О внесении изменения в приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 13 июня 2018 года № 262 "Об определении сроков перехода на цифровое эфирное телерадиовещание"

Приказ Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № 383. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 декабря 2020 года № 21700

      В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона Республики Казахстан от 18 января 2012 года "О телерадиовещании" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 13 июня 2018 года № 262 "Об определении сроков перехода на цифровое эфирное телерадиовещание" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17082, опубликован 20 июня 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Определить следующие сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание:

      1) первый этап, до 31 декабря 2018 года: Мангистауская, Жамбылская, Туркестанская области и город Шымкент;

      2) второй этап, до 1 июля 2019 года: Алматинская, Павлодарская и Костанайская области;

      3) третий этап, до 1 февраля 2021 года: Северо-Казахстанская область и город Алматы;

      4) четвертый этап, до 1 декабря 2021 года: Карагандинская область и город Нур-Султан;

      5) пятый этап, до 1 июля 2022 года: Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Кызылординская области.".

      2. Комитету информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

      Министр информации и
общественного развития Республики Казахстан
А. Балаева

"Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға көшу мерзімдерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрінің 2018 жылғы 13 маусымдағы № 262 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 30 қарашадағы № 383 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 1 желтоқсанда № 21700 болып тіркелді

      "Телерадио хабарларын тарату туралы" 2012 жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 42-бабы 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға көшу мерзімдерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрінің 2018 жылғы 13 маусымдағы № 262 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17082 болып тіркелген, 2018 жылғы 20 маусымда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға көшудің мынадай мерзімдері айқындалсын:

      1) бірінші кезең, 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін: Маңғыстау, Жамбыл, Түркістан облыстары және Шымкент қаласы;

      2) екінші кезең, 2019 жылғы 1 шілдеге дейін: Алматы, Павлодар және Қостанай облыстары;

      3) үшінші кезең, 2021 жылғы 1 ақпанға дейін: Солтүстік Қазақстан облысы және Алматы қаласы;

      4) төртінші кезең, 2021 жылғы 1 желтоқсанға дейін: Қарағанды облысы және Нұр-Сұлтан қаласы;

      5) бесінші кезең, 2022 жылғы 1 шілдеге дейін: Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қызылорда облыстары.".

      2. Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Ақпарат комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Ақпарат және қоғамдық даму министрі
А. Балаева