О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты материнства и детства

Закон Республики Казахстан от 13 мая 2020 года № 326-VІ ЗРК.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "О противодействии терроризму" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 19, ст.649; 2002 г., № 4, ст.32; 2004 г., № 23, ст.142; 2009 г., № 15-16, ст.71; № 19, ст.88; 2010 г., № 7, ст.32; 2011 г., № 11, ст.102; 2012 г., № 4, ст.32; 2013 г., № 1, ст.2; № 16, ст.83; 2014 г., № 7, ст.37; № 11, ст.61; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.118, 122; 2015 г., № 1, ст.2; № 16, ст.79; № 22-I, ст.140; 2016 г., № 23, ст.118; № 24, ст.126; 2017 г., № 16, ст.56; № 23-III, ст.111; 2018 г., № 16, ст.56):

      1) в подпункте 19) статьи 7:

      слово "проведения" заменить словом "организации";

      дополнить словами ", осуществляет межотраслевую координацию по вопросам социальной реабилитации детей, пострадавших от террористической деятельности";

      2) дополнить статьей 17-1 следующего содержания:

      "Статья 17-1. Социальная реабилитация детей, пострадавших от террористической деятельности

      Детям, пострадавшим от террористической деятельности, обеспечивается социальная реабилитация в порядке и сроки, определяемые уполномоченным органом в области образования и науки.

      Социальная реабилитация детей, пострадавших от террористической деятельности, включает в себя правовые, образовательные, психологические, медицинские, культурные и социально-бытовые услуги.".

      2. В Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года "О государственных пособиях семьям, имеющим детей" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 12, ст.44; 2007 г., № 24, ст.178; 2009 г., № 23, ст.111; 2013 г., № 1, ст.3; № 14, ст.72; 2014 г., № 6, ст.28; № 19-І, 19-II, ст.96; 2015 г., № 6, ст.27; № 19-II, ст.106; № 22-II, ст.145; 2017 г., № 12, ст.36; 2018 г., № 14, ст.42; 2019 г., № 7, ст.39; № 21-22, ст.90; № 23, ст.106):

      в подпункте 2-1) части первой пункта 1 статьи 10:

      в абзаце пятом слова "и более" исключить;

      дополнить абзацем шестым следующего содержания:

      "на восьмерых и более детей – 4 месячных расчетных показателей на каждого ребенка;".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ана мен баланы қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2020 жылғы 13 мамырдағы № 326-VІ ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. "Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., № 19, 649-құжат; 2002 ж., № 4, 32-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2009 ж., № 15-16, 71-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 11, 61-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 16, 79-құжат; № 22-І, 140-құжат; 2016 ж., № 23, 118-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 16, 56-құжат; № 23-ІІІ, 111-құжат; 2018 ж. № 16, 56-құжат):

      1) 7-баптың 19) тармақшасында:

      "өткізу жолымен" деген сөздер "ұйымдастыру арқылы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "қамтамасыз етеді" деген сөздерден кейін ", террористік әрекеттен зардап шеккен балаларды әлеуметтік оңалту мәселелері бойынша салааралық үйлестіруді жүзеге асырады" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) мынадай мазмұндағы 17-1-баппен толықтырылсын:

      "17-1-бап. Террористік әрекеттен зардап шеккен балаларды әлеуметтік оңалту

      Террористік әрекеттен зардап шеккен балаларға білім және ғылым саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен және мерзімдерде әлеуметтік оңалту қамтамасыз етіледі.

      Террористік әрекеттен зардап шеккен балаларды әлеуметтік оңалту құқықтық, білім беру, психологиялық, медициналық, мәдени және әлеуметтік-тұрмыстық көрсетілетін қызметтерді қамтиды.".

      2. "Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы" 2005 жылғы 28 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 12, 44-құжат; 2007 ж., № 24, 178-құжат; 2009 ж., № 23, 111-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 6, 28-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., № 6, 27-құжат; № 19-ІІ, 106-құжат; № 22-ІІ, 145-құжат; 2017 ж., № 12, 36-құжат; 2018 ж., № 14, 42-құжат; 2019 ж., № 7, 39-құжат; № 21-22, 90-құжат; № 23, 106-құжат):

      10-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 2-1) тармақшасында:

      бесінші абзацтағы "және одан көп" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:

      "сегіз және одан көп балаға – әрбір балаға 4 айлық есептік көрсеткіш;".

      2-бап. Осы Заң, 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 2-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ