О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан "О таможенном деле в Республике Казахстан"

Закон Республики Казахстан от 13 ноября 2000 года N 98

      Внести в Закон Республики Казахстан от 20 июля 1995 г. Z952368_ "О таможенном деле в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 13; N 23, ст. 152; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 1, ст. 180; N 18, ст. 367; 1997 г., N 11, ст. 144; N 12, ст. 189; N 22, ст. 333; 1998 г., N 4, ст. 46; N 24, ст. 436; 1999 г., N 20, ст. 717; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 6, ст. 142; N 10, ст. 244) следующие изменение и дополнения:
      В статье 149:
      1) в части первой:
      подпункт 12) изложить в следующей редакции:
      "12) товары, за исключением подакцизных, приобретенные за счет средств государственных внешних займов;";
      дополнить подпунктами 17), 18) следующего содержания:
      "17) товары, приобретенные за счет средств грантов, предоставленных

по линии государств, правительств государств, а также международных 
организаций, определенных в соответствии с налоговым законодательством;  
   18) товары по перечню, определяемому Правительством Республики 
Казахстан, ввозимые на таможенную территорию Республики Казахстан или 
вывозимые с этой территории в рамках миротворческих или иных учений, 
проводимых для выполнения международных обязательств Республики Казахстан, 
в интересах обеспечения коллективной безопасности."; 
   2) часть третью после цифры "12)" дополнить цифрами ", 17), 18)".

      Президент
    Республики Казахстан
   
   
   
(Специалисты:
 Цай Л.Г.
 Мартина Н.А.)     
   
   


"Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2000 жылғы 13 қараша N 98-II

      "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" 1995 жылғы 20 шілдедегі Z952368_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 13; N 23, 152-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 1, N 180-құжат; N 18, 367-құжат; 1997 ж., N 11, 144-құжат; N 12, 189-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 4, 46-құжат; N 24, 436-құжат; 1999 ж., N 20, 717-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 6, 142-құжат; N 10, 244-құжат) мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:
      149-бапта:
      1) бірінші бөлікте:
      12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "12) акцизделетін тауарлардан басқа мемлекеттік сыртқы заемдар қаражаты есебінен сатып алынған тауарлар;";
      мынадай мазмұндағы 17), 18) тармақшалармен толықтырылсын:
      "17) мемлекеттер, мемлекеттер үкіметтері, сондай-ақ халықаралық ұйымдар желісі бойынша берілген, салық заңдарына сәйкес белгіленген гранттар қаражаты есебінен сатып алынған тауарлар;
      18) ұжымдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мүддесіне орай Қазақстан

Республикасының халықаралық міндеттемелерін орындау үшін өткізілетін 
бітімгершілік немесе өзге де жаттығулар шеңберінде Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілейтін тізбе бойынша Қазақстан 
Республикасының кеден аумағына әкелінетін немесе осы аумақтан әкетілетін 
тауарлар."; 
   2) үшінші бөлік "12)" деген цифрдан кейін ",17), 18)" деген 
цифрлармен толықтырылсын. 
   
   Қазақстан Республикасының 
       Президенті 
   
   
   Мамандар: 
    Қасымбеков Б.А. 
    Омарбекова А.Т.