О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан

Конституционный закон Республики Казахстан от 7 февраля 2022 года № 105-VII ЗРК.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие конституционные законы Республики Казахстан:

      1. В Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан":

      1) в статье 89:

      пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

      "К документам, указанным в части первой настоящего пункта, кандидатами – лицами с инвалидностью дополнительно представляются справки об инвалидности по форме, установленной уполномоченным органом в области социальной защиты населения.";

      часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "В партийном списке количество представителей трех категорий: женщин, лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, лиц с инвалидностью – должно составлять не менее тридцати процентов от общего числа включенных в него лиц.";

      2) в статье 97-1:

      пункт 5 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "При распределении депутатских мандатов количество представителей трех категорий: женщин, лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, лиц с инвалидностью – должно составлять не менее тридцати процентов от общего числа полученных партией депутатских мандатов.";

      часть первую пункта 6 дополнить предложением вторым следующего содержания:

      "При этом должны быть соблюдены требования части третьей пункта 5 настоящей статьи.".

      2. В Конституционный закон Республики Казахстан от 20 июля 2000 года "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы":

      в статье 1:

      подпункт 2) части пятой изложить в следующей редакции:

      "2) выступать перед Парламентом Республики Казахстан и его Палатами, на заседаниях Правительства Республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного Совета Республики Казахстан.";

      часть шестую исключить.

      Статья 2. Действие пункта 1 статьи 1 настоящего Конституционного закона не распространяется на правоотношения, возникшие в связи с проведением выборов, назначенных до введения в действие настоящего Конституционного закона.

      Статья 3. Настоящий Конституционный закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы 2022 жылғы 7 ақпандағы № 105-VII ҚРЗ.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына конституциялық заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына:

      1) 89-бапта:

      3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Кандидаттар – мүгедектігі бар адамдар осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттарға халықты әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша мүгедектігі туралы анықтамаларды қосымша ұсынады.";

      4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Партиялық тізімде үш санат өкілдерінің: әйелдердің, жиырма тоғыз жасқа толмаған адамдардың, мүгедектігі бар адамдардың саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде отыз пайызын құрауға тиіс.";

      2) 97-1-бапта:

      5-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Депутаттық мандаттарды бөлген кезде үш санат өкілдерінің: әйелдердің, жиырма тоғыз жасқа толмаған адамдардың, мүгедектігі бар адамдардың саны партия алған депутаттық мандаттардың жалпы санының кемінде отыз пайызын құрауға тиіс.";

      6-тармақтың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:

      "Бұл ретте осы баптың 5-тармағы үшінші бөлігінің талаптары сақталуға тиіс.".

      2. "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы туралы" 2000 жылғы 20 шілдедегі Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына:

      1-бапта:

      бесінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Қазақстан Республикасы Парламенті мен оның палаталарының алдында, Республика Үкіметінің отырыстарында ел үшін маңызды мәселелерді талқылау кезінде сөз сөйлеу; Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің құрамына кіру құқығы тиесілі.";

      алтыншы бөлік алып тасталсын.

      2-бап. Осы Конституциялық заңның 1-бабы 1-тармағының күші осы Конституциялық заң қолданысқа енгізілгенге дейін тағайындалған сайлауды өткізуге байланысты туындаған құқықтық қатынастарға қолданылмайды.

      3-бап. Осы Конституциялық заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ