О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи

Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2010 года № 373-IV

      Статья 1. Внести дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71):
      подпункт 7) пункта 1 статьи 53 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
      "распространение телевизионных и радиопрограмм телерадиовещательных организаций посредством спутниковых систем вещания;".

      2. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года "О связи" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 14, ст. 81; 2006 г., № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 19, ст. 148; 2008 г., № 20, ст. 89; № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; № 24, ст. 121; 2010 г., № 5, ст. 23):
      1) статью 7 дополнить подпунктами 14-3) и 14-4) следующего содержания:
      "14-3) утверждение правил распространения отечественных телевизионных и радиопрограмм независимо от форм собственности телерадиовещательных организаций посредством спутниковых систем вещания;
      14-4) утверждение перечня отечественных телевизионных и радиопрограмм независимо от форм собственности телерадиовещательных организаций, распространяемых посредством спутниковых систем вещания, по итогам проведения конкурсной комиссии;";
      2) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 19-5) следующего содержания:
      "19-5) обеспечение организации распространения отечественных телевизионных и радиопрограмм независимо от форм собственности телерадиовещательных организаций посредством спутниковых систем вещания;".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне байланыс мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 29 желтоқсандағы N 373-IV Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне толықтырулар енгізілсін:

      1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат):
      53-баптың 1-тармағының 7) тармақшасы мынадай мазмұндағы он төртінші абзацпен толықтырылсын:
      «телерадио хабарларын тарату ұйымдарының телевизия және радио бағдарламаларын жерсеріктік хабар тарату жүйелері арқылы тарату;».

      2. «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 14, 81-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 20, 89-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):

      1) 7-бап мынадай мазмұндағы 14-3) және 14-4) тармақшалармен толықтырылсын:
      «14-3) телерадио хабарларын тарату ұйымдарының меншік нысандарына қарамастан, отандық телевизия және радио бағдарламаларын жерсеріктік хабар тарату жүйелері арқылы таратудың қағидаларын бекіту;
      14-4) телерадио хабарларын тарату ұйымдарының меншік нысандарына қарамастан, жерсеріктік хабар тарату жүйелері арқылы таратылатын отандық телевизия және радио бағдарламаларының тізбесін конкурстық комиссия өткізудің қорытындысы бойынша бекіту;»;

      2) 8-баптың 1-тармағының 19-4) тармақшасындағы «жүргізу функциялары;» деген сөздер «жүргізу;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 19-5) тармақшамен толықтырылсын:
      «19-5) телерадио хабарларын тарату ұйымдарының меншік нысандарына қарамастан, отандық телевизия және радио бағдарламаларын цифрлық жерсеріктік хабар тарату жүйесі арқылы таратуды қамтамасыз ету функциялары;».

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев