О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан"

Конституционный Закон Республики Казахстан от 20 марта 2021 года № 19-VII ЗРК.

      Настоящий Конституционный закон вводится в действие с 1 июля 2021 года.

      Статья 1. Внести в Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 23, ст.410; 2006 г., № 23, ст.136; 2008 г., № 20, ст.77; 2010 г., № 24, ст.147; 2012 г., № 5, ст.38; 2014 г., № 16, ст.89; № 21, ст.119; 2015 г., № 14, ст.75, 76; № 24, ст.174; 2017 г., № 6, ст.10; № 12, ст.33; № 14, ст.47; № 21, cт.103; 2018 г., № 24, ст.92; 2019 г., № 3-4, ст.11) следующие изменения и дополнение:

      1) часть первую пункта 3 статьи 11 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) судебная коллегия по административным делам (за исключением Военного суда Республики Казахстан).";

      2) подпункт 5) части первой пункта 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:

      "5) судебная коллегия по административным делам.";

      3) часть третью пункта 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:

      "Требования о наличии стажа, прохождении стажировки, сдаче квалификационного экзамена, необходимости заключения пленарного заседания Верховного Суда не распространяются на кандидата на должность Председателя Верховного Суда, а также в случаях, предусмотренных частью восьмой пункта 4 статьи 30 настоящего Конституционного закона.".

      Статья 2. Настоящий Конституционный закон вводится в действие с 1 июля 2021 года, за исключением подпункта 3) статьи 1, который вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ

"Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңы 2021 жылғы 20 наурыздағы № 19-VII ҚРЗ.

      20.03.2021 редакциясында

      Жарияланған: ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 26.03.2021 ж. жарияланды


      Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңы 2021 жылғы 20 наурыздағы № 19-VII ҚРЗ      "Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!

      Осы Конституциялық заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз.

      1-бап. "Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 23, 410-құжат; 2006 ж., № 23, 136-құжат; 2008 ж., № 20, 77-құжат; 2010 ж., № 24, 147-құжат; 2012 ж., № 5, 38-құжат; 2014 ж., № 16, 89-құжат; № 21, 119-құжат; 2015 ж., № 14, 75, 76-құжаттар; № 24, 174-құжат; 2017 ж., № 6, 10-құжат; № 12, 33-құжат; № 14, 47-құжат; № 21, 103-құжат; 2018 ж., № 24, 92-құжат; 2019 ж., № 3-4, 11-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1) 11-баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 4) тармақшасындағы "сот алқасы облыстық соттың органдары болып табылады." деген сөздер "сот алқасы;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) әкімшілік істер жөніндегі сот алқасы (Қазақстан Республикасының Әскери сотын қоспағанда) облыстық соттың органдары болып табылады.";

      2) 18-баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) әкімшілік істер жөніндегі сот алқасы Жоғарғы Соттың органдары болып табылады.";

      3) 29-баптың 5-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Өтілдің болуы, тағылымдамадан өту, біліктілік емтиханын тапсыру, Жоғарғы Соттың жалпы отырысы қорытындысының қажеттігі туралы талаптар Жоғарғы Сот Төрағасының лауазымына кандидатқа, сондай-ақ осы Конституциялық заңның 30-бабы 4-тармағының сегізінші бөлігінде көзделген жағдайларда қолданылмайды.".

      2-бап. Осы Конституциялық заң, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3) тармақшасын қоспағанда, 2021 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Президенті       Қ. ТОҚАЕВ