О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан "О государственных закупках"

Закон Республики Казахстан от 5 мая 2009 года № 158-IV

       Статья 1 . Внести в Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 135; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 87; № 21, ст. 97; № 24, ст. 128; 2009 г., № 2-3, ст. 21) следующие изменение и дополнения:
      1) абзацы второй и третий подпункта 20-2) статьи 1 изложить в
следующей редакции:
      «товары, полностью произведенные в Республике Казахстан, перечисленные в статье 34 Таможенного кодекса Республики Казахстан;
      товары, подвергнутые достаточной переработке в Республике Казахстан в соответствии с критериями достаточной переработки, установленными статьей 35 Таможенного кодекса Республики Казахстан;»;
      2) пункт 3 статьи 41 дополнить подпунктом 9) следующего
содержания:
      «9) товаров, работ, услуг для реализации антикризисных мер, определенных Правительством Республики Казахстан.»;
      3) статью 47-1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      «3. Положение подпункта 9) пункта 3 статьи 41 настоящего Закона действует до 1 января 2011 года.».

       Статья 2 . Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

       Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 5 мамырдағы N 158-IV Заңы

       1-бап . "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 17, 135-құжат; 2008 ж., N 13-14, 58-құжат; N 20, 87-құжат; N 21, 97-құжат; N 24, 128-құжат; 2009 ж., N 2-3, 21-құжат) мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:
      1) 1-баптың 20-2) тармақшасының екінші және үшінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің 34-бабында тізбеленген, толығымен Қазақстан Республикасында өндірілген тауарларды;
      Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің 35-бабында белгіленген жеткілікті өңдеу критерийлеріне сәйкес Қазақстан Республикасында жеткілікті өңделген тауарларды өндіретін әлеуетті өнім берушілер (бұдан әрі - отандық тауар өндірушілер) - жеке және (немесе) заңды тұлғалар;";
      2) 41-баптың 3-тармағы 8) тармақшасындағы "қызметтерді сатып алған жағдайда жүзеге асырылады." деген сөздер "қызметтерді;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      "9) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған дағдарысқа қарсы шараларды іске асыру үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алған жағдайда жүзеге асырылады.";
      3) 47-1-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Осы Заңның 41-бабы 3-тармағы 9) тармақшасының ережесі 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.".
       2-бап . Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
            Президенті                              Н. Назарбаев