қолдану

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (термин сөздерді қолданбау)

3.5.1.2 көптік/тәуелдік/ жіктік /септік жалғауларын ауызша тілде және жазбаша тілде қолдану

3.5.1.4 мұғалім көмегімен жіктеу есімдіктерінің септелуін және септеулік шылауларды ауызша тілде қолдану

3.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем және мұғалімнің көмегімен құрмалас сөйлем құрастыру

3.5.1.6 айтылу мақсатына қарай сөйлем түрлерін (хабарлы, сұраулы, лепті) ажырату және құрастыру

5.2 Орфоэпиялық және орфографиялық нормаларды сақтау

3.5.2.1 жаңа сөздерді орфоэпиялық және орфографиялық сөздіктер көмегімен қатесіз дұрыс айту және жазу3.5.2.2 дауыссыз б-п, қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді дұрыс айту және емлесін сақтап жазу

4-тоқсан

7. Су – тіршілік көзі
8. Демалу мәдениеті. Мерекелер

Тыңдалым

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

3.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздер және сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндерді түсіну

1.3 Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну

3.1.3.1 тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру, кесте толтыру

1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну

3.1.5.1 тыңдау-көру материалдарындағы оқиғаларды түсіну, кейіпкерлері туралы сұрақтар қою және оларды сипаттау

Айтылым

2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу

3.2.2.1 мұғалім ұсынған тақырып негізінде өз ойын айту

2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау

3.2.4.1 өзінің жоспар/жазбаларын қолдана отырып, оқиғалар/әңгімелерді өз сөзімен айтып беру

2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту

3.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым материалындағы оқиғаларды өмірдегі жағдайлармен салыстырып суреттеу

Оқылым

3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну

3.3.2.1 таныс сөздер мен сөз тіркестерінен құрастырылған шағын мәтіннің түйінді тұсын түсіну

3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау

3.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, жұмбақ, ертегі, әңгіме және мақал-мәтелдер) ажырату,

әңгімелеу/сипаттау мәтінін анықтау

3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

3.3.5.1 сөздіктер мен анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу және оны алу

Жазылым

4.1 Кейіпкердің атынан мәтін құрастырып жазу

3.4.1.1 тақырыпқа сәйкес сөздерді қолдана отырып, берілген иллюстрация бойынша өзара байланысқан сөйлем жазу

4.2 Тыңдаған/оқыған материалдың мазмұнын жазу

3.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған тыңдау-көру материалдары бойынша шағын мәтін жазу

4.4 Каллиграфиялық нормаларды сақтау

3.4.4.1 кең жолды дәптерге бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу, каллиграфиялық дағдыларын дамыту

Тілдік нормаларды қолдану

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (термин сөздерді қолданбау)

3.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың атын/сынын/іс-қимылын білдіретін сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын ажырату, ауызша және жазбаша сөйлеу тілінде қолдану

3.5.1.3 сөйлеу барысында есімше түрлерін, тұйық етістіктерді қолдану

3.5.1.4 мұғалім көмегімен есімдіктерді (ма есімдіктерін) ауызша және жазбаша тілде қолдану

3.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем және мұғалімнің көмегімен құрмалас сөйлем құрастыру

3.5.1.6 айтылу мақсатына қарай сөйлем түрлерін (хабарлы, сұраулы, лепті) ажырату және құрастыру

5.2 Орфоэпиялық және орфографиялық нормаларды сақтау

3.5.2.1 жаңа сөздерді орфоэпиялық және орфографиялық сөздіктер көмегімен қатесіз дұрыс айту және жазу3.5.2.2 дауыссыз б-п, қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді дұрыс айту және емлесін сақтап жазу

      4) 4-сынып:
      11-кесте

Ортақ тақырыптар

Сөйлеу әрекеттерінің түрлері

Дағдылар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

1. Менің Отаным – Қазақстан2. Адамдық құндылықтар

Тыңдалым

1.1 Тыңдалым тәсілдерін қолдану

4.1.1.1 ауызша тіл және тыңдау-көру материалын басқаша өзгертіп айту үшін тыңдау және түсіну

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

4.1.2.1 бейтаныс сөздер мен сөз тіркестері бар мәтіннің мағынасын мәнмәтін ішінде анықтап түсіну

1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы ақпараттарды түсіну

4.1.4.1 тыңдаған материалдағы негізгі ойды анықтау

Айтылым

2.1 Сөздік қорды толықтыру

4.2.1.1 әңгімені өрбіту үшін қажетті сөздерді қолдану

2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу

4.2.2.1 басталған мәтінді өз ойынша аяқтау

2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) және Тілдік нормаларды қолдану

4.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу, сұхбаттасын түсіну және оның сөзін нақтылау, анықтау, өз сөзімен айтып беру

2.6 Оқылған/ тыңдаған материал бойынша пайымдама жасау

4.2.6.1 тыңдаған/оқыған материал бойынша өз көзқарасын (менің ойымша, деп ойлаймын) дәлелдеу

Оқылым

3.1 Оқу түрлерін қолдану

4.3.1.1 оқу түрлерін қолдана отырып, мәтін немесе оның бөлімдерін (рөлге бөліп оқу, теріп оқу) мәнерлеп оқу

3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну

4.3.2.1 бейтаныс сөздер кездесетін шағын мәтіннің түйінді тұсын түсіну

3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру

4.3.4.1 мәтін мазмұнын және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайтын сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру және оған жауап беру

Жазылым

4.1 Кейіпкердің атынан мәтін құрастырып жазу

4.4.1.1 оқиғаларды сурет (комикс) түрінде ұсыну

4.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау

4.4.3.1 шағын мәтін құрастыруда сөйлемнің тиісті тыныс белгілерін қолдану

4.4 Каллиграфиялық нормаларды сақтау

4.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу және каллиграфиялық дағдыларын жетілдіру

Тілдік нормаларды қолдану

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (термин сөздерді қолданбау)

4.5.1.1 заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын түсіну, ауызша және жазбаша сөйлеу тілінде қолдану

4.5.1.3 сөйлеу барысында түрлі қимыл-әрекетті білдіретін сөздерді (есімше, көсемше, рай) қолдану

4.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай және құрмалас сөйлем құрастыру

5.2 Орфоэпиялық және орфографиялық нормаларды сақтау

4.5.2.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді мұғалім көмегімен дұрыс айту және жазу

2-тоқсан

3. Мәдени мұра


4. Мамандықтар әлемі

Тыңдалым

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

4.1.2.1 бейтаныс сөздер мен сөз тіркестері бар мәтіннің мағынасын мәнмәтін ішінде анықтап түсіну

1.3 Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну

4.1.3.1 мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және түйінді тұстарын анықтау

1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну

4.1.5.1 тыңдау-көру материалының мазмұны бойынша негізгі ойды анықтауға жетелейтін сұрақтар қою және телебағдарлама үзіндісіндегі музыка, сөз және бейнелердің маңызын анықтау

Айтылым

2.1 Сөздік қорды толықтыру

4.2.1.1 әңгімені өрбіту үшін қажетті сөздерді қолдану

2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу

4.2.2.1 басталған мәтінді өз ойынша аяқтау

2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) және Тілдік нормаларды қолдану

4.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу, сұхбаттасын түсіну және оның сөзін нақтылау, анықтау, өз сөзімен айтып беру

2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту

4.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым материалдарындағы оқиғаларға өзінің көзқарасын білдіру

2.6 Оқылған/тыңдаған материал бойынша ой-пікір білдіру

4.2.6.1 тыңдаған/оқыған материал бойынша өз көзқарасын (менің ойымша,.деп ойлаймын) дәлелдеу

Оқылым

3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау

4.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, жұмбақ, ертегі, әңгіме, мақал-мәтелдерді және жаңылтпаштарды) ажырату, пайымдау мәтінін анықтау

3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру

4.3.4.1 мәтін мазмұнын және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайтын сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру және оған жауап беру

3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

4.3.5.1 қажетті ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді (сөздіктер, инфографикалар, энциклопедиялар, ғаламтор) қолдана білу

Жазылым

4.2 Тыңдаған/оқыған материалдың мазмұнын жазу

4.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған/ тыңдау-көру материалдары бойыншашағын мәтін жазу

4.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау

4.4.3.1 Шағын мәтін құрастыруда сөйлемнің тиісті тыныс белгілерін қолдану

Тілдік нормаларды қолдану

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (термин сөздерді қолданбау)

4.5.1.1 заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын түсіну, ажырату, ауызша және жазбаша тілде қолдану

4.5.1.2 көптік/тәуелдік/ жіктік /септік жалғауларын ауызша тілде және жазбаша тілде еркін қолдану

4.5.1.4 жіктеу есімдіктерінің септелуін және септеулік шылауларды ауызша тілде дұрыс қолдану

4.5.1.6 сөйлем түрлерін (хабарлы, сұраулы, лепті) бір түрден екінші түрге айналдыру

5.2 Орфоэпиялық және орфографиялық нормаларды сақтау

4.5.2.2 сөзге қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын ескеріп айту және жазу

3-тоқсан

5. Табиғи құбылыстар


6. Қоршаған ортаны қорғау

Тыңдалым

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну

4.1.2.1 бейтаныс сөздер мен сөз тіркестері бар мәтіннің мәнмәтінге қатысты мағынасын анықтап түсіну

1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы ақпараттарды түсіну

4.1.4.1 тыңдаған материалдағы негізгі ойды анықтау

1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну

4.1.5.1 тыңдау-көру материалының мазмұны бойынша негізгі ойды анықтауға жетелейтін сұрақтар қою және телебағдарлама үзіндісіндегі музыка, сөз және бейнелердің маңызын анықтау

Айтылым

2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) және Тілдік нормаларды қолдану

4.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу, сұхбаттасын түсіну және оның сөзін нақтылау, анықтау, өз сөзімен айтып беру

2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау

4.2.4.1 тыңдаушыны еліктіру мақсатында оқиғалар/әңгімелерді дәлме-дәл айтып беру

2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту

4.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым материалдарындағы оқиғаларға өзінің көзқарасын білдіру

2.6 Оқылған/тыңдаған материал бойынша ой-пікір білдіру

4.2.6.1 тыңдаған/оқыған материал бойынша өз көзқарасын (менің ойымша...,... деп ойлаймын) дәлелдеу

Оқылым

3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну

4.3.2.1 бейтаныс сөздер кездесетін шағын мәтіннің түйінді тұстарын түсіну

3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау

4.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, жұмбақ, ертегі, әңгіме, мақал-мәтелдерді және жаңылтпаштарды) ажырату, пайымдау мәтінін анықтау

3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру

4.3.4.1 мәтін мазмұнын және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайтын сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру және оған жауап беру

3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

4.3.5.1 Қажетті ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді (сөздіктер, инфографикалар, энциклопедиялар, Интернет) қолдана білу

Жазылым

4.1 Кейіпкердің атынан мәтін құрастырып жазу

4.4.1.1 оқиғаларды сурет (комикс) түрінде ұсыну

4.2 Тыңдаған/оқыған материалдың мазмұнын жазу

4.4.2.1 Мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған тыңдау-көру материалдары бойынша шағын мәтін жазу

4.4 Каллиграфиялық нормаларды сақтау

4.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу және каллиграфиялық дағдыларын жетілдіру

Тілдік нормаларды қолдану

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (термин сөздерді қолданбау)

4.5.1.2 көптік/тәуелдік/ жіктік /септік жалғауларын ауызша тілде және жазбаша тілде еркін қолдану

4.5.1.4 жіктеу есімдіктерінің септелуін және септеулік шылауларды ауызша және жазбаша тілде қолдану

4.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай және құрмалас сөйлем құрастыру

4.5.1.6 сөйлем түрлерін (хабарлы, сұраулы, лепті) бір түрден екінші түрге айналдыру

5.2 Орфоэпиялық және орфографиялық нормаларды сақтау

4.5.2.2 сөзге қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын ескеріп айту және жазу

4-тоқсан

7. Ғарышқа саяхат

8. Болашаққа саяхат

Тыңдалым

1.3 Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну

4.1.3.1 мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және түйінді тұстарын анықтау

1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы ақпараттарды түсіну

4.1.4.1 Тыңдаған материалдағы негізгі ойды анықтау

1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну

4.1.5.1 тыңдау-көру материалының мазмұны бойынша негізгі ойды анықтауға жетелейтін сұрақтар қою және телебағдарлама үзіндісіндегі музыка, сөз және бейнелердің маңызын анықтау

Айтылым

2.1 Сөздік қорды толықтыру

4.2.1.1 әңгімені өрбіту үшін қажетті сөздерді қолдану

2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу

4.2.2.1 басталған мәтінді өз ойынша аяқтау

2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау

4.2.4.1 тыңдаушыны еліктіру мақсатында оқиғалар/әңгімелерді дәлме-дәл айтып беру

2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту

4.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым материалдарындағы оқиғаларға өзінің көзқарасын білдіру

Оқылым

3.1 Оқу түрлерін қолдану

4.3.1.1 оқу түрлерін қолдана отырып, мәтін немесе оның бөлімдерін (рөлге бөліп оқу, теріп оқу) мәнерлеп оқу

3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру

4.3.4.1 мәтін мазмұнын және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайтын сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру және оған жауап беру

3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

4.3.5.1 қажетті ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді (сөздіктер, инфографикалар, энциклопедиялар, Интернет) қолдана білу

Жазылым

4.1 Кейіпкердің атынан мәтін құрастырып жазу

4.4.1.1 оқиғаларды сурет (комикс) түрінде ұсыну

4.2 Тыңдаған/оқыған материалдың мазмұнын жазу

4.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған тыңдау-көру материалдары бойыншашағын мәтін жазу

4.4 Каллиграфиялық нормаларды сақтау

4.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу және каллиграфиялық дағдыларын жетілдіру

Тілдік нормаларды қолдану

5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (термин сөздерді қолданбау)

4.5.1.2 көптік/тәуелдік/ жіктік /септік жалғауларын ауызша тілде және жазбаша тілде еркін қолдану

4.5.1.4 жіктеу есімдіктерінің септелуін және септеулік шылауларды ауызша және жазбаша тілде қолдану

4.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай және құрмалас сөйлем құрастыру

4.5.1.6 сөйлем түрлерін (хабарлы, сұраулы, лепті) бір түрден екінші түрге айналдыру


5.2 Орфоэпиялық және орфографиялық нормаларды сақтау

4.5.2.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді мұғалім көмегімен дұрыс жазу және айту


4.5.2.2 сөзге қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын ескеріп айту және жазу

      46. Ескерту:
      1) «*» сөйлеу әрекетінің түрлері бойынша оқу мақсаттары кешенді
және түрлі нұсқада қолданылады.

Приложение 4        
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 8 апреля 2016 года № 266 

Приложение 178        
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 апреля 2013 года № 115 

Типовая учебная программа по предмету «Русский язык»
для 1-4 классов уровня начального образования
(с нерусским языком обучения)

1. Пояснительная записка

      1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.
      2. Учебная программа является учебно-нормативным документом, определяющим по каждому учебному предмету/дисциплине содержание и объем знаний, умений, навыков соответственно возрастным познавательным возможностям учащихся.
      3. Учебная программа ориентирует процесс обучения на использование методического потенциала каждого предмета для осознанного усвоения учащимися знаний и умений по предметным областям, развитие самостоятельности путем овладения способами учебной, проектной, исследовательской деятельности, приобретение умений ориентироваться в социокультурном пространстве.
      4. В учебной программе гармонично сочетаются традиционные функции учебно-нормативного документа с описаниями инновационных педагогических подходов к организации образовательного процесса в современной школе. Подходы к обучению являются основными ориентирами в построении принципиально новой структуры учебной программы по предмету.
      5. Ценностно-ориентированный, деятельностный, личностно-ориентированный, коммуникативный подходы, как классические основы образования, использованы для усиления приоритетности системы целей обучения и результатов образовательного процесса, что нашло отражение в новой структуре учебной программы.
      6. Одним из основных требований к процессу обучения на современном этапе является организация активной деятельности ученика по самостоятельному «добыванию» знаний. Такой подход способствует не только приобретению предметных знаний, социальных и коммуникативных навыков, но и личностных качеств, которые позволяют ему осознавать собственные интересы, перспективы и принимать конструктивные решения. Активная познавательная деятельность ученика приобретает устойчивый характер в условиях сотворчества и поддержки учителя как партнера, консультанта.
      7. Такого характера усиление личностно-ориентированного образования возможно при использовании интерактивных методов обучения, которые в различных сочетаниях создают предпосылки для сотрудничества всех участников образовательного процесса, не допуская авторитарности во взаимоотношениях. Использование диалоговых и рефлексивных технологий сочетается с организацией проектной и исследовательской деятельности учащихся. Все инновационные подходы к организации образовательного процесса превращают обучение в модель общения учащихся в реальном творческом процессе, предполагающий активный обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
      8. Учебная программа конкретного предмета позволяет развивать активность ученика в познавательном и социальном плане путем организации учебной проектной деятельности, ориентированной на использование материалов регионального характера (объекты, предприятия, источники информации). Проектная деятельность воспитательного характера, осуществляемая в рамках достижения целей обучения данного предмета, может быть организована в партнерстве с родителями, представителями местного сообщества.
      9. В учебных программах каждого предмета предусмотрена реализация трехъязычного образования, которая предполагает обучение не только трем языкам, но и организацию внеурочной деятельности учащихся на трех языках (казахском, русском и английском). Вклад каждого предмета в создание полиязычной обучающей среды в совокупности обеспечивает реализацию политики трехъязычного образования. Коммуникативный подход, являясь основой обучения языкам, рассматривается как ведущий принцип развития речевой деятельности учащихся средствами каждого учебного предмета – обмен знаниями и навыками в различных учебных ситуациях, правильное использование системы языковых и речевых норм.
      10. В процессе усвоения предметного содержания и достижения целей обучения необходимо создать предпосылки/условия для развития у учащихся навыков применения информационно-коммуникационных технологий, включая поиск, обработку, извлечение, создание и презентацию необходимой информации, сотрудничество для обмена информацией и идеями, оценивание и совершенствование своей работы через использование широкого спектра оборудования и приложений.
      11. В учебной программе сформулированы ожидаемые результаты, представленные в виде системы целей обучения, которые служат основой для определения содержания учебного предмета. В содержательном аспекте учебные программы раскрывают вклад конкретного учебного предмета в воспитание учащегося как субъекта своего учения и субъекта межличностного общения.
      12. Учебные программы обеспечивают реализацию принципа единства воспитания и обучения, основанного на взаимосвязанности и взаимообусловленности ценностей образования и результатов на «выходе» из школы с системой целей обучения конкретного предмета.
      13. Отличительной особенностью учебных программ является их направленность на формирование не только предметных знаний и умений, а также навыков широкого спектра. Выстроенная система целей обучения является основой развития следующих навыков широкого спектра:
      1) функциональное и творческое применение знаний, критическое мышление, проведение исследовательских работ, использование информационно-коммуникационных технологий, применение различных способов коммуникации, умение работать в группе и индивидуально, решение проблем и принятие решений. Навыки широкого спектра являются залогом успешности учащихся, как в школьной образовательной практике, так и в перспективе, после окончания школы.
      14. Современные инновации в экономике, изменения на рынке труда обуславливают необходимость владения такими навыками, которые в совокупности позволяют учащимся анализировать и оценивать ситуацию, идеи и информацию для решения задач, творчески использовать имеющиеся знания и опыт для синтеза новой идеи и информации. Актуальными становятся такие личностные качества как инициативность, любознательность, готовность к изменениям, коммуникабельность.
      15. Содержание ежедневного образовательного процесса по конкретному предмету подчинено целям обучения и ориентировано на формирование у учащихся готовности творчески использовать приобретенные знания, умения и навыки в любой учебной и жизненной ситуации, развитие настойчивости в достижении успеха, мотивирует к обучению в течение всей жизни.
      16. Развитие личностных качеств в органическом единстве с навыками широкого спектра являются основой для привития учащимся базовых ценностей образования: «казахстанский патриотизм и гражданская ответственность», «уважение», «сотрудничество», «труд и творчество», «открытость», «образование в течение всей жизни». Эти ценности призваны стать устойчивыми личностными ориентирами учащегося, мотивирующими его поведение и повседневную деятельность.

2. Цель и задачи изучения учебного предмета «Русский язык»

      17. Важность предмета «Русский язык» в образовательной программе определена статусом русского языка как средства межнационального общения в Республике Казахстан, его значимостью в создании полиязычного пространства.
      18. Изучение предмета «Русский язык» способствует:
      1) развитию коммуникативных навыков в устной и письменной речи;
      2) развитию связной речи (монолог, диалог, беседа);
      3) развитию осознанного, правильного, беглого, выразительного чтения;
      4) развитию творческого воображения;
      5) формированию общечеловеческих ценностей.
      19. Программа по предмету «Русский язык» способствует становлению мировоззрения учащихся, формирует и развивает основы коммуникативных навыков, дает возможность пользоваться информацией социально-бытовой, научно-популярной, художественно-эстетической сфер общения, помогает ориентироваться в различных ситуациях общения.
      20. Содержание программы помогает учащимся изучать народные традиции и обычаи, воспитывает толерантное отношение к другим народам, формирует представление об универсальных общечеловеческих ценностях.
      21. Овладение русским языком поможет учащимся адаптироваться в окружающей среде, успешно регулируя ситуативно-речевое поведение как в учебной, так и в социально-бытовой деятельности, использовать различные источники информации и современные информационные технологии для выражения и обоснования своего мнения.
      22. Целью программы по предмету «Русский язык» является формирование навыков слушания, говорения, чтения и письма в соответствии с правилами речевого этикета и нормами употреблении языковых единиц в речевой деятельности, ориентированной на ситуацию общения.
      23. По окончании начальной школы ученики должны владеть языком на элементарном уровне А1, А2 (начальный уровень) согласно системе уровней «Общеевропейской рамки владения языками» (CEFR).
      24. Задачами программы по предмету «Русский язык» являются:
      1) развивать навыки слушания, говорения, чтения, письма, необходимые для общения в социально-бытовой, социально-культурной, научно-популярной, учебной сферах жизни;
      2) формировать знания о единицах языка, правилах их сочетания, функционирования, навыках и умениях строить синтаксически правильные предложения в соответствии с нормами и правилами русского языка;
      3) формировать и развивать навыки логического мышления, направленные на анализ, синтез, оценивание, интерпретацию полученной информации с учетом возрастных особенностей учащихся;
      4) формировать навыки поискового, ознакомительного, исследовательского чтения, составления диалога и монолога по прочитанной информации;
      5) обогащать словарный запас учащихся коммуникативно-актуальной лексикой и фразеологией русского языка;
      6) формировать и развивать навыки использования информационно-коммуникационных и компьютерных технологий;
      7) формировать понимание ценностей культур казахского, русского и других народов.
      25. Программа способствует сознательному отношению учащихся к языку как духовной ценности, средству общения для получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. В процессе обучения учащиеся будут:
      1) осознавать цели и задачи обучения;
      2) развивать и углублять потребности и мотивы учебно-познавательной деятельности;
      3) воспринимать, осмысливать, запоминать учебный материал, применять знания в практике коммуникации;
      4) проявлять интерес к учебно-познавательной деятельности.

3. Педагогические подходы к организации учебного процесса

      26. Организации образования соблюдают принцип, согласно которому учащиеся должны «научиться учиться» и стать самостоятельными, мотивированными, заинтересованными, уверенными, ответственными, интеллектуально развитыми творческими личностями.
      27. Ценностно-ориентированный подход. Планирование и организация учебной деятельности, получение и использование ее результатов реализуется с позиций определенных ценностей.
      28. Ценностные ориентации – это способность личности выбрать в качестве ориентира в своей деятельности определенные ценности (способность ориентироваться в ценностях), а также способность осознать и воспринять их как собственные социально значимые ценности. Значение ценностей проявляется в сфере формирования норм, привычек, образа жизни, стиля поведения, необходимых для успешного функционирования определенного общества.
      29. Ценности среднего образования основаны на национальной идее «Мәңгілік ел». Ценностями среднего образования определены: казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение всей жизни.
      30. Деятельностный подход заключается в том, что учащийся получает знания не в готовом виде, а добывает их сам в процессе активной познавательной деятельности. Это предполагает самостоятельный поиск, интерпретацию, анализ, обобщение и оценку различных источников информации, графических данных и других обучающих ресурсов. Взаимосвязь различных художественных представлений учащихся о современных материалах, техниках и технологиях и взаимодействие с творческой работой обеспечат интеграцию обучения с постижением окружающего мира с учетом национальных традиций, истории и природы родного края. В результате учащийся осознает содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует успешному формированию его знаний, умений и навыков широкого спектра.
      31. Личностно-ориентированный подход. Целью личностно-ориентированного подхода является индивидуализация учебного процесса, гармоничное формирование и всестороннее развитие личности учащихся. В учебном процессе раскрывается его творческий потенциал с учетом индивидуальных особенностей развития потенциальных возможностей.
      32. Дифференцированный подход подразумевает специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых, создание разнообразных условий обучения групп с учетом особенностей учащихся. Дифференцированный подход включает организацию учебной деятельности различных групп учащихся с помощью специально разработанных средств и приемов дифференциации деятельности. Условием организации дифференцированной работы является применение дифференцированных заданий, которые различаются по сложности, по познавательным интересам, по характеру помощи со стороны учителя.
      33. Коммуникативный подход в обучении – это передача и сообщение информации, обмен знаниями, умениями и навыками в процессе речевого взаимодействия двух или более людей. Результатом обучения является способность осуществлять общение посредством языка, путем передачи мысли и обмена идеями в процессе взаимодействия с другими участниками общения. Использование целого ряда заранее выбранных средств коммуникации в процессе обучения приводит к развитию способностей учащихся к критическому мышлению и самостоятельности. В соответствии с коммуникативным подходом процесс обучения должен включать задания, способствующие формированию умений общения, оценивания и анализа своих творческих работ и работы других в процессе индивидуальной и групповой деятельности.
      34. Использование информационно-коммуникационных технологий:
      1) компетентность в использовании информационно-коммуникационных технологий строится на базовых ИКТ-навыках и включает в себя правильное и творческое применение технологий для работы, досуга и коммуникации;
      2) учащиеся развивают навыки по применению средств ИКТ в процессе обучения по предмету «Русский язык» образовательной программы, находя, отбирая и обрабатывая учебную информацию, сотрудничая и обмениваясь информацией и идеями, оценивая и совершенствуя свою работу, используя широкий спектр оборудования и компьютерных приложений.
      35. Учителя будут развивать эти качества посредством использования различных стратегий, методов и приемов преподавания в обучении:
      1) активная вовлеченность учащихся в различные виды коммуникативной деятельности;
      2) формирование мотивации к самостоятельному поиску знаний на основе ознакомительного вида чтения;
      3) поддержка обучения учащихся посредством «оценивания для обучения» с помощью уточняющих и оценивающих вопросов;
      4) использование различных способов оценивания для дальнейшего развития; создание различных ситуаций для раскрытия творческих способностей учащихся;
      5) дифференциация обучения в целях стимулирования и мотивации учащихся.

4. Подходы к оцениванию учебных достижений

      36. Оценивание результатов изучения предмета «Русский язык» осуществляется с применением критериального оценивания.
      37. Критериальное оценивание основано на взаимосвязи преподавания, обучения и оценивания. Результаты критериального оценивания используются для эффективного планирования и организации образовательного процесса.
      38. Критериальное оценивание включает формативное и суммативное оценивание.
      39. Формативное оценивание проводится непрерывно, обеспечивает обратную связь между учащимся и учителем, и позволяет своевременно корректировать учебный процесс.
      40. Суммативное оценивание проводится по завершении изучения блока учебной информации в определенном периоде обучения, используется для предоставлении обратной связи учащимся, выставления четвертных и годовых оценок по предмету.

5. Организация содержания учебного предмета «Русский язык»

      41. Распределение учебной нагрузки:
      таблица 1

Класс

Количество часов в неделю

Количество часов в год

1

2 часа

66 часов

2

2 часа

68 часов

3

2 часа

68 часов

4

2 часа

68 часов

      42. Для организации учебно-воспитательного процесса кабинеты должны быть укомплектованы соответствующим школьным оборудованием с учетом санитарно-гигиенических норм.
      43. Мебель в классе должна легко передвигаться для проведения различных форм (индивидуальная, парная, групповая) и видов работы (игры и другие активные методы). Также необходимо предусмотреть место для книжных полок, стендов, для выставки работ учащихся и наглядных пособий.
      44. Содержание учебного предмета:
      1) для определения содержания предмета «Русский язык» выстроена система целей обучения русскому языку, которая состоит из пяти разделов и двадцати двух подразделов:
      раздел 1 «Слушание» направлен на формирование умений слушать речь учителя и учащихся, аудио/видеозаписи, понимать смысл услышанного;
      раздел 2 «Говорение» направлен на развитие умений выражать мысли, передавать информацию последовательно в устной форме;
      раздел 3 «Чтение» направлен на понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации, развитие умения извлекать поступающую информацию. В чтении выделяют содержательный план (о чем текст) и процессуальный план (как прочитать и озвучить текст). Уметь читать – это, прежде всего, владеть техникой чтения, то есть мгновенно узнавать зрительные образы речевых единиц и озвучивать их во внутренней или внешней речи;
      раздел 4 «Письмо» направлен на передачу информации в письменной форме;
      раздел 5 «Языковые нормы» направлен на изучение грамматики, которая не выделяется в самостоятельное направление работы. Она вводится через ситуативно-тематическую организацию учебного процесса, то есть через практику в речи. Перед учащимся на уроке ставится задача выразить определенную мысль или идею, а грамматика становится инструментом ее осуществления. В основе этого подхода лежит представление о языке как о триединой сущности: язык – речь – коммуникация.
      45. Виды и навыки речевой деятельности:
      таблица 2


Раздел (виды речевой деятельности)

Подраздел (навыки)

1

Слушание

1.1 Использование приемов слушания

1.2 Понимание лексических значений слов и словосочетаний

1.3 Понимание содержания прослушанного текста

1.4 Определение главной и второстепенной информации

1.5 Понимание аудиовизуального материала

2

Говорение

2.1 Пополнение словарного запаса

2.2 Построение высказывания на заданную тему

2.3 Участие в различных ситуациях общения и соблюдение речевых норм (диалог)

2.4 Пересказ прослушанного/прочитанного материала

2.5 Составление предложения на основе аудиовизуального материала

2.6 Высказывание оценочного суждения о прочитанном/прослушанном материале

3

Чтение

3.1 Использование видов чтения

3.2 Понимание содержания текста

3.3 Определение жанров и типов текста

3.4 Формулирование вопросов и ответов

3.5 Извлечение необходимой информации из различных источников

4

Письмо

4.1 Написание текстов с использованием различных форм представлений

4.2 Изложение содержания прослушанного\прочитанного материала

4.3 Соблюдение пунктуационных норм

4.4 Соблюдение каллиграфических норм

5

Языковые нормы

5.1 Соблюдение грамматических норм

5.2 Соблюдение орфографических норм

      46. В программе цели обучения обозначены четырьмя кодовыми знаками. В кодовых знаках первая цифра указывает на класс, вторая и третья цифры - на порядковый номер, четвертая - указывает порядковый номер целей обучения. Например, в кодовом знаке 1.2.1.1 - «1» - класс; «2.1» - подраздел; «1» - порядковый номер цели обучения.
      47. Система целей обучения:
      1) раздел 1 «Слушание»:
      таблица 3

Навыки

Цели обучения

1 класс уровень А1 начинающий

2 класс уровень А1 средний

3 класс уровень А1 продвинутый

4 класс уровень А2 начинающий

1.1 Использование приемов слушания

1.1.1.1 внимательно слушать, понимать речь и правильно реагировать на нее (использование мимики и жестов, выполнение действий)

2.1.1.1 слушать и понимать устную речь, аудиовизуальный материал, повторяя простейшие фразы

3.1.1.1 слушать и понимать устную речь, аудиовизуальный материал, задавать уточняющие вопросы для выяснения смысла отдельных высказываний

4.1.1.1 слушать и понимать устную речь, аудиовизуальный материал, перефразируя высказывания в другой форме

1.2 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

1.1.2.1 понимать значение знакомых слов, имеющих отношение к повседневной жизни

2.1.2.1 понимать лексическое значение слов в простых фразах

3.1.2.1 понимать лексическое значение слов в предложении и в тексте

4.1.2.1 определять значение незнакомых слов и словосочетаний по контексту

1.3 Понимание содержания прослушанное материала

1.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прослушанному сообщению с помощью учителя

2.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/

схему к прослушанному сообщению

3.1.3.1 отвечать на простые вопросы по содержанию прослушанного и подбирать иллюстрации по развитию сюжета, заполнять таблицу

4.1.3.1 отвечать на вопросы и определять ключевые моменты в прослушанном материале

1.4 Определение главной и второстепенной информации

1.1.4.1 понимать, о ком/о чем говорится в прослушанном тексте

2.1.4.1 понимать содержание прослушанного текста, определять героев, последовательность событий

3.1.4.1 определять причинно-следственную связь в прослушанном тексте (идея, события, герои)

4.1.4.1 определять основную мысль прослушанного материала

1.5 Понимание аудиовизуального материала

1.1.5.1 демонстрировать понимание увиденного/ услышанного через комментирование, вопросы или действия

2.1.5.1 понимать и описывать происходящие события в аудиовизуальном материале

3.1.5.1 понимать и описывать события, героев в аудиовизуальном материале

4.1.5.1 определять основные моменты в аудиовизуальном материале

      2) раздел 2 «Говорение»:
      таблица 4

Навыки

Цели обучения

1 класс уровень А1 начинающий

2 класс уровень А1 средний

3 класс уровень А1 продвинутый

4 класс уровень А2 начинающий

2.1 Пополнение словарного запаса

1.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания для знакомства, сообщения о себе и описания предметов

2.2.1.1 использовать в речи слова и словосочетания для составления вопросительных предложений по имеющейся информации, комментирования действий

3.2.1.1 использовать в речи тематическую лексику в различных контекстах

4.2.1.1 использовать необходимые слова для поддержания разговора

2.2 Построение высказывания на заданную тему

1.2.2.1 создавать высказывание из 2-3 предложений по картинке

2.2.2.1 создавать высказывание на основе сюжетных картинок

3.2.2.1 создавать высказывание на основе темы, предложенной учителем

4.2.2.1 создавать высказывание по данному началу текста

2.3 Участие в различных ситуациях общения и соблюдение речевых норм

1.2.3.1 понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, соблюдая речевые нормы

2.2.3.1 участвовать в речевой ситуации на определенную тему, понимать, о чем говорит собеседник; соблюдать речевые нормы

3.2.3.1 участвовать в речевой ситуации на определенную тему, понимать, о чем говорит собеседник; дополнять высказывания собеседника

4.2.3.1 участвовать в речевой ситуации, понимать, о чем говорит собеседник, уточнять, выяснять, перефразировать его речь

2.4 Пересказ прослушанного/прочитанного материала

1.2.4.1 пересказывать короткие тексты

2.2.4.1 пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова, соблюдая последовательность событий

3.2.4.1 пересказывать истории/рассказы, используя план/свои заметки

4.2.4.1 пересказывать подробно истории/рассказы с целью привлечения внимания слушателя

2.5 Построение высказывания на основе аудиовизуального материала

1.2.5.1 описывать увиденный/услышанный сюжет своими словами

2.2.5.1 описывать сюжет, используя фразы из видео- и аудиоматериалов

3.2.5.1 описывать сюжет из видео- и аудиоматериалов и сопоставлять с жизненной ситуацией

4.2.5.1 аргументировать свою точку зрения на основе аудиовизуального материала

2.6 Высказывание оценочного суждения о прочитанном/прослушанном материале

1.2.6.1 высказывать простое оценочное мнение о прослушанном/прочитанном материале («я согласен/не согласен…», «мне понравилось/не понравилось…»)

2.2.6.1 высказывать простое оценочное мнение об информации/герое/событии на основе сравнения («я думаю…», «я считаю…»)

3.2.6.1 высказывать оценочные суждения о прослушанном/прочитанном материале («я предполагаю…», «мне кажется…»)

4.2.6.1 высказывать оценочные суждения, выражая свою точку зрения («по моему мнению…», «с моей точки зрения…»)

      3) раздел 3 «Чтение»:
      таблица 5

Навыки

Цели обучения

1 класс уровень А1 начинающий

2 класс уровень А1 средний

3 класс уровень А1 продвинутый

4 класс уровень А2 начинающий

3.1 Использование видов чтения

1.3.1.1 читать целыми словами знакомые слова

2.3.1.1 читать выразительно текст

3.3.1.1 читать выразительно текст или его части, используя виды чтения (ознакомительное чтение, чтение по ролям)

4.3.1.1 читать текст, используя виды чтения (ознакомительное чтение, выборочное чтение, чтение по ролям)

3.2 Понимание содержания текста

1.3.2.1 понимать значение знакомых слов в тексте

2.3.2.1 понимать значение простых фраз в тексте, содержащих знакомые слова

3.3.2.1 понимать ключевые моменты в коротком тексте, содержащем знакомые слова и фразы

4.3.2.1 понимать ключевые моменты в коротком тексте, содержащем незнакомые слова

3.3 Определение жанров и типов текста

1.3.3.1 распознавать тексты разных жанров (стихотворение, сказка, загадка)

2.3.3.1 определять жанры различных текстов (стихотворение, сказка, загадка, рассказ)

3.3.3.1 определять тексты разных жанров (стихотворение, сказка, загадка, рассказ, пословицы), различать текст-повествование/описание

4.3.3.1 определять тексты разных жанров (стихотворение, сказка, загадка, рассказ, пословицы, скороговорки), различать текст-рассуждение

3.4 Формулирование вопросов и ответов

1.3.4.1 задавать простые вопросы к тексту или иллюстрации с помощью учителя

2.3.4.1 формулировать простые вопросы по содержанию текста и отвечать на них

3.3.4.1 формулировать уточняющие вопросы по содержанию текста и о поступках героев произведения

4.3.4.1 формулировать оценочные вопросы по содержанию текста и о поступках героев произведения

3.5 Извлечение информации из различных источников

1.3.5.1 находить информацию в текстах с иллюстрациями при поддержке учителя

2.3.5.1 находить информацию в словарях и справочниках при поддержке учителя

3.3.5.1 находить и извлекать информацию в словарях и справочниках самостоятельно

4.3.5.1 находить и извлекать информацию из разных источников: словарей, справочников, энциклопедий, интернет-ресурсов, инфографики

      4) раздел 4 «Письмо»:
      таблица 6

Подраздел

Цели обучения

1 класс уровень А1 начинающий

2 класс уровень А1средний

3 класс уровень А1 продвинутый

4 класс уровень А2 начинающий

4.1 Написание текстов с использованием различных форм представления

1.4.1.1 создавать постер/писать слова-признаки к предмету, изображенному на картинке

2.4.1.1 писать связные предложения по данной иллюстрации, используя слова-описания

3.4.1.1 писать связные предложения по данной теме и создавать постер

4.4.1.1 представлять истории в виде комиксов (иллюстраций)

4.2 Изложение содержания прослушанного/прочитанного

1.4.2.1 на основе прослушанного/прочитанного/ увиденного записывать знакомые названия предметов с помощью учителя

2.4.2.1 на основе прослушанного/ прочитанного/ увиденного записывать словосочетания с помощью учителя

3.4.2.1 на основе прослушанного/ прочитанного/ увиденного делать короткие записи с помощью учителя

4.4.2.1 на основе прослушанного/прочитанного/ увиденного писать краткий текст с помощью учителя

4.3 Соблюдение пунктуационных норм


2.4.3.1 использовать знаки препинания в конце простых предложений (с помощью учителя)

3.4.3.1 использовать знаки препинания в конце простых предложений

4.4.3.1 использовать необходимые знаки препинания предложений при составлении кратких текстов

4.4 Соблюдение каллиграфических норм

1.4.4.1 писать прописные (заглавные) и строчные буквы и их соединения; писать разборчиво, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

2.4.4.1 писать в тетради в узкую линейку: соблюдение высоты, ширины и наклона прописных, строчных букв и их соединений

3.4.4.1 писать в тетради в широкую линейку, отрабатывать каллиграфические навыки: соблюдение высоты, ширины и наклона прописных, строчных букв и их соединений

4.4.4.1 совершенствовать каллиграфические навыки: соблюдение высоты, ширины и наклона прописных, строчных букв и их соединений

      5) раздел 5 «Языковые нормы»:
      таблица 7

Подраздел

Цели обучения

1 класс уровень А1 начинающий

2 класс уровень А1средний

3 класс уровень А1 продвинутый

4 класс уровень А2 начинающий

5.1 Соблюдение грамматических норм

(без использования терминов)

1.5.1.1 использовать слова, обозначающие предметы; различать слова, отвечающие на вопросы кто? или что?

2.5.1.1 различать и использовать в письменной и устной речи слова-предметы/слова-признаки/слова-действия и изменять их по числам с помощью учителя

3.5.1.1 различать и использовать в письменной и устной речи слова-предметы/слова-признаки/слова-действия и изменять их по числам

4.5.1.1 различать и использовать в письменной и устной речи конструкции из имен существительных, прилагательных, числительных, местоимений

1.5.1.2 использовать слова, обозначающие один или несколько предметов

2.5.1.2 согласовывать имена прилагательные с именами существительными в числе, роде с помощью учителя

3.5.1.2 использовать сложные предложения с союзами чтобы, который, где, откуда по предложенным моделям

4.5.1.2 согласовывать имена прилагательные с именами существительными в единственном и во множественном числе; использовать сложные предложения с союзами когда, чтобы, если.., то… по предложенным моделям3.5.1.3 использовать в речи местоимения: личные, вопросительные, притяжательные, указательные, определительные

4.5.1.3 использовать в речи падежные формы личных и вопросительных местоимений отрицательные (никто, ничто), возвратные (себя)3.5.1.4 понимать значения предложно-
падежных конструкций: в, на – место действия; в, на – направление движения; из, с – исходный пункт движения; о – предмет речи, мысли; в – время; с – совместность; у – лицо, обладающее чем-либо

4.5.1.4 использовать в речи падежные формы имен существительных единственного числа с твердой и мягкой основами

1.5.1.3 использовать слова, обозначающие действия предметов

2.5.1.3 использовать глаголы в нужном времени (настоящем, будущем, прошедшем) с помощью учителя,

3.5.1.5 использовать глаголы, обозначающие различные виды движения; употреблять глаголы несовершенного вида: название действия; повторяемость действия. процесс

4.5.1.5 использовать глаголы, которые указывают на завершенность действия, его результат, конец действия или его начало

1.5.1.4 согласовывать слова, обозначающие предмет со словами, обозначающими действие предмета в числе

2.5.1.4 использовать глаголы единственного числа прошедшего времени в нужном роде

3.5.1.6 использовать слова, обозначающие количество предметов, лиц; ? порядок предметов, лиц по счету; падежные формы числительных один, одна, одно

4.5.1.6 согласовывать порядковые числительные с существительными в роде, числе, падеже

1.5.1.5 использовать слова, обозначающие признаки предметов; подбирать признаки к предметам по цвету, форме, величине, материалу с помощью учителя

2.5.1.5 различать слова, обозначающие признаки предметов; подбирать признаки к предметам по цвету, форме, величине, материалу

3.5.1.7 использовать слова, обозначающие признаки предметов. подбирать признаки к предметам по цвету, форме, величине, материалу по заданной теме

4.5.1.7 согласовывать слова, обозначающие признаки предметов со словами-предметами; подбирать признаки к предметам по цвету, форме, величине, материалу
4.5.1.8 использовать наречия: надо, нужно, можно, нельзя; интересно, важно, трудно, скучно, приятно; сравнительную степень наречий; отрицательные наречия

5.2 Соблюдение орфографических норм

1.5.2.1 правильно писать слова, понимая различия между звуками и буквами


3.5.2.1 писать воспринятые со слуха слова, слоги, не содержащие расхождений между произношением и написанием

4.5.2.1 правильно писать незнакомые слова, используя орфографический словарь


2.5.2.1 правильно писать сочетания жи, ши; ча, ща; чу, щу

3.5.2.2 правильно писать новые слова, используя орфографический словарь


1.5.2.2 писать заглавную букву в написании имен, фамилий, кличек животных с помощью учителя

2.5.2.2 писать заглавную букву в написании имен, фамилий, кличек животных

3.5.2.3 писать раздельно предлоги со словами

4.5.2.2 списывать/писать слова, написание которых расходится с произношением с помощью учителя


2.5.2.3 писать раздельно предлоги со словами с помощью учителя      48. Долгосрочный план:
      1)1 класс:
      таблица 8

Сквозные темы

Раздел (виды речевой деятельности)

Подраздел (Навык)

Цели обучения

1 четверть

1: Все обо мне2.Моя школа

Слушание

1.1 Использование приемов слушания

1.1.1.1 внимательно слушать, понимать речь и правильно реагировать на нее (использование мимики и жестов, выполнение действий)

1.2 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

1.1.2.1 понимать значение знакомых слов, имеющих отношение к повседневной жизни

1.3 Понимание содержания прослушанного материала

1.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прослушанному сообщению с помощью учителя

Говорение

2.1 Пополнение словарного запаса

1.2.1.1 использовать в речи слова, словосочетания для знакомства, сообщения о себе и описания предметов

2.2 Построение высказывания на заданную тему

1.2.2.1 создавать высказывание из 2-3 предложений по картинке

2.3 Участие в различных ситуациях общения и соблюдение речевых норм

1.2.3.1 понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, соблюдая речевые нормы


2.6 Высказывание оценочного суждения о прочитанном/прослушанном материале

1.2.6.1 высказывать простое оценочное я мнение о прослушанном/прочитанном материале («я согласен/не согласен…», «мне понравилось/не понравилось…»)

Чтение

3.2 Понимание содержания текста

1.3.2.1 понимать значение знакомых слов в тексте

Письмо

4.1 Написание текстов с использованием различных форм представления

1.4.1.1 создавать постер/писать слова-признаки к предмету, изображенному на картинке

Языковые нормы

5.1 Соблюдение грамматических норм (без использования терминов)

1.5.1.2 использовать слова, обозначающие один или несколько предметов

2 четверть

3: Моя семья и друзья4: Мир вокруг нас

Слушание

1.2 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

1.1.2.1 понимать значение знакомых слов, имеющих отношение к повседневной жизни

1.4 Понимание главной и второстепенной информации

1.1.4.1 понимать, о ком/о чем говорится в прослушанном тексте

1.5 Понимание аудиовизуального материала

1.1.5.1 демонстрировать понимание увиденного/ услышанного через комментирование, вопросы или действия

Говорение

2.3 Участие в различных ситуациях общения и соблюдение речевых норм

1.2.3.1 понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, соблюдая речевые нормы

2.2 Построение высказывания на заданную тему

1.2.2.1 создавать высказывание из 2-3 предложений по картинке

2.5 Построение высказывания на основе аудиовизуального материала

1.2.5.1 описывать увиденный/услышанный сюжет своими словами

2.6. Высказывание оценочного суждения о прочитанном/прослушанном

1.2.6.1 высказывать простое оценочное я мнение о прослушанном/прочитанном материале («я согласен/не согласен…», «мне понравилось/не понравилось…»)

Чтение

3.3 Определение жанров и типов текста

1.3.3.1 распознавать тексты разных жанров (стихотворение, сказка, загадка)

3.4 Формулирование вопросов и ответов

1.3.4.1 задавать простые вопросы к тексту или иллюстрации с помощью учителя

Письмо

4.1 Написание текстов с использованием различных форм представления

1.4.1.1 создавать постер/писать слова-признаки к предмету, изображенному на картинке

4.4 Соблюдение каллиграфических норм

1.4.4.1 писать прописные (заглавные) и строчные буквы и их соединения; писать разборчиво, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

Употребление языковых норм

5.1 Соблюдение грамматических норм

(без использования терминов)

1.5.1.1 использовать слова, обозначающие предметы; различать слова, отвечающие на вопросы кто? или что?

5.2 Соблюдение орфографических норм

1.5.2.2 писать заглавную букву в написании имен, фамилий, кличек животных с помощью учителя

3 четверть

5: Путешествие
6: Традиции и фольклор

Слушание

1.2 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

1.1.2.1 понимать значение знакомых слов, имеющих отношение к повседневной жизни

1.4 Понимание главной и второстепенной информации

1.1.4.1 понимать, о ком/о чем говорится в прослушанном тексте

1.5 Понимание аудиовизуального материала

1.1.5.1.демонстрировать понимание увиденного/ услышанного через комментирование, вопросы или действия

Говорение

2.2 Построение высказывания на заданную тему

1.2.2.1 создавать высказывание из 2-3 предложений по картинке

2.3 Участие в различных ситуациях общения и соблюдение речевых норм

1.2.3.1 понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, соблюдая речевые нормы

2.4 Пересказ прослушанного/прочитанного материала

1.2.4.1 пересказывать короткие тексты

2.5 Построение высказывания на основе аудиовизуального материала

1.2.5.1 описывать увиденный/услышанный сюжет своими словами

Чтение

3.1 Использование видов чтения

1.3.1.1 читать целыми словами знакомые слова

3.3 Определение жанров и типов текста

1.3.3.1 различать тексты разных жанров (стихотворение, сказка, загадка)

3.4 Формулирование вопросов и ответов

1.3.4.1 задавать простые вопросы к тексту или иллюстрации с помощью учителя

3.5 Извлечение информации из различных источников

1.3.5.1 находить информацию в текстах с иллюстрациями при поддержке учителя

Письмо

4.1 Написание текстов с использованием различных форм представления

1.4.1.1 создавать постер/писать слова-признаки к предмету, изображенному на картинке

4.2 Изложение содержания прослушанного/прочитанного

1.4.2.1 на основе прослушанного/прочитанного/ увиденного записывать знакомые названия предметов с помощью учителя

4.4 Соблюдение каллиграфических норм

1.4.4.1 писать прописные (заглавные) и строчные буквы и их соединения; писать разборчиво, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями


Употребление языковых норм

5.1 Соблюдение грамматических норм (без использования терминов)

1.5.1.1 использовать слова, обозначающие предметы. различать слова, отвечающие на вопросы кто? или что?
1.5.1.3 использовать слова, обозначающие действия предметов
1.5.1.4 согласовывать в числе слова, обозначающие предмет со словами, обозначающими действие предмета
1.5.1.5 использовать слова, обозначающие признаки предметов; подбирать признаки к предметам по цвету, форме, величине, материалу с помощью учителя

5.2Соблюдение орфографических норм

1.5.2.1 правильно писать слова, понимая различия между звуками и буквами
1.5.2.2 писать заглавную букву в написании имен, фамилий, кличек животных с помощью учителя

4 четверть

7: Еда и напитки
8: В здоровом теле - здоровый дух!

Слушание

1.2 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

1.1.2.1 понимать значение знакомых слов, имеющих отношение к повседневной жизни

1.3 Понимание содержания сообщения

1.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прослушанному сообщению с помощью учителя

1.4 Понимание главной и второстепенной информации

1.1.4.1 понимать, о ком/о чем говорится в прослушанном тексте

Говорение

2.4 Пересказ прослушанного/прочитанного материала

1.2.4.1 пересказывать короткие тексты

Чтение

3.1 Использование видов чтения

1.3.1.1 читать целыми словами знакомые слова

3.2 Понимание содержания текста

1.3.2.1 понимать значение знакомых слов в тексте

3.5 Извлечение информации из различных источников

1.3.5.1 находить информацию в текстах с иллюстрациями с помощью учителя

Письмо

4.1 Написание текстов с использованием различных форм представления

1.4.1.1 создавать постер/писать слова-признаки к предмету, изображенному на картинке

4.2 Изложение содержания прослушанного/прочитанного

1.4.2.1 на основе прослушанного/прочитанного/ увиденного записывать знакомые названия предметов с помощью учителя

Употребление языковых норм

5.1 Соблюдение грамматических норм (без использования терминов)

1.5.1.5 использовать слова, обозначающие признаки предметов; подбирать признаки к предметам по цвету, форме, величине, материалу с помощью учителя

5.2 Соблюдение орфографических норм текста

1.5.2.1 правильно писать слова, понимая различия между звуками и буквами

1.5.2.2 писать заглавную букву в написании имен, фамилий, кличек животных с помощью учителя

      2) 2 класс:
      таблица 9

Сквозные темы

Раздел (виды речевой деятельности)

Подраздел (навыки)

Цели обучения

1 четверть

1 Все обо мне

2 Моя семья и друзья

Слушание

1.1 Формирование навыка слушания

2.1.1.1 слушать и понимать устную речь, аудиовизуальный материал, повторяя простейшие фразы

1.2 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

2.1.2.1 понимать лексическое значение слов в простых фразах

1.3 Понимание содержания сообщения

2.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прослушанному сообщению

Говорение

2.1 Овладение лексическим запасом

2.2.1.1 использовать в речи слова и словосочетания для составления вопросительных предложений по имеющейся информации, комментирования действий

2.2 Построение высказывания на заданную тему

2.2.2.1 создавать высказывание на основе сюжетных картинок

2.3 Участие в различных ситуациях общения и соблюдение речевых норм

2.2.3.1 участвовать в речевой ситуации на определенную тему, понимать, о чем говорит собеседник; соблюдать речевые нормы

Чтение

3.1 Использование видов чтения

2.3.1.1 читать выразительно текст

3.2 Понимание содержания текста

2.3.2.1 понимать значение простых фраз в тексте, содержащих знакомые слова

3.4 Формулирование вопросов и ответов

2.3.4.1 формулировать простые вопросы по содержанию текста и отвечать на них

Письмо

4.1 Написание текстов с использованием различных форм представлений

2.4.1.1 писать предложения по данной иллюстрации, используя слова-описания

4.3 Соблюдение пунктуационных норм

2.4.3.1 использовать знаки препинания в конце простых предложений (с помощью учителя)

4.4 Соблюдение каллиграфических норм

2.4.4.1 писать в тетради в узкую линейку: соблюдение высоты, ширины и наклона прописных, строчных букв и их соединений

Употребление языковых норм

5.1 Соблюдение грамматических норм

2.5.1.1 различать и использовать в письменной и устной речи слова-предметы/слова-признаки/слова-действия и изменять их по числам с помощью учителя

5.2 Соблюдение орфографических норм

2.5.2.1 писать правильно сочетания жи, ши; ча, ща; чу, щу

2 четверть

3 Моя школа

4 Мой родной край

Слушание

1.2 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

2.1.2.1 понимать лексическое значение слов в простых фразах

1.3 Понимание содержания сообщения

2.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прослушанному сообщению

1.5 Понимание аудиовизуального материала

2.1.5.1 понимать и описывать происходящие события в аудиовизуальном материале

Говорение

2.1 Овладение лексическим запасом

2.2.1.1 использовать в речи слова и словосочетания для составления вопросительных предложений по имеющейся информации, комментирования действий

2.2 Построение высказывания на заданную тему

2.2.2.1 создавать высказывание на основе сюжетных картинок

2.6 Высказывание оценочного суждения о прочитанном/прослушанном материале

2.2.6.1 высказывать простое оценочное мнение об информации/герое/событии на основе сравнения («я думаю…», «я считаю…»)

Чтение

3.3 Определение жанров текста

2.3.3.1 определять жанры различных текстов (стихотворение, сказка, загадка, рассказ)

3.5 Извлечение информации из различных источников

2.3.5.1 находить информацию в словарях и справочниках при поддержке учителя

Письмо

4.2 Изложение содержания прослушанного\прочитанного материала

2.4.2.1 на основе прослушанного/ прочитанного/ увиденного записывать словосочетания с помощью учителя

4.4 Соблюдение каллиграфических норм

2.4.4.1 писать в тетради в узкую линейку: соблюдение высоты, ширины и наклона прописных, строчных букв и их соединений

Употребление языковых норм

5.1 Соблюдение грамматических норм

2.5.1.1 различать и использовать в письменной и устной речи слова-предметы/слова-признаки/слова-действия и изменять их по числам с помощью учителя
2.5.1.5 различать слова, обозначающие признаки предметов; подбирать признаки к предметам по цвету, форме, величине, материалу

5.2 Соблюдение орфографических норм

2.5.2.2 писать заглавную букву в написании имен, фамилий, кличек животных

3 четверть

5. В здоровом теле - здоровый дух!

Слушание

1.4 Определение главной и второстепенной информации

2.1.4.1 понимать содержание прослушанного текста, определять героев, последовательность событий

1.5 Понимание аудиовизуального материала

2.1.5.1 понимать и описывать происходящие события в аудиовизуальном материале

Говорение

2.3 Участие в различных ситуациях общения и соблюдение речевых норм

2.2.3.1 участвовать в речевой ситуации на определенную тему, понимать, о чем говорит собеседник; соблюдать речевые нормы

2.4 Пересказывание прослушанного/прочитанного материала

2.2.4.1 пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова, соблюдая последовательность событий

2.5 Аргументированное утверждение на основе аудиовизуального материала

2.2.5.1 описывать сюжет, используя фразы из видео- и аудиоматериалов

2.6 Высказывание оценочного суждения о прочитанном/прослушанном материале

2.2.6.1 высказывать простое оценочное мнение об информации/герое/событии на основе сравнения («я думаю…», «я считаю…»)

Чтение

3.3 Определение жанров текста

2.3.3.1 определять жанры различных текстов (стихотворение, сказка, загадка, рассказ)

3.4 Формулирование вопросов и ответов

2.3.4.1 формулировать простые вопросы по содержанию текста и отвечать на них

3.5 Извлечение информации из различных источников

2.3.5.1 находить информацию в словарях и справочниках при поддержке учителя

Письмо

4.1 Написание текстов с использованием различных форм представлений

2.4.1.1 писать предложения по данной иллюстрации, используя слова-описания

4.2 Изложение содержания прослушанного\прочитанного материала

2.4.2.1 на основе прослушанного/ прочитанного/ увиденного записывать словосочетания с помощью учителя

4.4 Соблюдение каллиграфических норм

2.4.4.1 писать в тетради в узкую линейку: соблюдение высоты, ширины и наклона прописных, строчных букв и их соединений

Употребление языковых норм

5.1 Соблюдение грамматических норм

2.5.1.2 согласовывать имена прилагательные с именами существительными в единственном числе, роде с помощью учителя
2.5.1.3 использовать глаголы в нужном времени (настоящем, будущем, прошедшем) с помощью учителя
2.5.1.4 использовать глаголы единственного числа прошедшего времени в нужном роде

5.2 Соблюдение орфографических норм

2.5.2.1 правильно писать сочетания жи, ши; ча, ща; чу, щу
2.5.2.3писать раздельно предлоги со словами с помощью учителя

4 четверть

7.Окружающая среда

8.Путешествия

Слушание

1.2 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

2.1.2.1 понимать лексическое значение слов в простых фразах

1.3 Понимание содержания прослушанного материала

2.1.3.1 отвечать на вопросы и подбирать соответствующую иллюстрацию/картину/схему к прослушанному сообщению

1.4 Определение главной и второстепенной информации

2.1.4.1 понимать содержание прослушанного текста, определять героев, последовательность событий

Говорение

2.4 Пересказывание прослушанного/прочитанного материала

2.2.4.1 пересказывать истории/рассказы, используя знакомые слова, соблюдая последовательность событий

2.6 Высказывание оценочного суждения о прочитанном/прослушанном материале

2.2.6.1 высказывать простое оценочное мнение об информации/герое/событии на основе сравнения («я думаю…», «я считаю…»)

Чтение

3.4 Формулирование вопросов и ответов

2.3.4.1 формулировать простые вопросы по содержанию текста и отвечать на них

3.5 Извлечение информации из различных источников

2.3.5.1 находить информацию в словарях и справочниках при поддержке учителя

Письмо

4.1 Написание текстов с использованием различных форм представлений

2.4.1.1 писать предложения по данной иллюстрации, используя слова-описания

4.2 Изложение содержания прослушанного\прочитанного материала

2.4.2.1 на основе прослушанного/ прочитанного/ увиденного записывать словосочетания с помощью учителя

Употребление языковых норм

5.1 Соблюдение грамматических норм

2.5.1.2 согласовывать имена прилагательные с именами существительными в единственном числе, роде с помощью учителя

2.5.1.3 использовать глаголы в нужном времени (настоящем, будущем, прошедшем) с помощью учителя

2.5.1.4 использовать глаголы единственного числа прошедшего времени в нужном роде

5.2 Соблюдение орфографических норм

2.5.2.1 правильно писать сочетания жи, ши; ча, ща; чу, щу
2.5.2.3писать раздельно предлоги со словами с помощью учителя

      3) 3 класс:
      таблица 10

Сквозные темы

Раздел (виды речевой деятельности)

Подраздел (навыки)

Цели обучения

1 четверть

1. Живая природа

2. Что такое хорошо, что такое плохо?(свет и темнота)

Слушание

1.1 Использование приемов слушания

3.1.1.1 слушать и понимать устную речь, аудиовизуальный материал, задавать уточняющие вопросы для выяснения смысла отдельных высказываний

1.2 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

3.1.2.1 понимать значение простых фраз в тексте, содержащих знакомые слова и словосочетания и имеющих отношение к повседневной жизни

1.3 Понимание содержания прослушанного материала

3.1.3.1 отвечать на простые вопросы по содержанию прослушанного и подбирать иллюстрации по развитию сюжета, заполнять таблицу

Говорение

2.1 Пополнение словарного запаса

3.2.1.1 использовать в речи тематическую лексику в различных контекстах

2.2 Построение высказывания на заданную тему

3.2.2.1 создавать высказывание на основе темы, предложенной учителем

2.3 Участие в различных ситуациях общения и соблюдение речевых норм

3.2.3.1 участвовать в речевой ситуации на определенную тему, понимать, о чем говорит собеседник; соблюдать речевые нормы

2.6 Высказывание оценочного суждения о прочитанном/прослушанном материале

3.2.6.1 высказывать оценочные суждения о прослушанном/прочитанном материале («я предполагаю…», «мне кажется…»)

Чтение

3.1 Использование видов чтения

3.3.1.1 читать выразительно текст или его части, используя виды чтения (ознакомительное чтение, чтение по ролям)

3.2 Понимание содержания текста

3.3.2.1 понимать ключевые моменты в коротком тексте, содержащем знакомые слова и фразы

3.4 Формулирование вопросов и ответов

3.3.4.1 формулировать уточняющие вопросы по содержанию текста и о поступках героев произведения

Письмо

4.1 Написание текстов с использованием различных форм представлений

3.4.1.1 писать связные предложения по данной теме и создавать постер

4.3 Соблюдение пунктуационных норм

3.4.3.1 использовать знаки препинания в конце простых предложений

4.4 Соблюдение каллиграфических норм

3.4.4.1 писать в тетради в широкую линейку, отрабатывать каллиграфические навыки: соблюдение высоты, ширины и наклона прописных, строчных букв и их соединений

Употребление языковых норм

5.1 Соблюдение грамматических норм

(без использования терминов)

3.5.1.1 различать и использовать в письменной и устной речи слова-предметы/слова-признаки/слова-действия и изменять их по числам

3.5.1.3 использовать в речи местоимения: личные, вопросительные, притяжательные, указательные, определительные

5.2 Соблюдение орфографических норм

3.5.2.2 правильно писать новые слова, используя орфографический словарь

2 четверть

3.Время

4. Архитектура

Слушание

1.2 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

3.1.2.1 понимать лексическое значение слов в предложений и тексте

1.3 Понимание содержания прослушанного материала

3.1.3.1 отвечать на простые вопросы по содержанию прослушанного и подбирать иллюстрации по развитию сюжета, заполнять таблицу

1.5 Понимание аудиовизуального материала

3.1.5.1 понимать и описывать события, героев в аудиовизуальном материале

Говорение

2.1 Пополнение словарного запаса

3.2.1.1 использовать в речи тематическую лексику в различных контекстах

2.2 Построение высказывания на заданную тему

3.2.2.1 создавать высказывание на основе темы, предложенной учителем

2.6 Высказывание оценочного суждения о прочитанном/прослушанном материале

3.2.6.1 высказывать оценочные суждения о прослушанном/прочитанном материале («я предполагаю…», «мне кажется…»)

Чтение

3.3 Определение жанров и типов текста

3.3.3.1 определять тексты разных жанров (стихотворение, сказка, загадка, рассказ, пословицы), различать текст-повествование/описание

3.5 Извлечение информации из различных источников

3.3.5.1 находить и извлекать информацию в словарях и справочниках самостоятельно

Письмо

4.2 Изложение содержания прослушанного/прочитанного материала

3.4.2.1 на основе прослушанного/ прочитанного/ увиденного делать короткие записи с помощью учителя

4.4 Соблюдение каллиграфических норм

3.4.4.1 писать в тетради в широкую линейку, отрабатывать каллиграфические навыки: соблюдение высоты, ширины и наклона прописных, строчных букв и их соединений

Употребление языковых норм

5.1 Соблюдение грамматических норм (без использования терминов)

3.5.1.1 различать и использовать в письменной и устной речи слова-предметы/слова-признаки/слова-действия и изменять их по числам

3.5.1.7 использовать слова, обозначающие признаки предметов; подбирать признаки к предметам по цвету, форме, величине, материалу по заданной теме

5.2 Соблюдение орфографических норм

3.5.2.1 писать воспринятые со слуха слова, слоги, не содержащие расхождений между произношением и написанием

3.5.2.2 правильно писать новые слова, используя орфографический словарь

3 четверть

5. Искусство

6. Выдающиеся личности

Слушание

1.4 Понимание главной и второстепенной информации

3.1.4.1 определять причинно-следственную связь в прослушанном тексте (идея, события, герои)

1.5 Понимание аудиовизуального материала

3.1.5.1 понимать и описывать события, героев в аудиовизуальном материале

Говорение

2.3 Участие в различных ситуациях общения и соблюдение речевых норм

3.2.3.1 участвовать в речевой ситуации на определенную тему, понимать, о чем говорит собеседник; дополнять высказывания собеседника

2.4 Пересказ прослушанного/прочитанного материала

3.2.4.1 пересказывать истории/рассказы, используя план/свои заметки

2.5 Построение высказывания на основе аудиовизуального материала

3.2.5.1 описывать сюжет из видео- и аудиоматериалов и сопоставлять с жизненной ситуацией

2.6 Высказывание оценочного суждения о прочитанном/прослушанном материале

3.2.6.1 высказывать оценочные суждения о прослушанном/прочитанном материале («я предполагаю…», «мне кажется…»)

Чтение

3.3 Определение жанров и типов текста

3.3.3.1 определять тексты разных жанров (стихотворение, сказка, загадка, рассказ, пословицы), различать текст-повествование/описание

3.4 Формулирование вопросов и ответов

3.3.4.1 формулировать уточняющие вопросы по содержанию текста и о поступках героев произведения

3.5 Извлечение информации из различных источников

3.3.5.1 находить и извлекать информацию в словарях и справочниках самостоятельно

Письмо

4.1 Написание текстов с использованием различных форм представления

3.4.1.1 писать связные предложения по данной теме и создавать постер

4.2 Изложение содержания прослушанного/прочитанного материала

3.4.2.1 на основе прослушанного/ прочитанного/ увиденного делать короткие записи с помощью учителя

4.4 Соблюдение каллиграфических норм

3.4.4.1 писать в тетради в широкую линейку, отрабатывать каллиграфические навыки: соблюдение высоты, ширины и наклона прописных, строчных букв и их соединений

Употребление языковых норм

5.1 Соблюдение грамматических норм

(без использования терминов)

3.5.1.2 Использовать сложные предложения с союзами чтобы, который, где, откуда по предложенным моделям

3.5.1.4 понимать значения предложно-падежных конструкций: в, на – место действия; в, на – направление движения; из, с – исходный пункт движения; о – предмет речи, мысли; в – время; с – совместность; у – лицо, обладающее чем-либо

3.5.1.6 использовать слова, обозначающие количество предметов, лиц-порядок предметов, лиц по счету; падежные формы числительных один, одно

5.2 Соблюдение орфографических норм

3.5.2.2 правильно писать новые слова, используя орфографический словарь

3.5.2.2 писать раздельно предлоги со словами

4 четверть

7.Вода – источник жизни

8.Культура отдыха. Праздники

Слушание

1.2 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

3.1.2.1 понимать лексическое значение слов в предложении и тексте

1.3 Понимание содержания прослушанного материала

3.1.3.1 отвечать на простые вопросы по содержанию прослушанного и подбирать иллюстрации по развитию сюжета, заполнять таблицу

1.4 Понимание главной и второстепенной информации

3.1.4.1 определять причинно-следственную связь в прослушанном тексте (идея, события, герои)

Говорение

2.2 Построение высказывания на заданную тему

3.2.2.1 создавать высказывание на основе темы, предложенной учителем

2.4 Пересказ прослушанного/прочитанного текста

3.2.4.1 пересказывать истории/рассказы, используя план/свои заметки

2.5 Построение высказывания на основе аудиовизуального материала

3.2.5.1 описывать сюжет из видео- и аудиоматериалов и сопоставлять с жизненной ситуацией

Чтение

3.4 Формулирование вопросов и ответов

3.3.4.1 формулировать уточняющие вопросы по содержанию текста и о поступках героев произведения

3.5 Извлечение информации из различных источников

3.3.5.1 находить и извлекать информацию в словарях и справочниках самостоятельно

Письмо

4.1 Написание текстов с использованием различных форм представления

3.4.1.1 писать связные предложения по данной теме и создавать постер

4.2 Изложение содержания прослушанного/прочитанного материала

3.4.2.1 на основе прослушанного/ прочитанного/ увиденного делать короткие записи с помощью учителя

Употребление языковых норм

5.1 Соблюдение грамматических норм (без использования терминов)

3.5.1.2 использовать сложные предложения с союзами чтобы, который, где, откуда по предложенным моделям

3.5.1.5 использовать глаголы, обозначающие различные виды движения; употреблять глаголы несовершенного вида: название действия; повторяемость действия. процесс

3.5.1.6 использовать слова, обозначающие количество предметов, лиц; ? порядок предметов, лиц по счҰт; падежные формы числительных один, одна, одно

5.2 Соблюдение орфографических норм

3.5.2.2 правильно писать новые слова, используя орфографический словарь

3.5.2.2 писать раздельно предлоги со словами

      4) 4 класс:
      таблица 11

Сквозные темы

Раздел (виды речевой деятельности)

Подраздел (навыки)

Цели обучения

1 четверть

1 Моя Родина - Казахстан

2 Человеческие ценности

Слушание

1.1 Использование приемов слушания

4.1.1.1 слушать и понимать устную речь, аудиовизуальный материал, перефразируя высказывания в другой форме

1.2 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

4.1.2.1, определять значения незнакомых слов и словосочетаний по контексту

1.3 Понимание содержания прослушанного материале

4.1.3.1 отвечать на вопросы и определять ключевые моменты в прослушанном материале

Говорение

2.1 пополнение словарного запаса

4.2.1.1 использовать необходимые слова для поддержания разговора

2.2 Построение высказывания на заданную тему

4.2.2.1 создавать высказывание по данному началу текста

2.3 Участие в различных ситуациях общения и соблюдение речевых норм

4.2.3.1 участвовать в речевой ситуации, понимать, о чем говорит собеседник, уточнять, выяснять, перефразировать его речь

2.6 Высказывание оценочного суждения о прочитанном/прослушанном

4.2.6.1 высказывать оценочные суждения, выражая свою точку зрения («по моему мнению…», «с моей точки зрения…»)

Чтение

3.1 Использование видов чтения

4.3.1.1 читать текст, используя виды чтения(ознакомительное чтение, выборочное чтение, чтение по ролям)

3.2 Понимание содержания текста

4.3.2.1 понимать ключевые моменты в коротком тексте, содержащем незнакомые слова

3.4 Формулирование вопросов и ответов

4.3.4.1 формулировать оценочные вопросы по содержанию текста и о поступках героев произведения

Письмо

4.1 Написание текстов с использованием различных форм представлений

4.4.1.1 представлять истории в виде комиксов (иллюстраций)

4.3 Соблюдение пунктуационных норм

4.4.3.1 использовать необходимые знаки препинания предложений при составлении кратких текстов

4.4 Соблюдение каллиграфических норм

4.4.4.1 совершенствовать каллиграфические навыки: соблюдение высоты, ширины и наклона прописных, строчных букв и их соединений

Употребление языковых норм

5.1 Соблюдение грамматических норм

(без использования терминов)

4.5.1.1 различать и использовать в письменной и устной речи конструкции из имен существительных, прилагательных, числительных, местоимений

4.5.1.3 использовать в речи падежные формы личных и вопросительных местоимений отрицательные (никто, ничто), возвратные (себя).

5.2 Соблюдение орфографических норм

4.5.2.1 правильно писать незнакомые слова, используя орфографический словарь

2 четверть

3.Культурное наследие

4. Мир профессий

Слушание

1.2 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

4.1.2.1 определять значение незнакомых слов и словосочетаний по контексту

1.3 Понимание содержания прослушанного материала

4.1.3.1 отвечать на вопросы и определять ключевые моменты в прослушанном материале

1.5 Понимание аудиовизуального материала

4.1.5.1 определять основные моменты в аудиовизуальном материале

Говорение

2.1 Пополнение словарного запаса

4.2.1.1 использовать необходимые слова для поддержания разговора

2.2 Построение высказывания на заданную тему

4.2.2.1 создавать высказывание по данному началу текста

2.6 Высказывание оценочного суждения о прочитанном/прослушанном материале

4.2.6.1 высказывать оценочные суждения, выражая свою точку зрения («по моему мнению…», «с моей точки зрения…»)

Чтение

3.3 Определение жанров и типов текста

4.3.3.1 определять тексты разных жанров (стихотворение, сказка, загадка, рассказ, пословицы, скороговорки), различать текст-рассуждение

3.5 Извлечение информации из различных источников

4.3.5.1 находить и извлекать информацию из разных источников: словарей, справочников, энциклопедий, интернет-ресурсов, инфографики

Письмо

4.2 Изложение содержания прослушанного/прочитанного материала

4.4.2.1 на основе прослушанного/прочитанного/ увиденного писать краткий текст с помощью учителя

4.4 Соблюдение каллиграфических норм

4.4.4.1 совершенствовать каллиграфические навыки: соблюдение высоты, ширины и наклона прописных, строчных букв и их соединений

Употребление языковых норм

5.1 Соблюдение грамматических норм (без использования терминов)

4.5.1.1 различать и использовать в письменной и устной речи конструкции из имен существительных, прилагательных, числительных, местоимений

4.5.1.7 согласовывать слова, обозначающие признаки предметов со словами-предметами; подбирать признаки к предметам по цвету, форме, величине, материалу

5.2 Соблюдение орфографических норм

4.5.2.1 правильно писать незнакомые слова, используя орфографический словарь

3 четверть

5. Природные явления

6. Охрана окружающей среды

Слушание

1.4 Понимание главной и второстепенной информации

4.1.4.1 определять основную мысль прослушанного материала

1.5 Понимание аудиовизуального материала

4.1.5.1 определять основные моменты в аудиовизуальном материале

Говорение

2.3 Участие в различных ситуациях общения (диалог) и соблюдение речевых норм

4.2.3.1 участвовать в речевой ситуации понимать, о чем говорит собеседник, уточнять, выяснять, перефразировать его речь

2.4 Пересказ прослушанного/прочитанного материала

4.2.4.1 пересказывать подробно истории/рассказы с целью привлечения внимания слушателя

2.5 Построение высказывания на основе аудиовизуального материала

4.2.5.1 аргументировать свою точку зрения на основе аудиовизуального материала

2.6 Высказывание оценочного суждения о прочитанном/прослушанном материале

4.2.6.1 высказывать оценочные суждения, выражая свою точку зрения («по моему мнению…», «с моей точки зрения…»)

Чтение

3.3 Определение жанров и типов текста

4.3.3.1 определять тексты разных жанров (стихотворение, сказка, загадка, рассказ, пословицы, скороговорки), различать текст-рассуждение

3.4 Формулирование вопросов и ответов

4.3.4.1 формулировать оценочные вопросы по содержанию текста и о поступках героев произведения

3.5 Извлечение информации из различных источников

4.3.5.1 находить и извлекать информацию из разных источников: словарей, справочников, энциклопедий, интернет-ресурсов, инфографики

Письмо

4.1 Написание текстов с использованием различных форм представления

4.4.1.1 представлять истории в виде комиксов (иллюстраций)

4.2 Изложение содержания прослушанного/прочитанного материале

4.4.2.1 на основе прослушанного/прочитанного/ увиденного писать краткий текст с помощью учителя

4.4 Соблюдение каллиграфических норм

4.4.4.1 совершенствовать каллиграфические навыки: соблюдение высоты, ширины и наклона прописных, строчных букв и их соединений

Употребление языковых норм

5.1 Соблюдение грамматических норм (без использования терминов)

4.5.1.2 согласовывать имена прилагательные с именами существительными в единственном и во множественном числе; использовать сложные предложения с союзами когда, чтобы, если.., то… по предложенным моделям

4.5.1.4 использовать в речи падежные формы имен существительных единственного числа с твердой и мягкой основами

4.5.1.6 согласовывать порядковые числительные с существительными в роде, числе, падеже

5.2 Соблюдение орфографических норм

4.5.2.1 правильно писать незнакомые слова, используя орфографический словарь

4.5.2.2 списывать/писать слова, написание которых расходится с произношением с помощью учителя

4 четверть

7.Путешествие в космос

8.Путешествие в будущее

Слушание

1.2 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

4.1.2.1 определять значение незнакомых слов и словосочетаний по контексту

1.3 Понимание содержания прослушанного материала

4.1.3.1 отвечать на вопросы и определять ключевые моменты в прослушанном материале

1.4 Понимание главной и второстепенной информации

4.1.4.1 определять основную мысль прослушанного материала

Говорение

2.2 Построение высказывания на заданную тему

4.2.2.1 создавать высказывание по данному началу текста

2.4 Пересказ прослушанного/прочитанного материала

4.2.4.1 пересказывать подробно истории/рассказы с целью привлечения внимания слушателя

2.5 Построение высказывания на основе аудиовизуального материала

4.2.5.1 аргументировать свою точку зрения на основе аудиовизуального материала

Чтение

3.4 Формулирование вопросов и ответов

4.3.4.1 формулировать оценочные вопросы по содержанию текста и о поступках героев произведения

3.5 Извлечение информации из различных источников

4.3.5.1 находить и извлекать информацию из разных источников: словарей, справочников, энциклопедий, интернет-ресурсов, инфографики

Письмо

4.1 Написание текстов с использованием различных форм представления

4.4.1.1 представлять истории в виде (иллюстраций) комиксов

4.2 Изложение содержания прослушанного/прочитанного материала

4.4.2.1 на основе прослушанного/прочитанного/ увиденного писать краткий текст с помощью учителя

Употребление языковых норм

5.1 Соблюдение грамматических норм (без использования терминов)

4.5.1.2 согласовывать имена прилагательные с именами существительными в единственном и во множественном числе; использовать сложные предложения с союзами когда, чтобы, если.., то… по предложенным моделям

4.5.1.5 использовать глаголы, которые указывают на завершенность действия, его результат, конец действия или его начало

4.5.1.6 согласовывать порядковые числительные с существительными в роде, числе, падеже


4.5.1.8 использовать наречия: надо, нужно, можно, нельзя; интересно, важно, трудно, скучно, приятно; сравнительную степень наречий; отрицательные наречия

5.2 Соблюдение орфографических норм

4.5.2.1 правильно писать незнакомые слова, используя орфографический словарь

4.5.2.2 списывать/писать слова, написание которых расходится с произношением с помощью учителя

      49. Примечание:
      * цели обучения пределах одной четверти комбинируются по разным
видам речевой деятельности.

Приложение 5        
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 8 апреля 2016 года № 266 

Приложение 179        
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 апреля 2013 года № 115 

Типовая учебная программа по предмету «Английский язык»
для 1-4 классов уровня начального образования

1. Explanatory note

      1. The subject programme is a teaching and normative document determining the content and the scope knowledge and skills in each academic subject/discipline in accordance with age peculiarities and cognitive abilities of learners.
      2. The subject programme focuses the learning process on the use of the methodical potential of each subject to ensure the conscious acquisition of knowledge and skills by the learners in each subject area, the development of learner independence through learning, project work, research work, the acquisition of orientation skills in social and cultural environment.
      3. The subject programme combines harmoniously the traditional functions of teaching and normative document and innovative trends in the organization of educational process in the modern school. The novelty consists in the approaches used as the main reference points to build a fundamentally new structure and content of an academic subject. Value-oriented, activity-based, learner-centered and communicative approaches – as classical foundations of education – are used to strengthen the priority of the system of learning objectives and outcomes of the educational process, which is reflected in the new structure of the subject programme.
      4. One of the main requirements for the learning process at present stage is to organise active work of a learner in independent “acquisition” of knowledge. This approach contributes not only to the acquisition of subject knowledge, social and communication skills, but also to the development of personal qualities which will help him to recognize own interests, perspectives and make constructive decisions. Active cognitive activity of a learner becomes more sustainable in terms of co-creation and support of the teacher as a partner and a consultant.
      5. Such strengthening the learner-centered education is possible with the use of interactive teaching methods, various combinations of which provide the basis for cooperation of all participants of the educational process, avoiding authoritarianism in the relationships. The use of interactive and reflective technologies is combined with the organization of project and research activities of learners. All the innovative approaches to the organization of educational process transform the learning into a model of learners’ communication in real-life creative process, which involves active exchange of knowledge, ideas and methods of work.
      6. The programme of a particular subject allows developing the learner’s cognitive and social activity through organisation of learning project work focused on the use of regional materials (objects, enterprises, information sources). Educational project work, carried out within the framework of the learning objectives of this particular subject, can be organized in partnership with parents and the representatives of the local community.
      7. Each subject programme provides for the implementation of trilingual education, which involves not only learning three languages, but also the organization of extracurricular activities of learners students in the three languages (Kazakh, Russian and English). The collective contribution of each subject to the creation of multilingual learning environment ensures the implementation of trilingual education policy. Communicative approach, being the basis of language learning, is seen as a leading principle in the development of learners’ speech by means of each academic subject – exchange of knowledge and skills in a variety of educational contexts, proper use of the system of language and speech norms.
      8. In the process of acquisition of the subject content and achievement of the learning objectives it is necessary to create conditions/environment for the development of learners’ skills of application of ICT, including searching, processing, retrieving, creation and presentation of necessary information, cooperation to exchange information and ideas, evaluation and improvement of their work through the use of a wide range of equipment and applications.
      9. The subject programme suggests expected outcomes stated in the system of learning objectives which form the basis for determining the content of a subject. In terms of the content the subject programmes describe the contribution of a particular academic subject to educating a learner as a subject of his own learning and a subject of interpersonal communication.
      10. The subject programmes ensure the implementation of the principle of unity of learning and education, based on interconnectedness and interdependence between education values and learning outcomes and the system of learning objectives for a particular subject.
      11. The distinctive feature of the subject programmes is that they are focused on forming not only the subject knowledge, but also a wide range of skills. The system of learning objectives forms the basis for developing the following wide range of skills: functional and creative application of knowledge, critical thinking, conducting research work, using information and communication technologies, application of different methods of communication, ability to work in a group and individually, problem solving and decision making. A wide range of skills is a key to learners’ success in school educational experience, as well as in the future, after graduating from school.
      12. Modern innovations in economy, changes to the labor market imply the necessity to possess skills, the combination of which will enable learners to analyse and evaluate situations, ideas and information in order to solve complex problems or to develop new ways of solving them, use creatively the acquired knowledge and experience in synthesising new ideas and information. Such personal qualities as initiative, curiosity, willingness to change, interpersonal skills are becoming relevant.
      13. The content of the educational process in a particular subject builds on the learning objectives and focuses on forming the willingness of learners to apply creatively the acquired knowledge and skills in any educational and real-life situation, develops commitment to success, and encourages lifelong learning.
      14. The development of personal qualities in conjunction with a wide range of skills set up the basis forteaching the learners the core values of education: ‘Kazakhstani patriotism and civil responsibility’, ‘respect’, ‘cooperation’; ‘work and creativity’; ‘transparency’; ‘lifelong learning’. These values are designed to become constant personal reference points for each learner, motivating his behavior and daily activities.

2. The aims and objectives of the study of the subject of
"The English language"

      15. The study of English offers attitudinal, cultural, social and educational advantages for the individual and for society. Learning English can help learners to develop positive attitudes to other cultures as well as increase awareness of their own culture.
      16. Learning English through modern, communicative methods provides opportunities for learners to develop interactive skills and to learn through interaction with others thus becoming good communicators. The learners who emerge proficient in English and with good communication skills will contribute positively to Kazakhstani society.
      17. An ability to communicate in English is crucial in the modern world of mass global communication. Young people should be able to read, write and communicate in English as well as understand their teachers and peers at the high level. English is the language frequently used in communication, science, business, entertainment, travel and sport. A good knowledge of English provides young people with access to these areas and enables them to continue their educational, economic, social and cultural development.
      18. English is the international language of business and one of the main languages of the OSCE and UN, so as Kazakhstan becomes more connected with the Western world, English becomes increasingly important. As routes become more travelled, Kazakhstan’s historical and natural sites will attract more visitors and more foreign investment and, as the tourist industry grows in Kazakhstan, English will be the medium through which Kazakhstanis will communicate with visitors from overseas in both formal and informal settings. Kazakhstanis are also travelling more and as they travel around the world, they will be able to acquaint English speakers with Kazakhstan and its culture. As members of this more international global community it is vital that Kazakhstanis and Kazakhstani learners are able to communicate proficiently in English.
      19. A knowledge of English can:
      1) increase learners’ confidence in communicating in different situations;
      2) give learners access to higher education in Kazakhstan and abroad;
      3) enable learners to progress professionally and to access advanced training
      4) broaden learners’ access to news and information currently distributed in English;
      5) allow learners to access English language literary works in their original form;
      6) help learners to contribute to Kazakhstan’s continuing development;
      7) enable learners to represent Kazakhstan in both Kazakhstan and overseas;
      8) encourage learners to learn about different cultures and so foster international relations;
      9) become lifelong learners, building on skills, learning strategies and knowledge learned in school.
      20. Learning English in primary school awakens children’s interest in the world. Children are able to acquire language in a variety of ways such as active games, songs, poems, project works etc. English teachers at primary level can help children in their early years to develop an awareness of language and encourage an enjoyment for language learning. This will also increase children’s confidence and lay the foundation for continued development in later years.
      21. The English curriculum aims to develop learners who gain the mid A 1 level of language skills through the following:
      1) varied tasks which foster analysis, evaluation and creative thinking;
      2) exposure to a wide variety of spoken and written sources;
      3) stimulating and challenging subject matter.
      22. The English curriculum aims to provide opportunities for learners to communicate effectively with different audiences. It will achieve this aim through frequent opportunities in the school environment for interaction with peers, teachers and visitors, and through interactive tasks which involve informal and formal spoken and written presentations. There will also be a focus on out-of-school interaction with learners communicating online and face-to face with speakers of English from other cultures.
      23. Learners should become innovative, critical and creative thinkers by actively participating in a learning environment which encourages objective analysis of subject matter and language content to support arguments with evidence and examples, to use language imaginatively, and to develop strong ‘learning to learn’ skills. The study of English using the methods described in the English subject programme should enable learners to articulate their ideas with confidence and clarity to different audiences and enable them to reflect on how they can make a positive contribution to Kazakhstani society.
      24. In the primary school years, the content of the programme is aimed at developing learners’ ability to use English in daily exchanges and providing a sound basis for further study. The primary English language programme aims to develop learners’ English language skills, develop learners’ interest and self-confidence, and instil a positive attitude towards learning English.
      25. Through the study of English learners will understand:
      1) instructions enabling them to play games in English;
      2) common daily expressions in short dialogues;
      3) simple spoken English or recorded English;
      4) simple stories;
      5) simple English cartoons, films or programmes.
      26. Learners will be able to:
      1) tell simple stories and short texts;
      2) write sentences based on given models;
      3) perform stories, short plays, songs, rhymes;
      4) use common daily expressions in short dialogues.
      27. Learners will have a vocabulary based on topics such as numbers, colours, time, weather, food, clothes, toys, animals, plants, parts of the body, personal information, family, school, friends, entertainment, sport, holidays.

3. Pedagogical approaches to the organization of the learning
process

      28. Educational Organisations (schools, lyceums, gymnasiums, etc.) in the Republic of Kazakhstan are committed to the principle that learners need to learn how to learn as part of the process of education and become independent, self-motivated, engaged, confident, responsible and reflective learners.
      29. Teachers are expected to nurture and develop these qualities through using a wide variety of teaching and learning strategies that include:
      1) listening to the voice of the individual learner and recognising that it is essential to engage with their prior knowledge and understanding in order to develop it;
      2) сhallenging and extending learners through carefully scaffolding assignments and activities;
      3) сhallenging and extending learners by providing meaningful contexts, tasks and activities;
      4) мodelling and exemplifying problem solving strategies in a way that is understandable to the learner;
      5) supporting learning through assessment for learning;
      6)encouraging active enquiry based learning and learner research;
      7)developing learners’ critical thinking skills;
      8) employing a mixture of whole class, individual and collaborative activities;
      9) facilitating research projects where learners can apply a variety of skills which will help them not only in their English language lessons but also in other subjects studied at primary school.
      30. Teachers at State Schools will use a variety of approaches to create a safe and comfortable learning environment for allof the learners in the classroom. The different approaches and strategies employed are both inductive and deductive approaches. Traditional teaching approaches such as the Audio-Lingual Method and PPP (Presentation, Practice, Production) can be used to deliver lessons alongside more modern communicative approaches such as Task-Based Learning, Test-Teach-Test and the Lexical Approach. Teachers also use methods which are particularly suitable for young learners such as TPR (Total Physical Response) and Natural Approach. Using a variety of approaches in a principled way, by considering the aim of the activity or lesson, learners’ ages, previous knowledge and learning style, as well as considering practicalities such as available supplementary or course book material, time and class size, is preferable to adopting any one approach dogmatically.
      31. In English, examples of these teaching and learning strategies are:
      1) carrying out surveys as part of a topic or project;
      2) practising and reviewing lexics on a regular basis and encouraging the use of language journals to record new vocabulary;
      3) using conversational posters;
      4) making presentations to the class;
      5) using sets of reading books for guided reading, graded according to challenge and difficulty;
      6) oral and written comprehension exercises;
      7) acting out dialogues;
      8) encouraging a process of drafting and redrafting, including the use of ICT;
      9) providing opportunities for individual and collaborative writing;
      10) regular teaching of spelling strategies;
      11) patterns and sight vocabulary;
      12) encouraging dictionary/thesaurus use;
      13) predicting exercises or activities.
      32. Developing respect for diversity of culture and opinion in English language programme:
      1) being citizens of a multinational Kazakhstan state learners respect diversity of cultures and opinion which requires personal, interpersonal and intercultural competences. Developing positive attitude to multicultural diversity will lead learners to effective and constructive participation in social and working life in various societies worldwide;
      2) in the English programme this will include:
      learning, comparing and sharing prior knowledge about Kazakhstani, the traditional English-speaking countries’ and other cultural contexts worldwide. This is important as English is used globally as a lingua franca by hundreds of millions of people in increasingly diverse settings;
      maintaining, respecting and supporting national and Kazakh cultural identity;
      ideas of patriotism, respect and tolerance of the representatives of diverse nations and cultures and traditions;
      drawing concepts and conclusions from a range of spoken and written genres which reflect the Kazakh culture and the cultures of the English speaking world;
      developing the ability and language to summarise different points of view on emotive topics without being biased or intolerant;
      developing language skills in Kazakh, Russian and English.
      33. Developing communication skills in English language programme:
      1) the Programme aims to enable Kazakhstani citizens to communicate effectively with different audiences. Developing the skills which are needed to achieve this should be accompanied by the fostering and promoting an environment in which communication in a range of forms is encouraged and valued and where learners feel confident in expressing themselves;
      2) throughout the curriculum, learners will be encouraged to communicate with their fellow learners, teachers and wider audiences, using a range of media in oral and written form. Examples of listening activities in the English programme:
      listening to a description and labelling a picture;
      following classroom instructions;
      drawing objects in a picture in the appropriate position by listening to a description of where they are;
      3) examples of speaking activities in the English programme:
      making statements giving personal information about a member of family or favourite character in course book;
      describing a picture in order to spot the difference between two similar pictures when working in pairs;
      expressing likes and dislikes in order to take part in a class survey;
      4) examples of reading activities in the English programme:
      remembering sound and letter patterns;
      predicting activities using a picture accompanying a short text and then checking the texts in order to confirm predictions;
      using a simple dictionary;
      5) examples of writing activities in the English programme:
      forming higher and lower case letters;
      labelling a diagram/picture with familiar words;
      ordering jumbled up words in a sentence;
      6) examples of use of English in English:
      using basic nouns, modals, adjectives, connectors, adverbs, pronouns, determiners, prepositions and conjunctions;
      using present simple forms to describe a character’s daily routines;
      using verbs followed by –ing to talk about likes and dislikes.

4. Approaches to the evaluation of educational achievements

      34. Assessment of the results of studying English is carried out with the use of Criteria-based assessment system.
      35. Criteria-based assessment is based on the principle that teaching, learning and assessment are interrelated. Criteria-based assessment results are used to plan and organize the learning process effectively.
      36. Criteria-based assessment includes formative assessment and summative assessment.
      37. Formative assessment is carried out in an ongoing way, it provides feedback between students and teacher, and allows timely adjustments to the learning process.
      38. Summative assessment is carried out on the completion of the educational information unit study in a certain learning period; it is used to provide feedback to students, and to award termly and yearly grades on the subject.

5. Organization of the content of the subject of "The English
language"

      39. Distribution of annual number of teaching hours per grades:

Grades

Sessions/min

Weeks

Hours per week

Hours per year

1

35

33

2

66

2

45

34

3

102

3

45

34

3

102

4

45

34

3

102

Total hours

372

      40. «*» With regard to health and safety, the use of ICT should be kept under careful control by the teacher, who should manage the time allocated to its use.
      41. Competence in the use of digital technologies in English language programme:
      1) Competence in the use of digital technologies involves confident and critical use of technology for work, leisure and communication. It is underpinned by basic skills in ICT (Information and Communication Technology);
      2) Learners develop their ICT skills across the curriculum by finding, creating and manipulating information, collaborating and communicating information and ideas, evaluating and then refining their work, and by using a wide range of equipment and applications;
      3) In the English programme, this will include:
      developing research skills, such as finding, classifying, selecting, analysing, designing, referencing, presenting, assessing and/or evaluating information from digital and online sources, making judgments about accuracy and reliability;
      developing competence in collaborating, communicating and sharing information which includes participating in online projects, conferencing, e-mailing with the teacher and pen pals and learners from Kazakhstani and foreign countries’ schools, creating and exploring web-sites, blogging and using social networks;
      creating, manipulating and processing information using technology to capture and organise data including using different applications such as text, graphic, video and online survey software;
      evaluating, refining and improving work, making full use of the nature and pliability of digital information to explore opinions and improve outcomes;
      using presentation graphics software to allow learners to critique, evaluate, refine and present their work to their peers;
      using interactive whiteboards to support active learning approaches.
      42. The English language programme content:
      1) This is the substantive knowledge of the programme and comprises what we know in the subject and how we gain that knowledge. Knowledge in the subject is organised into strands of learning. Strands are further broken down into sub-strands, which will be at the level of a skill or topic, knowledge or understanding. Sub-strands, when expressed as grade-related expectations, form the learning objectives for a subject. The learning objectives demonstrate the progression within each sub-strand allowing teachers to plan and assess, sharing with learners the next steps they should take:

Strand 1: Listening

Learners learn to understand and respond to short, basic, supported and unsupported classroom instructions.

Learners develop the ability to understand the main points and more specific information of short and longer talk on a range of general and curricular topics spoken slowly and distinctly.

Strand 2: Speaking

Learners develop the ability to ask and answer questions using appropriate word stress and intonation in order to find out about a limited range of personal information and classroom routines.

Strand 3: Reading

Learners begin to read and follow, with support, classroom instruction and short simple texts on familiar and general topics by using contextual clues.

Strand 4: Writing

Learners learn to form higher and lower case letters and spell a growing range of familiar high-frequency words accurately during guided writing activities.

Learners begin to develop the ability to link sentences into short coherent text with the help of basic connectors.

Strand 5: Use of English

Learners learn to express themselves using basic modals and common present simple and continuous forms to describe events and give basic personal information.

      2) Primary «List of Topics»:
      The table below lists common topics in an English language primary curriculum. As is expected, all are revisited at later grades in more depth:

Generic primary topics

Grade1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

All about me

*

*My school

*

*My family and friends

*

*The world around us

*

*Travel

*

*Traditions and folklore

*

*Food and drink

*

*Health and body

*

*Tradition and customs


*The natural environment


*Water, Water Everywhere*


Having Fun*


Light and Dark*


Time*


Buildings*


Animals*


Explorers and Inventors*


Art and Music*


Communication
*

Competition
*

Treasure
*

Healthy World
*

Hot and Cold
*

Myths and Legend
*

Machines
*

Journey into Space
*

      43. The English language learning objectives system:
      1) Strand 1 «Listening»:

Learners should be able to


Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4


working towards A1

working towards A1

Low A1

Mid A1


1.L1 recognise short instructions for basic classroom routines spoken slowly and distinctly

2.L1 recognise short basic instructions for a limited range of classroom routines spoken slowly and distinctly

3.L1 understand a range of short basic supported classroom instructions

4.L1 understand short supported classroom instructions in an increasing range of classroom routines


1.L2 recognise with considerable support a few basic personal questions spoken slowly and distinctly

2.L2 recognise with support a limited range of basic common personal questions spoken slowly and distinctly

3.L2 recognise with considerable support an increasing range of common personal questions

4.L2 understand a limited range of short supported questions which ask for personal information


1.L3 recognise with support simple greetings

recognise the spoken form of a limited range of basic and everyday classroom words

2.L3 recognise with support common names and names of places recognise the spoken form of a limited range of everyday and classroom words

3.L3 understand the main points of short, slow and carefully articulated talk on routine and familiar topics features such as colour and number

4.L3 understand the main points of short, slow, carefully articulated talk on a limited range of general and some curricular topics


1.L4 recognise basic intonation distinguishing questions from statements

2.L4 recognise with support short basic questions about what something is

3.L4 recognise with support short basic questions relating to features such as colour and number

4.L4 understand a limited range of short supported questions on general and some curricular topics


1.L5 begin to recognise the sounds of phonemes and phoneme blends

2.L5 recognise the sounds of phonemes and phoneme blends

3.L5 identify missing phonemes in incomplete words

4.L5 distinguish between phonemically distinct words
3.L6 understand some specific information in short, slow, carefully articulated talk on routine and familiar topics

4.L6 understand some specific information and detail of short, supported information or talk on a limited range of general and some curricular topics
3.L7 use contextual clues to predict content in short, supported talk on routine and familiar topics

4.L7 use contextual clues to predict content in short, supported talk on a limited range of general and some curricular topics
3.L8 understand short narratives spoken slowly and distinctly on routine and familiar topics

4.L8 understand short, narratives on a limited range of general and some curricular topics2.L9 recognise the names of letters of the alphabet

3.L9 recognise the spoken form of familiar words and expressions

4.L9 recognise short basic words that are spelt out

      2) Strand 2 «Speaking»:


Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4


working towards A1

working towards A1

Low A1

Mid A1


1.S1 make basic personal statements and simple statements about objects

2.S1 make basic personal statements about people, objects and classroom routines

3.S1 make basic statements related to personal information, people and objects on familiar topics and classroom routines

4.S1 make basic statements which provide personal information on a limited range of general topics


1.S2 begin to use intonation to signal questions in basic exchanges

2.S2 ask questions in basic exchanges about people, objects and classroom routines

3.S2 ask questions in order to satisfy basic needs and find information on familiar topics and classroom routines

4.S2 ask questions to find out about present experiences on a limited range of general and some curricular topics


1.S3 pronounce basic words and expressions intelligibly

2.S3 pronounce familiar words and expressions intelligibly

3.S3 use a limited range of basic words, phrases and short sentences to describe objects, activities and classroom routines

4.S3 give short, basic description of people and objects on a limited range of general and some curricular topics


1.S4 respond to very basic supported personal questions

2.S4 respond to basic supported questions about people, objects and classroom routines

3.S4 respond to basic supported questions giving personal and factual information

4.S4 respond to questions on a limited range of general and some curricular topics


1.S5 produce words in response to prompts

2.S5 use words in short exchanges

3.S5 begin to articulate clearly the difference between various sounds

4.S5 pronounce familiar words and short phrases intelligibly when reading aloud


1.S6 exchange simple greetings and say please, sorry and thank you

2.S6 make introductions and requests in basic interactions with others

3.S6 use short answers appropriately in short, basic exchanges and take turns when speaking with others in a limited range of short, basic exchanges

4.S6 take turns when speaking with others in a limited range of short, basic exchanges
2.S7 place stress correctly on familiar polysyllabic words

4.S7 contribute a limited range of suitable words, phrases, and sentences including giving opinions during short pair, group and whole class exchanges
2.S8 give simple instructions for others to follow

3.S8 express basic likes and dislikes

      3) Strand 3 «Reading»:

Learners should be able to…


Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4


working towards A1

working towards A1

Low A1

Mid A1


1.R1 recognise initial letters in names and places

2.R1 recognise, sound and name the letters of the alphabet

3.R1 read and spell out words for others

4.R1 recognise, identify and sound with support a limited range of familiar words in simple sentences2.R2 recognise initial letters in names and places

3.R2 identify, remember and sound out high-frequency sound and letter patterns

4.R2 read and follow with limited support familiar instructions for classroom activities


1.R3 recognise some very high-frequency words from local environment

2.R3 recognise and identify some familiar sight words from local environment

3.R3 read and follow with considerable support simple, words, phrases and sentences on familiar and general topics and familiar instructions for classroom activities

4.R3 begin to read with rereading and usual support very short simple fiction and non-fiction texts on a limited range of general and curricular topics2.R4 use the alphabet to place the first letters of word in alphabetical order

3.R4 begin to use with support a simple picture dictionary

4.R4 use with some support a simple picture dictionary
3.R5 understand the main points of simple sentences on familiar topics by using contextual clues

4.R5 understand the main points of short simple texts on a limited range of familiar general and some curricular topics by using contextual clues
3.R6 understand with considerable and particularly visual support, some specific information in short, simple texts on familiar topics

4.R6 understand with considerable support, some specific information and detail in short, simple texts on a limited range of general and some curricular topics

      4) Strand 4 «Writing»:

Learners should be able to…


Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4


working towards A1

working towards A1

Low A1

Mid A1
3.W1 write with support short responses at phrase level to questions and other prompts

4.W1 plan, write and check short sentences with considerable support on a limited range of personal, general and some curricular topics
3.W2 write letters and familiar high frequency words when read aloud or spelt

4.W2 write words and phrases of regular size and shape
3.W3 write short phrases to identify people, places and objects


4.W4 write with support short basic sentences with appropriate spaces between words
3.W5 write letters and familiar high frequency words when read aloud or spelt out for learners

4.W5 link with support words or phrases using basic coordinating connectors
3.W6 use with support upper and lower case letters accurately when writing names and address

4.W6 use upper and lower case letters accurately when writing names, places and short sentences during guided writing activities
3.W7 spell some familiar high-frequency words accurately during guided writing activities

4.W7 spell a growing number of familiar high-frequency words accurately during guided writing activities
3.W8 include a full stop when writing very high-frequency short sentences in guided writing activity

4.W8 include appropriate use of a full stop during guided writing of short, familiar sentences

      5) Strand 5 «Use of English»:

Learners should be able to…


Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4


working towards A1

working towards A1

Low A1

Mid A1


1.UE1 use common singular and plural nouns to say what and where things are

2.UE1 use singular nouns, plural nouns – to talk about people and places

3.UE1 use singular nouns, plural nouns – including some common irregular plural forms in giving simple descriptions

4.UE1 use singular nouns, plural nouns – including some common irregular plural forms use possessive forms ‘s/s’ with proper names and nouns to talk about ownership


1.UE2 use cardinal numbers 1 – 10 to count

2.UE2 use cardinal numbers 1 - 50 to count

3.UE2 use cardinal numbers 1 -50 to count

4.UE2 use cardinal numbers 1 -100 to count and ordinal numbers 1 - 10


1.UE3 use basic adjectives and colours to say what someone /something is or has

2.UE3 use basic adjectives to describe people and things

3.UE3 use common adjectives in descriptions and to talk about simple feelings

4.UE3 use adjectives, including possessive adjectives, on a limited range of general and some curricular topics to describe things use simple one-syllable and some two-syllable adjectives [comparative form] to make comparisons


1.UE4 use determiners a, an, this, these to indicate what something is

2.UE4 use determiners a, an, some, the, this, these to indicate what /where something is

3.UE4 use determiners a, an, the, some, any, this, these, that, those to identify things

4.UE4 use determiners a, an, the, some, any, this, these, that, those to refer to things on a limited range general and some curricular topics


1.UE5 use interrogative pronouns what, where, how to ask basic questions

2.UE5 use interrogative pronouns which, what, where, how to ask basic questions use the question:  What colour is it?

3.UE5 use interrogative pronouns including which, what, where, whose to ask who people are and what they are doing

4.UE5 use interrogative pronouns including: which, what, where, whose, how many, what kind of … on a limited range of familiar topics


1.UE6 use demonstrative pronouns this, these to indicate things

2.UE6 use demonstrative pronouns this, thesethat, those to indicate things

3.UE6 use demonstrative pronouns this, these, that, those to make and respond to requests for information

4.UE6 use demonstrative pronouns this, these, that, those in open and closed questions


1.UE7use personal subject pronouns to identify things

2.UE7 use personal subject and object pronouns to give basic personal information

3.UE7 use personal subject and object pronouns to describe people and things

4.UE7 use personal object pronouns [indirect] in conjunction with direct object nouns to describe actions and events


1.UE8 use imperative forms of common verbs related to classroom routines

2.UE8 use simple imperative forms [positive] for basic commands or instructions

3.UE8 use simple imperative forms [positive and negative] for basic commands and instructions

4.UE8 use imperative forms [positive and negative] to give short instructions on limited range of familiar topics


1.UE9 use basic present simple forms [positive, negative] to give basic personal information

2.UE9 use common present simple forms [positive, negative and question] to give basic personal information

3.UE9 use common present simple forms [positive, negative, question] and contractions to talk about what you want and like and habits and facts

4.UE9 use common present simple forms [positive, negative, question] and contractions to talk about what you want and like,habits and facts, simple future timetabled events
3.UE10 use common present continuous forms [positive, negative, question]

4.UE10 use common present continuous forms, including short answers and contractions, to talk about what is happening now


1.UE11 use there is / are to make short statements

2.UE11 use there is / there are to make short statements and ask questions

3.UE11 use have got + noun to describe and ask about possessions

use how many are there? question form

4.UE11 use has got / have gotthere is / are statement and question forms including short answers and contractions2.UE12 use basic adverbs of place here / there to say where things are


4.UE12 use adverbs of time and frequency: sometimes, often, always, never to indicate when and how often begin to use simple adverbs of manner e.g. well, badly2.UE13 use can / can’t to describe ability use can to make requests

3.UE13 use can to talk about ability and to make requests and offers; use can / can’t to talk about permission

4.UE13 use can to make requests and ask permission use must / mustn’t / have to to talk about obligation


1.UE14 use basic prepositions of location and position: in, next to, on to describe where people and things are

2.UE14 use basic prepositions of location and position e.g. in, at, next to, near, on, to describe where people and things are use basic prepositions of time: on, in to talk about days and time use with to indicate accompaniment

3.UE14 use basic prepositions of location and position: at, behind, between, in, in front of, near, next to, on, to
to describe where people and things are; use prepositions of time: on, in, at to talk about days and times

4.UE14 use prepositions of location and position: at, behind, between, in, in front of, near, next to, on, under, above to describe where people and things are use prepositions of time: on, in, at to talk about days and times and no preposition next / last week etc.
3.UE15 use would you like + noun, to enquire; use like + verb +ing to express likes and dislikes

4.UE15 use would you like to to invite and use appropriate responses yes please, no thanks; use let’s + verb verbs go enjoy like + verb + ing2.UE16 use conjunctions and, or to link words and phrases

3.UE16 use conjunctions and, or, but to link words and phrases

4.UE16 use conjunctions and,or, but to link words and phrases
3.UE17 use me, too to give short answers

4.UE17 use me, too and I don’t to give short answers

      44. Long-term plans:
      1) Grade 1:

Cross curricular units

Topics

Learning objectives

Term 1

All about me

Greetings and names

1.L3, 1.S1, 1.S3, 1.UE3, 1.UE6, 1.S6

Colours

1.UE3, 1.L3, 1.S3, 1.UE6, 1.S1

1 - 10

1.L3, 1.UE2, 1.L1, 1.S3

My school

Classroom objects

1.UE1, 1.UE4, 1.UE6, 1.S1, 1.L1, 1.S3, 1.L3

Classroom routines

1.UE8, 1.S3, 1.L1, 1.L3, 1.UE3

Describing things

1.S1, 1.UE3

Term 2

My family and friends

Family and friends

1.UE7, 1.S5, 1.S1, 1.S3, 1.UE1, 1.L3, 1.UE4

In my house

1.S3, 1.UE11, 1.L3, 1.S1, 1.UE3

Days of the week

1.L3, 1.R1, 1.S3, 1.S1

The world around us

Animals

1.S3, 1.S5, 1.L1, 1.L3, 1.R1

Hot and cold

1.S3, 1.UE3, 1.UE7, 1.S5, 1.L3

In Kazakhstan

1.S3, 1.UE11, 1.R1, 1.L4, 1.S1

Term 3

Travel

Getting to school

1.S3, 1.S5, 1.L4, 1.UE2, 1.UE5, 1.S1, 1.L1

This is the way...

1.S3, 1.S5, 1.L2, 1.UE9

Where is it?

1.S3, 1.L3, 1.UE8, 1.L1, 1.UE14, 1.UE5

The big red bus

1.L3, 1.L5, 1.L1, 1.L4, 1.S5, 1. S3

Traditions and folklore

Happy Birthday

1.R3, 1.UE2, 1.S6, 1.S3, 1.L1, 1.S5,1.S1

Springtime in Kazakhstan

1.S3, 1.L3, 1.L1

Hats and masks

1.S3, 1.L1,1.UE11, 1.S1, 1.S6

Story time

1.L3, 1.S4, 1.S5

Term 4

Food and drink

Things I like

1.UE9, 1.S3, 1.S5, 1.L4, 1.R1, 1.S1, 1.S2

Hot or cold

1.S5, 1.S1, 1.L3, 1.UE7, 1.UE9

Animals like

1.S5, 1.L3, 1.S1, 1.UE9, 1.S3

Nice or nasty

1.S3, 1.L2,1.UE5, 1.S2, 1.S4, 1.S1

Health and body

Hands and Head

1.UE1, 1.L2, 1.L1, 1.L3, 1.UE9,1.S1

Let’s move

1.L1, 1.UE8, 1.S4, 1.L2, 1.S1, 1.R1, 1.S5

Making a puppet

1.L3,1.S2, 1.L5, 1.UE8

A special dance

1.L1, 1.L4, 1.L3, 1.S5, 1. S3

      2) Grade 2:

Cross curricular units

Topics

Learning objectives

Term 1

All about me

Hello again

2.L2, 2.L3, 2.S6, 2.R2, 2.R3

I can...

2.S1, 2.UE1, 2.L1, 2.UE3, 2.S2, 2.S4, 2.S8

My clothes and things

2.S1, 2.UE1, 2.S2, 2.L1, 2.UE3

My family and friends

Friends’ names

2.R1, 2.R3, 2.L3

Helping hands

2.S3, 2.S5, 2.S6, 2.L1, 2.R1, 2.UE13, 2.UE6

People I know

2.S3, 2.UE3, 2.S1, 2.L3, 2.UE13

Term 2

My school

Counting and Measuring

2.S4, 2.UE2, 2.S3, 2.L3, 2.L1, 2.L5, 2.UE11

Around school

2.S3, 2.L5, 2.L1, 2.L3, 2.UE14, 2.L4

School days

2.R3, 2.L3, 2.L2, 2.S3

Class Photos

2.R2, 2.UE7, 2.S4, 2.L3, 2.S2, 2.S3

The world around us

Different Places

2.UE5, 2.L3, 2.S3, 2.L5, 2.S4

Reading Signs

2.S3, 2.R3, 2.UE8,2.UE13, 2.S1, 2.S2

Where’s it from?

2.L3, 2.R3, 2.S3, 2.L5

Days Out

2.S3, 2.L5, 2.L3, 2.S1, 2.S2, 2.UE4,2.UE13, 2.R3

Term 3

Health and body

Our body

2.R1, 2.S3, 2.L1, 2.UE6

Let’s measure

2.UE2, 2.L1, 2.L4

Hats and Bats

2.R1, 2.R4, 2.S8, 2.L4

Altogether Now

2.UE13, 2.R3, 2.S4, 2.L5, 2.L3

Traditions and customs

Special Days

2.S3, 2.UE9, 2.L1, 2.UE8, 2.S4

Home cooking

2.S3, 2.S4, 2.L9, 2.S3, 2.UE9, 2.L1, 2.UE8, 2.S4

What’s it for?

2.S4, 2.L3

Term 4

The natural environment

The weather

2.S3, 2.L3, 2.UE3, 2.L1

Changing seasons

2.S3,2.R3, 2.L4, 2.UE9

What can animals do?

2.UE13, 2.L4, 2.UE10

Sea Adventures

2.S3, 2.R1, 2.L1, 2.L3

Travel

A to B

2.S3, 2.UE14, 2.R3, 2.UE9, 2.S1

Types of vehicle

2.R3, 2.L1, 2.S4, 2.UE13

Numbers and shapes

2.S3, 2.L1, 2.S1

My plane

2.S3, 2.L1, 2.UE11

Bike Story

2.S1, 2.L3

      3) Grade 3:

Cross curricular units

Topics

Learning objectives

Term 1

Water, water everywhere

Rain, rain

3.R1, 3.R2, 3.S5, 3.S3

By the sea

3.UE10, 3.W7, 3.L5, 3.L4, 3.L8, 3.L1, 3.R1

A beach story

3.R2, 3.R5, 3.R6, 3.L1, 3.UE14, 3.W8

Having fun

Fun places

3.R3, 3.R5, 3.R2, 3.R6, 3.UE17, 3.UE9, 3.S8, 3.S3, 3.W7, 3.L7, 3.L8, 3.L6


Number games

3.UE8, 3.UE2,3.UE11, 3.L1, 3.R6


Flying kites

3.UE10, 3.UE3, 3.UE16, 3.UE8, 3.L6, 3.L7, 3.L1, 3.S4, 3.R4

Term 2

Light & Dark

Day & Night

3.S4, 3.UE9,3.R5, 3.L1, 3.L2, 3.L3, 3.L6, 3.L7

Sources of light

3.S1, 3.UE13, 3.UE3, 3.L6, 3.W7, 3.R3

Out at night

3.S6, 3.S3, 3.W7, 3.L5, 3.L7, 3.L8

Time

Times of my day

3.UE2, 3.UE14, 3.S1, 3.S2, 3.S4, 3.W1, 3.L8

Days of the week

3.UE2, 3.UE9,3.UE17, 3.S2,3.S6, 3.L7, 3.W6, 3.R1

At the right time

3.UE2,3.UE9, 3.UE14, 3.R6, 3.R3, 3.S6, 3.L7, 3.L5, 3.L8, 3.L9

Term 3

Buildings

Four walls

3.UE11,3.R5,3.R4,3.S3,3.L1,3.L6

Our town

3.UE14,3.UE1,3.UE11,3.UE9,3.UE3,3.S4,3.S1,3.W7

Around the house

3.W1, 3.UE4, 3.UE9, 3.S2, 3.S3, 3.S6, 3.R3, 3.L1, 3.L4

Animals

Animal types

3.S1, 3.L5, 3.UE14, 3.UE9, 3.UE5

Body parts

3.R5,3.R1, 3.S3, 3.S1,3.L6

Animal song and dance

3.UE4,3.UE10,3.L9,3.L2,3.W1

Craft project

3.UE8,3.R3,3.L1,3.L4,3.S2,3.S3,3.S6,3.S8

Term 4

Explorers & Inventors

Exploring space

3.R5,3.R6,3.W1,3.W2,3.L8,3.L2,3.S8

Marco Polo

3.L6,3.R6,3.S4,3.S5,3.S3,3.W2,3.W3,3.W6

Nice ideas

3.UE3,3.UE6,3.UE7,3.S2,3.L9

Inventions in Kazakhstan

3.L6, 3.L7, 3.L8, 3.S2

Art & Music

Musical instruments

3.S8,3.S3,3.S5, 3.R1, 3.R2, 3.L8

Drawing chairs

3.L1,3.L3, 3.S1, 3.R4, 3.UE11

My music

3.S8, 3.S4, 3.UE17, 3.L5, 3.W3

Shadow puppet show

3.L1, 3.L8, 3.S3, 3.S8, 3.W1, 3.W6, 3.W7, 3.W8

      4) Grade 4:

Cross curricular units

Topics

Learning objectives

Term 1

Communication

Body language

4.L1, 4.UE1, 4.S1, 4.R1, 4.W2, 4.UE6


Communicating around the world

4.L1, 4.S1, 4.L3, 4.R1, 4.W6


Technology

4.L2, 4.S3, 4.UE11, 4.W4, 4.UE3

Competition

Children’s games 1

4.L2, 4.W4, 4.UE12, 4.S4, 4.UE17, 4.UE14


Children’s games 2

4.S4, 4.R2, 4.UE5, 4.UE8, 4.W4


Olympic Games

4.UE1, 4.W1, 4.L4, 3.S4, 3.W4


Aesop’s Fables 1

4.S4, 4.L8, 4.R3, 4.UE12, 4.S5


Aesop’s Fables 2

4.L3, 4.UE12, 4.L8, 4.S8, 4.UE3

Term 2

Treasure

Treasure maps1

4.UE4, 4.R4, 3.S3, 4.UE1, 4.UE8, 4.S6

Treasure map2

4.S4, 4.L3, 4.UE11, 4.UE14, 4.UE8, 4.W1

Treasure and numbers1

4.UE2, 4.R3, 3.S4, 4.W1

Treasure and numbers 2

4.R3, 4.L4, 4.UE5, 4.W2, 4.S5

Our planet’s treasure 1

4.R3, 4.S3, 3.L3, 4.UE5, 4.W4, 4.S6

Our planet’s treasure 2

4.S6, 4.L8, 4.R5, 4.S8

Healthy World

Healthy bodies 1

4.S5, 4.W7, 4.UE12, 4.UE9

Healthy bodies 2

4.W2, 4.W7, 4.UE3, 4.S6, 4.UE10

Save our animals 1

4.UE1, 4.W2, 4.UE5, 3.S7, 4.W1

Save our animals 2

4.S3, 4.R2, 4.L3, 4.W5

Help the planet 1

4.L4, 4.S6, 4.L3, 4.R2, 4.UE12

Help the planet 2

4.L5, 4.R5, 4.S4, 4.S8, 4.UE8

Term 3

Hot and Cold

Weather 1

4.S1, 4.W7, 4.L9, 4.UE10, 4.R5, 4.W5, 4.UE16

Weather 2

4.S4, 4.W7, 4.S7, 4.R6, 4.S2, 4.W8, 4.L4, 4.W4

Volcanoes

4.L3, 4.W2, 4.L6, 4.R5, 4.R3, 4.S6, 4.L7

Snow and ice

4.UE14, 4.UE16, 4.R6, 4.UE13

Myths and Legends

Traditional stories 1

4.UE15, 4.S2, 4.L4, 4.L8, 4.W7

Traditional stories 2

4.S4, 4.UE3, 4.UE15, 4.L8, 4.S3, 4.W1, 4.UE7

People and places

4.L5, 4.L8, 4.W2, 4.UE3, 4.R5

Dragons and

creatures 1

4.UE15, 4.S4, 4.UE1, 4.W7, 4.UE16

Dragons and

creatures 2

4.UE12, 4.R3, 4.S4, 4.W4, 4.S6, 4.UE15

Term 4

Machines

Slow machines 1

4.S3, 4.UE12, 4.L6, 4.W1, 4.W7, 4.UE5, 4.R3

Slow machines 2

4.S1, 4.W5, 4.UE6, 4.L6, 4.R2, 4.UE1

Fast machines 1

4.L5, 4.UE14, 4.UE3, 4.W2, 4.S4, 4.R1, 4.S7

Fast machines 2

4.S6, 4.UE16, 4.UE13, 4.W7, 4.S4, 4.UE3, 4.W4

Robots 1

4.UE4, 4.S4, 4.R3, 4.UE14, 4.L8, 4.W8, 4.UE11

Robots 2

4.L8, 4.R2, 4.W5, 4.R6, 4.UE13, 4.UE15, 4.R4, 4.UE5

Journey into Space

Into Space 1

4.L5, 4.W7, 4.UE5, 4.R3, 4.UE3, 4.UE13

Into Space 2

4.R6, 4.S3, 4.W4, 4.S6

Planets 1

4.UE2, 4.R1, 4.L6, 4.W4, 4.R4, 4.UE17

Planets 2

4.UE2, 4.R5, 4.W2, 4.L4, 4.S4, 4.UE3, 4.UE1, 4.R5

Aliens 1

4.UE16, 4.UE3, 4.R6, 4.L8, 4.S4, 4.UE4, 4.L5, 4.W7

Aliens 2

4.R5, 4.W5, 4.W1, 4.UE9

Приложение 6        
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 8 апреля 2016 года № 266 

Приложение 180        
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 апреля 2013 года № 115 

Типовая учебная программа по предмету «Математика»
для 1-4 классов уровня начального образования

1. Пояснительная записка

      1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.
      2. Учебная программа является учебно-нормативным документом, определяющим по каждому учебному предмету/дисциплине содержание и объем знаний, умений, навыков соответственно возрастным познавательным возможностям учащихся.
      3. Учебная программа ориентирует процесс обучения на использование методического потенциала каждого предмета для осознанного усвоения учащимися знаний и приобретения умений по предметным областям, развитие самостоятельности путем овладения способами учебной, проектной, исследовательской деятельности, умениями ориентироваться в социокультурном пространстве.
      4. В учебной программе гармонично сочетаются традиционные функции учебно-нормативного документа с описаниями инновационных педагогических подходов к организации образовательного процесса в современной школе. Подходы к обучению являются основными ориентирами в построении принципиально новой структуры учебной программы по предмету.
      5. Ценностно-ориентированный, деятельностный, личностно-ориентированный, коммуникативный подходы, как классические основы образования, использованы для усиления приоритетности системы целей обучения и результатов образовательного процесса, что нашло отражение в новой структуре учебной программы.
      6. Одним из основных требований к процессу обучения на современном этапе является организация активной деятельности обучащегося по самостоятельному «добыванию» знаний. Такой подход способствует не только приобретению предметных знаний, социальных и коммуникативных навыков, но и личностных качеств, которые позволяют ему осознавать собственные интересы, перспективы и принимать конструктивные решения. Активная познавательная деятельность обучащегося приобретает устойчивый характер в условиях сотворчества и поддержки учителя как партнера, консультанта.
      7. Такого характера усиление личностно-ориентированного образования возможно при использовании интерактивных методов обучения, которые в различных сочетаниях создают предпосылки для сотрудничества всех участников образовательного процесса, не допуская авторитарности во взаимоотношениях. Использование диалоговых и рефлексивных технологий сочетается с организацией проектной и исследовательской деятельности учащихся.
      8. Все инновационные подходы к организации образовательного процесса превращают обучение в модель общения учащихся в реальном творческом процессе, предполагающий активный обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
      9. Учебная программа конкретного предмета позволяет развивать активность ученика в познавательном и социальном плане путем организации учебной проектной деятельности, ориентированной на использование материалов регионального характера (объекты, предприятия, источники информации). Проектная деятельность воспитательного характера, осуществляемая в рамках достижения целей обучения данного предмета, может быть организована в партнерстве с родителями, представителями местного сообщества.
      10. В учебных программах каждого предмета предусмотрена реализация трехъязычного образования, которая предполагает обучение не только трем языкам, но и организацию внеурочной деятельности учащихся на трех языках (казахском, русском и английском). Вклад каждого предмета в создание полиязычной обучающей среды в совокупности обеспечивает реализацию политики трехъязычного образования. Коммуникативный подход, являясь основой обучения языкам, рассматривается как ведущий принцип развития речевой деятельности учащихся средствами каждого учебного предмета – обмен знаниями и навыками в различных учебных ситуациях, правильное использование системы языковых и речевых норм.
      11. В процессе усвоения предметного содержания и достижения целей обучения необходимо создать предпосылки/условия для развития у учащихся навыков применения информационно-коммуникационных технологий, включая поиск, обработку, извлечение, создание и презентацию необходимой информации, сотрудничество для обмена информацией и идеями, оценивание и совершенствование своей работы через использование широкого спектра оборудования и приложений.
      12. В учебной программе сформулированы ожидаемые результаты, представленные в виде системы целей обучения, которые служат основой для определения содержания учебного предмета. В содержательном аспекте учебные программы раскрывают вклад конкретного учебного предмета в воспитание учащегося как субъекта своего учения и субъекта межличностного общения.
      13. Учебные программы обеспечивают реализацию принципа единства воспитания и обучения, основанного на взаимосвязанности и взаимообусловленности ценностей образования и результатов на «выходе» из школы с системой целей обучения конкретного предмета.
      14. Отличительной особенностью учебных программ является их направленность на формирование не только предметных знаний и умений, а также навыков широкого спектра. Выстроенная система целей обучения является основой развития следующих навыков широкого спектра: функциональное и творческое применение знаний, критическое мышление, проведение исследовательских работ, использование информационно-коммуникационных технологий, применение различных способов коммуникации, умение работать в группе и индивидуально, решение проблем и принятие решений. Навыки широкого спектра являются залогом успешности учащихся, как в школьной образовательной практике, так и в перспективе, после окончания школы.
      15. Современные инновации в экономике, изменения на рынке труда обуславливают необходимость владения такими навыками, которые в совокупности позволяют учащимся анализировать и оценивать ситуацию и информацию для решения задач, творчески использовать имеющиеся знания и опыт для синтеза новой идеи и информации. Актуальными становятся такие личностные качества как инициативность, любознательность, готовность к изменениям, коммуникабельность.
      16. Содержание ежедневного образовательного процесса по конкретному предмету подчинено целям обучения и ориентировано на формирование у учащихся готовности творчески использовать приобретенные знания, умения и навыки в любой учебной и жизненной ситуации, развитие настойчивости в достижении успеха, мотивирует к обучению в течение всей жизни.
      17. Развитие личностных качеств в органическом единстве с навыками широкого спектра являются основой для привития учащимся базовых ценностей образования: «казахстанский патриотизм и гражданская ответственность», «уважение», «сотрудничество», «труд и творчество», «открытость», «образование в течение всей жизни». Эти ценности призваны стать устойчивыми личностными ориентирами учащегося, мотивирующими его поведение и повседневную деятельность.

2. Цель и задачи изучения учебного предмета «математика»

      18. «Математика» как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важных целей и задач начального образования. Начальное обучение математике способствует развитию критического мышления, формированию первоначальных навыков исследования и общения, применения математических знаний в жизни.
      19. Изучая курс математики, учащиеся начальных классов учатся анализировать, синтезировать, классифицировать, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, усваивают основы математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усваивают знания и способы действий, что составляет основу умения учиться.
      20. Основная цель поэтапно и систематически излагаемого учебного курса математики начальных классов состоит в предоставлении учащимся основ математических познаний и соответствующих навыков, содержащих описание пространственных форм и количественных соотношений предметов в окружающем мире, нацеленный на развитие восприятия математики как способа изображения и понимания мира и требует от учащихся восприятия предмета и расширения своих познаний, заинтересованности в математической науке.
      21. В соответствии с основной целью математического образования на начальном уровне учебный предмет ориентирован на реализацию следующих задач:
      1) развивать логическое мышление, пространственное воображение и умение использовать математические термины;
      2) развивать способность решать учебные и практические проблемы, использовать арифметические алгоритмы, выполнять геометрические построения и проводить математические исследования;
      3) развивать критическое мышление и творческие способности;
      4) воспринимать математику как способ изображения, моделирования и понимания мира;
      5) понимать то, как использовать свои математические знания и умения в изучении других предметов, также и в повседневной жизни;
      6) развивать личностные качества: любознательность, целеустремленность, ответственность, уверенность, независимость;
      7) развивать когнитивные навыки понимания, объяснения, анализа, синтеза, классификации, применения и отображения;
      8) развивать коммуникативные и социальные навыки, навыки работы в команде и выражения точки зрения, уважения мнения других людей, проявления лидерских качеств, представления своей работы в письменной и устной формах;
      9) развивать навыки поиска и отбора информации, управления собственным временем и саморегулирования.

3. Педагогические подходы к организации учебного процесса

      22. Организации образования Республики Казахстан придерживаются принципа, согласно которому одной из задач процесса обучения учащихся является необходимость научить, как учиться и стать самостоятельными, мотивированными, заинтересованными, уверенными, ответственными и способными проводить анализ.
      23. Учителям необходимо развивать эти качества, используя различные подходы в обучении:
      1) выслушивание индивидуального мнения учащегося и признание важности использования уже имеющихся знаний, умений и навыков с целью их развития;
      2) использование индивидуального и дифференцированного подходов;
      3) моделирование проблем и стратегий их решения;
      4) поддержка обучения учащихся посредством оценивания их достижений;
      5) поощрение активного обучения, основанного на исследовательской деятельности учащихся;
      6) развитие навыков критического мышления учащихся.
      24. Примеры стратегий обучения математике:
      1) организация творческой, проектной, игровой деятельности учащихся;
      2) развитие у учащихся коммуникативных навыков: объяснения, презентации идей, участия в диалогах, обсуждениях, работ с текстами, составления алгоритмов, инструкций, описания и объяснения способов выполнения математических заданий;
      3) стимулирующее и развивающее обучение учащихся с помощью тщательно подобранных заданий и видов деятельности;
      4) организация самостоятельной деятельности учащихся: индивидуальная и групповая работа;
      5) взаимообучение;
      6) содействие решению задач, требующих проведения поиска информации из различных источников, использование возможностей ИКТ;
      7) организация деятельности учащихся с использованием практического применения математики;
      8) мотивирование учащихся к анализу и корректированию своих работ (рефлексия).
      25. Использование информационно-коммуникационных технологий:
      1) компетентность в использовании цифровых технологий в математике включает в себя уверенное и творческое применение технологий для работы, досуга и коммуникации, которые строятся на базовых навыках ИКТ.
      26. Учебная программа по предмету «Математика» включает:
      1) обучение учащихся использованию базовых информационных технологий;
      2) развитие навыков самостоятельной работы с целью поиска и отбора информации;
      3) использование соответствующего программного обеспечения для создания презентаций в процессе изучения различных разделов, создание фото/видео о процессе выполнения математических заданий (создание геометрических фигур);
      4) самостоятельное составление планов и графиков.
      27. Развитие коммуникативных навыков учащихся:
      1) одной из целей образовательной программы является социализация личности, т.е. воспитание граждан, способных эффективно общаться с различной аудиторией. Для достижения данной цели необходимо развивать навыки коммуникации, создавая стимулирующую и поддерживающую среду общения;
      2) в процессе обучения необходимо развивать у учащихся навыки грамотного использования математического языка в устной и письменной формах общения;
      3) примеры видов работ, способствующих развитию навыков слушания и говорения у учащихся в процессе обучения математике:
      работа в группах и классах (объяснения, презентации идей);
      презентация проектов;
      участие в обсуждениях;
      формулирование вопросов и поиск ответов на вопросы;
      участие в диалоге с учащимися и учителями.
      4) примеры видов работ, способствующих развитию навыка чтения, в процессе обучения математике; фиксирование ключевых слов в тексте; работа с научными текстами и нахождение семантической составляющей;
      5) примеры видов работ, способствующих развитию навыка письма, в процессе обучения математике; составление алгоритмов, инструкций для выполнения заданий; описание и объяснение способа выполнения математических задач как письменно, так и устно; анализ процесса выполнения задания (устно и письменно).

4. Подходы к оцениванию учебных достижений

      28. Оценивание результатов изучения предмета «Математика» осуществляется с применением критериального оценивания.
      29. Критериальное оценивание основано на взаимосвязи преподавания, обучения и оценивания. Результаты критериального оценивания используются для эффективного планирования и организации образовательного процесса.
      30. Критериальное оценивание включает формативное и суммативное оценивание.
      31. Формативное оценивание проводится непрерывно, обеспечивает обратную связь между учащимся и учителем, и позволяет своевременно корректировать учебный процесс.
      32. Суммативное оценивание проводится по завершении изучения блока учебной информации в определенном периоде обучения, используется для предоставлении обратной связи учащимся, выставления четвертных и годовых оценок по предмету.

5. Организация содержания учебного предмета «Математика»

      33. Распределение учебной нагрузки:
      1) количество часов в программе для каждого класса:
      таблица 1

Класс

Недельная нагрузка

Годовая нагрузка

1

4 часа

132 часа

2

4 часа

136 часов

3

5 часов

170 часов

4

5 часов

170 часов

      34. Схема размещения мебели в классной комнате должна включать зоны для моделирования и практической работы, места для представления работы учащихся, хранения папок, также стеллажи для книг. Необходимо, чтобы мебель в классе легко передвигалась, чтобы иметь возможность организовывать индивидуальную, парную и групповую работы, семинары.
      35. В 4-ом классе должны предоставляться калькуляторы для выполнения сложных вычислительных операций, когда это целесообразно.
      36. Содержание учебного предмета:
      1) содержание по предмету организовано по разделам обучения. Разделы разбиты на подразделы, которые содержат в себе цели обучения по классам в виде ожидаемых результатов: навыка или умения, знания или понимания. Цели обучения, организованные последовательно внутри каждого подраздела, позволяют учителям планировать свою работу и оценивать достижения учащихся, также информировать их о следующих этапах обучения:
      таблица 2

Раздел

Подраздел

1

Числа и величины

1.1 Натуральные числа и число 0. Дроби

1.2 Операции над числами

1.3 Величины и их единицы измерения

2

Элементы алгебры

2.1 Числовые и буквенные выражения

2.2 Равенства и неравенства. Уравнения

3

Элементы геометрии

3.1 Геометрические фигуры и их классификация

3.2 Изображение и построение геометрических фигур

3.3 Координаты точек и направление движения

4

Множества. Элементы логики

4.1 Множества и операции над ними

4.2 Высказывания

4.3 Последовательности

4.4 Комбинации объектов

5

Математическое моделирование

5.1 Задачи и математическая модель

5.2 Математический язык

      37. В программе для удобства использования учебных целей и проведения мониторинга введена кодировка. В коде первое число обозначает класс, второе и третье числа - подраздел, четвертое число показывает нумерацию учебной цели. Например, в кодировке 1.2.1.4: «1» - класс, «2.1.» - подраздел, «4» - нумерация учебной цели.
      38. Система целей обучения:
      1) раздел 1 «Числа и величины»:
      таблица 3

Подраздел

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Учащийся будет:

1.1 Натуральные числа и число 0. Дроби

1.1.1.1 понимать образование натуральных чисел и числа нуль;

считать в прямом и обратном порядке в пределах 10/11-20; определять место числа в натуральном ряду чисел

2.1.1.1 понимать образование чисел в пределах 100; считать в прямом и обратном порядке в пределах 100; определять место числа в натуральном ряду чисел

3.1.1.1 понимать образование чисел в пределах 1000; считать в прямом и обратном порядке в пределах 1000; определять место числа в натуральном ряду чисел

4.1.1.1 понимать образование многозначных чисел; определять место числа в пределах

1000 000 в натуральном ряду чисел

1.1.1.2 читать, записывать и сравнивать однозначные числа и число 10/11-20

2.1.1.2 читать, записывать и сравнивать двузначные числа

3.1.1.2 читать, записывать и сравнивать трехзначные числа

4.1.1.2 читать, записывать и сравнивать многозначные числа, округлять числа до заданного разряда

1.1.1.3 определять состав однозначных чисел/ разрядный состав чисел в пределах 20, раскладывать на сумму разрядных слагаемых

2.1.1.3 определять разрядный состав двухзначных чисел, раскладывать на сумму разрядных слагаемых;
читать, записывать и использовать римскую нумерацию чисел до 12

3.1.1.3 определять разрядный и классовый состав трехзначных чисел и общее количество разрядных единиц, раскладывать на сумму разрядных слагаемых

4.1.1.3 определять разрядный и классовый состав многозначных чисел и общее количество разрядных единиц, раскладывать на сумму разрядных слагаемых

1.1.1.4 образовывать укрупненную единицу счета – десяток; считать, десятками до 100, записывать, сравнивать

2.1.1.4 образовывать укрупненную единицу счета – сотня; считать сотнями до 1000, записывать, сравнивать

3.1.1.4 образовывать укрупненную единицу счета – тысяча; считать тысячами до 1 000 000, записывать, сравнивать

4.1.1.4 образовывать укрупненную единицу счета – миллион, считать; записывать, сравнивать в пределах миллиарда

1.1.1.5 считать в прямом и обратном порядке числовыми группами по 2 до 20; находить половину числа 2,4,6,8,10, предметов путем практического действия

2.1.1.5 считать в прямом и обратном порядке числовыми группами по 3, 4, 5 до 50; различать четные/нечетные числа; демонстрировать деление группы предметов на 6,7,8,9 равных частей

3.1.1.5 демонстрировать образование доли, читать записывать, сравнивать их

4.1.1.5 понимать, что процент – сотая часть целого; записывать, читать части целого в процентах
3.1.1.6 читать, записывать обыкновенные дроби;
сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями с использованием наглядности

4.1.1.6 сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями и одинаковыми числителями на числовом луче;
различать правильные, неправильные дроби, смешанные числа

4.1.1.7 записывать обыкновенные дроби со знаменателями 10 и 100 в виде десятичной дроби, читать и сравнивать их

1.2 Операции над числами

1.1.2.1 понимать действие сложения как объединение множеств, не имеющих общих элементов и вычитание как удаление части множества

2.1.2.1 понимать умножение как сложение одинаковых слагаемых и деление как разбиение объектов по содержанию, на равные части

3.1.2.1 понимать, что дроби – это одна или несколько частей целого и как частное двух натуральных чисел;
понимать квадрат числа как произведение двух одинаковых множителей и куб числа – трех одинаковых множителей

4.1.2.1 понимать сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями как сложение и вычитание соответствующих числителей, сохраняя знаменатель в том же виде

1.1.2.2 понимать, что сложение и вычитание - взаимообратные действия, определять зависимость между компонентами, результатами этих действий

2.1.2.2 понимать, что умножение и деление - взаимообратные действия, определять зависимость между компонентами, результатами этих действий

3.1.2.2 применять свойство 0 и 1 при выполнении умножения и деления; знать о невозможности деления числа на 0

4.1.2.2 применять свойства 0 и 1 при выполнении арифметических действий с многозначными числами

1.1.2.3 применять переместительное свойство сложения; свойство 0 и 1

2.1.2.3 применять переместительное, сочетательное свойства сложения и переместительное свойство умножения для рационализации вычислений

3.1.2.3 применять переместительное, сочетательное, распределительное свойства умножения для рационализации вычислений

4.1.2.3 применять свойства сложения и умножения при выполнении вычислений с многозначными числами


1.1.2.4 составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел без перехода через десяток

2.1.2.4 составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел с переходом через десяток / составлять, знать и применять таблицу умножения и деления на 2; 3; 4; 5

3.1.2.4 составлять, знать и применять таблицу умножения и деления на 6; 7; 8; 9

4.1.2.4 классифицировать натуральные числа на основе признаков делимости на 2, 5, 10

1.1.2.5 выполнять устно сложение и вычитание без перехода через десяток: однозначных чисел;чисел в пределах 20/ сложение и вычитание десятков

2.1.2.5 выполнять устно сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток в пределах 100;сложение и вычитание сотен

3.1.2.5 выполнять устно сложение и вычитание трехзначных чисел, тысяч на основе их десятичного состава

4.1.2.5 выполнять устно сложение и вычитание многозначных чисел на основе их десятичного состава; вычисления с помощью микрокалькулятора


2.1.2.6 выполнять устно сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через десяток в таких случаях, как 40+17, 57-40, 57-17; 35±12

3.1.2.6 выполнять деление с остатком на однозначное число

4.1.2.6 выполнять деление с остатком и без остатка на 10, 100, 1000


2.1.2.7 выполнять устно сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в таких случаях, как 45±9,45±19, 26+14, 40-14; 65+35, 100-35

3.1.2.7 выполнять устно умножение и деление внетабличных случаях вида: 17х5; 96:6; 75:15; 84:4

4.1.2.7 выполнять устно умножение и деление двух/трехзначных чисел на однозначное число


2.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел в таких случаях, как 34+23, 57-23, 27+34; 61-27, 47+33, 80-47

3.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания трехзначных чисел

4.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел3.1.2.9 применять правила деления суммы и произведения на однозначное число, умножение суммы на число при устном выполнении умножения и деления чисел в пределах 100

4.1.2.9 применять правила умножения числа на сумму, умножения и деления числа на произведение3.1.2.10 применять алгоритмы умножения и деления двух/трехзначных чисел на однозначное, в случаях вида:
23х2; 123х2; 46:2, 246:2

4.1.2.10 выполнять деление многозначных чисел на одно/ двух/ трехзначное число с остатком3.1.2.11 применять алгоритмы умножения и деления двух/трехзначных чисел на однозначное, в случаях вида 28х3; 269х2; 84:3, 538:2

4.1.2.11 применять алгоритмы умножения и деления на двух/трехзначное число3.1.2.12 применять алгоритмы умножения и деления трехзначного числа, оканчивающегося нулями, на однозначное число

4.1.2.12 применять алгоритмы умножения и деления многозначных чисел, оканчивающихся нулями, на одно/двух/трехзначное число3.1.2.13 применять алгоритм деления трехзначного числа на однозначное, когда в одном из разрядов частного есть нуль и алгоритм обратного действия умножение

4.1.2.13 применять алгоритмы деления многозначных чисел на одно/двух/трехзначное число, когда в записи частного есть нули и алгоритмы обратного действия умножение3.1.2.14 находить часть числа/величины и число/величину по его/ее части: половину, четвертую, третью, десятую часть от чисел в пределах 100 и сотен

4.1.2.14 записывать смешанное число в неправильной дроби и неправильную дробь в смешанного числа
4.1.2.15 применять алгоритмы сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями
4.1.2.16 переводить проценты в дробь, дробь в проценты

1.3 Величины и их единицы измерения

1.1.3.1 различать величины: длина/масса/объем (емкость)/время; выбирать меры и инструменты для их измерения, производить измерения

2.1.3.1 различать шкалы различных измерительных приборов и определять по ним соответствующие значения величин

3.1.3.1 называть объекты, которые имеют площадь, выбирать меры и инструменты для измерения площади, производить измерения палеткой

4.1.3.1 называть объекты и пространственные геометрические фигуры, которые имеют объем, выбирать меры и инструменты для измерения объема, производить измерения кубиками (1 см3)

1.1.3.2 производить измерение величин, используя единицы: см, дм/кг/л/ч

2.1.3.2 производить измерение величин, используя единицы :м/ц/ мин

3.1.3.2 производить измерение величин, используя единицы: мм, км/ г, т/см2, дм2, м2 /секунда

4.1.3.2 производить измерение величин, используя единицы: см3, дм3, м3, га, ар, мг

1.1.3.3 сравнивать значения величин см, дм/кг/л/ч и выполнять действия над ними

2.1.3.3 сравнивать значения величин см, дм, м/кг, ц/л /ч, мин, месяц, год и выполнять действия над ними

3.1.3.3 сравнивать значения величин мм, см, дм, м /г, кг, ц, т/л/см2, дм2, м2, га/с, мин, ч, сут, год, веки выполнять действия над ними

4.1.3.3 сравнивать значения величин мм, см, дм, м, км/мг, кг, ц, т/мл, л, см3, дм3, м3/см2, дм2,  м2, ар, га/с, мин, ч, сут., год, веки выполнять действия над ними

1.1.3.4 преобразовывать единицы длины (см, дм) на основе соотношений между ними.

2.1.3.4 преобразовывать единицы длины (см, дм, м), массы (кг, ц), времени (ч,мин., месяц, год) на основе соотношений между ними

3.1.3.4 преобразовывать единицы длины мм,см,дм,км,/ массы г, кг,ц,т,/ площади см2,дм2, м2,/времени с, мин, ч, сут., век на основе соотношений между ними

4.1.3.4 преобразовывать единицы длины мм,см,дм,км,/ массы мг, г, кг, ц, т,/ площади мм2,см2,дм2, м2, ар, га/ объем см3, дм3, м3мм3/ времени с, мин, ч, сут. на основе соотношений между ними


1.1.3.5 определять время в часах по циферблату /различать единицы измерения времени: минута, час, день, неделя, месяц

2.1.3.5 определять время по циферблату: часы и минуты

3.1.3.5 определять время по различным видам часов: часы, минуты, секунды

4.1.3.5 определять доли единиц времени (1/60 часа= 1 минута; 1/2 часа =30 мин; 1/7 недели = 1 день)

1.1.3.6 производить различные операции с монетами 1 тенге, 2 тенге, 5 тенге, 10 тенге, 20 тенге

2.1.3.6 различать монеты в 50 тенге, 100 тенге, купюры 200 тенге, 500 тенге и производить различные операции с ними

3.1.3.6 различать купюры 1000 тенге, 2000 тенге, 5000 тенге и производить с ними различные операции

4.1.3.6 различать купюры 10 000 тенге и валюты других государств (рубль, евро, доллар) и производить с ними различные операции

      2) раздел 2 «Элементы алгебры»:
      таблица 4

Подраздел

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

2.1 Числовые и буквенные выражения

1.2.1.1 составлять, читать, записывать и распознавать числовые и буквенные выражения (суммы, разности)/ равенства и неравенства

2.2.1.1 составлять, читать, записывать и распознавать числовые и буквенные выражения (произведения, частного)/ равенства и неравенства

3.2.1.1 составлять, читать, записывать и распознавать буквенные выражения с одной/двумя буквами

4.2.1.1 преобразовывать числовые и буквенные выражения

1.2.1.2 находить значения буквенного выражения в одно действие при заданном значении буквы

2.2.1.2 находить значение буквенного выражения в два действия при заданном значении буквы

3.2.1.2 находить значение буквенного выражения с двумя буквами при заданных значениях букв.

4.2.1.2 находить значение буквенного выражения с несколькими буквами при заданных значениях букв
4.2.1.3 составлять буквенные выражения и использовать их при решении задач

1.2.1.3 представлять и применять в виде буквенного равенства связи между сложением и вычитанием: а+b=с, c–a=b, c-b=a

2.2.1.3 представлять и применять в виде буквенного равенства свойства сложения и умножения: a+b=b+a, (a+b) +c=a+(b+c); ab=ba

3.2.1.3 представлять и применять в виде буквенного равенства сочетательное и распределительное свойство умножения: (ab)c=a(bc); a(b+c) =ab+ac; a(b-c) =ab-ac

4.2.1.4 представлять и применять в виде буквенного равенства алгоритм сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями:

и

1.2.1.4 представлять в виде буквенного равенства свойства 0 при сложении и вычитании: a+0=a; a-0=a

2.2.1.4 представлять в виде буквенного равенства свойства умножения числа на 1, деление числа на 1: a•1=a; a:1=a

3.2.1.4 представлять в виде буквенного равенства свойства умножения числа на 0: a•0=0; невозможность деления числа на 0: a 0

4.2.1.5 представлять и применять в виде буквенного равенства основное свойство дроби

1.2.1.5 сравнивать буквенные, числовые выражения без скобок

2.2.1.5 сравнивать буквенные, числовые выражения со скобками и без них (более 2-х действий: сложение и вычитание/умножение и деление в пределах 5)

3.2.1.5 сравнивать буквенные и числовые выражения (более 3-х действий)

4.2.1.6 сравнивать выражения с дробными числами

1.2.1.6 находить значения выражений со скобками и без скобок, содержащих два действия

2.2.1.6 находить значения выражений со скобками и без скобок, содержащих два-три действия

3.2.1.6 определять порядок действий и находить значения выражений со скобками и без скобок, содержащих четыре действия

4.2.1.7 определять порядок действий и находить значения выражений со скобками и без скобок, содержащих более четырех действий3.2.1.7 понимать формулы как равенства, устанавливающие взаимосвязь между величинами

4.2.1.8 выводить и применять формулы: пути при прямолинейном равномерном движении s=v•t, t=s: v, v=s: t / деление числа с остатком a=b•c+r/ формулы движения вдогонку и с отставанием

2.2 Уравнения и неравенства

1.2.2.1 распознавать равенство, неравенство, уравнение; различать верные и неверные равенства

2.2.2.1 определять подходящие числа для неравенств вида х и х >

3.2.2.1 находить множество решений простейших неравенств

4.2.2.1 находить множество решений двойных неравенств

1.2.2.2 решать уравнения способом подбора и на основе связи сложения и вычитания

2.2.2.2 решать простейшие уравнения на умножение и деления; уравнения сложной структуры вида
х+(25-6)=38;
(24-3)-х=8;
а+6=7+80

3.2.2.2 решать простейшие уравнения на умножение и деления х:8=9; 51:х=17; 23хх=46; уравнения сложной структуры вида
х х (25:5)=60;
(24х3):х=6;
х: (17х2)=2;
k+124: 4 = 465

4.2.2.2 решать уравнения вида
39 + 490:k =46;
230 х а +40=1000:2

      3) раздел 3 «Элементы геометрии»:
      таблица 5

Подраздел

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

3.1 Геометрические фигуры и их классификация

1.3.1.1 распознавать и называть геометрические фигуры: точка, прямая, кривая, ломаная, замкнутая и незамкнутая линии, отрезок, луч, угол

2.3.1.1 распознавать и называть виды углов (прямой, острый, ту-пой); определять существенные признаки прямоугольника, квадрата, прямоугольного треугольника

3.3.1.1 распознавать и называть окружность, круг их элементы (центр, радиус, диаметр)/ различать симметричные и несимметричные плоские фигуры и соотносить их с предметами окружающего мира

4.3.1.1 распознавать и называть прямоугольный треугольник, его элементы (катеты и гипотенуза), куб, прямоугольный параллелепипед и их элементы (вершины, ребра, грани)

1.3.1.2 различать плоские фигуры (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник)/ пространственные фигуры (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида) и соотносить их с предметами окружающего мира

2.3.1.2 классифицировать многоугольники

3.3.1.2 классифицировать геометрические фигуры

4.3.1.2 классифицировать треугольники

1.3.1.3 измерять и сравнивать стороны геометрических фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник)

2.3.1.3 измерять длины сторон многоугольников, предметов окружающего мира и обобщать, составлять, применять формулы нахождения периметра
Р= 2 (а+в),
Р = 4а,
Р=а+в+с

3.3.1.3 составлять и применять формулы нахождения площади прямоугольника S=a*b, квадрата S=a2, прямоугольного треугольника S=(ab):2 и объектов окружающего мира

4.3.1.3 составлять и применять формулу нахождения объема прямоугольного параллелепипеда (V=a•b•c)


2.3.1.4 находить неизвестную сторону фигуры по периметру и известным сторонам

3.3.1.4 определять периметр комбинированных фигур изображенных на рисунке, плоских фигур в окружающем мире

4.3.1.4 определять площадь комбинированных фигур, изображенных на рисунке, плоских фигур в окружающем мире


2.3.1.5 строить плоские фигуры на бумаге в клетку по заданным значениям периметра, объяснять, как изменяется периметр с изменением ее формы

3.3.1.5 строить плоские фигуры на бумаге в клетку по заданным значениям площади, объяснять, как изменяется площадь фигуры с изменением ее формы

4.3.1.5 дополнять построение плоских фигур относительно оси симметрии; находить величину угла

3.2 Изображение и построение геометрических фигур

1.3.2.1 изображать на плоскости прямую, кривую, ломаную замкнутую и незамкнутую линии /простейшие плоские фигуры (треугольник, четырехугольник) на точечной бумаге

2.3.2.1 чертить отрезки и прямые, геометрические фигуры на точечной бумаге, следуя инструкции о позиции, направлении и движении

3.3.2.1 чертить параллельные и пересекающиеся прямые, чертить пересекающие плоские фигуры на точечной бумаге и находить область их пересечения и объединения

4.3.2.1 чертить перпендикулярные прямые, симметричные и несимметричные плоские фигуры на точечной бумаге

1.3.2.2 чертить отрезок заданной длины.

2.3.2.2 чертить прямой угол

3.3.2.2 строить прямоугольник и квадрат (по данным сторонам), чертить окружность с помощью циркуля

4.3.2.2 строить угол по заданной градусной мере, прямоугольный треугольник по двум катетам, окружность и круг по радиусу; перпендикуляр к прямой с помощью угольника

1.3.2.3 составлять композиции из моделей плоских фигур и их частей

2.3.2.3 делить модели плоских фигур на части и составлять из них композиции

3.3.2.3 изготавливать развертку пространственной геометрической фигуры (куб, прямоугольный параллелепипед) и собирать ее модель

4.3.2.3 изготавливать развертку пространственной геометрической фигуры (пирамида, цилиндр, конус) и собирать ее модель

1.3.2.4 определять основные отношения между геометрическими фигурами (больше-меньше, выше-ниже шире-уже, толще-тоньше)

2.3.2.4 выполнять действия по инструкции и определять исходную позицию, направление и движение (направо, налево, прямо, полный поворот, половина и четверть поворота почасовой и против часовой стрелки)

3.3.2.4 объяснять изменения в положении пространственных фигур, с поворотом налево, направо, вид ее сверху и сбоку

4.3.2.4 различать симметричные и несимметричные плоские фигуры и соотносить их с предметами окружающего мира

3.3 Координаты точек и направление движения

1.3.3.1 определять расположения отмеченных на числовом луче точек, относительно друг друга

2.3.3.1 определять расположения отмеченных на линии точек, относительно друг друга.

3.3.3.1 определять расположения отмеченных на плоской фигуре точек, относительно друг друга.

4.3.3.1 составлять схемы движения объектов, используя начало и направления движения, выполнять соответствующие расчеты
4.3.3.2 определять исходную позицию и направление движения объектов, (навстречу друг другу, в противоположных направлениях)

      4) раздел 4 «Множества», «Элементы логики»:
      таблица 6

Подраздел

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

4.1 Множества и операции над ними

1.4.1.1 наглядно изображать 1 при помощи диаграмм объединение двух множеств и удаление части множества

2.4.1.1 наглядно изображать при помощи диаграмм объединение равночисленных множеств и разделение множества на равночисленные части

3. 4.1.1 наглядно изображать объединение и пересечение двух множеств при помощи диаграмм Эйлера-Венна

4.4.1.1 определять характер отношений между множествами (равные, пересекающиеся и непересекающиеся множества, подмножество)

1.4.1.2 классифицировать множества по признакам их элементов (цвет, форма, размер, материал, действие объектов)

2.4.1.2 составлять и классифицировать(разбивать) числовые множества по количеству цифр в записи чисел, делимости числа на 2, месту занимаемому в числовой последовательности.

3.4.1.2 составлять по заданному или самостоятельно установленному признаку элементов множества чисел, их объединение и пересечение.

4. 4.1.2 демонстрировать пересечение прямых линий, геометрических фигур; выделять области пересечения и объединения

1.4.1.3 сравнивать множества объектов с помощью составления пар; определять равные множества, пустое множество

2.4.1.3 обозначать множества и его элементы на диаграмме; определять принадлежность элементов множеству

3. 4.1.3 составлять подмножества множества чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку их элементов

4. 4.1.3 применять переместительное и сочетательное свойства объединения и пересечения множеств при решении задач, уравнений и неравенств

4.2 Высказывания

1.4.2.1 определять верные и неверные утверждения

2.4.2.1 определять истинность и ложность утверждений, составлять истинные и ложные утверждения

3.4.2.1 составлять истинные или ложные высказывания

4.4.2.1 составлять высказывания с математическим содержанием и определить их истинность и ложность

1.4.2.2 решать головоломки с одинаковыми цифрами и фигурами, ребусы, простейшие логические задачи на соответствие и истинность

2.4.2.2 исследовать и решать числовые задачи, головоломки с разными числами, логические задачи на переливание и взвешивание

3.4.2.2 решать задачи на логическое рассуждение методом составления таблиц и графов

4.4.2.2 решать логические задачи на развитие пространственного мышления

4.3 Последовательности

1.4.3.1 составлять последовательность чисел до 10/ до 20/десятков до 100; определять закономерность в последовательности рисунков, фигур, символов, чисел в пределах 100

2.4.3.1 определять закономерность в последовательности чисел до 100; сотнями до 1000

3.4.3.1 определять закономерность в последовательности чисел до 1000, тысячами до миллиона

4.4.3.1 определять закономерность в последовательности чисел до 1 000 000; последовательности чисел, выраженных обыкновенными дробями

1.4.3.2 определять последовательность действий и состояний в природе, составлять последовательность чисел, фигур, игрушек, разноцветных бус и находить нарушение закономерности

2.4.3.2 составлять последовательность по заданной закономерности, находить нарушение

3.4.3.2 составлять последовательность по самостоятельно выбранному правилу, находить нарушение

4.4.3.2 составлять последовательность чисел/ группу чисел выбрав самостоятельно закономерность или правило

4.4 Комбинации объектов

1.4.4.1 составлять варианты комбинаций «по два» из предметов окружающего мира

2.4.4.1 составлять варианты комбинаций «по три» из предметов окружающего мира

3.4.4.1 составлять дерево возможностей и использовать в решении задач, проблем в различных жизненных ситуациях

4.4.4.1 решать комбинаторные задачи методом перебора

      5) раздел 5 «Математическое моделирование»:
      таблица 7

Подраздел

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5.1 Задачи и математическая модель

1.5.1.1 моделировать задачу в виде схемы, рисунка, краткой записи; подбирать опорную схему для решения задачи

2.5.1.1 моделировать в виде таблицы, схемы, краткой записи задачи в одно действие; в два действия

3.5.1.1 моделировать задачу в 2-3 действия в виде таблицы, линейной/столбчатой диаграммы, схемы, краткой записи

4.5.1.1 моделировать задачу в виде чертежа, алгоритма, круговой диаграммы, графика

1.5.1.2 использовать понятия: больше, меньше, равно, столько же, на несколько единиц больше/меньше, длиннее, короче, тяжелее, легче, дороже, дешевле, цена; / термины, определяющие расположение, направление и расстояние между предметами

2.5.1.2 использовать зависимость между величинами: «цена», «количество»; «стоимость»; длина, ширина, периметр при решении задач

3.5.1.2 использовать зависимость между величинами: «масса одного предмета», «количество», «общая масса»; «расход на один предмет», «количество предметов», «общий расход»; ширина, длина, площадь при решении задач.

4.5.1.2 использовать зависимость между величинами: производительность, время затраченное на работу, выполненная работа; урожайность, плошадь, масса урожая; скорость, время, расстояние; высота, ширина, длина, объем при решении задач.

1.5.1.3 анализировать и решать задачи на: нахождение суммы и остатка; составлять и решать обратные задачи

2.5.1.3 анализировать и решать задачи на: нахождение суммы одинаковых слагаемых; деление по содержанию и на равные части; составлять и решать обратные задачи

3.5.1.3 анализировать и решать задачи на нахождение доли числа и величины; составлять и решать обратные задачи

4.5.1.3 анализировать и решать задачи: на нахождение части целого; составлять и решать обратные задачи


1.5.1.4 анализировать и решать задачи на: увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, разностное сравнение, составлять и решать обратные задачи

2.5.1.4 анализировать и решать задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз; кратное сравнение, составлять и решать обратные задачи

3.5.1.4 анализировать и решать задачи на зависимость между величинами; на нахождение неизвестного члена пропорции

4.5.1.4 анализировать и решать задачи: на зависимость между величинами; на пропорциональное деление; на нахождение неизвестного по двум разностям


1.5.1.5 анализировать и решать задачи на

нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания, составлять и решать обратные задачи

2.5.1.5 анализировать и решать задачи на нахождение неизвестных компонентов умножения и деления; на нахождение стороны и периметра прямоугольника (квадрата); составлять и решать обратные задачи, различать задачи с прямыми и косвенными вопросами (связанные с отношениями «больше/меньше на», «больше/меньше в раз»)

3.5.1.5 анализировать и решать задачи: с косвенными вопросами (связанные с отношениями «больше/ меньше на», «больше/ меньше в раз»»); на нахождение стороны и площади прямоугольника, (квадрата); ребро и объем прямоугольного параллелепипеда (куба)

4.5.1.5 анализировать и решать задачи на нахождение процента целого и наоборот, целого по его проценту


1.5.1.6 обосновывать выбор действий и объяснять способ решения задачи на сложение и вычитание

2.5.1.6 обосновывать выбор действий и объяснять способ решения задачи на умножение и деление

3.5.1.6 делать прикидку ответа задачи в вычислениях, интерпретировать соответствие результата условиям составной задачи

4.5.1.6 составлять, сравнивать, решать составные задачи разных видов

1.5.1.7 моделировать и решать простые задачи на увеличение/уменьшение на несколько единиц, разностное сравнение

2.5.1.7 моделировать и решать задачи в 2 действия (разные комбинации простых задач на увеличение/уменьшение в несколько раз; кратное сравнение)

3.5.1.7 моделировать и решать задачи в 3 действия(разные комбинации простых задач на зависимость между величинами)

4.5.1.7 моделировать и решать задачи в 3-4 действия разными способами и определять наиболее рациональный

1.5.1.8 моделировать решение простых задач на сложение и вычитание в виде числового выражения

2.5.1.8 моделировать решение простых задач на все действия в виде числового выражения; составных – в виде числового выражения и отдельных действий

3.5.1.8 моделировать решение простых задач на все действия в виде буквенного выражения и уравнения; составных - в виде числового выражения или отдельных действий.

4.5.1.8 моделировать решение составных задач на все действия в виде числового выражения и уравнения.

4.5.1.9 решать арифметическим и алгебраическим способами задачи на встречное движение, движение в противоположных направлениях, движение вдогонку и с отставанием.

5.2 Математический язык

1.5.2.1 отличать цифру от числа, наглядно изображать однозначные числа разными способами (совокупностями точек, палочек) и на числовом луче

2.5.2.1 строить графические модели двухзначных чисел, использовать таблицу разрядов

3.5.2.1 строить графические модели многозначных чисел, использовать таблицу разрядов и классов

4.5.2.1 использовать части плоской фигуры и числовой луч для иллюстрации образования, сравнения, сложения и вычитания обыкновенных дробей

1.5.2.2 использовать знаки «+», «-», «», «=», «>», «<»/ цифры /символ неизвестного числа ()

2.5.2.2 использовать для обозначения: множества заглавные буквы, его элементов --строчные буквы латинского алфавита;
принадлежности и непринадлежности элемента множеству знаки и  .

3.5.2.2 использовать для обозначения: пустого множества знак   пересечения множеств знак  и объединения множеств знак


1.5.2.3 использовать числовой луч для иллюстрации сложения и вычитания чисел, сравнения чисел (больше/меньше), чисел соседей, числовых интервалов и последовательности чисел

2.5.2.3 обозначать заглавными буквами латинского алфавита точки, отрезки, лучи, прямые и читать их по обозначению

3.5.2.3 обозначать заглавными буквами латинского алфавита углы, многоугольники и читать их по обозначению

4.5.2.3 обозначать заглавными буквами латинского алфавита куб, прямоугольный параллелепипед и читать их по обозначению

1.5.2.4 использовать названия компонентов действий сложения и вычитания при чтении и записи выражений

2.5.2.4 использовать

названия компонентов действий умножения и деления при чтении и записи выражений

3.5.2.4 использовать названия компонентов сложения, вычитания, умножения и деления при чтении и записи выражений со скобками

4.5.2.4 использовать для обозначения: процента символ %, например 25%; градусной меры угла символ 0, например 450

1.5.2.5 проводить сбор данных, систематизировать, достраивать/составлять таблицы, пиктограммы, диаграммы с помощью подручных материалов

2.5.2.5 проводить сбор данных, систематизировать, строить таблицы и диаграмм

3.5.2.5 проводить сбор данных, систематизировать, проводить сравнение, используя диаграммы, пиктограммы

4.5.2.5 интерпретировать информацию, сравнивать и обобщать данные, строить графики движения, составлять чертеж к задачам на движение

      39. Долгосрочные планы:
      1) 1 класс:
      таблица 8

Сквозные темы

Раздел долгосрочного плана

Подразделы программы

Цели обучения

І четверть

*В контексте тем «Все обо мне», «Моя школа»

Раздел 1A – Введение в числа

1.1 Натуральные числа и число 0. Дроби

1.1.1.1 понимать образование натуральных чисел и числа нуль;
считать в прямом и обратном порядке в пределах 10; определять место числа в натуральном ряду чисел
1.1.1.2 читать, записывать и сравнивать однозначные числа
1.1.1.3 определять состав однозначных чисел

1.2 Операции над числами

1.1.2.1 понимать действие сложения как объединение множеств, не имеющих общих элементов и вычитание как удаление части множества
1.1.2.5 выполнять устно сложение и вычитание без перехода через десяток: однозначных чисел

3.3 Координаты точек и направление движения

1.3.3.1 определять расположения отмеченных на числовом луче точек, относительно друг друга

4.3 Последовательности

1.4.3.1 составлять последовательность чисел до 10

5.2 Математический язык

1.5.2.1 отличать цифру от числа, наглядно изображать однозначные числа разными способами (совокупностями точек, палочек) и на числовом луче
1.5.1.2 использовать понятия: больше, меньше, равно, столько же, на несколько единиц больше/меньше, длиннее, короче, тяжелее, легче, дороже, дешевле, цена
1.5.2.3 использовать числовой луч для иллюстрации сложения и вычитания чисел, сравнения чисел (больше/меньше), чисел соседей, числовых интервалов и последовательности чисел
1.5.2.2использовать знаки «+», «-», «=», «», «>», «<»,цифры
1.5.2.4 использовать названия компонентов действий сложения и вычитания при чтении и записи выражений

Раздел 1В – Геометрические фигуры

4.1 Множества и операции над ними

1.4.1.2 классифицировать множества по признакам их элементов (цвет, форма, размер, материал, действие объектов)

3.1 Геометрические фигуры

1.3.1.1 распознавать и называть геометрические фигуры: точка, прямая, кривая, ломаная, замкнутая и незамкнутая линии, отрезок, луч, угол
1.3.1.2 различать плоские фигуры (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник)/ пространственные фигуры (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида) и соотносить их с предметами окружающего мира

3.2 Взаимное расположение геометрических фигур

1.3.2.3 составлять композиции из моделей плоских фигур и их частей

Раздел 1С – Величины их и измерения

5.1 Задачи и математическая модель

1.5.1.2 использовать понятия: больше, меньше, равно, столько же, на несколько единиц больше/меньше, длиннее, короче, тяжелее, легче, дороже, дешевле, цена

1.3 Величины и их единицы измерения

1.1.3.1 различать величины: длина/масса/объем (емкость); выбирать меры и инструменты для их измерения, производить измерения
1.1.3.2 производить измерение величин, используя единицы: см, дм/кг/л
1.1.3.3 сравнивать значения величин см, дм/кг/л и выполнять действия над ними

ІІ четверть

В контексте тем «Моя семья и друзья», «Мир вокруг нас»

Раздел 2A – Сложение и вычитание чисел в пределах 20

1.1 Натуральные числа и число 0. Дроби

1.1.1.1 считать в прямом и обратном порядке от 11 до 20; определять место числа в натуральном ряду чисел
1.1.1.3 определять разрядный состав чисел в пределах 20, раскладывать на сумму разрядных слагаемых
1.1.1.2 читать, записывать и сравнивать числа от 11 до 20
1.1.1.4 образовывать укрупненную единицу счета – десяток; считать, десятками до 100, записывать, сравнивать

4.3 Последовательности

1.4.3.1 составлять последовательность чисел до 20/десятков до 100, определять закономерность в последовательности рисунков, фигур, символов, чисел в пределах 100

1.2 Операции над числами

1.1.2.5 выполнять устно сложение и вычитание без перехода через десяток: чисел в пределах 20/сложение и вычитание десятков
1.1.2.1 понимать действие сложения как объединение множеств, не имеющих общих элементов и вычитание как удаление части множества
1.1.2.4 составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел без перехода через десяток
1.1.2.3 применять переместительное свойство сложения; свойство 0 и 1

2.1 Числовые и буквенные выражения

1.2.1.1 составлять, читать, записывать и распознавать числовые выражения (суммы, разности)

5.2 Математический язык

1.5.2.2 использовать знаки «+», «-», «=»
1.5.2.4 использовать названия компонентов действий сложения и вычитания при чтении и записи выражений

Раздел 2B – Числа и закономерности

1.1 Натуральные числа и число 0. Дроби

1.1.1.5 считать в прямом и обратном порядке числовыми группами по 2 до 20; находить половину числа 2,4,6,8,10, предметов путем практического действия

4.3 Последовательности

1.4.3.1 составлять последовательность чисел до 20/десятков до 100, определять закономерность в последовательности рисунков, фигур, символов, чисел в пределах 100
1.4.3.2 определять последовательность действий и состояний в природе, составлять последовательность чисел, фигур, игрушек, разноцветных бус и находить нарушение закономерности

4.2 Высказывания

1.4.2.2 решать головоломки с одинаковыми цифрами и фигурами, ребусы

Раздел 2C – Измерения величин и чисел

3.1 Геометрические фигуры и их классификация

1.3.1.3 измерять и сравнивать стороны геометрических фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник)

1.3 Величины и их единицы измерения

1.1.3.1 различать величины: длина/масса/объем (емкость)/время; выбирать меры и инструменты для их измерения, производить измерения
1.1.3.2 производить измерение величин, используя единицы: см, дм/кг/л/ч
1.1.3.3 сравнивать значения величин см, дм/кг/л/ч и выполнять действия над ними
1.1.3.4 преобразовывать единицы длины (см, дм) на основе соотношений между ними

ІІІ четверть

В контексте тем  «Путешествие», «Традиции и фольклор»

Раздел 3A - Действия с числами

1.1 Натуральные числа и число 0. Дроби

1.1.1.2 сравнивать однозначные числа /11-20

5.2 Математический язык

1.5.2.2 использовать знаки «+», «-», «», «=», «>», «<»

1.2 Операции над числами

1.2.1.6 находить значения выражений со скобками и без скобок, содержащих два действия
1.1.2.2 понимать, что сложение и вычитание - взаимообратные действия, определять зависимость между компонентами, результатами этих действий
1.1.2.3 применять переместительное свойство сложения; свойство 0 и 1

Раздел 3B – Величины. Ориентирование во времени

1.3 Величины и их единицы измерения

1.1.3.5 определять время в часах по циферблату /различать единицы измерения времени: минута, час, день, неделя, месяц
1.1.3.1 различать величины: длина/масса/объем (емкость)/время; выбирать меры и инструменты для их измерения, производить измерения
1.1.3.2 производить измерение величин, используя единицы: см, дм/кг/л/ч

Раздел 3C – Равенства и неравенства. Уравнения

2.2 Уравнения и неравенства

1.2.2.1 распознавать равенство, неравенство, уравнение; различать верные и неверные равенства
1.2.2.2 решать уравнения способом подбора и на основе связи сложения и вычитания

2.1 Числовые и буквенные выражения

1.2.1.1 составлять, читать, записывать и распознавать числовые и буквенные выражения (суммы, разности)
1.2.1.2 находить значения буквенного выражения в одно действие при заданном значении буквы
1.2.1.3 представлять и применять в виде буквенного равенства связи между сложением и вычитанием: а+b=с, c–a=b, c-b=a
1.2.1.4 представлять в виде буквенного равенства свойства 0 при сложении и вычитании: a+0=a; a-0=a
1.2.1.5 сравнивать буквенные, числовые выражения без скобок

5.2 Математический язык

1.5.2.2 использовать знаки «+», «-», «», «=», «>», «<»/ цифры /символ неизвестного числа ()

5.1 Задачи и математическая модель

1.5.1.1 моделировать задачу в виде схемы, рисунка, краткой записи; подбирать опорную схему для решения задачи
1.5.1.3 анализировать и решать задачи на: нахождение суммы и остатка; составлять и решать обратные задачи
1.5.1.4 анализировать и решать задачи на: увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, разностное сравнение, составлять и решать обратные задачи
1.5.1.5 анализировать и решать задачи на нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания, составлять и решать обратные задачи

ІV четверть

В контексте тем «Еда и напитки», «В здоровом теле – здоровый дух»

Раздел 4A – Вычисления в повседневной жизни

1.3 Величины и их единицы измерения

1.1.3.6 производить различные операции с монетами 1 тенге, 2 тенге, 5 тенге, 10 тенге, 20 тенге

5.1 Задачи и математическая модель

1.5.1.2 использовать понятия: больше, меньше, равно, столько же, на несколько единиц больше/меньше, длиннее, короче, тяжелее, легче, дороже, дешевле, цена
1.5.1.4 анализировать и решать задачи на: увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, разностное сравнение, составлять и решать обратные задачи
1.5.1.3 анализировать и решать задачи на: нахождение суммы и остатка; составлять и решать обратные задачи
1.5.1.6 обосновывать выбор действий и объяснять способ решения задачи на сложение и вычитание
1.5.1.7 моделировать и решать простые задачи на увеличение/уменьшение на несколько единиц, разностное сравнение

Раздел 4B – Множества объектов и элементы логики

5.2 Математический язык

1.5.2.5 проводить сбор данных, систематизировать, достраивать/составлять таблицы, пиктограммы, диаграммы с помощью подручных материалов

4.2 Высказывания

1.4.2.1 определять верные и неверные утверждения
1.4.2.2 решать простейшие логические задачи на соответствие и истинность

4.1 Множества и операции над ними

1.4.1.2 классифицировать множества по признакам их элементов (цвет, форма, размер, материал, действие объектов)
1.4.1.3 сравнивать множества объектов с помощью составления пар; определять равные множества, пустое множество
1.4.1.1 наглядно изображать 1 при помощи диаграмм объединение двух множеств и удаление части множества

4.4 Комбинации объектов

1.4.4.1 составлять варианты комбинаций «по два» из предметов окружающего мира

1.3 Величины и их единицы измерения

1.1.3.1 различать величины: длина/масса/объем (емкость)/время; выбирать меры и инструменты для их измерения, производить измерения
1.1.3.3 сравнивать значения величин см, дм/кг/л/ч и выполнять действия над ними

Раздел 4C – Расположение и направление объектов

3.1 Геометрические фигуры и их классификация

1.3.1.2 различать плоские фигуры (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник)/ пространственные фигуры (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида) и соотносить их с предметами окружающего мира

3.2 Изображение и расположение геометрических фигур

1.3.2.1 изображать на плоскости прямую, кривую, ломаную замкнутую и незамкнутую линии /простейшие плоские фигуры (треугольник, четырехугольник) на точечной бумаге
1.3.2.2 чертить отрезок заданной длины
1.3.2.3 составлять композиции из моделей плоских фигур и их частей
1.3.2.4 определять основные отношения между геометрическими фигурами (больше-меньше, выше-ниже шире-уже, толще-тоньше)

5.1 Задачи и математическая модель

1.5.1.2 использовать термины, определяющие расположение, направление и расстояние между предметами

      2) 2 класс:
      таблица 9

Сквозные темы

Раздел долгосрочного плана

Подразделы программы

Цели обучения

І четверть

В * контексте тем «Все обо мне»,

«Моя семья и друзья»

Раздел 1А - Двузначные числа

1.1 Натуральные числа и число 0. Дроби

2.1.1.1 понимать образование чисел в пределах 100; считать в прямом и обратном порядке в пределах 100; определять место числа в натуральном ряду чисел
2.1.1.2 читать, записывать и сравнивать двузначные числа
2.1.1.3 **определять разрядный состав двухзначных чисел, раскладывать на сумму разрядных слагаемых

5.2 Математический язык

2.5.2.1 строить графические модели двухзначных чисел, использовать таблицу разрядов

Раздел 1В - Действия с числами. Задачи

1.2 Операции над числами

2.1.2.4 **составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел с переходом через десяток
2.1.2.5 ** выполнять устно сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток в пределах 100
2.1.2.6 выполнять устно сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через десяток в таких случаях, как 40+17, 57-40, 57-17, 35±12
2.1.2.7 выполнять устно сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в случаях вида: 45±9,45±19, 26+14, 40-14, 65+35, 100-35
2.1.2.3 **применять переместительное, сочетательное свойства сложения для рационализации вычислений

2.1 Числовые и буквенные выражения

2.2.1.6 находить значения выражений со скобками и без скобок, содержащих два/три арифметических действия и определять порядок действий


5.1 Задачи и математическая модель

2.5.1.1 моделировать в виде таблицы, схемы, краткой записи задачи в одно действие; в два действия
2.5.1.8 **моделировать решение простых задач на все действия в виде числового выражения

Раздел 1С – Величины и их единицы измерения

1.3 Величины и их единицы измерения

2.1.3.1 различать шкалы различных измерительных приборов и определять по ним соответствующие значения величин
2.1.3.2**производить измерение величин, используя единицы: м/ц
2.1.3.3**сравнивать значения величин длины: см, дм, м/ массы: кг, ц/ объема (емкости): л и выполнять действия сложения/вычитания/ умножения/деления над значениями величин
2.1.3.4**преобразовывать единицы измерения длины: см, дм, м, массы: кг, ц на основе соотношений между ними

ІІ четверть

*В контексте тем «Моя школа»,«Мой родной край»

Раздел 2A – Сложение и вычитание двузначных чисел. Сотни. Задачи

1.1 Натуральные числа и число 0. Дроби

2.1.1.3**читать, записывать и использовать римскую нумерацию чисел до 12
2.1.1.4 образовывать укрупненную единицу счета – сотня; считать сотнями до 1000, записывать, сравнивать

1.2 Операции над числами

2.1.2.3** применять переместительное, сочетательное свойства сложения для рационализации вычислений
2.1.2.5**выполнять устно сложение и вычитание сотен
2.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел в таких случаях, как 34+23, 57-23, 27+34,61-27, 47+33, 80-47

4.3 Последовательности

2.4.3.1 определять закономерность в последовательности чисел до 100, сотнями до 1000
2.4.3.2 составлять последовательность по заданной закономерности, находить нарушение

5.1 Задачи и математическая модель

2.5.1.1** моделировать в виде таблицы, схемы, краткой записи задачи в два действия
2.5.1.7** моделировать и решать задачи в 2 действия
2.5.1.8** моделировать решение составных задач в виде числового выражения и отдельных действий

Раздел 2B – Величины и их единицы

1.3 Величины и их единицы измерения

2.1.3.3 сравнивать значения величин длины: см, дм, м/ массы: кг, ц/ объема (емкости): л / времени: ч, мин, месяц, год и выполнять действия сложения/вычитания/ умножения/деления над значениями величин
2.1.3.4 преобразовывать единицы измерения длины: см, дм, м, массы: кг, ц/ времени: ч, мин., месяц, год на основе соотношений между ними
2.1.3.5 определять время по циферблату: часы и минуты

Раздел 2С – Обозначение множества и его элемента. Знаки и

4.1 Множества и операции над ними

2.4.1.2 составлять и классифицировать (разбивать) числовые множества по количеству цифр в записи чисел, делимости числа на 2, месту занимаемому в числовой последовательности.
2.4.1.3 обозначать множества и его элементы на диаграмме; определять принадлежность элементов множеству, объединению и пересечению множеств

4.2 Высказывания

2.4.2.1 определять истинность и ложность утверждений, составлять истинные и ложные утверждения

4.4 Комбинации объектов

2.4.4.1 составлять варианты комбинаций «по три» из предметов окружающего мира

5.2 Математический язык

2.5.2.2 использовать заглавные буквы латинского алфавита для обозначения множества, его элементов - строчные буквы;
принадлежности и непринадлежности элемента множеству знаки и

2.5.2.5 проводить сбор данных, систематизировать, строить таблицы и диаграмм

ІІІ четверть

*В контексте тем
«В здоровом теле – здоровый дух!»,
«Традиции и фольклор»

Раздел 3А – Геометрические фигуры и взаимное их расположение

3.1 Геометрические фигуры и их классификация

2.3.1.1 распознавать и называть виды углов (прямой, острый, тупой)/ определять существенные признаки прямоугольника, квадрата, прямоугольного треугольника
2.3.1.2 классифицировать многоугольники

3.2 Изображение и построение геометрических фигур

2.3.2.1 чертить отрезки и прямые, геометрические фигуры на точечной бумаге, следуя инструкции о позиции, направлении и движении
2.3.2.2 чертить прямой угол

4.3 Последовательности

2.4.3.2 составлять последовательность по заданной закономерности, находить нарушение

Раздел 3В - Умножение и деление. Задачи

1.1 Натуральные числа и число 0. Дроби

2.1.1.5 считать в прямом и обратном порядке числовыми группами по 3, 4, 5 до 50; различать четные/нечетные числа; демонстрировать деление группы предметов на 6,7,8,9 равных частей

1.2 Операции над числами

2.1.2.1 понимать умножение как сложение одинаковых слагаемых и деление как разбиение объектов по содержанию, на равные части
2.1.2.2 понимать, что умножение и деление - взаимообратные действия, определять зависимость между компонентами, результатами этих действий
2.1.2.4**составлять, знать и применять таблицу умножения на 2; 3; 4; 5

1.3 Величины и их единицы измерения

2.1.3.6 различать монеты в 50 тенге, 100 тенге, купюры 200 тенге, 5200 тенге и производить различные операции с ними

4.1 Множества и операции над ними

2.4.1.1 наглядно изображать при помощи диаграмм объединение равночисленных множеств и разделение множества на равночисленные части

5.1 Задачи

2.5.1.3 анализировать и решать задачи на: нахождение суммы одинаковых слагаемых; деление по содержанию и на равные части; составлять и решать обратные задачи

Раздел 3С – Числовые и буквенные выражения. Уравнения. Задачи

2.1 Числовые и буквенные выражения

2.2.1.1 составлять, читать, записывать и распознавать числовые и буквенные выражения (произведения, частного) / равенства и неравенства
2.2.1.2 находить значение буквенного выражения в два действия при заданном значении буквы.
2.2.1.3 представлять и применять в виде буквенного равенства свойства сложения и умножения: a+b=b+a, (a+b) +c=a+(b+c), ab=ba
2.2.1.4 представлять в виде буквенного равенства свойства умножения числа на 1, деление числа на 1: a•1=a, a:1=a

2.2 Равенства и неравенства. Уравнения

2.2.2.1 определять подходящие числа для неравенств вида х < и х >

2.2.2.2 решать простейшие уравнения на умножение и деления; уравнения сложной структуры вида
х+(25-6) =38;
(24-3) -х=8;
а+6=7+80

5.1 Задачи и математическая модель

2.5.1.2** использовать при решении задач зависимость между величинами: цена, количество, стоимость
2.5.1.4 анализировать и решать задачи на увеличение/ уменьшение числа в несколько раз; кратное сравнение, составлять и решать обратные задачи
2.5.1.5** анализировать и решать задачи на нахождение неизвестных компонентов умножения и деления; составлять и решать обратные задачи, различать задачи с прямыми и косвенными вопросами (связанные с отношениями «больше/меньше на», «больше/меньше в раз»)
2.5.1.6 обосновывать выбор действий и объяснять способ решения задачи на умножение и деление
2.5.1.7 моделировать и решать задачи в 2 действия (разные комбинации простых задач на увеличение/уменьшение в несколько раз; кратное сравнение)
2.5.1.8 моделировать решение простых задач на все действия в виде числового выражения; составных – в виде числового выражения и отдельных действий

5.2 Математический язык

2.5.2.4 использовать названия компонентов действий умножения и деления при чтении и записи выражений

ІV четверть

*В контексте тем «Окружающая среда»,


«Путешествие»


Раздел 4A – Рациональные способы вычислений

1.2 Операции над числами

2.1.2.3 применять переместительное, сочетательное свойства сложения и переместительное свойство умножения для рационализации вычислений

2.1 Числовые и буквенные выражения

2.2.1.5 сравнивать буквенные, числовые выражения со скобками и без них, содержащих более 2-х арифметических действий
2.2.1.6 находить значения выражений со скобками и без скобок, содержащих два/три арифметических действия и определять порядок действий

Раздел 4B – Способы решения задач

5.1 Задачи и математическая модель

2.5.1.4 анализировать и решать задачи на увеличение/ уменьшение числа в несколько раз; кратное сравнение, составлять и решать обратные задачи
2.5.1.5** различать задачи с прямыми и косвенными вопросами (связанные с отношениями «больше/меньше на», «больше/меньше в раз»)
2.5.1.8 моделировать решение простых задач на все действия в виде числового выражения; составных – в виде числового выражения и отдельных действий

Раздел 4C – Геометрические фигуры. Периметр. Площадь

3.1 Геометрические фигуры и их классификация

2.3.1.3 измерять длины сторон многоугольников, предметов окружающего мира и обобщать, составлять, применять формулы нахождения периметра
Р= 2(а+ b),
Р = 4а,
Р=а+ b +с
2.3.1.4 находить неизвестную сторону фигуры по периметру и известным сторонам
2.3.1.5 строить плоские фигуры на бумаге в клетку по заданным значениям периметра, объяснять, как изменяется периметр с изменением ее формы

3.2 Изображение и построение геометрических фигур

2.3.2.3 делить модели плоских фигур на части и составлять из них композиции
2.3.2.4 выполнять действия по инструкции и определять исходную позицию, направление и движение (направо, налево, прямо, полный поворот, половина и четверть поворота почасовой и против часовой стрелки)

3.3 Координаты точек и направление движения

2.3.3.1 определять расположения отмеченных на линии точек относительно друг друга

4.2 Высказывания

2.4.2.2 исследовать и решать числовые задачи; головоломки с разными числами; логические задачи на переливание и взвешивание

5.1 Задачи и математическая модель

2.5.1.2** использовать при решении задач зависимость между величинами: длина, ширина, периметр
2.5.1.5** анализировать и решать задачи на нахождение стороны и периметра прямоугольника (квадрата); составлять и решать обратные задачи

5.2 Математический язык

2.5.2.3 обозначать заглавными буквами латинского алфавита точки, отрезки, лучи, прямые и читать их по обозначению

      3) 3 класс:
      таблица 10

Сквозные темы

Раздел долгосрочного плана

Подразделы программы

Цели обучения

І четверть

В контексте тем «Живая природа», «Что такое хорошо, что такое плохо?(свет и темнота)»

Раздел 1А - Числа в пределах 1000. Сложение и вычитание

1.1 Натуральные числа и число 0. Дроби

3.1.1.1 понимать образование чисел в пределах 1000; считать в прямом и обратном порядке в пределах 1000; определять место числа в натуральном ряду чисел
3.1.1.2 читать, записывать и сравнивать трехзначные числа
3.1.1.3 определять разрядный и классовый состав трехзначных чисел и общее количество разрядных единиц, раскладывать на сумму разрядных слагаемых
3.1.1.4 образовывать укрупненную единицу счета – тысяча; считать тысячами до 1 000 000, записывать, сравнивать

5.2 Математический язык

3.5.2.1 строить графические модели многозначных чисел, использовать таблицу разрядов и классов
3.5.2.4 использовать названия компонентов сложения, вычитания при чтении и записи выражений со скобками

1.2 Операции над числами

3.1.2.5 выполнять устно сложение и вычитание трехзначных чисел, тысяч на основе их десятичного состава
3.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания трехзначных чисел

2.1 Числовые и буквенные выражения

3.2.1.1 составлять, читать, записывать и распознавать буквенные выражения с одной буквой /двумя буквами
3.2.1.2 находить значение числового выражения с двумя буквами при заданных значениях букв

2.2 Уравнения и неравенства

3.2.2.1 находить множество решений простейших неравенств

4.3 Последовательности

3.4.3.1 определять закономерность в последовательности чисел до 1000, тысячами до миллиона
3.4.3.2 составлять последовательность по самостоятельно выбранному правилу, находить нарушение

Раздел 1В - Умножение и деление

1.2 Операции над числами

3.1.2.2 применять свойство 0 и 1 при выполнении умножения и деления; знать о невозможности деления числа на 0
3.1.2.3 применять переместительное свойство умножения для рационализации вычислений

1.3 Величины и их единицы измерения

3.1.3.1 называть объекты, которые имеют площадь, выбирать меры и инструменты для измерения площади, производить измерения палеткой

3.1.3.3 сравнивать значения величин см2, дм2, м2, га и выполнять действия над ними

2.1 Числовые и буквенные выражения

3.2.1.4 представлять в виде буквенного равенства свойства умножения числа на 0: a•0=0; невозможность деления числа на 0: a 0

4.1 Множества и операции над ними

3. 4.1.1 наглядно изображать объединение и пересечение двух множеств при помощи диаграмм Эйлера-Венна
3.4.1.2 составлять по заданному или самостоятельно установленному признаку элементов множества чисел, их объединение и пересечение
3.5.2.2 использовать для обозначения: пустого множества знак , пересечения множеств знак и объединения множеств знак

4.4 Комбинации объектов

3.4.4.1 составлять дерево возможностей и использовать в решении задач, проблем в различных жизненных ситуациях

5.1 Задачи и математическая модель

3.5.1.1 моделировать задачу в 2-3 действия в виде схемы, краткой записи
3.5.1.4 анализировать и решать задачи на зависимость между величинами

5.2 Математический язык

3.5.2.4 использовать названия компонентов умножения и деления при чтении и записи выражений со скобками

Раздел 1С - Табличное умножение и деление

1.2 Операции над числами

3.1.2.4 составлять, знать и применять таблицу умножения и деления на 6; 7; 8; 9

2.1 Числовые и буквенные выражения

3.2.1.1 составлять, читать, записывать и распознавать буквенные выражения с одной буквой/двумя буквами
3.2.1.6 определять порядок действий и находить значения выражений со скобками и без скобок, содержащих четыре действия
3.2.1.7 понимать формулы как равенства, устанавливающие взаимосвязь между величинами

5.1 Задачи и математическая модель

3.5.1.2 использовать зависимость между величинами: «масса одного предмета», «количество», «общая масса»; «расход на один предмет», «количество предметов», «общий расход» при решении задач
3.5.1.5 анализировать и решать задачи: с косвенными вопросами (связанные с отношениями «больше/ меньше на», «больше/ меньше в раз»»)

ІІ четверть


Раздел 2А - Доли

1.1 Натуральные числа и число 0. Дроби

3.1.1.5 демонстрировать образование доли, читать записывать, сравнивать их
3.1.1.6 читать, записывать обыкновенные дроби;
сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями с использованием наглядности

В контексте тем «Время», «Архитектура»


1.2 Операции над числами

3.1.2.1 понимать, что дроби – это одна или несколько частей целого и как частное двух натуральных чисел
3.1.2.14 находить часть числа/величины и число/величину по его/ее части: половину, четвертую, третью, десятую часть от чисел в пределах 100 и сотен

5.1 Задачи и математическая модель

3.5.1.3 анализировать и решать задачи на нахождение доли числа и величины; составлять и решать обратные задачи
3.5.1.4 анализировать и решать задачи на зависимость между величинами; на нахождение неизвестного члена пропорции

Раздел 2В – Площадь. Величины

3.1 Геометрические фигуры и их классификация

3.3.1.1 распознавать и называть окружность, круг и их элементы (центр, радиус, диаметр)/ различать симметричные и несимметричные плоские фигуры и соотносить их с предметами окружающего мира
3.3.1.2 классифицировать геометрические фигуры
3.3.1.3 составлять и применять формулы нахождения площади прямоугольника S=a*b, квадрата S=a2, прямоугольного треугольника S=(ab):2 и объектов окружающего мира
3.3.1.4 определять периметр комбинированных фигур изображенных на рисунке, плоских фигур в окружающем мире
3.3.1.5 строить плоские фигуры на бумаге в клетку по заданным значениям площади, объяснять, как изменяется площадь фигуры с изменением ее формы

3.2 Изображение и построение геометрических фигур

3.3.2.1 чертить параллельные и пересекающиеся прямые, чертить пересекающие плоские фигуры на точечной бумаге и находить область их пересечения и объединения
3.3.2.2 строить прямоугольник и квадрат (по данным сторонам), чертить окружность с помощью циркуля

3.3 Координаты точек и направление движения

3.3.3.1 определять расположения отмеченных на плоской фигуре точек, относительно друг друга.

1.3 Величины и их единицы измерения

3.1.3.1 называть объекты, которые имеют площадь, выбирать меры и инструменты для измерения площади, производить измерения палеткой
3.1.3.2 производить измерение величин, используя единицы: мм, км/ г, т/см2, дм2, м2
3.1.3.3 сравнивать значения величин мм, см, дм, м /г, кг, ц, т/л/см2, дм2, м2, га и выполнять действия над ними
3.1.3.4 преобразовывать единицы длины мм, см, дм, км,/ массы г, кг,ц,т,/ площади см2,дм2, м2,на основе соотношений между ними

5.1 Задачи и математическая модель

3.5.1.2 использовать зависимость между величинами: ширина, длина, площадь при решении задач
3.5.1.4 анализировать и решать задачи на зависимость между величинами; на нахождение неизвестного члена пропорции
3.5.1.5 анализировать и решать задачи: на нахождение стороны и площади прямоугольника (квадрата)


5.2 Математический язык

3.5.2.3 обозначать заглавными буквами латинского алфавита углы, многоугольники и читать их по обозначению

Раздел 2С - внетабличное умножение и деление.
Устное умножение и деление.

1.2 Операции над числами

3.1.2.5 выполнять устно сложение и вычитание трехзначных чисел на основе их десятичного состава
3.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания трехзначных чисел
3.1.2.9 применять правила деления суммы и произведения на однозначное число, умножение суммы на число при устном выполнении умножения и деления чисел в пределах 100
3.1.2.12 применять алгоритмы умножения и деления трехзначного числа, оканчивающегося нулями, на однозначное число

ІІІ четверть


Раздел 3А - Внетабличное умножение и деление

1.2 Операции над числами

3.1.2.1 понимать квадрат числа как произведение двух одинаковых множителей и куб числа – трех одинаковых множителей
3.1.2.3 применять сочетательное, распределительное свойства умножения для рационализации вычислений
3.1.2.6 выполнять деление с остатком на однозначное число
3.1.2.7 выполнять устно умножение и деление внетабличных случаях вида: 17х5; 96:6; 75:15; 84:4
3.1.2.9 применять правила деления суммы и произведения на однозначное число, умножение суммы на число при устном выполнении умножения и деления чисел в пределах 100

В контексте тем
«Искусство», «Выдающиеся личности»


2.2 Уравнения и неравенства

3.2.2.2 решать простейшие уравнения на умножение и деления х:8=9; 51:х=17; 23Чх=46; уравнения сложной структуры вида
х х (25:5)=60;
(24х3):х=6;
х: (17х2)=2;
k+124: 4 = 465

2.1 Числовые и буквенные выражения

3.2.1.3 представлять и применять в виде буквенного равенства сочетательное и распределительное свойство умножения: (ab)c=a(bc); a(b+c) =ab+ac; a(b-c) =ab-ac

Раздел 3В - Пространственные фигуры

3.2 Изображение и построение геометрических фигур

3.3.2.3 изготавливать развертку пространственной геометрической фигуры (куб, прямоугольный параллелепипед) и собирать ее модель
3.3.2.4 объяснять изменения в положении пространственных фигур, с поворотом налево, направо, вид ее сверху и сбоку

Раздел 3С - Письменное умножение и деление

1.2 Операции над числами

3.1.2.10 применять алгоритмы умножения и деления двух/трехзначных чисел на однозначное, в случаях вида:
23х2; 123х2; 46:2, 246:2
3.1.2.11 применять алгоритмы умножения и деления двух/трехзначных чисел на однозначное, в случаях вида 28х3; 269х2; 84:3, 538:2

ІV четверть


Раздел 4А - Письменное умножение и деление

1.2 Операции над числами

3.1.2.13 применять алгоритм деления трехзначного числа на однозначное, когда в одном из разрядов частного есть нуль и алгоритм обратного действия умножение

В контексте тем

«Вода – источник жизни», «Культура отдыха. Праздники»


2.1 Числовые и буквенные выражения

3.2.1.5 сравнивать буквенные и числовые выражения (более 3-х действий)

Раздел 4В - Способы решения задач

1.3 Величины и их единицы измерения

3.1.3.6 различать купюры 1000 тенге, 2000 тенге, 5000 тенге и производить с ними различные операции

4.1 Множества и операции над ними

3. 4.1.3 составлять подмножества множества чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку их элементов

4.2 Высказывания

3.4.2.1 составлять истинные или ложные высказывания
3.4.2.2 решать задачи на логическое рассуждение методом составления таблиц и графов

4.4 Комбинации объектов

3.4.4.1 составлять дерево возможностей и использовать в решении задач, проблем в различных жизненных ситуациях

5.1 Задачи и математическая модель

3.5.1.1 моделировать задачу в 2-3 действия в виде таблицы, линейной/столбчатой диаграммы, схемы, краткой записи
3.5.1.2 использовать зависимость между величинами: «масса одного предмета», «количество», «общая масса»; «расход на один предмет», «количество предметов», «общий расход»; ширина, длина, площадь при решении задач
3.5.1.5 анализировать и решать задачи: с косвенными вопросами (связанные с отношениями «больше/ меньше на», «больше/ меньше в раз»»)
3.5.1.6 делать прикидку ответа задачи в вычислениях, интерпретировать соответствие результата условиям составной задачи
3.5.1.7 моделировать и решать задачи в 3 действия(разные комбинации простых задач на зависимость между величинами)
3.5.1.8 моделировать решение простых задач на все действия в виде буквенного выражения и уравнения; составных - в виде числового выражения или отдельных действий.


5.2 Математический язык

3.5.2.5 проводить сбор данных, систематизировать, проводить сравнение, используя диаграммы, пиктограммы

Раздел 4С - Время

1.3 Величины и их единицы измерения

3.1.3.2 производить измерение величин, используя единицы: секунда
3.1.3.3 сравнивать значения величин с, мин, ч, сут, год, веки выполнять действия над ними
2.1.3.4 преобразовывать единицы времени (ч, мин, год) на основе соотношений между ними
3.1.3.5 определять время по различным видам часов: часы, минуты, секунды

      4) 4 класс:
      таблица 11

Сквозные темы

Раздел долгосрочного плана

Подразделы программы

Цели обучения

І четверть

Вконтексте тем «Моя Родина – Казахстан», «Человеческие ценности»

Раздел 1А – Нумерация многозначных чисел и действия с ними

1.1 Натуральные числа и число 0. Дроби

4.1.1.1 понимать образование многозначных чисел; определять место числа в пределах 1000 000 в натуральном ряду чисел
4.1.1.2 читать, записывать и сравнивать многозначные числа, округлять числа до заданного разряда
4.1.1.3 определять разрядный и классовый состав многозначных чисел и общее количество разрядных единиц, раскладывать на сумму разрядных слагаемых
4.1.1.4 образовывать укрупненную единицу счета – миллион, считать; записывать, сравнивать в пределах миллиарда

1.2 Операции над числами

4.1.2.2 применять свойства 0 и 1 при выполнении арифметических действий с многозначными числами
4.1.2.5 выполнять устно сложение и вычитание многозначных чисел на основе их десятичного состава; вычисления с помощью микрокалькулятора
4.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел

1.3 Величины и их единицы измерения

4.1.3.1 называть объекты и пространственные геометрические фигуры, которые имеют объем, выбирать меры и инструменты для измерения объема, производить измерения кубиками (1 см3)
4.1.3.2 производить измерение величин, используя единицы: см3, дм3, м3, га, ар, мг
4.1.3.3 сравнивать значения величин мм, см, дм, м, км/мг, кг, ц, т/мл, л ,см3, дм3, м3/см2, дм2,  м2, ар, га/ с,мин, ч, сут., год,веки выполнять действия над ними
4.1.3.4 преобразовывать единицы длины мм,см,дм,км,/ массы мг,г,кг,ц,т,/ площади мм2,см2,дм2, м2, ар, га/ объем см3, дм3, м3мм3/ времени с, мин,ч, сут. на основе соотношений между ними
4.1.3.5 определять доли единиц времени (1/60 часа= 1 минута; Ң часа = 30 мин; 1/7 недели = 1 день)
4.1.3.6 различать купюры 10 000 тенге и валюты других государств (рубль, евро, доллар) и производить с ними различные операции


4.3 Последовательности

4.4.3.1 определять закономерность в последовательности чисел до 1 000 000

Раздел 1В - Умножение и деление на однозначное число

1.2 Операции над числами

4.1.2.3 применять свойства сложения и умножения при выполнении вычислений с многозначными числами
4.1.2.4 классифицировать натуральные числа на основе признаков делимости на 2, 5, 10
4.1.2.5 выполнять устно сложение и вычитание многозначных чисел на основе их десятичного состава
4.1.2.6 выполнять деление с остатком и без остатка на 10, 100, 1000
4.1.2.7 выполнять устно умножение и деление двух/трехзначных чисел на однозначное число
4.1.2.10 выполнять деление многозначных чисел на однозначное число с остатком

4.1 Множества и операции над ними

4.4.1.1 определять характер отношений между множествами (равные, пересекающиеся и непересекающиеся множества, подмножество)

Раздел 1С – Скорость, время, расстояние.

2.1 Числовые и буквенные выражения

4.2.1.8 выводить и применять формулы: пути при прямолинейном равномерном движении s=v•t,t=s: v, v=s: t


5.1 Задачи и математическая модель

4.5.1.2 использовать зависимость между величинами: скорость, время, расстояние при решении задач

4.1 Множества и операции над ними

4.4.1.3 применять переместительное и сочетательное свойства объединения и пересечения множеств при решении задач

Раздел 1D – Геометрические фигуры

3.1 Геометрические фигуры и их классификация

4.3.1.1 распознавать и называть куб, прямоугольный параллелепипед и его элементы (вершины, ребра, грани)
4.3.1.3 составлять и применять формулу нахождения объема прямоугольного параллелепипеда (V=a•b•c)
4.3.1.4 определять площадь комбинированных фигур, изображенных на рисунке, плоских фигур в окружающем мире

5.2 Математический язык

4.5.2.3 обозначать заглавными буквами латинского алфавита куб, прямоугольный параллелепипед и читать их по обозначению

5.1 Задачи и математическая модель

4.5.1.2 использовать зависимость между величинами: высота, ширина, длина, объем при решении задач

ІІ четверть


Раздел 2А – Умножение и деление

1.2 Операции над числами

4.1.2.9 применять правила умножения числа на сумму, умножения и деления числа на произведение
4.1.2.12 применять алгоритмы умножения и деления многозначных чисел, оканчивающихся нулями, на однозначное число

В контексте тем «Культурное наследие», «Мир профессий»

Раздел 2В – Дроби и проценты

1.1 Натуральные числа и число 0. Дроби

4.1.1.5 понимать, что процент – сотая часть целого; записывать, читать части целого в процентах
4.1.1.6 сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями и одинаковыми числителями на числовом луче;
различать правильные, неправильные дроби, смешанные числа
4.1.1.7 записывать обыкновенные дроби со знаменателями 10 и 100 в виде десятичной дроби, читать и сравнивать их

4.3 Последовательности

4.4.3.1 определять закономерность в последовательности чисел, выраженных обыкновенными дробями

1.2 Операции над числами

4.1.2.1 понимать сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями как сложение и вычитание соответствующих числителей, сохраняя знаменатель в том же виде
4.1.2.14 записывать смешанное число в виде неправильной дроби и неправильную дробь в виде смешанного числа
4.1.2.15 применять алгоритмы сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями
4.1.2.16 переводить проценты в дробь, дробь в проценты

2.1 Числовые и буквенные выражения

4.2.1.4 представлять и применять в виде буквенного равенства алгоритм сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями:
и

4.2.1.5 представлять и применять в виде буквенного равенства основное свойство дроби

4.2.1.6 сравнивать выражения с дробными числами


5.1 Задачи и математическая модель

4.5.1.3 анализировать и решать задачи: на нахождение части целого; составлять и решать обратные задачи

5.2 Математический язык

4.5.2.1 использовать части плоской фигуры и числовой луч для иллюстрации образования, сравнения, сложения и вычитания обыкновенных дробей
4.5.2.4 использовать для обозначения: процента символ %, например 25%

Раздел 2С - Окружность, круг

3.2 Изображение и построение геометрических фигур

4.3.2.2 строить окружность и круг по радиусу

Раздел 2D - Решение задач

5.1 Задачи и математическая модель

4.5.1.2 использовать зависимость между величинами: производительность, время затраченное на работу, выполненная работа при решении задач
4.5.1.4 анализировать и решать задачи на нахождение неизвестного по двум разностям
4.5.1.9 решать арифметическим и алгебраическим способами задачи на встречное движение, движение в противоположных направлениях

ІІІ четверть

Вконтексте тем «Природные явления», «Охрана окружающей среды»

Раздел 3А - Умножение и деление на двузначное число

1.2 Операции над числами

4.1.2.10 выполнять деление многозначных чисел на двузначное число с остатком
4.1.2.11 применять алгоритмы умножения и деления на двузначное число
4.1.2.12 применять алгоритмы умножения и деления многозначных чисел, оканчивающихся нулями, на двузначное число


Раздел 3В - Умножение и деление на трехзначное число

1.2 Операции над числами

4.1.2.10 выполнять деление многозначных чисел на трехзначное число с остатком
4.1.2.11 применять алгоритмы умножения и деления на трехзначное число
4.1.2.12 применять алгоритмы умножения и деления многозначных чисел, оканчивающихся нулями, на трехзначное число
4.1.2.13 применять алгоритмы деления многозначных чисел на одно/двух/трехзначное число, когда в записи частного есть нули и алгоритмы обратного действия умножение


2.1 Числовые и буквенные выражения

4.2.1.8 выводить и применять формулы: деление числа с остатком a=b•c+r

Раздел 3С – Решение задач на движение, урожайность

5.1 Задачи и математическая модель

4.5.1.1 моделировать задачу в виде чертежа, алгоритма, круговой диаграммы, графика
4.5.1.2 использовать зависимость между величинами: урожайность, плошадь, масса урожая; скорость, время, расстояние при решении задач
4.5.1.9 решать арифметическим и алгебраическим способами задачи на движение вдогонку и с отставанием


4.2 Высказывания

4.4.2.1 составлять высказывания с математическим содержанием и определить их истинность и ложность
4.4.2.2 решать логические задачи на развитие пространственного мышления

4.4 Комбинации объектов

4.4.4.1 решать комбинаторные задачи методом перебора

3.3 Координаты точек и направление движения

4.3.3.1 составлять схемы движения объектов, используя начало и направления движения, выполнять соответствующие расчеты
4.3.3.2 определять исходную позицию и направление движения объектов, (навстречу друг другу, в противоположных направлениях)


2.1 Числовые и буквенные выражения

4.2.1.8 выводить и применять формулы движения вдогонку и с отставанием

5.2 Математический язык

4.5.2.5 интерпретировать информацию, сравнивать и обобщать данные, строить графики движения, составлять чертеж к задачам на движение

ІV четверть

В контексте тем «Путешествие в космос», «Путешествие в будущее»

Раздел 4А – Уравнения и неравенства, выражения

2.2 Уравнения и неравенства

4.2.2.1 находить множество решений двойных неравенств
4.2.2.2 решать уравнения вида
39 + 490:k = 46;
230 ха +40=1000:2

2.1 Числовые и буквенные выражения

4.2.1.1 преобразовывать числовые и буквенные выражения
4.2.1.2 находить значение буквенного выражения с несколькими буквами при заданных значениях букв
4.2.1.3 составлять буквенные выражения и использовать их при решений задач
4.2.1.6 сравнивать выражения с дробными числами
4.2.1.7 определять порядок действий и находить значения выражений со скобками и без скобок, содержащих более четырех действий


4.1 Множества и операции над ними

4.4.1.3 применять переместительное и сочетательное свойства объединения и пересечения множеств при решении уравнений и неравенств


Раздел 4В – Задачи

1.2 Операции над числами

4.1.2.5 выполнять вычисления с помощью микрокалькулятора

5.1 Задачи и математическая модель

4.5.1.4 анализировать и решать задачи: на зависимость между величинами; на пропорциональное деление
4.5.1.5 анализировать и решать задачи на нахождение процента целого и наоборот, целого по его проценту
4.5.1.6 составлять, сравнивать, решать составные задачи разных видов
4.5.1.7 моделировать и решать задачи в 3-4 действия разными способами и определять наиболее рациональный
4.5.1.8 моделировать решение составных задач на все действия в виде числового выражения и уравнения.

Раздел 4С - Треугольники. Симметрия

3.1 Геометрические фигуры и их классификация

4.3.1.1 распознавать и называть прямоугольный треугольник, его элементы (катеты и гипотенуза)
4.3.1.2 классифицировать треугольники
4.3.1.4 определять площадь комбинированных фигур изображенных на рисунке, плоских фигур в окружающем мире
4.3.1.5 дополнять построение плоских фигур относительно оси симметрии; находить величину угла
4.3.2.1 чертить перпендикулярные прямые, симметричные и несимметричные плоские фигуры на точечной бумаге
4.3.2.2 строить угол по заданной градусной мере, прямоугольный треугольник по двум катетам; перпендикуляр к прямой с помощью угольника
4.3.2.3 изготавливать развертку пространственной геометрической фигуры (пирамида, цилиндр, конус) и собирать ее модель
4.3.2.4 различать симметричные и несимметричные плоские фигуры и соотносить их с предметами окружающего мира

4.1 Множества и операции над ними

4.4.1.2 демонстрировать пересечение прямых линий, геометрических фигур; выделять области пересечения и объединения4.3 Последовательности

4.4.3.2 составлять последовательность чисел/ группу чисел выбрав самостоятельно закономерность или правило

5.2 Математический язык

4.5.2.4 использовать для обозначения: градусной меры угла символ 0, например 450

Приложение 7        
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 8 апреля 2016 года № 266 

Приложение 181        
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 апреля 2013 года № 115 

Типовая учебная программа по предмету «Естествознание»
для 1-4 классов уровня начального образования

1. Пояснительная записка

      1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.
      2. Учебная программа является учебно-нормативным документом, определяющим по каждому учебному предмету/дисциплине содержание и объем знаний, умений, навыков соответственно возрастным познавательным возможностям учащихся.
      3. Учебная программа ориентирует процесс обучения на использование методического потенциала каждого предмета для осознанного усвоения учащимися знаний и умений по предметным областям, развитие самостоятельности путем овладения способами учебной, проектной, исследовательской деятельности, приобретение умений ориентироваться в социокультурном пространстве.
      4. В учебной программе гармонично сочетаются традиционные функции учебно-нормативного документа с описаниями инновационных педагогических подходов к организации образовательного процесса в современной школе. Подходы к обучению являются основными ориентирами в построении принципиально новой структуры учебной программы по предмету.
      5. Ценностно-ориентированный, деятельностный, личностно-ориентированный, коммуникативный подходы, как классические основы образования, использованы для усиления приоритетности системы целей обучения и результатов образовательного процесса, что нашло отражение в новой структуре учебной программы.
      6. Одним из основных требований к процессу обучения на современном этапе является организация активной деятельности ученика по самостоятельному «добыванию» знаний. Такой подход способствует не только приобретению предметных знаний, социальных и коммуникативных навыков, но и личностных качеств, которые позволяют ему осознавать собственные интересы, перспективы и принимать конструктивные решения. Активная познавательная деятельность ученика приобретает устойчивый характер в условиях сотворчества и поддержки учителя как партнера, консультанта.
      7. Такого характера усиление личностно-ориентированного образования возможно при использовании интерактивных методов обучения, которые в различных сочетаниях создают предпосылки для сотрудничества всех участников образовательного процесса, не допуская авторитарности во взаимоотношениях. Использование диалоговых и рефлексивных технологий сочетается с организацией проектной и исследовательской деятельности учащихся. Все инновационные подходы к организации образовательного процесса превращают обучение в модель общения учащихся в реальном творческом процессе, предполагающем активный обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
      8. Учебная программа конкретного предмета позволяет развивать активность ученика в познавательном и социальном плане путем организации учебной проектной деятельности, ориентированной на использование материалов регионального характера (объекты, предприятия, источники информации). Проектная деятельность воспитательного характера, осуществляемая в рамках достижения целей обучения данного предмета, может быть организована в партнерстве с родителями, представителями местного сообщества.
      9. В учебных программах каждого предмета предусмотрена реализация трехъязычного образования, которая предполагает обучение не только трем языкам, но и организацию внеурочной деятельности учащихся на трех языках (казахском, русском и английском). Вклад каждого предмета в создание полиязычной обучающей среды в совокупности обеспечивает реализацию политики трехъязычного образования. Коммуникативный подход, являясь основой обучения языкам, рассматривается как ведущий принцип развития речевой деятельности учащихся средствами каждого учебного предмета – обмен знаниями и навыками в различных учебных ситуациях, правильное использование системы языковых и речевых норм.
      10. В процессе усвоения предметного содержания и достижения целей обучения необходимо создать предпосылки/условия для развития у учащихся навыков применения информационно-коммуникационных технологий, включая поиск, обработку, извлечение, создание и презентацию необходимой информации, сотрудничество для обмена информацией и идеями, оценивание и совершенствование своей работы через использование широкого спектра оборудования и приложений.
      11. В учебной программе сформулированы ожидаемые результаты, представленные в виде системы целей обучения, которые служат основой для определения содержания учебного предмета.
      12. В содержательном аспекте учебные программы раскрывают вклад конкретного учебного предмета в воспитание учащегося как субъекта своего учения и субъекта межличностного общения.
      13. Учебные программы обеспечивают реализацию принципа единства воспитания и обучения, основанного на взаимосвязанности и взаимообусловленности ценностей образования и результатов на «выходе» из школы с системой целей обучения конкретного предмета.
      14. Отличительной особенностью учебных программ является их направленность на формирование не только предметных знаний и умений, а также навыков широкого спектра.
      15. Выстроенная система целей обучения:
      1) функциональное и творческое применение знаний, критическое мышление, проведение исследовательских работ, использование информационно-коммуникационных технологий, применение различных способов коммуникации, умение работать в группе и индивидуально, решение проблем и принятие решений.
      16. Навыки широкого спектра являются залогом успешности учащихся, как в школьной образовательной практике, так и в перспективе, после окончания школы.
      17. Современные инновации в экономике, изменения на рынке труда обуславливают необходимость владения такими навыками, которые в совокупности позволяют учащимся анализировать и оценивать ситуацию, идеи и информацию для решения задач, творчески использовать имеющиеся знания и опыт для синтеза новой идеи и информации. Актуальными становятся такие личностные качества как инициативность, любознательность, готовность к изменениям, коммуникабельность.
      18. Содержание ежедневного образовательного процесса по конкретному предмету подчинено целям обучения и ориентировано на формирование у учащихся готовности творчески использовать приобретенные знания, умения и навыки в любой учебной и жизненной ситуации, развитие настойчивости в достижении успеха, мотивирует к обучению в течение всей жизни.
      19. Развитие личностных качеств в органическом единстве с навыками широкого спектра являются основой для привития учащимся базовых ценностей образования:
      1) «казахстанский патриотизм и гражданская ответственность», «уважение», «сотрудничество», «труд и творчество», «открытость», «образование в течение всей жизни». Эти ценности призваны стать устойчивыми личностными ориентирами учащегося, мотивирующими его поведение и повседневную деятельность.

2. Цель и задачи изучения учебного предмета «Естествознание»

      20. Важность предмета «Естествознание»:
      1) естественнонаучное образование младших школьников способствует развитию их природной любознательности, расширению кругозора о мире, развитию научного понимания и целостного видения окружающего мира, умения ценить и беречь окружающий мир.
      21. Изучение и освоение предмета «Естествознание» в начальной школе позволит учащимся понять:
      1) многообразие и сложность окружающего мира, а также взаимосвязь природных явлений и процессов;
      2) причины некоторых природных явлений и процессов, происходящих в живой и неживой природе;
      3) важность естественнонаучных знаний для многих видов деятельности человека;
      4) изучение данного предмета будет способствовать накоплению знаний о различных объектах и явлениях окружающего мира и формированию понимания связи полученных знаний с повседневной жизнью через разнообразную практическую и исследовательскую деятельность.
      22. Учебная программа по предмету «Естествознание» в начальной школе нацелена на формирование основ исследовательских, мыслительных операций, коммуникативных навыков и умений:
      1) выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе экспериментальных данных;
      2) определять проблемы, формулировать вопросы, составлять план исследований, наблюдать, проводить эксперименты, описывать и оценивать результаты исследований, высказывать суждения, делать выводы;
      3) работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации;
      4) проводить простые эксперименты и наблюдения, раскрывающие характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на окружающую природу;
      5) представлять в различной форме результаты собственных простых исследований;
      6) объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук.
      23. Учебная программа по предмету «Естествознание» в начальной школе призвана заложить основы для изучения таких предметов, как «Биология», «География», «Химия», «Физика», в основной школе, развить умение применять полученные знания для объяснения, описания, прогнозирования природных явлений и процессов, наблюдаемых в повседневной жизни (дома, в школе, в мире природы).
      24. Программа учебного предмета ориентирована на достижение следующих целей:
      1) формирование основ знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных наук;
      2) знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;
      3) овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и жизненно значимого содержания, получаемой из СМИ, ресурсов интернета, специальной и научно-популярной литературы;
      4) развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простых исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной информации;
      5) воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;
      6) привитие навыков применения естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотного использования современных технологий, охраны здоровья и окружающей среды.

3. Педагогические подходы к организации учебного процесса

      25. Ценностно-ориентированный подход. Ценностно-ориентированный подход в обучении – это способ организации и выполнения учебной деятельности, получения и использования ее результатов с позиций определенных ценностей. Ценностно-ориентированный учебный процесс целенаправленно формирует систему ценностей личности учащегося. Ценностные ориентации – это способность (качество) личности выбрать в качестве ориентира в своей деятельности определенные ценности (способность ориентироваться в ценностях), а также способность осознать и воспринять их как собственные социально значимые ценности. Реализация ценностей состоит в следовании требованиям, исходящем от ценностей и подчинять этим требованиям повседневную жизнь. Значение ценностей проявляется в сфере формирования норм, привычек, образа жизни, стиля поведения, необходимых для успешного функционирования определенного общества.
      26. Ценности – социально одобряемая и разделяемая большинством людей личностная, социально-культурную значимость определенных объектов и явлений, качеств и способов поведения личности. Ценности стимулируют поведение и поступки, действуя как важный фактор мотивации личности. Ценности среднего образования основаны на национальной идее «Мәңгілік ел». Ценностями среднего образования определены: казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение всей жизни.
      27. Личностно-ориентированный подход. Целью личностно-ориентированного подхода является индивидуализация учебного процесса, гармоничное формирование и всестороннее развитие личности учащегося в учебном процессе, полное раскрытие его творческих сил с учетом его индивидуальных особенностей психического и физического развития учащегося, потребностей и мотивов поведения с учетом потенциальных возможностей.
      28. Деятельностный подход. Деятельностный подход заключается в том, что учащийся получает знания не в готовом виде, а добывает их сам, осознает содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его знаний, учебных умений и навыков и навыков широкого спектра. Деятельность учащихся сгруппирована по таким категориям, как «знать», «понимать», «применять», «анализировать», «синтезировать», «оценивать».
      29. Дифференцированный подход подразумевает специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых, создание разнообразных условий обучения для различных групп с целью учета особенностей учащихся. Дифференцированный подход включает организацию учебной деятельности различных групп учащихся с помощью специально разработанных средств обучения предмету и приемов дифференциации деятельности. Условием организации дифференцированной работы является применение дифференцированных заданий, которые различаются по сложности, по познавательным интересам, по характеру помощи со стороны учителя.
      30. Коммуникативный подход. Коммуникативный подход к обучению – это передача и сообщение информации, обмен знаниями, навыками и умениями в процессе речевого взаимодействия двух или более людей. Результатом коммуникативного подхода является способность осуществлять общение посредством языка, то есть передавать мысли и обмениваться ими в различных ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками общения, правильно используя систему языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное ситуации общения. В соответствии с коммуникативным подходом процесс обучения должен включать задания, способствующие формированию умений общения, и режимов работы, адекватных условиям реальной коммуникации (парная и групповая работа).
      31. Обучение на основе сквозных тем. Содержание «сквозных тем» предмета «Естествознание» начинается с «зоны ближайшего развития» учащегося, т.е. с изучения тем, напрямую связанных его деятельностью. Дети 6-7 лет должны научиться высказывать свое мнение, задавать вопросы по содержанию обучения, находить ответы на них.
      32. Игровое обучение. Использование игровых форм, в качестве метода обучения способствует активизации познавательных интересов учащихся. Главные элементы игровой технологии обучения – перед началом игры ставится конкретная цель обучения; через игровую деятельность достигается конкретный педагогический результат; обучающая деятельность подчиняется правилам игры; учебные материалы являются средствами игры. Игровые приемы, направленные на организацию коллективных форм деятельности способствует тому, что учащиеся учатся уважать мнение других членов малой группы, прогнозировать конечные результаты, самостоятельно планировать деятельность, определять методы достижения целей.
      33. Проектный подход. Учебный проект – учебно-познавательная деятельность, направленная на решение учащимся или группой учащихся научно-исследовательской, творческой или практической проблемы. Характеризуется общей целью, согласованностью методов и действий, расширенным решением проблемы. Данный подход предполагает, что учащийся ставит перед собой проблему и самостоятельно находит пути ее решения. В начальной школе проектный подход реализуется с учетом возрастных особенностей учащихся. Но, алгоритм проектной деятельности сохраняется (проект – выполняемая при поддержке учителя самостоятельная деятельность учащегося по решению значимой проблемы) сохраняется полностью. В рамках знакомства с содержанием раздела рекомендуется организация деятельности учащихся по подготовке коллективных/групповых проектов. Проектные работы не ограничиваются только лишь урочными часами, поэтому предусматривается и интеграция с внеурочной деятельностью.
      34. Использование информационно-коммуникационных технологий:
      1) компетентность в использовании информационно-коммуникационных технологий строится на базовых ИКТ-навыках и включает в себя правильное и творческое применение технологий для работы, досуга и коммуникации;
      2) учащиеся развивают навыки по ИКТ в процессе обучения по всем учебным предметам, находя, создавая и работая с информацией, сотрудничая и обмениваясь информацией и идеями, оценивая и затем совершенствуя свою работу, используя широкий спектр оборудования и приложений;
      3) в учебной программе по предмету «Естествознание» это включает:
      использование мультимедийных ресурсов и СМИ;
      поиск информации в Интернете и базах данных;
      нахождение, выбор и обработка данных с цифровых и Интернет-источников и умение судить об их точности, надежности и важности;
      умение получать, извлекать и систематизировать данные, используя количественную, текстовую, визуальную информацию и базы данных, включая использование гиперссылки, электронных таблиц, а также графических и других приложений;
      использование ИКТ для создания и обработки информации;
      исследование закономерностей и тенденций;
      изучение возможности использовать модели и моделирование, а также объединение неподвижных и движущихся изображений, звуков и текста для создания мультимедийных презентаций;
      использование в полной мере гибкости цифровой информации для изучения других вариантов, уточнения и улучшения результатов;
      сотрудничество, общение и обмен информацией по каналам связи для работы с другими учащимися и преподавателями через использование электронной связи, участие в онлайн форумах, в виртуальной среде обучения;
      использование интерактивных досок для технической поддержки активных видов обучения;
      мультимедийная презентация законченной работы в рамках школы или за ее пределами.

4. Подходы к оцениванию учебных достижений

      35. Оценивание результатов изучения предмета «Естествознание» осуществляется с применением критериального оценивания.
      36. Критериальное оценивание основано на взаимосвязи преподавания, обучения и оценивания. Результаты критериального оценивания используются для эффективного планирования и организации образовательного процесса.
      37. Критериальное оценивание включает формативное и суммативное оценивание.
      38. Формативное оценивание проводится непрерывно, обеспечивает обратную связь между учащимся и учителем, и позволяет своевременно корректировать учебный процесс.
      39. Суммативное оценивание проводится по завершении изучения блока учебной информации в определенном периоде обучения, используется для предоставлении обратной связи учащимся, выставления четвертных и годовых оценок по предмету.

5. Организация содержания учебного предмета «Естествознание»

      40. Распределение учебной нагрузки:
      таблица 1

Класс

Количество академических часов в неделю

Количество академических часов в год

1

1

33

2

1

34

3

2

68

4

2

68

      41. Содержание по предмету организовано по разделам обучения:
      1) разделы далее разбиты на подразделы, которые содержат в себе цели обучения по классам в виде ожидаемых результатов: навыка или умения, знания или понимания. Цели обучения, организованные последовательно внутри каждого подраздела, позволяют учителям планировать свою работу и оценивать достижения учащихся, а также информировать их о следующих этапах обучения:
      таблица 2

Разделы

Подразделы

1

Я – исследователь

1.1 Роль науки и исследователей

1.2 Методы познания природы

2

Живая природа

2.1 Растения

2.2 Животные

2.3 Человек

3

Вещества и их свойства

3.1 Типы веществ

3.2 Воздух

3.3 Вода

3.4 Природные ресурсы

4

Земля и Космос

4.1 Земля

4.2 Космос

4.3 Пространство и время

5

Физика природы

5.1 Силы и движение

5.2 Свет

5.3 Звук

5.4 Тепло

5.5 Электричество

5.6. Магнетизм

      2) цели обучения в программе содержат кодировку. В коде первое число обозначает класс, второе и третье числа – подраздел программы, четвертое число показывает нумерацию учебной цели. Например, в кодировке 1.2.1.4: «1» – класс, «2.1.» – подраздел, «4» – нумерация учебной цели.
      42. Система целей обучения:
      1) раздел 1 «Я – исследователь»:
      таблица 3

Подраздел

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

1.1 Роль науки и исследователей

1.1.1.1 объяснять необходимость изучения явлений, процессов и объектов окружающего мира

2.1.1.1 определять условия и личностные качества, необходимые для изучения явлений, процессов и объектов окружающего мира

3.1.1.1 рассказывать о наиболее значимых научных открытиях и их влиянии на повседневную жизнь человека

4.1.1.1 определять актуальные направления исследований на основе собственных размышлений

1.2 Методы познания природы

1.1.2.1 проводить наблюдения за явлениями окружающего мира;
1.1.2.2 объяснять демонстрируемый эксперимент

2.1.2.1 объяснять понятие «источник информации» и его важность для проведения исследований;
2.1.2.2 определять ведущие признаки наблюдения (цель, объект, план, сроки, результат);
2.1.2.3 уметь фиксировать результаты наблюдения с помощью условных знаков;
2.1.2.4 составлять план проведения наблюдения;
2.1.2.5 проводить наблюдения согласно составленному плану и формулировать выводы;
2.1.2.6 определять ведущие признаки эксперимента (цель, гипотеза, ресурсы, план, сроки, результат);
2.1.2.7 проводить эксперимент и фиксировать его результаты в виде таблицы

3.1.2.1 определять виды источников информации;
3.1.2.2 определять преимущества и недостатки источников информации;
3.1.2.3 планировать и проводить эксперимент;
3.1.2.4 фиксировать результаты проведенного эксперимента по составленному плану в виде диаграмм, формулировать выводы

4.1.2.1 обосновать выбор метода исследования (наблюдение и эксперимент), основываясь на их преимуществах и недостатках;
4.1.2.2 представлять полученные результаты в форме по выбору учащегося

      2) раздел 2 «Живая природа»:
      таблица 4

Подразделы

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

2.1 Растения

1.2.1.1 определять основные характеристики растений и их жизненные формы;
1.2.1.2 различать основные части растений;
1.2.1.3 различать дикорастущие и культурные растения;
1.2.1.4 исследовать условия для жизни растений;
1.2.1.5 описывать способы ухода за культурными растениями

2.2.1.1 исследовать возможность произрастания растений в различных условиях;
2.2.1.2 описывать сезонные изменения у растений;
2.2.1.3 описывать функции основных частей растений;
2.2.1.4 сравнивать группы растений в зависимости от среды обитания;
2.2.1.5 объяснять, способы приспособления растений к различным условиям среды обитания (влага);
2.2.1.6 описывать группы растений своей местности;
2.2.1.7 объяснять важность ухода за почвой;
2.2.1.8 объяснять важность бережного отношения к растениям

3.2.1.1 объяснять выделение кислорода растениями в процессе фотосинтеза;
3.2.1.2 объяснять, способы приспособления растений к различным условиям окружающей среды (тепло, свет и влага);
3.2.1.3 описывать природные сообщества своего региона;
3.2.1.4 объяснять влияние человеческой деятельности на многообразие растений;
3.2.1.5 определять роль Красной книги в сохранении редких и исчезающих растений

4.2.1.1 определять роль растений в пищевой цепи;
4.2.1.2 описывать жизненный цикл растений;
4.2.1.3 описывать образование семян в результате опыления;
4.2.1.4 исследовать способы распространения семян;
4.2.1.5 различать низшие и высшие растения;
4.2.1.6 предлагать способы защиты растений

2.2 Животные

1.2.2.1 сравнивать животных и растения, определять их сходства и различия;
1.2.2.2 различать диких и домашних животных;
1.2.2.3 объяснять адаптацию животных к смене времен года

2.2.2.1 классифицировать животных на позвоночные и беспозвоночные;
2.2.2.2 различать представителей классов животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие;
2.2.2.3 описывать способы приспособления животных к условиям среды обитания;
2.2.2.4 объяснять способы размножения животных;
2.2.2.5 объяснять важность сохранения разнообразия животных

3.2.2.1 описывать типы животных;
3.2.2.2 характеризовать типы взаимоотношений животных в природе;
3.2.2.3 исследовать взаимосвязь между растениями и животными;
3.2.2.4 объяснять изменение численности от изменений условий среды обитания;
3.2.2.5 определять виды деятельности человека, приводящие к снижению численности животных

4.2.2.1 классифицировать животных своей местности;
4.2.2.2 исследовать жизненный цикл насекомых;
4.2.2.3 различать травоядных и хищных животных;
4.2.2.4 приводить примеры симбиотических отношений;
4.2.2.5 объяснять процессы взаимоотношений в пищевой цепи;
4.2.2.6 составлять модели пищевых цепей в определенной среде обитания;
4.2.2.7 приводить примеры животных, находящихся на грани исчезновения;
4.2.2.8 объяснять цели создания национальных парков и заповедников

2.3 Человек

1.2.3.1 называть основные части тела человека и их функции;
1.2.3.2 описывать этапы жизни человека;
1.2.3.3 определять потребности человека, необходимые для его роста и развития

2.2.3.1 определять функции опорно-двигательной системы человека;
2.2.3.2 объясняет важность сохранения правильной осанки;
2.2.3.3 объяснять роль сокращения мышц в движении;
2.2.3.4 определять роль личной гигиены в сохранении здоровья;
2.2.3.5 определять важность ухода за зубами в сохранении здоровья

3.2.3.1 определять расположение внутренних органов человека;
3.2.3.2 описывать роль системы пищеварения человека в получении энергии для жизнедеятельности;
3.2.3.3 описывать дыхательную систему и ее роль в организме человека;
3.2.3.4 описывать кровеносную систему и ее роль в организме человека;
3.2.3.5 объяснять способы защиты организма человека от болезней и инфекций

4.2.3.1 описывать выделительную систему и ее роль в организме человека;
4.2.3.2 описывать нервную систему и ее роль в организме человека

      3) раздел 3 «Вещества и их свойства»:
      таблица 5

Подразделы

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

3.1 Типы веществ3.3.1.1 классифицировать вещества по происхождению и агрегатному состоянию;

4.3.1.1 определять сферы применения веществ согласно их свойствам;
4.3.1.2 получать новое вещество согласно составленному плану эксперимента

3.2 Воздух


2.3.2.1 объяснять значение воздуха для нашей планеты;
2.3.2.2 описывать некоторые свойства воздуха (агрегатное состояние, наличие цвета, запаха);
2.3.2.3 исследовать теплопроводность и свойство воздуха заполнять пространство

3.3.2.1 характеризовать состав воздуха;
3.3.2.2 описывать влияние воздуха на горение

4.3.2.1 определять способы применения воздуха в разных сферах жизнедеятельности человека;
4.3.2.2 определять источники загрязнения воздуха;
4.3.2.3 предлагать способы сохранения чистоты воздуха и меры по его очищению;
4.3.2.4 объяснять процесс перемещения воздуха в природе;
4.3.2.5 приводить примеры о пользе и вреде ветра

3.3 Вода


2.3.3.1 определять физические свойства воды (без вкуса, без запаха, без определенной формы, текучесть);
2.3.3.2 исследовать процесс изменения агрегатного состояния воды

3.3.3.1 объяснять наличие воды в живых организмах и неживой природе;
3.3.3.2 сравнивать основные природные источники воды;
3.3.3.3 объяснять необходимость бережного использования питьевой воды;
3.3.3.4 предлагать различные способы очистки воды;
3.3.3.5 предлагать собственную модель фильтра для очистки воды;
3.3.3.6 объяснять важность воды для жизни

4.3.3.1 описывать круговорот воды в природе;
4.3.3.2 описывать процесс образования атмосферных осадков;
4.3.3.3 определять источники загрязнения воды;
4.3.3.4 объяснять последствия загрязнения воды для различных организмов;
4.3.3.5 исследовать растворимость различных веществ в воде

3.4 Природные ресурсы


2.3.4.1 определять виды и источники природных ресурсов;
2.3.4.2 классифицировать природные ресурсы по генезису (природные и антропогенные)

3.3.4.1 объяснять роль почвы в жизни некоторых организмов;
3.3.4.2 исследовать основной состав почвы (песок, глина, остатки растений и животных, вода, воздух);
3.3.4.3 определять основные свойства почвы;
3.3.4.4 исследовать плодородие почв в зависимости от состава

4.3.4.1 определять области применения некоторых полезных ископаемых (мел, соль, известь, глина, нефть, гранит, уголь);
4.3.4.2 показывать на карте месторождения основных полезных ископаемых Казахстана;
4.3.4.3 предлагать пути сохранения и бережного использования полезных ископаемых

      4) раздел 4 «Земля и Космос»:
      таблица 6

Подраздел

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

4.1 Земля

1.4.1.1 определять форму Земли на основе ее искусственной модели

2.4.1.1 объяснять связи между Землей и Солнцем;
2.4.1.2 определять естественный спутник Земли

3.4.1.1 объяснять и графически изображать сферы Земли

4.4.1.1 называть и характеризовать крупные элементы земной поверхности

4.2 Космос

1.4.2.1 характеризовать астрономию как науку о космосе;
1.4.2.2 описывать приборы и летательные аппараты для изучения космоса;
1.4.2.3 характеризовать отдельные космические тела

2.4.2.1 определять порядок расположения планет Солнечной системы;
2.4.2.2 характеризовать планеты Солнечной системы

3.4.2.1 рассказывать о некоторых значимых событиях в освоении космоса;
3.4.2.2 объяснять значение космоса в развитии человечества

4.4.2.1 определять влияние космоса на жизнь на Земле

4.3 Пространство и время

1.4.3.1 объяснять важность времени;
1.4.3.2 определять средства измерения времени

2.4.3.1 различать основные единицы измерения времени;
2.4.3.2 объяснять особенности расстояний и времени в Космосе

3.4.3.1 объяснять осевое вращение Земли и его следствие

4.4.3.1 объяснять орбитальное вращение Земли и его следствие;
4.4.3.2 характеризовать сезоны года

      5) раздел 5 «Физика природы»:
      таблица 7

Подраздел

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5.1 Силы и движение

1.5.1.1 приводить примеры движений различных тел;
1.5.1.2 определять важность движения в природе и в жизни людей;
1.5.1.3 исследовать различные траектории движения, показывать их в виде рисунка

2.5.1.1 приводить примеры движения различных тел с разной скоростью;
2.5.1.2 использовать при объяснении качественные характеристики скорости;
2.5.1.3 исследовать силы, вызывающие движение;
2.5.1.4 выбирать и использовать приборы для определения массы

3.5.1.1 исследовать силу упругости и приводить примеры ее проявления;
3.5.1.2 исследовать силу тяжести и приводить примеры ее проявления;
3.5.1.3 исследовать силу трения и приводить примеры ее проявления;
3.5.1.4 определять направление действия силы

4.5.1.1 описывать силу Архимеда и приводить примеры ее проявления;
4.5.1.2 наблюдать и прогнозировать силу Архимеда, действующую на различные предметы в воде

5.2 Свет

1.5.2.1 сравнивать свет и темноту;
1.5.2.2 различать естественные и искусственные источники света;
1.5.2.3 определять необходимость искусственного освещения и его источники

2.5.2.1 исследовать способность некоторых тел пропускать свет

3.5.2.1 объяснять причины возникновения и особенности тени;
3.5.2.2 объяснять способность предметов отражать свет

4.5.2.1 исследовать и объяснять зависимость тени от размера преграды и расстояния от источника до преграды;
4.5.2.2 исследовать и объяснять такие свойства света, как отражение, поглощение

5.3 Звук

1.5.3.1 объяснять особенности распространения звука;
1.5.3.2 различать естественные и искусственные источники звука

2.5.3.1 классифицировать источники звука по громкости

3.5.3.1 объяснять зависимость громкости звука от расстояния между источником звука и приемником звука

4.5.3.1 исследовать и объяснить влияние определенных преград на громкость и распространение звука

5.4 Тепло

1.5.4.1 определять приборы для получения тепла

2.5.4.1 измерять температуру различных тел


4.5.4.1 исследовать теплопроводность различных материалов

5.5 Электричество

1.5.5.1 объяснять важность электроэнергии в повседневной жизни людей


3.5.5.1 определять источники электрической энергии;
3.5.5.2 собирать схему строения простейшей электрической цепи;
3.5.5.3 представлять простые электрические цепи в виде схем с указанием их элементов

4.5.5.1 исследовать электропроводность различных материалов

5.6.Магнетизм

1.5.6.1 определять тела, обладающие магнитными свойствами;
1.5.6.2 исследовать свойства магнитов

2.5.6.1 описывать сферы применения магнитов

3.5.6.1 исследовать намагничивание различных металлов с помощью магнита


      43. Долгосрочные планы:
      1) 1класс:
      таблица 8

Разделы

Подразделы

Цели обучения

1-я четверть

Раздел 1 Я – исследователь
(в контексте темы «Все обо мне»)

1.1 Роль науки и исследователей

1.1.1.1 объяснять необходимость изучения явлений, процессов и объектов окружающего мира

1.2 Методы познания природы

1.1.2.1 проводить наблюдения за явлениями окружающего мира;
1.1.2.2 объяснять демонстрируемый эксперимент

Раздел 2 Живая природа
(в контексте темы «Моя школа»)

2.1 Растения

1.2.1.1 определять основные характеристики растений и их жизненные формы;
1.2.1.2 различать основные части растений;
1.2.1.3 различать дикорастущие и культурные растения;
1.2.1.4 исследовать условия для жизни растений;
1.2.1.5 описывать способы ухода за культурными растениями

2.2 Животные

1.2.2.1 сравнивать животных и растения, определять их сходства и различия;
1.2.2.2 различать диких и домашних животных;
1.2.2.3 объяснять адаптацию животных к смене времен года

1.2 Методы познания природы

1.1.2.1 проводить наблюдения за явлениями окружающего мира;
1.1.2.2 объяснять демонстрируемый эксперимент

2-я четверть

(в контексте темы «Я и моя семья»)

2.3 Человек

1.2.3.1 называть основные части тела человека и их функции;
1.2.3.2 описывать этапы жизни человека;
1.2.3.3 определять потребности человека, необходимые для его роста и развития

(в контексте темы «Мир вокруг нас»)

5.1 Силы и движение

1.5.1.1 приводить примеры движений различных тел;
1.5.1.2 определять важность движения в природе и в жизни людей;
1.5.1.3 исследовать различные траектории движения, показывать их в виде рисунка

1.2 Методы познания природы

1.1.2.1 проводить наблюдения за явлениями окружающего мира;
1.1.2.2 объяснять демонстрируемый эксперимент

3-я четверть

Раздел 4 Земля и космос (в контексте темы «Путешествия»)

4.2 Космос

1.4.2.1 характеризовать астрономию как науку о космосе;
1.4.2.2 описывать приборы и летательные аппараты для изучения космоса;
1.4.2.3 характеризовать отдельные космические тела

4.1 Земля

1.4.1.1 определять форму Земли на основе ее искусственной модели

4.3 Пространство и время

1.4.3.1 объяснять важность времени;
1.4.3.2 определять средства измерения времени

Раздел 5 Физика природы
(в контексте темы «Традиции и фольклор»)

5.4 Тепло

1.5.4.1 определять приборы для получения тепла

5.5 Электричество

1.5.5.1 объяснять важность электроэнергии в повседневной жизни людей

5.6 Магнетизм

1.5.6.1 определять тела, обладающие магнитными свойствами;

1.5.6.2 исследовать свойства магнитов

1.2 Методы познания природы

1.1.2.1 проводить наблюдения за явлениями окружающего мира;
1.1.2.2 объяснять демонстрируемый эксперимент

4-я четверть

(в контексте темы «Еда и напитки»)
(в контексте темы «В здоровом теле – здоровый дух!»)

5.2 Свет

1.5.2.1 сравнивать свет и темноту;
1.5.2.2 различать естественные и искусственные источники света;
1.5.2.3 определять необходимость искусственного освещения и его источники

5.3 Звук

1.5.3.1 объяснять особенности распространения звука;
1.5.3.2 различать естественные и искусственные источники звука

1.2 Методы познания природы

1.1.2.1 проводить наблюдения за явлениями окружающего мира;
1.1.2.2 объяснять демонстрируемый эксперимент

      2) 2 класс:
      таблица 9

Разделы

Подразделы

Цели обучения

1-я четверть

Раздел 1 Я – исследователь (в контексте сквозной темы «Все обо мне»)

1.1 Роль науки и исследователей

2.1.1.1 определять условия и личностные качества, необходимые для изучения явлений, процессов и объектов окружающего мира

1.2 Методы познания природы

2.1.2.1 объяснять понятие «источник информации» и его важность для проведения исследований;
2.1.2.2 определять ведущие признаки наблюдения (цель, объект, план, сроки, результат);
2.1.2.3 уметь фиксировать результаты наблюдения с помощью условных знаков;
2.1.2.4 составлять план проведения наблюдения;
2.1.2.5 проводить наблюдения согласно составленному плану и формулировать выводы;
2.1.2.6 определять ведущие признаки эксперимента (цель, гипотеза, ресурсы, план, сроки, результат);
2.1.2.7 проводить эксперимент и фиксировать его результаты в виде таблицы

Раздел 2 Живая природа
(в контексте сквозных тем: «Все обо мне», «Моя семья и друзья»)

2.1 Растения

2.2.1.1 исследовать возможность произрастания растений в различных условиях;
2.2.1.2 описывать сезонные изменения у растений;
2.2.1.3 описывать функции основных частей растений;
2.2.1.4 сравнивать группы растений в зависимости от среды обитания;
2.2.1.5 объяснять, способы приспособления растений к различным условиям среды обитания (влага);
2.2.1.6 описывать группы растений своей местности;
2.2.1.7 объяснять важность ухода за почвой;
2.2.1.8 объяснять важность бережного отношения к растениям

2.2 Животные

2.2.2.1 классифицировать животных на позвоночные и беспозвоночные;
2.2.2.2 различать представителей классов животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие;
2.2.2.3 описывать способы приспособления животных к условиям среды обитания;
2.2.2.4 объяснять способы размножения животных;
2.2.2.5 объяснять важность сохранения разнообразия животных

1.2 Методы познания природы

2.1.2.2 определять ведущие признаки наблюдения (цель, объект, план, сроки, результат);
2.1.2.3 уметь фиксировать результаты наблюдения с помощью условных знаков;
2.1.2.4 составлять план проведения наблюдения;
2.1.2.5 проводить наблюдения согласно составленному плану и формулировать выводы;

2-я четверть

Раздел 2 Живая природа
(в контексте сквозной темы «Моя школа»)

2.3 Человек

2.2.3.1 определять функции опорно-двигательной системы человека;
2.2.3.2 объясняет важность сохранения правильной осанки;
2.2.3.3 объяснять роль сокращения мышц в движении;
2.2.3.4 определять роль личной гигиены в сохранении здоровья;
2.2.3.5 определять важность ухода за зубами в сохранении здоровья

1.2 Методы познания природы

2.1.2.1 объяснять понятие «источник информации» и его важность для проведения исследований;
2.1.2.2 определять ведущие признаки наблюдения (цель, объект, план, сроки, результат);
2.1.2.3 уметь фиксировать результаты наблюдения с помощью условных знаков;
2.1.2.4 составлять план проведения наблюдения;
2.1.2.5 проводить наблюдения согласно составленному плану и формулировать выводы;
2.1.2.6 определять ведущие признаки эксперимента (цель, гипотеза, ресурсы, план, сроки, результат);
2.1.2.7 проводить эксперимент и фиксировать его результаты в виде таблицы

Раздел 3 Вещества и их свойства
(в контексте сквозной темы «Мой родной край»)

3.2 Воздух

2.3.2.1 объяснять значение воздуха для нашей планеты;
2.3.2.2 описывать некоторые свойства воздуха (агрегатное состояние, наличие цвета, запаха);
2.3.2.3 исследовать теплопроводность и свойство воздуха заполнять пространство

3.3 Вода

2.3.3.1 определять физические свойства воды (без вкуса, без запаха, без определенной формы, текучесть);
2.3.3.2 исследовать процесс изменения агрегатного состояния воды

1.2 Методы познания природы

2.1.2.1 объяснять понятие «источник информации» и его важность для проведения исследований;
2.1.2.2 определять ведущие признаки наблюдения (цель, объект, план, сроки, результат);
2.1.2.3 уметь фиксировать результаты наблюдения с помощью условных знаков;
2.1.2.4 составлять план проведения наблюдения;
2.1.2.5 проводить наблюдения согласно составленному плану и формулировать выводы;
2.1.2.6 определять ведущие признаки эксперимента (цель, гипотеза, ресурсы, план, сроки, результат);
2.1.2.7 проводить эксперимент и фиксировать его результаты в виде таблицы

3-я четверть

Раздел 3 Вещества и их свойства (в контексте сквозной темы «В здоровом теле – здоровый дух!»)

3.4 Природные ресурсы

2.3.4.1 определять виды и источники природных ресурсов;
2.3.4.2 классифицировать природные ресурсы по генезису (природные и антропогенные)

1.2 Методы познания природы

2.1.2.1 объяснять понятие «источник информации» и его важность для проведения исследований;
2.1.2.2 определять ведущие признаки наблюдения (цель, объект, план, сроки, результат);

Раздел 4 Земля и Космос (в контексте сквозной темы «Традиции и фольклор»)

4.1 Земля

2.4.1.1 объяснять связи между Землей и Солнцем;
2.4.1.2 определять естественный спутник Земли

4.2 Космос

2.4.2.1 определять порядок расположения планет Солнечной системы;
2.4.2.2 характеризовать планеты Солнечной системы

4.3 Пространство и время

2.4.3.1 различать основные единицы измерения времени;
2.4.3.2 объяснять особенности расстояний и времени в Космосе

1.2 Методы познания природы

2.1.2.1 объяснять понятие «источник информации» и его важность для проведения исследований;
2.1.2.4 составлять план проведения наблюдения;
2.1.2.5 проводить наблюдения согласно составленному плану и формулировать выводы;

Раздел 5 Физика природы (в контексте сквозной темы «Традиции и фольклор»)

5.1 Силы и движение

2.5.1.1 приводить примеры движения различных тел с разной скоростью;
2.5.1.2 использовать при объяснении качественные характеристики скорости;
2.5.1.3 исследовать силы, вызывающие движение;
2.5.1.4 выбирать и использовать приборы для определения массы

1.2 Методы познания природы

2.1.2.1 объяснять понятие «источник информации» и его важность для проведения исследований;
2.1.2.5 проводить наблюдения согласно составленному плану и формулировать выводы;
2.1.2.6 определять ведущие признаки эксперимента (цель, гипотеза, ресурсы, план, сроки, результат);

4-я четверть

Раздел 5 Физика природы (в контексте сквозных тем: «Окружающая среда», «Путешествия»)

5.2 Свет

2.5.2.1 исследовать способность некоторых тел пропускать свет

5.3 Звук

2.5.3.1 классифицировать источники звука по громкости

5.4 Тепло

2.5.4.1 измерять температуру различных тел

5.6 Магнетизм

2.5.6.1 описывать сферы применения магнитов

1.2 Методы познания природы

2.1.2.1 объяснять понятие «источник информации» и его важность для проведения исследований;
2.1.2.5 проводить наблюдения согласно составленному плану и формулировать выводы;
2.1.2.6 определять ведущие признаки эксперимента (цель, гипотеза, ресурсы, план, сроки, результат);
2.1.2.7 проводить эксперимент и фиксировать его результаты в виде таблицы

      3) 3 класс:
      таблица 10

Разделы

Подразделы

Цели обучения

1-я четверть

Раздел 1 Я – исследователь
(в контексте сквозной темы «Живая природа»)

1.1 Роль науки и исследователей

3.1.1.1 рассказывать о наиболее значимых научных открытиях и их влиянии на повседневную жизнь человека

1.2 Методы познания природы

3.1.2.1 определять виды источников информации;
3.1.2.2 определять преимущества и недостатки источников информации;
3.1.2.3 планировать и проводить эксперимент;
3.1.2.4 фиксировать результаты проведенного эксперимента по составленному плану в виде диаграмм, формулировать выводы

Раздел 2 Живая природа
(в контексте сквозных тем: «Живая природа», «Что такое хорошо, что такое плохо?», свет-темнота)

2.1 Растения

3.2.1.1 объяснять выделение кислорода растениями в процессе фотосинтеза;
3.2.1.2 объяснять, способы приспособления растений к различным условиям окружающей среды (тепло, свет и влага);
3.2.1.3 описывать природные сообщества своего региона;
3.2.1.4 объяснять влияние человеческой деятельности на многообразие растений;
3.2.1.5 определять роль Красной книги в сохранении редких и исчезающих растений

2.2 Животные

3.2.2.1 описывать типы животных;
3.2.2.2 характеризовать типы взаимоотношений животных в природе;
3.2.2.3 исследовать взаимосвязь между растениями и животными;
3.2.2.4 объяснять изменение численности от изменений условий среды обитания;
3.2.2.5 определять виды деятельности человека, приводящие к снижению численности животных

1.2 Методы познания природы

3.1.2.1 определять виды источников информации;
3.1.2.2 определять преимущества и недостатки источников информации;
3.1.2.3 планировать и проводить эксперимент;
3.1.2.4 фиксировать результаты проведенного эксперимента по составленному плану в виде диаграмм, формулировать выводы

2-я четверть

Раздел 2 Живая природа (в контексте сквозной темы «Время»)

2.3 Человек

3.2.3.1 определять расположение внутренних органов человека;
3.2.3.2 описывать роль системы пищеварения человека в получении энергии для жизнедеятельности;
3.2.3.3 описывать дыхательную систему и ее роль в организме человека;
3.2.3.4 описывать кровеносную систему и ее роль в организме человека;
3.2.3.5 объяснять способы защиты организма человека от болезней и инфекций

1.2 Методы познания природы

3.1.2.1 определять виды источников информации;
3.1.2.2 определять преимущества и недостатки источников информации;

Раздел 3 Вещества и их свойства (в контексте сквозных тем: «Архитектура», «Вода – источник жизни»)

3.1 Типы веществ

3.3.1.1 классифицировать вещества по происхождению и агрегатному состоянию

3.2 Воздух

3.3.2.1 характеризовать состав воздуха;
3.3.2.2 описывать влияние воздуха на горение

3.3 Вода

3.3.3.1 объяснять наличие воды в живых организмах и неживой природе;
3.3.3.2 сравнивать основные природные источники воды;
3.3.3.3 объяснять необходимость бережного использования питьевой воды;
3.3.3.4 предлагать различные способы очистки воды;
3.3.3.5 предлагать собственную модель фильтра для очистки воды;
3.3.3.6 объяснять важность воды для жизни

1.2 Методы познания природы

3.1.2.1 определять виды источников информации;
3.1.2.2 определять преимущества и недостатки источников информации;
3.1.2.3 планировать и проводить эксперимент;
3.1.2.4 фиксировать результаты проведенного эксперимента по составленному плану в виде диаграмм, формулировать выводы

3-я четверть

Раздел 3 Вещества и их свойства (в контексте сквозной темы «Вода – источник жизни»)

3.4 Природные ресурсы

3.3.4.1 объяснять роль почвы в жизни некоторых организмов;
3.3.4.2 исследовать основной состав почвы (песок, глина, остатки растений и животных, вода, воздух);
3.3.4.3 определять основные свойства почвы;
3.3.4.4 исследовать плодородие почв в зависимости от состава

1.2 Методы познания природы

3.1.2.1 определять виды источников информации;
3.1.2.2 определять преимущества и недостатки источников информации;
3.1.2.3 планировать и проводить эксперимент;
3.1.2.4 фиксировать результаты проведенного эксперимента по составленному плану в виде диаграмм, формулировать выводы

Раздел 4 Земля и Космос
(в контексте сквозных тем: «Искусство», «Выдающиеся личности»)

4.1 Земля

3.4.1.1 объяснять и графически изображать сферы Земли

4.2 Космос

3.4.2.1 рассказывать о некоторых значимых событиях в освоении космоса;
3.4.2.2 объяснять значение космоса в развитии человечества

4.3 Пространство и время

3.4.3.1 объяснять осевое вращение Земли и его следствие

1.2 Методы познания природы

3.1.2.1 определять виды источников информации;
3.1.2.2 определять преимущества и недостатки источников информации;

Раздел 5 Физика природы
(в контексте сквозной темы «Выдающиеся личности»)

5.1 Силы и движение

3.5.1.1 исследовать силу упругости и приводить примеры ее проявления;
3.5.1.2 исследовать силу тяжести и приводить примеры ее проявления;
3.5.1.3 исследовать силу трения и приводить примеры ее проявления;
3.5.1.4 определять направление действия силы

1.2 Методы познания природы

3.1.2.1 определять виды источников информации;
3.1.2.2 определять преимущества и недостатки источников информации;
3.1.2.3 планировать и проводить эксперимент;
3.1.2.4 фиксировать результаты проведенного эксперимента по составленному плану в виде диаграмм, формулировать выводы

4-я четверть

Раздел 5 Физика природы
(в контексте сквозной темы «Культура отдыха, праздники»)

5.2 Свет

3.5.2.1 объяснять причины возникновения и особенности тени;
3.5.2.2 объяснять способность предметов отражать свет

5.3 Звук

3.5.3.1 объяснять зависимость громкости звука от расстояния между источником звука и приемником звука

5.5 Электричество

3.5.5.1 определять источники электрической энергии;
3.5.5.2 собирать схему строения простейшей электрической цепи;
3.5.5.3 представлять простые электрические цепи в виде схем с указанием их элементов

5.6 Магнетизм

3.5.6.1 исследовать намагничивание различных металлов с помощью магнита

1.2 Методы познания природы

3.1.2.1 определять виды источников информации;
3.1.2.2 определять преимущества и недостатки источников информации;
3.1.2.3 планировать и проводить эксперимент;
3.1.2.4 фиксировать результаты проведенного эксперимента по составленному плану в виде диаграмм, формулировать выводы

      4) 4 класс
      таблица 11

Разделы

Подразделы

Цели обучения

1-я четверть

Раздел 1 Я – исследователь (в контексте темы «Моя Родина – Казахстан»)

1.1 Роль науки и исследователей

4.1.1.1 определять актуальные направления исследований на основе собственных размышлений

1.2 Методы познания природы

4.1.2.1 обосновать выбор метода исследования (наблюдение и эксперимент), основываясь на их преимуществах и недостатках;
4.1.2.2 представлять полученные результаты в форме по выбору учащегося

Раздел 2 Живая природа (в контексте темы «Человеческие ценности»)

2.1 Растения

4.2.1.1 определять роль растений в пищевой цепи;
4.2.1.2 описывать жизненный цикл растений;
4.2.1.3 описывать образование семян в результате опыления;
4.2.1.4 исследовать способы распространения семян;
4.2.1.5 различать низшие и высшие растения;
4.2.1.6 предлагать способы защиты растений

2.2 Животные

4.2.2.1 классифицировать животных своей местности;
4.2.2.2 исследовать жизненный цикл насекомых;
4.2.2.3 различать травоядных и хищных животных;
4.2.2.4 приводить примеры симбиотических отношений;
4.2.2.5 объяснять процессы взаимоотношений в пищевой цепи;
4.2.2.6 составлять модели пищевых цепей в определенной среде обитания;
4.2.2.7 приводить примеры животных, находящихся на грани исчезновения;
4.2.2.8 объяснять цели создания национальных парков и заповедников

1.2 Методы познания природы

4.1.2.1 обосновать выбор метода исследования (наблюдение и эксперимент), основываясь на их преимуществах и недостатках;
4.1.2.2 представлять полученные результаты в форме по выбору учащегося

2-я четверть

Раздел 2 Живая природа (в контексте темы «Культурное наследие»)

2.3 Человек

4.2.3.1 описывать выделительную систему и ее роль в организме человека;
4.2.3.2 описывать нервную систему и ее роль в организме человека

1.2 Методы познания природы

4.1.2.1 обосновать выбор метода исследования (наблюдение и эксперимент), основываясь на их преимуществах и недостатках;
4.1.2.2 представлять полученные результаты в форме по выбору учащегося

Раздел 3 Вещества и их свойства (в контексте темы «Мир профессий»)

3.1 Типы веществ

4.3.1.1 определять сферы применения веществ согласно их свойствам;
4.3.1.2 получать новое вещество согласно составленному плану эксперимента

3.2 Воздух

4.3.2.1 определять способы применения воздуха в разных сферах жизнедеятельности человека;
4.3.2.2 определять источники загрязнения воздуха;
4.3.2.3 предлагать способы сохранения чистоты воздуха и меры по его очищению;
4.3.2.4 объяснять процесс перемещения воздуха в природе;
4.3.2.5 приводить примеры о пользе и вреде ветра

3.3 Вода

4.3.3.1 описывать круговорот воды в природе;
4.3.3.2 описывать процесс образования атмосферных осадков;
4.3.3.3 определять источники загрязнения воды;
4.3.3.4 объяснять последствия загрязнения воды для различных организмов;
4.3.3.5 исследовать растворимость различных веществ в воде

1.2 Методы познания природы

4.1.2.1 обосновать выбор метода исследования (наблюдение и эксперимент), основываясь на их преимуществах и недостатках;
4.1.2.2 представлять полученные результаты в форме по выбору учащегося

3-я четверть

Раздел 3 Вещества и их свойства (в контексте темы «Природные явления»)

3.4 Природные ресурсы

4.3.4.1 определять области применения некоторых полезных ископаемых (мел, соль, известь, глина, нефть, гранит, уголь);
4.3.4.2 показывать на карте месторождения основных полезных ископаемых Казахстана;
4.3.4.3 предлагать пути сохранения и бережного использования полезных ископаемых

Раздел 4 Земля и Космос (в контексте темы «Охрана окружающей среды»)

4.1 Земля

4.4.1.1 называть и характеризовать крупные элементы земной поверхности

4.2 Космос

4.4.2.1 определять влияние космоса на жизнь на Земле

4.3 Пространство и время

4.4.3.1 объяснять орбитальное вращение Земли и его следствие;
4.4.3.2 характеризовать сезоны года

1.2 Методы познания природы

4.1.2.1 обосновать выбор метода исследования (наблюдение и эксперимент), основываясь на их преимуществах и недостатках;
4.1.2.2 представлять полученные результаты в форме по выбору учащегося

4-я четверть

Раздел 5 Физика природы (в контексте сквозных тем «Путешествие в космос» и «Путешествие в будущее»)

5.1 Силы и движение

4.5.1.1 описывать силу Архимеда и приводить примеры ее проявления;
4.5.1.2 наблюдать и прогнозировать силу Архимеда, действующую на различные предметы в воде

5.2 Свет

4.5.2.1 исследовать и объяснять зависимость тени от размера преграды и расстояния от источника до преграды;
4.5.2.2 исследовать и объяснять такие свойства света, как отражение, поглощение

5.3 Звук

4.5.3.1 исследовать и объяснить влияние определенных преград на громкость и распространение звука

5.4 Тепло

4.5.4.1 исследовать теплопроводность различных материалов

5.5 Электричество

4.5.5.1 исследовать электропроводность различных материалов

1.2 Методы познания природы

4.1.2.1 обосновать выбор метода исследования (наблюдение и эксперимент), основываясь на их преимуществах и недостатках;
4.1.2.2 представлять полученные результаты в форме по выбору учащегося

Приложение 8        
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 8 апреля 2016 года № 266 

Приложение 182        
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 апреля 2013 года № 115 

Типовая учебная программа по предмету «Познание мира»
для 1-4 классов уровня начального образования

1. Пояснительная записка

      1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.
      2. Учебная программа является учебно-нормативным документом, определяющим по каждому учебному предмету/дисциплине содержание и объем знаний, умений, навыков соответственно возрастным познавательным возможностям учащихся.
      3. Учебная программа ориентирует процесс обучения на использование методического потенциала каждого предмета для осознанного усвоения учащимися знаний и умений по предметным областям, развитие самостоятельности путем овладения способами учебной, проектной, исследовательской деятельности, приобретение умений ориентироваться в социокультурном пространстве.
      4. В учебной программе гармонично сочетаются традиционные функции учебно-нормативного документа с описаниями инновационных педагогических подходов к организации образовательного процесса в современной школе. Подходы к обучению являются основными ориентирами в построении принципиально новой структуры учебной программы по предмету.
      5. Ценностно-ориентированный, деятельностный, личностно-ориентированный, коммуникативный подходы, как классические основы образования, использованы для усиления приоритетности системы целей обучения и результатов образовательного процесса, что нашло отражение в новой структуре учебной программы.
      6. Одним из основных требований к процессу обучения на современном этапе является организация активной деятельности ученика по самостоятельному «добыванию» знаний. Такой подход способствует не только приобретению предметных знаний, социальных и коммуникативных навыков, но и личностных качеств, которые позволяют ему осознавать собственные интересы, перспективы и принимать конструктивные решения. Активная познавательная деятельность ученика приобретает устойчивый характер в условиях сотворчества и поддержки учителя как партнера, консультанта.
      7. Такого характера усиление личностно-ориентированного образования возможно при использовании интерактивных методов обучения, которые в различных сочетаниях создают предпосылки для сотрудничества всех участников образовательного процесса, не допуская авторитарности во взаимоотношениях.
      8. Использование диалоговых и рефлексивных технологий сочетается с организацией проектной и исследовательской деятельности учащихся. Все инновационные подходы к организации образовательного процесса превращают обучение в модель общения учащихся в реальном творческом процессе, предполагающий активный обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
      9. Учебная программа конкретного предмета позволяет развивать активность ученика в познавательном и социальном плане путем организации учебной проектной деятельности, ориентированной на использование материалов регионального характера (объекты, предприятия, источники информации). Проектная деятельность воспитательного характера, осуществляемая в рамках достижения целей обучения данного предмета, может быть организована в партнерстве с родителями, представителями местного сообщества.
      10. В учебных программах каждого предмета предусмотрена реализация трехъязычного образования, которая предполагает обучение не только трем языкам, но и организацию внеурочной деятельности учащихся на трех языках (казахском, русском и английском). Вклад каждого предмета в создание полиязычной обучающей среды в совокупности обеспечивает реализацию политики трехъязычного образования. Коммуникативный подход, являясь основой обучения языкам, рассматривается как ведущий принцип развития речевой деятельности учащихся средствами каждого учебного предмета – обмен знаниями и навыками в различных учебных ситуациях, правильное использование системы языковых и речевых норм.
      11. В процессе усвоения предметного содержания и достижения целей обучения необходимо создать предпосылки/условия для развития у учащихся навыков применения информационно-коммуникационных технологий, включая поиск, обработку, извлечение, создание и презентацию необходимой информации, сотрудничество для обмена информацией и идеями, оценивание и совершенствование своей работы через использование широкого спектра оборудования и приложений.
      12. В учебной программе сформулированы ожидаемые результаты, представленные в виде системы целей обучения, которые служат основой для определения содержания учебного предмета.
      13. В содержательном аспекте учебные программы раскрывают вклад конкретного учебного предмета в воспитание учащегося как субъекта своего учения и субъекта межличностного общения.
      14. Учебные программы обеспечивают реализацию принципа единства воспитания и обучения, основанного на взаимосвязанности и взаимообусловленности ценностей образования и результатов на «выходе» из школы с системой целей обучения конкретного предмета.
      15. Отличительной особенностью учебных программ является их направленность на формирование не только предметных знаний и умений, а также навыков широкого спектра. Выстроенная система целей обучения является основой развития следующих навыков широкого спектра:
      1) функциональное и творческое применение знаний, критическое мышление, проведение исследовательских работ, использование информационно-коммуникационных технологий, применение различных способов коммуникации, умение работать в группе и индивидуально, решение проблем и принятие решений. Навыки широкого спектра являются залогом успешности учащихся, как в школьной образовательной практике, так и в перспективе, после окончания школы.
      16. Современные инновации в экономике, изменения на рынке труда обуславливают необходимость владения такими навыками, которые в совокупности позволяют учащимся анализировать и оценивать ситуацию, идеи и информацию для решения задач, творчески использовать имеющиеся знания и опыт для синтеза новой идеи и информации. Актуальными становятся такие личностные качества как инициативность, любознательность, готовность к изменениям, коммуникабельность.
      17. Содержание ежедневного образовательного процесса по конкретному предмету подчинено целям обучения и ориентировано на формирование у учащихся готовности творчески использовать приобретенные знания, умения и навыки в любой учебной и жизненной ситуации, развитие настойчивости в достижении успеха, мотивирует к обучению в течение всей жизни.
      18. Развитие личностных качеств в органическом единстве с навыками широкого спектра являются основой для привития учащимся базовых ценностей образования:
      1) «казахстанский патриотизм и гражданская ответственность», «уважение», «сотрудничество», «труд и творчество», «открытость», «образование в течение всей жизни». Эти ценности призваны стать устойчивыми личностными ориентирами учащегося, мотивирующими его поведение и повседневную деятельность.

2. Цель и задачи изучения учебного предмета «Познание мира»

      19. «Познание мира» – интегрированный предмет, формирующий систему знаний о взаимодействии и взаимообусловленности человека, природы и общества. Объекты изучения предмета – человек, природа, общество, в том числе семья, культура, здоровье, взаимоотношения, нация, сообщество, государство, окружающая природная среда.
      20. Предмет «Познание мира»:
      1) формирует в учащихся личностное, общественное и национальное сознание, патриотизм и гуманность;
      2) формирует научные основы познания окружающей среды и способствует развитию географического и исторического мышления;
      3) формирует знания об исторических и современных событиях Казахстана, их причинах, динамике, преемственности, сходствах и различиях;
      4) углубляет понимание влияния событий прошлого на современность и будущее;
      5) формирует чувство уважения к культуре и традициям своего и других народов, к национальным и общечеловеческим ценностям;
      6) создает условия для понимания учащимися гражданских прав и обязанностей;
      7) способствует пониманию важности соблюдения общепринятых норм поведения и правил безопасности в социальной среде.
      21. Цель предмета:
      1) формирование у учащихся системы знаний о взаимосвязях и взаимообусловленности человека, общества и природы с позиции национальных и общечеловеческих ценностей.
      22. Задачи предмета:
      1) формирование у учащихся представлений о взаимосвязях и взаимозависимости общества, природных явлений и объектов;
      2) формирование у учащихся норм поведения и правил безопасности в природной, социальной и технологической среде;
      3) обеспечение формирования у учащихся навыков познания природной и социальной действительности: наблюдение, эксперимент, опрос.;
      4) обеспечение развития познавательной деятельности учащихся;
      5) привитие учащимся системы национальных и общечеловеческих ценностей, присущих современному казахстанскому обществу;
      6) через изучение предмета формирование у учащихся позитивного отношения к окружающей среде, природным и культурным ценностям общества.

3. Педагогические подходы к организации учебного процесса

      23. Ценностно-ориентированный подход в обучении – это способ организации и выполнения учебной деятельности, получения и использования ее результатов с позиций определенных ценностей. Ценностно-ориентированный учебный процесс целенаправленно формирует систему ценностей личности учащегося. Ценностные ориентации – это способность (качество) личности выбрать в качестве ориентира в своей деятельности определенные ценности (способность ориентироваться в ценностях), а также способность осознать и воспринять их как собственные социально значимые ценности. Реализация ценностей состоит в следовании требованиям, исходящем от ценностей и подчинять этим требованиям повседневную жизнь. Значение ценностей проявляется в сфере формирования норм, привычек, образа жизни, стиля поведения, необходимых для успешного функционирования определенного общества.
      24. Ценности – социально одобряемая и разделяемая большинством людей личностная, социально-культурная значимость определенных объектов и явлений, качеств и способов поведения личности. Ценности стимулируют поведение и поступки, действуя как важный фактор мотивации личности.
      25. Ценности среднего образования основаны на национальной идее «Мәңгілік ел». Ценностями среднего образования определены: казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение всей жизни.
      26. Личностно-ориентированный подход. Целью личностно-ориентированного подхода является индивидуализация учебного процесса, гармоничное формирование и всестороннее развитие личности учащегося в учебном процессе, полное раскрытие его творческих способностей с учетом индивидуальных особенностей психического и физического развития учащегося, потребностей и мотивов поведения на основе потенциальных возможностей.
      27. Деятельностный подход. Деятельностный подход заключается в том, что учащийся получает знания не в готовом виде, а добывает их сам, осознает содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его знаний, учебных умений и навыков и навыков широкого спектра. Деятельность учащихся сгруппирована по таким категориям, как «знать», «понимать», «применять», «анализировать», «оценивать», «синтезировать».
      28. Дифференцированный подход. Дифференцированный подход подразумевает специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых, создание разнообразных условий обучения для различных групп с целью учета особенностей учащихся. Дифференцированный подход включает организацию учебной деятельности различных групп учащихся с помощью специально разработанных средств обучения предмету и приемов дифференциации деятельности. Условием организации дифференцированной работы является применение дифференцированных заданий, которые различаются по сложности, по познавательным интересам, по характеру помощи со стороны учителя.
      29. Коммуникативный подход. Коммуникативный подход к обучению – это передача и сообщение информации, обмен знаниями, навыками и умениями в процессе речевого взаимодействия двух или более людей. Результатом коммуникативного подхода является способность осуществлять общение посредством языка, то есть передавать мысли и обмениваться ими в различных ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками общения, правильно используя систему языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное ситуации общения. В соответствии с коммуникативным подходом процесс обучения должен включать задания, способствующие формированию умений общения, и режимов работы, адекватных условиям реальной коммуникации (парная и групповая работа).
      30. Обучение на основе сквозных тем. Содержание «сквозных тем» предмета «Познание мира» начинается с «зоны ближайшего развития» учащегося, с изучения тем, напрямую связанных с его деятельностью. Дети 6-7 лет должны научиться высказывать свое мнение, задавать вопросы по содержанию обучения, находить ответы на них.
      31. Игровое обучение. Использование игровых форм, в качестве метода обучения способствует активизации познавательных интересов учащихся. Главные элементы игровой технологии обучения – перед началом игры ставится конкретная цель обучения; через игровую деятельность достигается конкретный педагогический результат; обучающая деятельность подчиняется правилам игры; учебные материалы являются средствами игры. Игровые приемы, направленные на организацию коллективных форм деятельности способствует тому, что учащиеся учатся уважать мнение других членов малой группы, прогнозировать конечные результаты, самостоятельно планировать деятельность, определять методы достижения целей.
      32. Проектный подход. Учебный проект – учебно-познавательная деятельность, направленная на решение учащимся или группой учащихся научно-исследовательской, творческой или практической проблемы. Характеризуется общей целью, согласованностью методов и действий, расширенным решением проблемы. Данный подход предполагает, что учащийся ставит перед собой проблему и самостоятельно находит пути ее решения. В начальной школе проектный подход реализуется с учетом возрастных особенностей учащихся. Но, алгоритм проектной деятельности сохраняется (проект – выполняемая при поддержке учителя самостоятельная деятельность учащегося по решению значимой проблемы) сохраняется полностью. В рамках знакомства с содержанием раздела рекомендуется организация деятельности учащихся по подготовке коллективных/групповых проектов. Проектные работы не ограничиваются только лишь урочными часами, поэтому предусматривается и интеграция с внеурочной деятельностью.
      33. Использование информационно-коммуникационных технологий:
      1) компетентность в использовании информационно-коммуникационных технологий строится на базовых ИКТ-навыках и включает в себя правильное и творческое применение технологий для работы, досуга и коммуникации;
      2) учащиеся развивают навыки по ИКТ в процессе обучения по всем учебным предметам, находя, создавая и работая с информацией, сотрудничая и обмениваясь информацией и идеями, оценивая и затем совершенствуя свою работу, используя широкий спектр оборудования и приложений;
      34. В учебной программе по предмету «Познание мира» это включает:
      1) использование мультимедийных ресурсов и СМИ;
      2) поиск информации в Интернете и базах данных;
      3) нахождение, выбор и обработка данных с цифровых и Интернет-источников и умение судить об их точности, надежности и важности;
      4) умение получать, извлекать и систематизировать данные, используя количественную, текстовую, визуальную информацию и базы данных, включая использование гиперссылки, электронных таблиц, а также графических и других приложений;
      5) использование ИКТ для создания и обработки информации;
      6) исследование закономерностей и тенденций; изучение возможности использовать модели и моделирование, а также объединение неподвижных и движущихся изображений, звуков и текста для создания мультимедийных презентаций;
      35. Использование в полной мере гибкости цифровой информации для изучения других вариантов, уточнения и улучшения результатов;
      1) сотрудничество, общение и обмен информацией по каналам связи для работы с другими учащимися и преподавателями через использование электронной связи, участие в он-лайн форумах, в виртуальной среде обучения;
      2) использование интерактивных досок для технической поддержки активных видов обучения;
      3) мультимедийная презентация законченной работы в рамках школы или за ее пределами.

4. Подходы к оцениванию учебных достижений

      36. Оценивание результатов изучения предмета «Познание мира» осуществляется с применением критериального оценивания.
      37. Критериальное оценивание основано на взаимосвязи преподавания, обучения и оценивания. Результаты критериального оценивания используются для эффективного планирования и организации образовательного процесса.
      38. Критериальное оценивание включает формативное и суммативное оценивание.
      39. Формативное оценивание проводится непрерывно, обеспечивает обратную связь между учащимся и учителем, и позволяет своевременно корректировать учебный процесс.
      40. Суммативное оценивание проводится по завершении изучения блока учебной информации в определенном периоде обучения, используется для предоставлении обратной связи учащимся, выставления четвертных и годовых оценок по предмету.

5. Организация содержания учебного предмета «Познание мира»

      41. Распределение учебной нагрузки:
      таблица 1

Класс

Количество часов в неделю

Количество часов в год

1

1

33

2

1

34

3

1

34

4

1

34

      42. Содержание учебного предмета:
      1) содержание по предмету организовано по разделам обучения. Разделы далее разбиты на подразделы, которые содержат в себе цели обучения по классам в виде ожидаемых результатов: навыка или умения, знания или понимания. Цели обучения, организованные последовательно внутри каждого подраздела, позволяют учителям планировать свою работу и оценивать достижения учащихся, а также информировать их о следующих этапах обучения:
      таблица 2

Раздел

Подраздел

1

Я и общество

1.1 Я и моя семья

1.2 Школа и школьное сообщество

1.3 Моя малая Родина

1.4 Здоровье и безопасность

1.5 Права и обязанности

1.6 Праздники

2

Природа моей страны

2.1 Ориентирование на местности

2.2 Погода и климат

2.3 Природные условия и их значение

2.4 Туризм

3

В потоке истории

3.1 Древние культуры и цивилизации

3.2 Исторические корни Казахстана

3.3 Важные события в истории Казахстана

3.4 Выдающиеся исторические личности и деятели культуры

3.5 История Казахстана: независимость, государственность и патриотизм

      2) в программе для удобства использования учебных целей введена кодировка. В коде первое число обозначает класс, второе и третье числа – подраздел, четвертое число показывает нумерацию учебной цели. Например, в кодировке 1.2.1.4 «1» – класс, «2.1.» – подраздел, «4» – нумерация учебной цели.
      41. Система целей обучения. Содержание целей обучения предусматривает не только знания и умения предметного характера, но и применения их в реальной практике, использование ИКТ, осуществление межпредметной и междисциплинарной связей, развитие видов речевой деятельности и коммуникативных навыков:
      1) «Я и общество»:
      таблица 3

Подраздел

Цели обучения

Учащийся:

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

1.1 Моя семья

1.1.1.1 понимать и объяснять значение понятия «семья» на основе исследования различных источников;

1.1.1.2 определять свое место в системе родственных связей относительно других членов семьи;

1.1.1.3 объяснять важность заботливого отношения между членами семьи и приводить примеры;

1.1.1.4 объяснять простые формы товарно-денежных отношений;

1.1.1.5 определять структуру своих потребностей в предметах потребления и источники их поступления

2.1.1.1 составлять словесный портрет членов семьи на основе материалов семейного архива;

2.1.1.2 объяснять этические нормы своей семьи на основе примеров;

2.1.1.3 определять общественные этические нормы на основе изучения различных источников;

2.1.1.4 определять структуру семейных потребностей в предметах потребления и источники их поступления на основе наблюдений и опроса

3.1.1.1 объяснять степень родства между членами семьи;

3.1.1.2 составлять свою родословную;

3.1.1.3 определять ценности своей семьи;

3.1.1.4 планировать и обосновывать собственные расходы;

3.1.1.5 предлагать пути оптимизации собственных расходов

4.1.1.1 доказывать значимость семьи в жизни общества;

4.1.1.2 анализировать функциональную роль членов семьи;

4.1.1.3 анализировать доход и расход семейного бюджета;

4.1.1.4 предлагать пути оптимизации семейного бюджета

1.2 Школа и школьное сообщество

1.1.2.1 объяснять важность школы в жизни людей;

1.1.2.2 определять местонахождение функциональных зон школы;

1.1.2.3 объяснять важность соблюдения правил поведения в школе;

1.1.2.4 объяснять важность соблюдения режима дня и составлять примерный режим одного дня;

1.1.2.5 применять названия времени суток и дней недели;

1.1.2.6 характеризовать себя в качестве школьника и члена коллектива класса

2.1.2.1 объяснять виды и функции учебной и внеучебной деятельности в школе;

2.1.2.2 определять структуру и функции членов школьного сообщества;

2.1.2.3 объяснять коллективные, групповые и межличностные нормы поведения в школьном сообществе;

2.1.2.4 давать характеристику своему классу

3.1.2.1 объяснять правила самоуправления в классе и предлагать свою модель;

3.1.2.2 объяснять пути принятия коллективных решений в классе в условиях существования различных точек зрения;

3.1.2.3 объяснять этические нормы поведения, принятые в обществе;

3.1.2.4 доказывать важность дружбы между людьми на примерах из собственного опыта

4.1.2.1 объяснять пути вступления в состав школьного самоуправления;

4.1.2.2 определять личностные качества лидера

1.3 Моя малая Родина

1.1.3.1 называть свой адрес и описывать географическое положение своего населенного пункта;

1.1.3.2 описывать главную улицу, здания и достопримечательности своего населенного пункта

2.1.3.1 описывать и изображать достопримечательности своей местности на основе собственных исследований;

2.1.3.2 показывать на карте Казахстана крупные реки и озера, города, дороги, свою область

3.1.3.1 различать населенные пункты по различным признакам (тип, размер, функции);

3.1.3.2 исследовать связь города и села, приводить примеры

4.1.3.1 различать административно-территориальные единицы различного ранга (округ, район, область);

4.1.3.2 основываясь на различных источниках, давать описание субъектов экономической деятельности своего края

1.4 Здоровье и безопасность

1.1.4.1 объяснять важность соблюдения личной гигиены;

1.1.4.2 объяснять необходимость соблюдения режима питания;

1.1.4.3 объяснять правила безопасного поведения дома;

1.1.4.4 объяснять правила поведения на дороге, значение дорожных знаков, регулирующих пешеходное движение;

1.1.4.5 составлять план безопасного маршрута от дома до школы;

1.1.4.6 называть службы экстренной помощи и определять ситуации для обращения к ним

2.1.4.1 определять различия между здоровой и нездоровой пищей на основе различных источников;

2.1.4.2 объяснять правила безопасного поведения в повседневных ситуациях в общественных местах;

2.1.4.3 различать виды транспорта и знать об их назначении;

2.1.4.4 объяснять правила поведения в общественном транспорте

3.1.4.1 графически представлять правила пользования бытовыми приборами;

3.1.4.2 группировать виды спорта, определять базовые и свои данные для занятия тем или иным видом спорта;

3.1.4.3 на основе различных источников выявлять и оценивать риски и опасности в естественной среде;

3.1.4.4 планировать свою безопасность в естественной среде

4.1.4.1 исследовать причины травматизма в различных видах спорта;

4.1.4.2 предлагать меры по профилактике и способы снижения травмоопасности при занятиях различными видами спорта;

4.1.4.3 на основе различных источников выявлять и оценивать риски и опасности в искусственной среде;

4.1.4.4 планировать свою безопасность в искусственной среде

1.5 Права и обязанности


2.1.5.1 на основе примеров из своей жизни различать права, обязанности и ответственность;

2.1.5.2 объяснять значимость служения обществу

3.1.5.1 объяснять значимость Конституции Республики Казахстан

4.1.5.1 делать выводы о значении Конституции в жизни общества;

4.1.5.2 приводить примеры демократических прав и свобод, обязанностей в качестве гражданина Республики Казахстан

1.6 Праздники

1.1.6.1 описывать один из семейных праздников

2.1.6.1 объяснять значение национальных и государственных праздников Республики Казахстан по выбору

3.1.6.1 на основе исследований творчески представлять значение праздников народов Казахстана

4.1.6.1 на основе исследований творчески представлять историю профессиональных праздников

      2) «Природа моей страны»:
      таблица 4

Подраздел

Цели обучения

Учащийся:

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

2.1 Ориентирование на местности

1.2.1.1 определять стороны горизонта по местным признакам;

1.2.1.2 объяснять необходимость соблюдения правил поведения на природе

2.2.1.1 определять стороны горизонта по компасу

3.2.1.1.определять стороны горизонта по астрономическим признакам;

3.2.1.2 составлять план местности, соблюдая масштаб и используя условные знаки

4.2.1.1 определять местоположение объекта по отношению к другим;

4.2.1.2 объяснять назначение глобуса и карт, показывать на них основные объекты;

4.2.1.3 показывать на глобусе и картах параллели, меридианы, экватор

2.2 Климат и погода

1.2.2.1 определять влияние погоды на жизнь и деятельность людей

2.2.2.1 анализировать положительные и отрицательные характеристики погоды для жизни и хозяйственной деятельности людей

3.2.2.1 определять характеристики основных типов климата на Земле;

3.2.2.2 составлять правила поведения при неблагоприятных погодно-климатических условиях

4.2.2.1 анализировать влияние климата на развитие человечества

2.3 Природные условия и их влияние

1.2.3.1 определять возможности занятий на природе различными видами досуговой деятельности в зависимости от времени года

2.2.3.1 определять хозяйственное значение крупных природных объектов (гор, равнин, озер и рек);

2.2.3.2 на основе исследования анализировать положительные и отрицательные стороны природных условий своей местности (рельеф, климат, растительный и животный мир, водные объекты);

2.2.3.3 классифицировать неблагоприятные и опасные явления природы

3.2.3.1 анализировать расселение людей в зависимости от природных условий (рельеф, климат, растительный и животный мир, водные объекты);

3.2.3.2 составлять правила поведения в случае возникновения геологических и природно-климатических катаклизмов

4.2.3.1 анализировать хозяйственную деятельность людей своей местности и регионов Казахстана в зависимости от природных условий (рельеф, климат, растительный и животный мир, водные объекты);

4.2.3.2 на основе исследования прогнозировать вероятность возникновения природных катаклизмов в своем регионе

2.4 Туризм

1.2.4.1 определять значение туризма;

1.2.4.2 определять основные цели туриста

2.2.4.1 различать основные виды туризма по целям;

2.2.4.2 на основе исследования определять объекты для развития различных видов туризма в Казахстане;

2.2.4.3 описывать особенности туристских объектов

3.2.4.1 составлять рейтинг наиболее привлекательных туристских объектов Казахстана

4.2.4.1 создавать туристский маршрут по Казахстану и по Астане, используя доступные источники информации (интернет, книги, СМИ)

      3) «В потоке истории»:
      таблица 5

Подраздел

Цели обучения

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

3.1 Древние культуры и цивилизации

1.3.1.1 рассказывать о жизни древних людей на основе изучения наглядных материалов;

1.3.1.2 рассказывать о наиболее известных исторических памятниках/экспонатах древности

2.3.1.1 определять разницу между присваивающим и производящим хозяйством на основе наглядного материала;

2.3.1.2 описывать древние города и памятники на основе изучения различных источников

3.3.1.1 объяснять особенности кочевого и оседлого образа жизни;

3.3.1.2 объяснять важность сохранения памятников истории и культуры

4.3.1.1 на основе различных источников определять технологический прогресс в исторические периоды;

4.3.1.2 объяснять назначение исторических музеев;

4.3.1.3 предлагать собственный проект музея

3.2 Исторические корни Казахстана

1.3.2.1 описывать на основе наглядных материалов образ жизни саков

2.3.2.1 на основе изучения наглядных материалов описывать образ жизни гуннов

3.3.2.1 на основе изучения различных материалов определять образ жизни тюрков

4.3.2.1 на основе различных источников объяснять происхождение казахского народа;

4.3.2.2 графически отображать связь между саками, гуннами, тюрками и казахами

3.3 Важные события в истории Казахстана

1.3.3.1 рассказывать о древней письменности на территории Казахстана;

1.3.3.2 изображать древние письмена, используя различные материалы, способы и средства

2.3.3.1 описывать особенности Ботайской культуры

3.3.3.1 объяснять причины образования Казахского ханства

4.3.3.1 объяснять достижения Казахстана в ХХ-XXI веках (культура, наука, образование, экономика)

3.4 Выдающиеся исторические личности и деятели культуры

1.3.4.1 на основе изучения источников рассказывать о Томирис

2.3.4.1 рассказывать о вкладе аль-Фараби в развитие науки

3.3.4.1 на исторических примерах объяснять роль ханов, батыров, биев;

3.3.4.2 на исторических примерах представлять в творческой форме роль борцов за независимость казахского народа

4.3.4.1 основываясь на биографических данных выдающихся деятелей творческих и трудовых профессий излагать о вкладе в развитие страны

3.5 История Казахстана: независимость, государственность и патриотизм

1.3.5.1 отличать государственные символы Республики Казахстан от символов других стран;

1.3.5.2 рассказывать об основных признаках независимого государства;

1.3.5.3 представлять творческие работы о столице Казахстана

2.3.5.1 объяснять значение государственных символов Республики Казахстан;

2.3.5.2 на основе наблюдений определять сферу применения государственных символов Республики Казахстан;

2.3.5.3 объяснять значение дружбы народов Казахстана

3.3.5.1 объяснять значение неофициальных символов Казахстана (монументы «Алтын адам», «Байтерек», Триумфальная арка «Мәңгілік ел»);

3.3.5.2 объяснять роль труда в развитии личности, семьи, общества и государства

4.3.5.1 на основе исследований предлагать ряд смысловых ассоциаций, связанных с названием «Казахстан» (национальный бренд);

4.3.5.2 определять роль Казахстана на мировой арене

      44. Долгосрочные планы:
      1) 1 класс:
      таблица 6

Сквозная тема

Подразделы программы

Цели обучения

1 четверть

1. Все обо мне

1.2 Школа и школьное сообщество

1.1.2.6 характеризовать себя в качестве школьника и члена коллектива класса

1.1 Я и моя семья

1.1.1.5 определять структуру своих потребностей в предметах потребления и источники их поступления

1.1.2.4 объяснять важность соблюдения режима дня и составлять примерный режим одного дня

1.1.2.5 применять названия времени суток и дней недели

1.1.1.3 объяснять важность заботливого отношения между членами семьи и приводить примеры

2. Я и моя школа

1.2 Школа и школьное сообщество

1.1.2.1 объяснять важность школы в жизни людей

1.1.2.6 характеризовать себя в качестве школьника и члена коллектива класса

1.1.4.3 объяснять правила безопасного поведения дома

1.1.4.4 объяснять правила поведения на дороге, значение дорожных знаков, регулирующих пешеходное движение

1.1.2.2 определять местонахождение функциональных зон школы

1.1.2.3 объяснять важность соблюдения правил поведения в школе

2 четверть

3. Моя семья и друзья

1.2 Школа и школьное сообщество

1.1.2.3 объяснять важность соблюдения правил поведения в школе

1.1 Я и моя семья

1.1.1.1 понимать и объяснять значение понятия «семья» на основе исследования различных источников

1.1.1.2 определять свое место в системе родственных связей относительно других членов семьи

1.1.6.1 описывать один из семейных праздников

1.1.1.3 объяснять важность заботливого отношения между членами семьи и приводить примеры

1.3 Моя малая Родина

1.1.3.1 называть свой адрес и описывать географическое положение своего населенного пункта

1.1 Я и моя семья

1.1.1.5 определять структуру своих потребностей в предметах потребления и источники их поступления

4. Мир вокруг нас

2.1 Ориентирование на местности

1.2.1.1 определять стороны горизонта по местным признакам

1.3 Моя малая Родина

1.1.3.1 называть свой адрес и описывать географическое положение своего населенного пункта

1.1.3.2 описывать главную улицу, здания и достопримечательности своего населенного пункта

2.2 Погода и климат

1.2.2.1 определять влияние погоды на жизнь и деятельность людей;

1.2.3.1 определять возможности занятий на природе различными видами досуговой деятельности в зависимости от времени года

3 четверть

5. Путешествия

3.1 Древние культуры и цивилизации

1.3.1.1 рассказывать о жизни древних людей на основе изучения наглядных материалов

3.2 Исторические корни Казахстана

1.3.2.1 описывать на основе наглядных материалов образ жизни саков

1.3.4.1 на основе изучения источников рассказывать о Томирис

2.4 Туризм

1.2.4.1 определять значение туризма;

1.2.4.2 определять основные цели туриста

3.5 История Казахстана: независимость, государственность и патриотизм

1.3.5.3 представлять творческие работы о столице Казахстана

6. Традиции и фольклор

3.2 Исторические корни Казахстана

1.3.2.1 описывать на основе наглядных материалов образ жизни саков

3.5 История Казахстана: независимость, государственность и патриотизм

1.3.5.2 рассказывать об основных признаках независимого государства;

1.3.5.1 отличать государственные символы Республики Казахстан от символов других стран

3.3 Важные события в истории Казахстана

1.3.3.1 рассказывать о древней письменности на территории Казахстана;

1.3.3.2 изображать древние письмена, используя различные материалы, способы и средства

3.1 Древние культуры и цивилизации

1.3.1.2 рассказывать о наиболее известных исторических памятниках/экспонатах древности

3.5 История Казахстана: независимость, государственность и патриотизм

1.3.5.3 представлять творческие работы о столице Казахстана

4 четверть

7. Еда и напитки

1.4 Здоровье и безопасность

1.1.4.2 объяснять необходимость соблюдения режима питания

3.1 Древние культуры и цивилизации

1.3.1.1 рассказывать о жизни древних людей на основе изучения наглядных материалов

1.4 Здоровье и безопасность

1.1.4.1 объяснять важность соблюдения личной гигиены

1.1.4.2 объяснять необходимость соблюдения режима питания

1.1 Я и моя семья

1.1.1.4 объяснять простые формы товарно-денежных отношений;

1.1.1.5 определять структуру своих потребностей в предметах потребления и источники их поступления

8. В здоровом теле – здоровый дух

1.4 Здоровье и безопасность

1.1.4.1 объяснять важность соблюдения личной гигиены

1.1.4.3 объяснять правила безопасного поведения дома

1.1.4.6 называть службы экстренной помощи и определять ситуации для обращения к ним

2.1 Ориентирование на местности

1.2.1.2 объяснять необходимость соблюдения правил поведения на природе

      2) 2 класс:
      таблица 7

Сквозная тема

Подраздел программы

Цели обучения

1 четверть

1. Все обо мне

1.1 Моя семья

2.1.1.1 составлять словесный портрет членов семьи на основе материалов семейного архива

2.1.1.2 объяснять этические нормы своей семьи на основе примеров

2.1.1.3 определять общественные этические нормы на основе изучения различных источников

2.1.1.4 определять структуру семейных потребностей в предметах потребления и источники их поступления на основе наблюдений и опроса

2. Моя семья и друзья

1.5 Права и обязанности

2.1.5.1 на основе примеров из своей жизни различать права, обязанности и ответственность

2.1.5.2 объяснять значимость служения обществу

3.5 История Казахстана: независимость, государственность и патриотизм

2.3.5.3 объяснять значение дружбы народов Казахстана

2 четверть

3.Моя школа

1.2 Школа и школьное сообщество

2.1.2.1 объяснять виды и функции учебной и внеучебной деятельности в школе;

2.1.2.2 определять структуру и функции членов школьного сообщества

2.1.2.3 объяснять коллективные, групповые и межличностные нормы поведения в школьном сообществе

2.1.2.4 давать характеристику своему классу

4.Мой родной край

1.3 Моя малая Родина

2.1.3.1 описывать и изображать достопримечательности своей местности на основе собственных исследований

2.1.3.2 показывать на карте Казахстана крупные реки и озера, города, дороги, свою область

1.4 Здоровье и безопасность

2.1.4.3 различать виды транспорта и знать об их назначении

2.1.4.4 объяснять правила поведения в общественном транспорте

3.5 История Казахстана: независимость, государственность и патриотизм

2.3.5.1 объяснять значение государственных символов Республики Казахстан;

2.3.5.2 на основе наблюдений определять сферу применения государственных символов Республики Казахстан

3 четверть

5.В здоровом теле – здоровый дух

1.2 Школа и школьное сообщество

2.1.2.1 объяснять виды и функции учебной и внеучебной деятельности в школе;

1.4 Здоровье и безопасность

2.1.4.1 определять различия между здоровой и нездоровой пищей на основе различных источников

2.1.4.2 объяснять правила безопасного поведения в повседневных ситуациях в общественных местах.

6.Традиции и фольклор

1.6 Праздники

2.1.6.1 объяснять значение национальных и государственных праздников Республики Казахстан по выбору

2.3.1.2 описывать древние города и памятники на основе изучения различных источников

3.2 Исторические корни Казахстана

2.3.2.1 на основе изучения наглядных материалов описывать образ жизни гуннов

3.1 Древние культуры и цивилизации

2.3.1.1 определять разницу между присваивающим и производящим хозяйством на основе наглядного материала

3.4 Выдающиеся исторические личности и деятели культуры

2.3.4.1 рассказывать о вкладе аль-Фараби в развитие науки

3.3 Важные события в истории Казахстана

2.3.3.1 описывать особенности Ботайской культуры

4 четверть

7.Окружающая среда

2.1 Ориентирование на местности

2.2.1.1 определять стороны горизонта по компасу

2.2 Климат и погода

2.2.2.1 анализировать положительные и отрицательные характеристики погоды для жизни и хозяйственной деятельности людей

2.3 Природные условия и их влияние

2.2.3.1 определять хозяйственное значение крупных природных объектов (гор, равнин, озер и рек)

2.2.3.2 на основе исследования анализировать положительные и отрицательные стороны природных условий своей местности (рельеф, климат, растительный и животный мир, водные объекты)

2.2.3.3 классифицировать неблагоприятные и опасные явления природы

8. Путешествия

1.3 Моя малая Родина

2.1.3.1 описывать и изображать достопримечательности своей местности на основе собственных исследований

2.4 Туризм

2.2.4.1 различать основные виды туризма по целям

2.2.4.2 на основе исследования определять объекты для развития различных видов туризма в Казахстане;

2.2.4.3 описывать особенности туристских объектов

3.1 Древние культуры и цивилизации

2.3.1.2 описывать древние города и памятники на основе изучения различных источников

      3) 3 класс:
      таблица 8

Сквозная тема

Подраздел

Цели обучения

1 четверть

1. Живая природа

2.2 Климат и погода

3.2.2.1 определять характеристики основных типов климата на Земле

2.3 Природные условия и их влияние

3.2.3.1 анализировать расселение людей в зависимости от природных условий (рельеф, климат, растительный и животный мир, водные объекты)

2.2 Климат и погода

3.2.2.2 составлять правила поведения при неблагоприятных погодно-климатических условиях

2.3 Природные условия и их значение

3.2.3.2 составлять правила поведения в случае возникновения геологических и природно-климатических катаклизмов

1.4 Здоровье и безопасность

3.1.4.3 на основе различных источников выявлять и оценивать риски и опасности в естественной среде

3.1.4.4 планировать свою безопасность в естественной среде

2. Что такое хорошо и что такое плохо?

1.1 Моя семья

3.1.1.3 определять ценности своей семьи

3.5 История Казахстана: независимость, государственность и патриотизм

3.3.5.2 объяснять роль труда в развитии личности, семьи, общества и государства

1.1 Моя семья

3.1.1.4 планировать и обосновывать собственные расходы

3.1.1.5 предлагать пути оптимизации собственных расходов

1.2 Школа и школьное сообщество

3.1.2.3 объяснять этические нормы поведения, принятые в обществе;

3.1.2.4 доказывать важность дружбы между людьми на примерах из собственного опыта

3.1.2.1 объяснять правила самоуправления в классе и предлагать свою модель

3.1.2.2 объяснять пути принятия коллективных решений в классе в условиях существования различных точек зрения

1.5 Права и обязанности

3.1.5.1 объяснять значимость Конституции Республики Казахстан

2 четверть

3. Время

1.1 Моя семья

3.1.1.1 объяснять степень родства между членами семьи

3.1.1.2 составлять свою родословную

1.4 Здоровье и безопасность

3.1.4.2 группировать виды спорта, определять базовые и свои данные для занятия тем или иным видом спорта

1.6 Праздники

3.1.6.1 на основе исследований творчески представлять значение праздников народов Казахстана

2.2 Климат и погода

3.2.2.2 составлять правила поведения при неблагоприятных погодно-климатических условиях

3.1 Древние культуры и цивилизации

3.3.1.1 объяснять особенности кочевого и оседлого образа жизни

3.3.1.2 объяснять важность сохранения памятников истории и культуры

3.2 Исторические корни Казахстана

3.3.2.1 на основе изучения различных материалов определять образ жизни тюрков

4 Архитектура

2.3 Природные условия и их влияние

3.2.3.1 анализировать расселение людей в зависимости от природных условий (рельеф, климат, растительный и животный мир, водные объекты)

1.3 Моя малая Родина

3.1.3.1 различать населенные пункты по различным признакам (тип, размер, функции)

2.4 Туризм

3.1.3.2 исследовать связь города и села, приводить примеры

3.2.4.1 составлять рейтинг наиболее привлекательных туристских объектов Казахстана

2.1 Ориентирование на местности

3.2.1.2 составлять план местности, соблюдая масштаб и используя условные знаки

3.2.1.1.определять стороны горизонта по астрономическим признакам

3 четверть

5. Искусство

1.1 Моя семья

3.1.1.3 определять ценности своей семьи

1.4 Здоровье и безопасность

3.1.4.1 графически представлять правила пользования бытовыми приборами

3.5 История Казахстана: независимость, государственность и патриотизм

3.3.5.1 объяснять значение неофициальных символов Казахстана (монументы «Алтын адам», «Байтерек», Триумфальная арка «Мәңгілік ел»)

3.2 Исторические корни Казахстана

3.3.2.1 на основе изучения различных материалов определять образ жизни тюрков

3.1 Древние культуры и цивилизации

3.3.1.2 объяснять важность сохранения памятников истории и культуры

6. Выдающиеся личности

3.2 Исторические корни Казахстана

3.3.2.1 на основе изучения различных материалов определять образ жизни тюрков

3.3 Важные события в истории Казахстана

3.3.3.1 объяснять причины образования Казахского ханства

3.4 Выдающиеся исторические личности и деятели культуры

3.3.4.1 на исторических примерах объяснять роль ханов, батыров, биев

3.3.4.2 на исторических примерах представлять в творческой форме роль борцов за независимость казахского народа

4 четверть

7. Вода – источник жизни

2.2 Климат и погода

3.2.2.1 определять характеристики основных типов климата на Земле

2.3 Природные условия и их значение

3.2.3.1 анализировать расселение людей в зависимости от природных условий (рельеф, климат, растительный и животный мир, водные объекты)

2.4 Туризм

3.2.4.1 составлять рейтинг наиболее привлекательных туристских объектов Казахстана

2.2 Климат и погода

3.2.2.2 составлять правила поведения при неблагоприятных погодно-климатических условиях

2.3 Природные условия и их влияние

3.2.3.2 составлять правила поведения в случае возникновения геологических и природно-климатических катаклизмов

1.4 Здоровье и безопасность

3.1.4.3 на основе различных источников выявлять и оценивать риски и опасности в естественной среде

3.1.4.4 планировать свою безопасность в естественной среде

8. Культура отдыха. Праздники

1.1 Моя семья

3.1.1.3 определять ценности своей семьи

1.2 Школа и школьное сообщество

3.1.2.3 объяснять этические нормы поведения, принятые в обществе

1.6 Праздники

3.1.6.1 на основе исследований творчески представлять значение праздников народов Казахстана

3.1 Древние культуры и цивилизации

3.3.1.2 объяснять важность сохранения памятников истории и культуры

1.1 Моя семья

3.1.1.4 планировать и обосновывать собственные расходы

3.1.1.5 предлагать пути оптимизации собственных расходов

1.4 Здоровье и безопасность

3.1.4.2 группировать виды спорта, определять базовые и свои данные для занятия тем или иным видом спорта

      4) 4 класс:
      таблица 9

Сквозная тема

Подраздел

Цели обучения

1 четверть

1. Моя Родина – Казахстан

1.3 Моя малая Родина

4.1.3.1 различать административно-территориальные единицы различного ранга (округ, район, область);
4.1.3.2 основываясь на различных источниках, давать описание субъектов экономической деятельности своего края

2.3 Природные условия и их значение

4.2.3.1 анализировать хозяйственную деятельность людей своей местности и регионов Казахстана в зависимости от природных условий (рельеф, климат, растительный и животный мир, водные объекты)

2. Человеческие ценности

1.1 Моя семья

4.1.1.1 доказывать значимость семьи в жизни общества

4.1.1.2 анализировать функциональную роль членов семьи

4.1.1.3 анализировать доход и расход семейного бюджета

4.1.1.4 предлагать пути оптимизации семейного бюджета

1.5 Права и обязанности

4.1.2.1 объяснять пути вступления в состав школьного самоуправления

4.1.2.2 определять личностные качества лидера

4.1.5.1 делать выводы о значении Конституции в жизни общества

4.1.5.2 приводить примеры демократических прав и свобод, обязанностей в качестве гражданина Республики Казахстан

2 четвер