О внесении изменений в решение XVI-й сессии Алматинского городского Маслихата I-го созыва от 25 декабря 1997 года "О бюджете города Алматы на 1998 год"

Решение XVIII сессии I-го созыва Алматинского городского Маслихата от 25 марта 1998 г. Зарегистрировано Управлением юстиции города Алматы 24.04.1998 г. за N 4. Утратило силу в связи с истечением срока применения - письмо Маслихата города Алматы от 26 августа 2005 года N 902

      Утратило силу в связи с истечением срока применения - письмо Маслихата города Алматы от 26 августа 2005 года N 902 
_____________________
      Сноска. В связи с изменением бюджетной классификации предусмотрены изменения в бюджет согласно решения ХХ сессии Алматинского городского Маслихата I созыва от 23 июня 1998 г.  V98R023_  

      В соответствии со статьей 40 Закона Республики Казахстан  Z934100_  "О местных представительных и исполнительных органах Республики Казахстан" и представлением акима города Алматы "О внесении изменений в бюджет города Алматы на 1998 год", Алматинский городской Маслихат I-го созыва РЕШИЛ: 
      Утвердить измененную доходную часть бюджета города Алматы на 1998 год,   V97R004_   согласно приложения.

      Председатель
      ХVIII-й сессии Алматинского
      городского Маслихата
      I-го созыва

 
      Секретарь
      Алматинского городского 
      Маслихата I-го созыва

Приложение              
к решению ХVIII-й сессии
Алматинского городского Маслихата
I-го созыва от 25 марта 1998 года

Бюджет города Алматы на 1998 год 

ДОХОДЫ

тыс. тенге

 

Категория

  Класс

    Подкласс

      Специфика                         Утвержденный  Измененный  

Отклонения

                                           бюджет        бюджет

---------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4                  5                   6             7          8

---------------------------------------------------------------------------

1       НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ              12639087      12439087  -200000

    2   Подоходный налог с физических лиц   5305647       4616698  -688949

  5     Внутренние налоги на товары, 

        работы и услуги                     4292140       4781089   488949

    2   Акцизы                              3148040       3248040   100000

    4   Лицензии на ведение 

        предпринимательской и 

        профессиональной деятельности       1136300       1525249   388949

2       НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ             2195791       2395791   200000

    2   Неналоговые поступления от 

        нефинансовых государственных 

        предприятий и государственных 

        финансовых учреждений                501200        551200   50000

    2   Пошлины                              420600        520600   100000

    3   Прочие платежи и доходы от 

        некоммерческих и сопутствующих 

        продаж                               147000        197000   50000

---------------------------------------------------------------------------

        ИТОГО ДОХОДОВ:                     14834878      14834878        0

---------------------------------------------------------------------------

 

"1998 жылғы Алматы қаласының бюджеті туралы" 1997 жылғы 25 желтоқсандағы Алматы қалалық Мәслихаты XVI сессиясының шешіміне өзгеріс енгізу туралы

Алматы қалалық Мәслихатының I сайланған ХVIІІ сессиясының 1998 жылғы 25 наурыздағы шешімі. Алматы қалалық Әділет басқармасында 1998 жылғы 24 сәуірде N 4 тіркелді Қолданылу мерзiмiнің аяқталуына байланысты шешімнің күші жойылды - Алматы қаласы Мәслихатының 2005 жылғы 26 тамыздағы N 902 хаты

      Қолданылу мерзiмiнің аяқталуына байланысты шешімнің күші жойылды - Алматы қаласы Мәслихатының 2005 жылғы 26 тамыздағы N 902 хаты
__________________________________

      Ескерту. Бюджет классификациясының өзгеруіне сәйкес бюджетті өзгерту қарастырылды - Алматы қалалық Мәслихатының I сайланған XX сессиясының 1998 жылғы 23 маусымдағы шешiмiмен.  V98r023_
 

          І сайланған Алматы қалалық Мәслихаты кәсіпкерлік қызмет бойынша бюджет пен есеп айырысу тәртібінің өзгерісін, отандық товар шығарудың өсуі мен сырттан әкелінетін акциздік товарлардың артуын, базарларда сауда жасау құқығы үшін алым ставкасының көтерілуін, қозғалмайтын мүлік және босаған әкімшілік ғимараттарды жалға беру мәмілесінің көбеюін, жер учаскелерін жалға беру мәмілесінің көбеюін, жер учаскелерін жалға беру мен сатудың жиілей түсуін ескере отыра ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      Қосымшаға сәйкес қала бюджетінің кірістерін бөлуге өзгерістер енгізсін.

      І сайланған Алматы қалалық
      Мәслихаты XVIII сессиясының
      төрағасы

      І сайланған Алматы қалалық
      Мәслихатының хатшысы

                                    1998 жылғы 25 наурыздағы
                                  Алматы қалалық Мәслихатының
                                 І сайланған XVIII сессиясының
                                      шешіміне қосымша

                 Алматы қаласының 1998 жылғы бюджеті

                            КІРІСТЕР

---------------------------------------------------------------------------

Категория                                !Бекітілген!Өзгертілген!Ауытқу   

  Сынып                                  !бюджет    !бюджет     !    

    Кіші сынып                           !          !           !

       Ерекшелік                         !          !           !

---------------------------------------------------------------------------

1!2!3!4!              5                  !     6    !     7     !     8

---------------------------------------------------------------------------

1       Салықтық түсімдер                  12639087   12439087    -200000

    2   Жеке тұлғалардың табыс салығы       5305647    4616698    -688949

  5     Товар, жұмыс және қызмет үшін

        ішкі салық                          4292140    4781089     483949

    2   Акциздер                            3148040    3248040     100000

    4   Кәсіпкерлік пен кәсіби қызмет

        жүргізу лицензиясы                  1136300    1525249     383949

2       Салықтық емес түсімдер              2195791    2395791     200000

    2   Қаржылық емес мемлекеттік 

        кәсіпорындар мен мемлекеттік қаржы

        мекемелерінің салықтық емес 

        түсімдері                            501200     551200      50000

    2   Алымдар                              420600     520600     100000

    3   Басқа төлемдер және коммерциялық

        емес және ілеспелі сатылымдардың

        кірістері                            147000     197000      50000

---------------------------------------------------------------------------

        Кірістердің жиыны:                 14834878   14834878        0

---------------------------------------------------------------------------

      І сайланған Алматы қалалық
      Мәслихаты XVIII сессиясының
      төрағасы

      І сайланған Алматы қалалық
      Мәслихатының хатшысы