О признании утратившими силу некоторых решений Житикаринского районного маслихата

Решение маслихата Житикаринского района Костанайской области от 27 декабря 2023 года № 96. Зарегистрировано в Департаменте юстиции Костанайской области 5 января 2024 года № 10126-10

      В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах" Житикаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Житикаринского районного маслихата согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель Житикаринского районного маслихата Н. Уразалинов

  Приложение
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2023 года
  № 96

Перечень признанных утратившими силу некоторых решений Житикаринского районного маслихата

      1. Решение маслихата "Об утверждении Регламента собрания местного сообщества" от 13 января 2020 года № 375 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8910);

      2. Решение маслихата "О внесении изменений в решение маслихата от 13 января 2020 года № 375 "Об утверждении Регламента собрания местного сообщества" от 17 сентября 2021 года № 69;

      3. Решение маслихата "О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 13 января 2020 года № 375 "Об утверждении Регламента собрания местного сообщества" от 30 ноября 2021 года № 84;

      4. Решение маслихата "О внесении изменения в решение маслихата от 13 января 2020 года № 375 "Об утверждении Регламента собрания местного сообщества" от 16 мая 2023 года № 40.

Жітіқара аудандық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қостанай облысы Жітіқара ауданы мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 96 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2024 жылғы 5 қаңтарда № 10126-10 болып тіркелді

      "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына сәйкес, Жітіқара аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Жітіқара аудандық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Жітіқара аудандық мәслихатының төрағасы Н. Уразалинов

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 96 шешіміне
  қосымша

Жітіқара аудандық мәслихатының кейбір шешімдері күші жойылғандардың тізбесі

      1. Мәслихаттың "Жергілікті қоғамдастық жиналысының регламентін бекіту туралы" 2020 жылғы 13 қаңтардағы № 375 шешімі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8910 болып тіркелген);

      2. Мәслихаттың "Мәслихаттың 2020 жылғы 13 қаңтардағы № 375 "Жергілікті қоғамдастық жиналысының регламентін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2021 жылғы 17 қыркүйектегі № 69 шешімі;

      3. Мәслихаттың "Мәслихаттың 2020 жылғы 13 қаңтардағы № 375 "Жергілікті қоғамдастық жиналысының регламентін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2021 жылғы 30 қарашадағы № 84 шешімі;

      4. Мәслихаттың "Мәслихаттың 2020 жылғы 13 қантардағы № 375 "Жергілікті қоғамдастық жиналысының регламентін бекіту туралы" шешіміне өзгеріс енгізу туралы" 2023 жылғы 16 мамырдағы № 40 шешімі.