О внесении изменений в Закон Республики Казахстан "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"

Закон Республики Казахстан от 22 апреля 2009 года № 151-IV

       Статья 1 . Внести в Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 18, ст. 142; 2008 г., № 23, ст. 114; № 24, ст. 126; Закон Республики Казахстан от 12 февраля 2009 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации и деятельности исламских банков и организации исламского финансирования», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 21 февраля 2009 г.) следующие изменения:
      1) пункт 3 статьи 9 исключить;
      2) пункт 9 статьи 22 исключить;
      3) подпункт 6) пункта 1 статьи 25 исключить.

       Статья 2 . Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

         Президент
   Республики Казахстан                          Н. Назарбаев

"Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 22 сәуірдегі N 151-IV Заңы

       1-бап. "Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу туралы" 2007 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 18, 142-құжат; 2008 ж., N 23, 114-құжат; N 24, 126-құжат; 2009 жылғы 21 ақпанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ислам банктерін ұйымдастыру мен олардың қызметі және исламдық қаржыландыруды ұйымдастыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 12 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы ) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) 9-баптың 3-тармағы алып тасталсын;

      2) 22-баптың 9-тармағы алып тасталсын;

      3) 25-баптың 1-тармағының 5) тармақшасындағы "ұсынғанда:" деген сөз "ұсынғанда жол беріледі." деген сөздермен ауыстырылып, 6) тармақшасы алып тасталсын.

       2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті                                        Н. Назарбаев